Διοικητικές Υπηρεσίες

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες αποτελούν το εκτελεστικό όργανο για τη διασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου. Των Υπηρεσιών προΐσταται ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, που έχει τη γενική ευθύνη υλοποίησης των αναπτυξιακών σχεδίων, καθώς και της οργάνωσης, του συντονισμού και του ελέγχου των διοικητικών υπηρεσιών κατά τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνα με το καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο.

 

 

Διοικητικές Υπηρεσίες

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες αποτελούν το εκτελεστικό όργανο για τη διασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου. Των Υπηρεσιών προΐσταται ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, που έχει τη γενική ευθύνη υλοποίησης των αναπτυξιακών σχεδίων, καθώς και της οργάνωσης, του συντονισμού και του ελέγχου των διοικητικών υπηρεσιών κατά τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνα με το καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο.