Όραμα - Αποστολή - Αξίες

Το Όραμά μας

Να καταστεί ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, που προωθεί την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα σε τομείς αιχμής, με στόχο την επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας μας.

Η Αποστολή μας

Να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου και να προάγει τη διά βίου μάθηση με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, να παράγει και να μεταδίδει την επιστημονική γνώση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση προκλήσεων στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, να καταστεί καταλυτικός αρωγός της Πολιτείας και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η αποστολή επικεντρώνεται στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τρεις άξονες:

  • Εκπαίδευση
  • Έρευνα, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνογνωσίας
  • Κοινωνική Προσφορά

Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο να εδραιωθεί ως διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέσω της προσφοράς ποιοτικών και ανταγωνιστικών προγραμμάτων τα οποία αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις, όπως επίσης και τις ανάγκες της αγοράς. Απευθυνόμενο σε υψηλού επιπέδου φοιτητές, προσφέρει σύγχρονη διδασκαλία συνδεδεμένη με εφαρμοσμένη έρευνα με σκοπό τη δημιουργία εργοδοτήσιμων και άρτια καταρτισμένων αποφοίτων. Ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, επιδιώκει επίσης, την προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης προς όφελος της κοινωνίας.

Έρευνα, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Το Πανεπιστήμιο να πρωτοπορεί στην παραγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και στην επίτευξη αριστείας στον διεθνή χώρο έρευνας. Με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων της κοινωνίας και της βιομηχανίας, τα αποτελέσματα της έρευνας που παράγονται στο Πανεπιστήμιο, μεταφέρονται ως τεχνογνωσία στην κοινωνία, τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς για δημιουργία καινοτόμων λύσεων με σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για νέους επιστήμονες σε τομείς αιχμής.

Κοινωνική Προσφορά

Το Πανεπιστήμιο, ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στον κοινωνικόδιάλογο, προσφέροντας τεκμηριωμένες προτάσεις για σημαντικά κοινωνικο- οικονομικά ζητήματα. Μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων κοινωνικών φορέων, το Πανεπιστήμιο προωθεί συνέργειες για προαγωγή του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της υγείας και του αθλητισμού.

 

 

Οι Αξίες μας

Οι αξίες που διέπουν τον κώδικα συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύει κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας στην καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών μας σχετίζονται με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι βασικές αξίες που απαρτίζουν τον επαγγελματικό κώδικα του Πανεπιστημίου είναι οι εξής:

Υπευθυνότητα ως προς την επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης για παροχή βέλτιστων λύσεων και υπηρεσιών ποιότητας, αλλά και επίδειξη επαγγελματισμού και ανάληψη ευθύνης των πράξεων.

Συνέπεια στην αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων και αξιολόγηση του αποτελέσματος, στην εφαρμογή νομοθεσίας, κανόνων, εσωτερικών διαδικασιών και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

Διαφάνεια για καλλιέργεια εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας εντός και εκτός Πανεπιστημιακής κοινότητας, εγκυρότητα στην επικοινωνία, παροχή σαφών πληροφοριών και ακεραιότητα.

Πάθος/ Ενθουσιασμός και εργασία με ζήλο και ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα του Πανεπιστημίου, με παράθεση εισηγήσεων για βελτίωση και προαγωγή της καινοτομίας και προαγωγή της ανάπτυξης τόσο σε προσωπικό όσο και σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Αξιοκρατία και διασφάλιση αμεροληψίας στις δραστηριότητές μας, αξιοπιστία, εντιμότητα και επιδίωξη δίκαιης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ μας και με τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Ηθική δηλαδή μέριμνα για το όφελος του Πανεπιστημίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, εχεμύθεια σε θέματα του Πανεπιστημίου, φοιτητές και εξωτερικούς συνεργάτες και καλλιέργεια άριστων σχέσεων με τους συναδέλφους και όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Όραμα - Αποστολή - Αξίες

Το Όραμά μας

Να καταστεί ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, που προωθεί την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα σε τομείς αιχμής, με στόχο την επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας μας.

Η Αποστολή μας

Να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου και να προάγει τη διά βίου μάθηση με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, να παράγει και να μεταδίδει την επιστημονική γνώση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση προκλήσεων στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, να καταστεί καταλυτικός αρωγός της Πολιτείας και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η αποστολή επικεντρώνεται στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τρεις άξονες:

  • Εκπαίδευση
  • Έρευνα, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνογνωσίας
  • Κοινωνική Προσφορά

Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο να εδραιωθεί ως διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέσω της προσφοράς ποιοτικών και ανταγωνιστικών προγραμμάτων τα οποία αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις, όπως επίσης και τις ανάγκες της αγοράς. Απευθυνόμενο σε υψηλού επιπέδου φοιτητές, προσφέρει σύγχρονη διδασκαλία συνδεδεμένη με εφαρμοσμένη έρευνα με σκοπό τη δημιουργία εργοδοτήσιμων και άρτια καταρτισμένων αποφοίτων. Ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, επιδιώκει επίσης, την προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης προς όφελος της κοινωνίας.

Έρευνα, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Το Πανεπιστήμιο να πρωτοπορεί στην παραγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και στην επίτευξη αριστείας στον διεθνή χώρο έρευνας. Με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων της κοινωνίας και της βιομηχανίας, τα αποτελέσματα της έρευνας που παράγονται στο Πανεπιστήμιο, μεταφέρονται ως τεχνογνωσία στην κοινωνία, τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς για δημιουργία καινοτόμων λύσεων με σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για νέους επιστήμονες σε τομείς αιχμής.

Κοινωνική Προσφορά

Το Πανεπιστήμιο, ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στον κοινωνικόδιάλογο, προσφέροντας τεκμηριωμένες προτάσεις για σημαντικά κοινωνικο- οικονομικά ζητήματα. Μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων κοινωνικών φορέων, το Πανεπιστήμιο προωθεί συνέργειες για προαγωγή του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της υγείας και του αθλητισμού.

 

 

Οι Αξίες μας

Οι αξίες που διέπουν τον κώδικα συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύει κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας στην καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών μας σχετίζονται με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι βασικές αξίες που απαρτίζουν τον επαγγελματικό κώδικα του Πανεπιστημίου είναι οι εξής:

Υπευθυνότητα ως προς την επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης για παροχή βέλτιστων λύσεων και υπηρεσιών ποιότητας, αλλά και επίδειξη επαγγελματισμού και ανάληψη ευθύνης των πράξεων.

Συνέπεια στην αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων και αξιολόγηση του αποτελέσματος, στην εφαρμογή νομοθεσίας, κανόνων, εσωτερικών διαδικασιών και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

Διαφάνεια για καλλιέργεια εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας εντός και εκτός Πανεπιστημιακής κοινότητας, εγκυρότητα στην επικοινωνία, παροχή σαφών πληροφοριών και ακεραιότητα.

Πάθος/ Ενθουσιασμός και εργασία με ζήλο και ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα του Πανεπιστημίου, με παράθεση εισηγήσεων για βελτίωση και προαγωγή της καινοτομίας και προαγωγή της ανάπτυξης τόσο σε προσωπικό όσο και σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Αξιοκρατία και διασφάλιση αμεροληψίας στις δραστηριότητές μας, αξιοπιστία, εντιμότητα και επιδίωξη δίκαιης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ μας και με τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Ηθική δηλαδή μέριμνα για το όφελος του Πανεπιστημίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, εχεμύθεια σε θέματα του Πανεπιστημίου, φοιτητές και εξωτερικούς συνεργάτες και καλλιέργεια άριστων σχέσεων με τους συναδέλφους και όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.