Σταδιοδρομία

Η προσοχή στις ανησυχίες, στις αναζητήσεις, στους προβληματισμούς και στα προβλήματά των φοιτητών είναι βασικό χαρακτηριστικό τόσο στο επίπεδο της καθημερινής μας λειτουργίας όσο και στο στρατηγικό επίπεδο του σχεδιασμού. Επιδιώκουμε τη διάκριση σε θέματα υπηρεσιών φοιτητικής ευημερίας και φοιτητικής ζωής, ξεπερνώντας τα κυπριακά πρότυπα και συγκρινόμενοι με σύγχρονες ανάλογες υπηρεσίες πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας είναι σημαντικές για τους φοιτητές γιατί:

  • συχνά αποτελούν το έναυσμα για προβληματισμό και αναζήτηση επαγγελματικών επιδιώξεων που ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες τους  
  • προετοιμάζουν τους φοιτητές για αποτελεσματική διεκδίκηση ποιοτικών θέσεων εργασίας 
  • δημιουργούν ευκαιρίες δικτύωσης με αξιόλογους πιθανούς εργοδότες
  • προσφέρουν ανεξάρτητη και αμερόληπτη πληροφόρηση τόσο σε σχέση με την αγορά εργασίας όσο και σε σχέση με περαιτέρω σπουδές   

Υλοποιούμε ένα Σχέδιο Δράσης  με τους ακόλουθους άξονες: 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Για την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως για παράδειγμα ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, γραπτή/προφορική επικοινωνία, παρουσιάσεις, ομαδικότητα, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση, ηγεσία, καινοτομία, προσωπική ανάπτυξη και ευελιξία, σύσταση και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων, πηγές χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων κλπ,

λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες της αγοράς εργασίας και το υφιστάμενο επίπεδο δεξιοτήτων των φοιτητών, διαμορφώνονται και υλοποιηούνται οργανωμένες σειρές σεμιναρίων/εργαστηρίων

Εκμάθηση χρήσης τεχνολογικών εργαλείων

Για την εξ υπαρχής εκμάθηση ή/και εμβάθυνση γνώσεων χρήσης λογισμικών προγραμμάτων/συστημάτων/νέων μέσων όπως για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς ψηφιακού Marketing, SPSS για στατιστική ανάλυση δεδομένων, λογισμικών επεξεργασίας εικόνας (video editing, Photoshop, MS Office κλπ),

και την εμβάθυνση σε εξειδικευμένα κατά κλάδο προγράμματα/γλώσσες προγραμματισμού/συστήματα όπως για παράδειγμα AutoCAD, SolidWorks, Theova, Opera, Java, C++, Linux/UNIX Server, SQL, Cisco network, GSM/UMTS/LTE networking, Python, Bash scripting, Network Security certificates (CCNA/CCNP Security) κλπ  

λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες της αγοράς εργασίας και το υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων των φοιτητών, θα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οργανωμένες σειρές σεμιναρίων/εργαστηρίων

Επαγγελματικά προσόντα

Για την ενθάρρυνση και στήριξη φοιτητών που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικά επαγγελματικά ή άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα, όπως για παράδειγμα Επιθεωρητές HACCP, Επιθεωρητές  Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO),  Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ, Ειδικευμένοι  Εμπειρογνώμονες έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ή/και την συμμετοχή σε ανάλογα επαγγελματικά/εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνουν Υπουργεία, Επαγγελματικά Σώματα και άλλοι επίσημοι φορείς,

υλοποιούνται προγράμματα στήριξης της συμμετοχής των φοιτητών και απόκτησης ανάλογων επαγγελματικών προσόντων.

Διαμόρφωση CV και προετοιμασία για συνέντευξη

Για τη διαμόρφωση σωστά δομημένων βιογραφικών σημειωμάτων και αποτελεσματική προετοιμασία για συνεντεύξεις πρόσληψης,

καθιερώθηκε ο  «Μήνας Βιογραφικού Σημειώματος / CV Month» κατά τον οποίο οι φοιτητές παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια, αποστέλλουν σε επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού το βιογραφικό τους και λαμβάνουν ανατροφοδότιση με σχόλια και βελτιωτικές εισηγήσεις.

Ακολουθεί σειρά προγραμματισμένων ατομικών ή/και ομαδικών συνεντεύξεων πρόσληψης / mock interviews με στόχο την εξοικείωση και προετοιμασία των φοιτητών. 

Διάχυση πληροφοριών θέσεων εργασίας και προγραμμάτων

Συστηματική επαφή με ενδιαφερόμενους εργοδότες για σκοπούς εντοπισμού κενών θέσεων εργασίας κατάλληλων για νέους απόφοιτους σε πεδία σπουδών που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο, ενημέρωση φοιτητών για ευκαιρίες τοποθέτησης (job placements) ως νέοι απόφοιτοι σε οργανισμούς ευρωπαϊκών χωρών (πλαίσιο Erasmus+), συνδιοργάνωση ειδικών διαγωνισμών  

και ενημέρωση των αποφοίτων ή/και τελειοφοίτων για κενές θέσεις εργασίας μέσα από την ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπα, ειδικές παρουσιάσεις, διαγωνισμούς και το Career Fair.

Τακτικές ενημερώσεις για Σχέδια Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, Σχέδια Στήριξης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, διαδικασίες-απαιτήσεις για εγγραφή σε μητρώα επαγγελματικών συνδέσμων, διαδικασίες-προαπαιτούμενα εργοδότησης σε θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών.

Έρευνα επαγγελματικής πορείας αποφοίτων

Από την Άνοιξη 2016, πραγματοποιήται κατά καιρούς έρευνα  αναφορικά με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια Σώματα του Πανεπιστημίου. 

Σπουδές

Για την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης αναφορικά με τις προοπτικές, προϋποθέσεις, προσφερόμενες υποτροφίες και επιλογές περεταίρω πανεπιστημιακών σπουδών για τους φοιτητές,

διατηρείται επικοινωνία και συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα/στελέχη διπλωματικών αποστολών στην Κύπρο, με στόχο την πραγματοποίηση ειδικευμένων εκδηλώσεων ενημέρωσης (πχ Country Days).

Καθιερώθηκε επίσης η ανοικτή συνάντηση μελών ΔΕΠ με ενδιαφερόμενους για διδακτορικές σπουδές φοιτητές/απόφοιτους.

Σταδιοδρομία

Η προσοχή στις ανησυχίες, στις αναζητήσεις, στους προβληματισμούς και στα προβλήματά των φοιτητών είναι βασικό χαρακτηριστικό τόσο στο επίπεδο της καθημερινής μας λειτουργίας όσο και στο στρατηγικό επίπεδο του σχεδιασμού. Επιδιώκουμε τη διάκριση σε θέματα υπηρεσιών φοιτητικής ευημερίας και φοιτητικής ζωής, ξεπερνώντας τα κυπριακά πρότυπα και συγκρινόμενοι με σύγχρονες ανάλογες υπηρεσίες πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας είναι σημαντικές για τους φοιτητές γιατί:

  • συχνά αποτελούν το έναυσμα για προβληματισμό και αναζήτηση επαγγελματικών επιδιώξεων που ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες τους  
  • προετοιμάζουν τους φοιτητές για αποτελεσματική διεκδίκηση ποιοτικών θέσεων εργασίας 
  • δημιουργούν ευκαιρίες δικτύωσης με αξιόλογους πιθανούς εργοδότες
  • προσφέρουν ανεξάρτητη και αμερόληπτη πληροφόρηση τόσο σε σχέση με την αγορά εργασίας όσο και σε σχέση με περαιτέρω σπουδές   

Υλοποιούμε ένα Σχέδιο Δράσης  με τους ακόλουθους άξονες: 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Για την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως για παράδειγμα ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, γραπτή/προφορική επικοινωνία, παρουσιάσεις, ομαδικότητα, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση, ηγεσία, καινοτομία, προσωπική ανάπτυξη και ευελιξία, σύσταση και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων, πηγές χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων κλπ,

λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες της αγοράς εργασίας και το υφιστάμενο επίπεδο δεξιοτήτων των φοιτητών, διαμορφώνονται και υλοποιηούνται οργανωμένες σειρές σεμιναρίων/εργαστηρίων

Εκμάθηση χρήσης τεχνολογικών εργαλείων

Για την εξ υπαρχής εκμάθηση ή/και εμβάθυνση γνώσεων χρήσης λογισμικών προγραμμάτων/συστημάτων/νέων μέσων όπως για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς ψηφιακού Marketing, SPSS για στατιστική ανάλυση δεδομένων, λογισμικών επεξεργασίας εικόνας (video editing, Photoshop, MS Office κλπ),

και την εμβάθυνση σε εξειδικευμένα κατά κλάδο προγράμματα/γλώσσες προγραμματισμού/συστήματα όπως για παράδειγμα AutoCAD, SolidWorks, Theova, Opera, Java, C++, Linux/UNIX Server, SQL, Cisco network, GSM/UMTS/LTE networking, Python, Bash scripting, Network Security certificates (CCNA/CCNP Security) κλπ  

λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες της αγοράς εργασίας και το υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων των φοιτητών, θα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οργανωμένες σειρές σεμιναρίων/εργαστηρίων

Επαγγελματικά προσόντα

Για την ενθάρρυνση και στήριξη φοιτητών που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικά επαγγελματικά ή άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα, όπως για παράδειγμα Επιθεωρητές HACCP, Επιθεωρητές  Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO),  Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ, Ειδικευμένοι  Εμπειρογνώμονες έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ή/και την συμμετοχή σε ανάλογα επαγγελματικά/εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνουν Υπουργεία, Επαγγελματικά Σώματα και άλλοι επίσημοι φορείς,

υλοποιούνται προγράμματα στήριξης της συμμετοχής των φοιτητών και απόκτησης ανάλογων επαγγελματικών προσόντων.

Διαμόρφωση CV και προετοιμασία για συνέντευξη

Για τη διαμόρφωση σωστά δομημένων βιογραφικών σημειωμάτων και αποτελεσματική προετοιμασία για συνεντεύξεις πρόσληψης,

καθιερώθηκε ο  «Μήνας Βιογραφικού Σημειώματος / CV Month» κατά τον οποίο οι φοιτητές παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια, αποστέλλουν σε επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού το βιογραφικό τους και λαμβάνουν ανατροφοδότιση με σχόλια και βελτιωτικές εισηγήσεις.

Ακολουθεί σειρά προγραμματισμένων ατομικών ή/και ομαδικών συνεντεύξεων πρόσληψης / mock interviews με στόχο την εξοικείωση και προετοιμασία των φοιτητών. 

Διάχυση πληροφοριών θέσεων εργασίας και προγραμμάτων

Συστηματική επαφή με ενδιαφερόμενους εργοδότες για σκοπούς εντοπισμού κενών θέσεων εργασίας κατάλληλων για νέους απόφοιτους σε πεδία σπουδών που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο, ενημέρωση φοιτητών για ευκαιρίες τοποθέτησης (job placements) ως νέοι απόφοιτοι σε οργανισμούς ευρωπαϊκών χωρών (πλαίσιο Erasmus+), συνδιοργάνωση ειδικών διαγωνισμών  

και ενημέρωση των αποφοίτων ή/και τελειοφοίτων για κενές θέσεις εργασίας μέσα από την ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπα, ειδικές παρουσιάσεις, διαγωνισμούς και το Career Fair.

Τακτικές ενημερώσεις για Σχέδια Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, Σχέδια Στήριξης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, διαδικασίες-απαιτήσεις για εγγραφή σε μητρώα επαγγελματικών συνδέσμων, διαδικασίες-προαπαιτούμενα εργοδότησης σε θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών.

Έρευνα επαγγελματικής πορείας αποφοίτων

Από την Άνοιξη 2016, πραγματοποιήται κατά καιρούς έρευνα  αναφορικά με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια Σώματα του Πανεπιστημίου. 

Σπουδές

Για την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης αναφορικά με τις προοπτικές, προϋποθέσεις, προσφερόμενες υποτροφίες και επιλογές περεταίρω πανεπιστημιακών σπουδών για τους φοιτητές,

διατηρείται επικοινωνία και συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα/στελέχη διπλωματικών αποστολών στην Κύπρο, με στόχο την πραγματοποίηση ειδικευμένων εκδηλώσεων ενημέρωσης (πχ Country Days).

Καθιερώθηκε επίσης η ανοικτή συνάντηση μελών ΔΕΠ με ενδιαφερόμενους για διδακτορικές σπουδές φοιτητές/απόφοιτους.