Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

MSc στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος Σχεδιασμός

Στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού στην κοινωνία αναβαθμίζεται συνεχώς, καθώς οι προκλήσεις γίνονται όλο και πιο σύνθετες. Η εξάντληση των φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και οι επιπτώσεις στις κατασκευές λόγω της γήρανσης τους, είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από ένα πλαίσιο αειφορίας που θα προτείνει λύσεις. Οι λύσεις αυτές οφείλουν να είναι όχι μόνο τεχνοοικονομικά βέλτιστες, αλλά και περιβαλλοντικά αποδεκτές. Το Μάστερ στην Πολιτική Μηχανική και τον Αειφόρο Σχεδιασμό αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση των φοιτητών σε τομείς της Πολιτικής Μηχανικής με έμφαση στον αειφόρο σχεδιασμό και στη διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας, παρέχοντας την ευκαιρία στους φοιτητές για εμπλουτισμό των γνώσεων τους μέσω της διδασκαλίας προηγμένων θεμάτων αειφόρου σχεδιασμού κατασκευών, υποδομών, οδοποιίας, γεωτεχνικής μηχανικής και υδραυλικών έργων, αλλά και χρήσης σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων για την παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι φοιτητές θα εξειδικευτούν σε έναν από τους παραπάνω τομείς με την εκπόνηση διατριβής Μάστερ, υπό την επίβλεψη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος. Οι απόφοιτοι του Μάστερ στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις, καθώς επίσης και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Στόχοι

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό φιλοδοξεί να ικανοποιήσει τους παρακάτω στόχους:

 • Την προσέλκυση φοιτητών υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων και κινήτρων για διάκριση.
 • Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου στον τομέα της Πολιτικής Μηχανικής με προσανατολισμό στον αειφόρο σχεδιασμό.
 • Την άρτια και πλήρη κατάρτιση αποφοίτων οι οποίοι θα εργαστούν στον τομέα της Πολιτικής Μηχανικής, στη βιομηχανία, το δημόσιο τομέα και άλλους οργανισμούς.
 • Τον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση της κατανόησης θεμάτων που έχουν καλυφθεί σε προγράμματα προπτυχιακού επιπέδου, με έμφαση στον αειφόρο σχεδιασμό.
 • Την κατανόηση των μεθόδων εφαρμογής της γνώσης στην πράξη, με τρόπο τεχνοοικονομικά βέλτιστο και περιβαλλοντικά αποδεκτό.
 • Την παροχή πλαισίου για την απόκτηση και εφαρμογή σχεδιαστικών, ερευνητικών και αναλυτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Πολιτική Μηχανική.
 • Τη δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την απόκτηση και εφαρμογή ερευνητικών, επαγγελματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με το επάγγελμα του Μηχανικού.
 • Την ανάπτυξη νέων μορφών διδασκαλίας για προώθηση της ευρυμάθειας και των αναγκών της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Αναπτύξουν την απαραίτητη ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα των πολιτικών μηχανικών ή / και του βιώσιμου σχεδιασμού.
 • Αναλύσουν προβλήματα δομικής μηχανικής (χάλυβας, σκυρόδεμα, δομική ακεραιότητα).
 • Αναπτύξουν δεξιότητες στο διαρθρωτικό / γεωτεχνικό σχεδιασμό και στη διαχείριση πόρων / υποδομών.
 • Εμβαθύνουν τις αναλυτικές δεξιότητες και τις γνώσεις τους στην επιστήμη της μηχανικής.
 • Χρησιμοποιήσουν κωδικούς σχεδίασης και διεθνή πρότυπα σχετικά με τη δομή, τη γεωτεχνική και τη σχεδίαση πεζοδρομίων.

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Πολιτικής Μηχανικής.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση συνολικά 90 ECTS, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διατριβής, η οποία πιστώνεται με 30 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Master περιλαμβάνει μόνο υποχρεωτικά μαθήματα, πέντε κατά το πρώτο εξάμηνο (Φθινοπωρινό εξάμηνο) και πέντε κατά το δεύτερο εξάμηνο (Εαρινό εξάμηνο). Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής αρχίζει με την έναρξη της θερινής περιόδου, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία το διδακτικό μέρος του προγράμματος και αναμένεται να τελειώσει περί το τέλος της θερινής περιόδου.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

60

Μαθήματα Επιλογής 

(α) Μαθήματα Ειδίκευσης

(β) Γενικά Μαθήματα / Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

N/A

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Πρακτική Εκπαίδευση

N/A

 Συνολικά  ECTS

90

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται στη μορφή πλήρους ή μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δεκατρείς μήνες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος. Η τελευταία αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη του Εαρινού εξαμήνου και περιλαμβάνει τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε είκοσι πέντε μήνες οι οποίοι περιλαμβάνουν τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την θερινή περίοδο μετά το πέρας των δύο ετών διδασκαλίας ισχύει ό,τι και στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης.

#

Τύπος Μαθήματος

Ονομασία Μαθήματος

Κωδικός

Περίοδοι ανά εβδομάδα

Διάρκεια Περιόδου

Αριθμός εβδομάδων / Εξάμηνο

Συνολικός αριθμός περιόδων / Εξάμηνο

Αριθμός ECTS

Α’ Εξάμηνο

1. 

Θεωρία

Αποτίμηση της Αντοχής και Ενίσχυση Δομημάτων 

CIV 501

1

3 ώρες

13

13Π (39Ω)

6

2. 

Θεωρία

Υπολογιστική Μηχανική των Ρευστών 

CIV 502

1

3 ώρες

13

13Π (39Ω)

6

3. 

Θεωρία

Οδοποιία 

CIV 503

1

3 ώρες

13

13Π (39Ω)

6

4. 

Έρευνα

Ερευνητικές Μέθοδοι

CIV 535

1

3 ώρες

13

13Π (39Ω)

6

5. 

Θεωρία

Αειφόρος Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών με Αντισεισμική Μηχανική  

CIV 505

1

3 ώρες

13

13Π (39Ω)

6

Β’ Εξάμηνο

6.

Θεωρία

Αειφόρος Γεωτεχνική Μηχανική 

CIV 531

1

3 ώρες

13

13Π (39Ω)

6

7.

Θεωρία

Ευφυής Παρακολούθηση, Συντήρηση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας και Αξιοπιστίας Κατασκευών 

CIV 532

1

3 ώρες

13

13Π (39Ω)

6

8.

Θεωρία

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 

CIV 533

1

3 ώρες

13

13Π (39Ω)

6

9.

Θεωρία

Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος μέσω Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης 

CIV 534

1

3 ώρες

13

13Π (39Ω)

6

10.

Θεωρία

Αειφόρος Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Αντισεισμική Μηχανική 

CIV 504

1

3 ώρες

13

13Π (39Ω)

6

Γ’ Εξάμηνο

11

Έρευνα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

CIV 580

 

 

 

 

30

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές, οι πιθανοί υποψήφιοι καλούνται να δώσουν τα ονόματα δύο προσώπων που είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις ακαδημαϊκές και / ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται τα: 
  • G.C.E/ I.G.C.S.E εξετάσεις, Ο επιπέδου με βαθμό τουλάχιστον C ή
  • ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή
  • ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (για τεστ σε χαρτί)/82 (για διαδικτυακό τεστ).
  • Οι απόφοιτοι ενός αγγλόφωνου πανεπιστημίου δεν θα χρειαστεί να αποδείξουν την γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα. 

Οι σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο τερματίζονται αυτόματα χωρίς την απονομή διπλώματος εάν οι φοιτητές:

 • Εφόσον ολοκληρωθούν συνολικά οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα χωρίς να έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησαν.
 • Απέτυχαν να υπερασπιστούν με επιτυχία τη διατριβή τους για δεύτερη φορά (η μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική απαίτηση του προγράμματος σπουδών).
 • Δεν έχουν εγγραφεί σε μαθήματα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα και οι γραπτές προσπάθειες εκ μέρους του Πανεπιστημίου για επικοινωνία μαζί τους δεν ήταν επιτυχείς.