Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης & Γεωπεριβάλλοντος είναι το μόνο καθιερωμένο εργαστήριο στην Κύπρο για την Παρατήρηση της Γης από το διάστημα, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην Τηλεπισκόπηση και GIS, ως αποτέλεσμα των 13 ετών λειτουργίας του.

Συμμετέχοντας σε πάνω από 65 ερευνητικά έργα και συντονισμός περισσότερων από 25 ερευνητικών έργων από διάφορες ανταγωνιστικές προσκλήσεις όπως HORIZON2020, PRIMA, FP6, FP7, INTERREG, LIFE +, MARIE-CURIE, EUREKA, ERASMUS +, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (ΙδΕΚ), Διαρθρωτικά Ταμεία κ.λπ. καλύπτοντας τις ακόλουθες θεματικές περιοχές: Τηλεπισκόπηση, Πολιτιστική Κληρονομιά / Αρχαιολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Βιώσιμος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, Φυσικοί κίνδυνοι, Αξιολόγηση κινδύνων, Κλιματική αλλαγή, Διαχείριση υδάτινων πόρων, Ατμοσφαιρικές επιστήμες, Γεωργία, Μηχανική Σεισμών, Γεωλογία, Αστικός Σχεδιασμός, Πολιτικός Μηχανικός, Σχεδιασμός Μεταφορών / Μοντελοποίηση , Καινοτομία κατασκευής, αξιολόγηση κύκλου ζωής κλπ. Το εργαστήριο είναι επίσης μέλος πολλών δικτύων όπως SPIE, EARSeL, EARLINET, ACTRIS, AERONET (NASA), NEREUS, ISPRS και έχει ισχυρούς δεσμούς με οργανισμούς όπως ESA, DLR και GEO , καθώς και το δίκτυο Copernicus Academy.

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Ακολουθεί λίστα επιλεγμένων προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί:

Websites: www.cyprusremotesensing.com / www.excelsior2020.eu / www.eratosthenes.org.cy

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης & Γεωπεριβάλλοντος είναι το μόνο καθιερωμένο εργαστήριο στην Κύπρο για την Παρατήρηση της Γης από το διάστημα, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην Τηλεπισκόπηση και GIS, ως αποτέλεσμα των 13 ετών λειτουργίας του.

Συμμετέχοντας σε πάνω από 65 ερευνητικά έργα και συντονισμός περισσότερων από 25 ερευνητικών έργων από διάφορες ανταγωνιστικές προσκλήσεις όπως HORIZON2020, PRIMA, FP6, FP7, INTERREG, LIFE +, MARIE-CURIE, EUREKA, ERASMUS +, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (ΙδΕΚ), Διαρθρωτικά Ταμεία κ.λπ. καλύπτοντας τις ακόλουθες θεματικές περιοχές: Τηλεπισκόπηση, Πολιτιστική Κληρονομιά / Αρχαιολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Βιώσιμος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, Φυσικοί κίνδυνοι, Αξιολόγηση κινδύνων, Κλιματική αλλαγή, Διαχείριση υδάτινων πόρων, Ατμοσφαιρικές επιστήμες, Γεωργία, Μηχανική Σεισμών, Γεωλογία, Αστικός Σχεδιασμός, Πολιτικός Μηχανικός, Σχεδιασμός Μεταφορών / Μοντελοποίηση , Καινοτομία κατασκευής, αξιολόγηση κύκλου ζωής κλπ. Το εργαστήριο είναι επίσης μέλος πολλών δικτύων όπως SPIE, EARSeL, EARLINET, ACTRIS, AERONET (NASA), NEREUS, ISPRS και έχει ισχυρούς δεσμούς με οργανισμούς όπως ESA, DLR και GEO , καθώς και το δίκτυο Copernicus Academy.

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Ακολουθεί λίστα επιλεγμένων προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί:

Websites: www.cyprusremotesensing.com / www.excelsior2020.eu / www.eratosthenes.org.cy