Εργαστήριο Γεωδαισίας και Υδρογραφικών Αποτυπώσεων

 

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Υδρογραφικών Αποτυπώσεων εδρεύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην Λεμεσό, Κύπρο. Η έρευνα του εστιάζεται στα πάρακατω κύρια πεδία:

 • Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS)
 • Αδιάλειπτος και Συνεργατικός Εντοπισμός
 • Θαλάσσια Γεωδαισία και Υδρογραφικές Αποτυπώσεις
 • Εφαρμοσμένη Γεωδαισία,
 • Ερευνητικές Υποδομές για την Παρατήρηση Γης
 • Φυσικές Καταστροφές
 • Γεωδαιτικό SAR/InSAR
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης
 • Έλεγχος Κατασκευαστικών Έργων

Οι στόχοι του Εργαστηρίου Γεωδαισίας είναι: (α) η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας στο ευρύ φάσμα της γεωδαισίας και της γεωματικής, (β) η παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας στο αντικείμενο της Γεωδαισίας χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και μεθοδολογίες και (γ) η εφαρμογή καινοτόμών γεωδαιτικών τεχνικών και η παράγωγή απτών προϊόντων προς όφελος της κοινωνίας. Το προσωπικό του Εργαστηρίου είναι υπεύθυνο για συνολικά έξι (6) προπτυχιακά και δύο (2) μεταπτυχιακά μαθήματα.

Website: https://celestia.eu/

 

Εργαστήριο Γεωδαισίας και Υδρογραφικών Αποτυπώσεων

 

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Υδρογραφικών Αποτυπώσεων εδρεύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην Λεμεσό, Κύπρο. Η έρευνα του εστιάζεται στα πάρακατω κύρια πεδία:

 • Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS)
 • Αδιάλειπτος και Συνεργατικός Εντοπισμός
 • Θαλάσσια Γεωδαισία και Υδρογραφικές Αποτυπώσεις
 • Εφαρμοσμένη Γεωδαισία,
 • Ερευνητικές Υποδομές για την Παρατήρηση Γης
 • Φυσικές Καταστροφές
 • Γεωδαιτικό SAR/InSAR
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης
 • Έλεγχος Κατασκευαστικών Έργων

Οι στόχοι του Εργαστηρίου Γεωδαισίας είναι: (α) η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας στο ευρύ φάσμα της γεωδαισίας και της γεωματικής, (β) η παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας στο αντικείμενο της Γεωδαισίας χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και μεθοδολογίες και (γ) η εφαρμογή καινοτόμών γεωδαιτικών τεχνικών και η παράγωγή απτών προϊόντων προς όφελος της κοινωνίας. Το προσωπικό του Εργαστηρίου είναι υπεύθυνο για συνολικά έξι (6) προπτυχιακά και δύο (2) μεταπτυχιακά μαθήματα.

Website: https://celestia.eu/