Διδακτορικές Σπουδές

Σκοπός και στόχοι του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών:

Από το 2007, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής κατόρθωσε να εδραιώσει διδακτορικές σπουδές σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή / και στους τομείς του τμήματος.

Οι διδακτορικές σπουδές στοχεύουν στην παραγωγή υψηλού επιπέδου πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών.

Ο στόχος του διδακτορικού προγράμματος είναι να προετοιμάσει υποψήφιους διδάκτορες που θα έχουν την ικανότητα για ανεξάρτητη έρευνα και ανεξάρτητη προώθηση της επιστήμης στους τομείς της γνώσης που καλύπτονται από το τμήμα. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται αφενός παρακολουθώντας προχωρημένα μαθήματα και σεμινάρια που θα προσθέσουν το απαιτούμενο βάθος και εύρος στο επιστημονικό υπόβαθρο των υποψηφίων. Από την άλλη πλευρά, απαιτείται μια εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα πρέπει να είναι μια πρωτότυπη συμβολή στην επιστήμη και να συνοδεύεται από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή από συνέδρια με κριτές από ομοτίμους. Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Κύπρου και του εξωτερικού.

Το διδακτορικό πρόγραμμα είναι τόσο για το Τμήμα όσο και για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο σύνολό του, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα. Ταυτόχρονα, με τη δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το διδακτορικό πρόγραμμα του τμήματος στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου της επιστημονικής έρευνας στην Κύπρο και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου σε θέματα αιχμής που σχετίζονται με την πολιτική μηχανική και τη γεωπληροφορική με επιχειρήματα και επιστημονική πρωτοποριακή ανάλυση.

 

Μαθησιακοί Στόχοι:

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στα διδακτορικά προγράμματα σπουδών του τμήματος, αναμένεται να:

 • Επιδείξουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση της βιβλιογραφίας και της μεθοδολογίας στον τομέα των μηχανολογικών επιστημών.
 • Έχουν δεξιότητες σε σχετικές ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές που σχετίζονται με το δικό τους ερευνητικό πεδίο.
 • Είναι σε θέση να αξιολογήσουν, αναλύσουν και ερμηνεύσουν τα νέα ερευνητικά ευρήματα στον τομέα της μελέτης.
 • Κατανοήσουν τις μεθόδους έρευνας που σχετίζονται με την επιστήμη της μηχανικής.
 • Είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες έρευνες στον τομέα της επιστήμης της μηχανικής.
 • Έχουν τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς επίσης να επιδείξουν τον απαραίτητο ηθικό προβληματισμό κατά την εκτέλεση της έρευνας.
 • Είναι σε θέση να πρωτοστατήσουν στην προετοιμασία μιας αίτησης επιχορήγησης / χρηματοδότησης.
 • Σχεδιάσουν και παραδώσουν μια επιστημονική παρουσίαση, καθώς επίσης να είναι σε θέση να μπορούν να συντονίσουν αποτελεσματικά τις επιστημονικές συζητήσεις.
 • Είναι σε θέση να κοινοποιήσουν τα ευρήματα της έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και άλλους ιστότοπους κατάλληλοι του τομέα σπουδών τους.

 

Απαιτήσεις Εισαγωγή Φοιτητή:

Η εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών γίνεται 3 φορές ανά έτος.

Για να υποβάλουν αίτηση, οι αιτούντες πρέπει να έχουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και πρέπει να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπίες Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών ή πιστοποιητικών που επιβεβαιώνουν ότι το πτυχίο θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος από αναγνωρισμένα ιδρύματα.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολούθησαν κατά τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Πρόσφατο βιογραφικό.
 • Μια σύντομη έκθεση (500 λέξεις) σχετικά με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Μια σύντομη έκθεση (1.000 λέξεις) στην οποία ο υποψήφιος παρουσιάζει το αντικείμενο που επιθυμεί να πραγματοποιήσει την διδακτορική έρευνα.

 

Δομή Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών:

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Ερευνητικές Μέθοδοι Συγγραφής)

6

Μαθήματα επιλογής:

(α) Μαθήματα ειδίκευσης

(β) Γενικά μαθήματα / Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

-

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

234

   

                                                        Συνολικά  ECTS

240

Διδακτορικές Σπουδές

Σκοπός και στόχοι του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών:

Από το 2007, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής κατόρθωσε να εδραιώσει διδακτορικές σπουδές σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή / και στους τομείς του τμήματος.

Οι διδακτορικές σπουδές στοχεύουν στην παραγωγή υψηλού επιπέδου πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών.

Ο στόχος του διδακτορικού προγράμματος είναι να προετοιμάσει υποψήφιους διδάκτορες που θα έχουν την ικανότητα για ανεξάρτητη έρευνα και ανεξάρτητη προώθηση της επιστήμης στους τομείς της γνώσης που καλύπτονται από το τμήμα. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται αφενός παρακολουθώντας προχωρημένα μαθήματα και σεμινάρια που θα προσθέσουν το απαιτούμενο βάθος και εύρος στο επιστημονικό υπόβαθρο των υποψηφίων. Από την άλλη πλευρά, απαιτείται μια εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα πρέπει να είναι μια πρωτότυπη συμβολή στην επιστήμη και να συνοδεύεται από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή από συνέδρια με κριτές από ομοτίμους. Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Κύπρου και του εξωτερικού.

Το διδακτορικό πρόγραμμα είναι τόσο για το Τμήμα όσο και για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο σύνολό του, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα. Ταυτόχρονα, με τη δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το διδακτορικό πρόγραμμα του τμήματος στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου της επιστημονικής έρευνας στην Κύπρο και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου σε θέματα αιχμής που σχετίζονται με την πολιτική μηχανική και τη γεωπληροφορική με επιχειρήματα και επιστημονική πρωτοποριακή ανάλυση.

 

Μαθησιακοί Στόχοι:

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στα διδακτορικά προγράμματα σπουδών του τμήματος, αναμένεται να:

 • Επιδείξουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση της βιβλιογραφίας και της μεθοδολογίας στον τομέα των μηχανολογικών επιστημών.
 • Έχουν δεξιότητες σε σχετικές ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές που σχετίζονται με το δικό τους ερευνητικό πεδίο.
 • Είναι σε θέση να αξιολογήσουν, αναλύσουν και ερμηνεύσουν τα νέα ερευνητικά ευρήματα στον τομέα της μελέτης.
 • Κατανοήσουν τις μεθόδους έρευνας που σχετίζονται με την επιστήμη της μηχανικής.
 • Είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες έρευνες στον τομέα της επιστήμης της μηχανικής.
 • Έχουν τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς επίσης να επιδείξουν τον απαραίτητο ηθικό προβληματισμό κατά την εκτέλεση της έρευνας.
 • Είναι σε θέση να πρωτοστατήσουν στην προετοιμασία μιας αίτησης επιχορήγησης / χρηματοδότησης.
 • Σχεδιάσουν και παραδώσουν μια επιστημονική παρουσίαση, καθώς επίσης να είναι σε θέση να μπορούν να συντονίσουν αποτελεσματικά τις επιστημονικές συζητήσεις.
 • Είναι σε θέση να κοινοποιήσουν τα ευρήματα της έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και άλλους ιστότοπους κατάλληλοι του τομέα σπουδών τους.

 

Απαιτήσεις Εισαγωγή Φοιτητή:

Η εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών γίνεται 3 φορές ανά έτος.

Για να υποβάλουν αίτηση, οι αιτούντες πρέπει να έχουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και πρέπει να επισυνάψουν τα ακόλουθα:

 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπίες Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών ή πιστοποιητικών που επιβεβαιώνουν ότι το πτυχίο θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος από αναγνωρισμένα ιδρύματα.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολούθησαν κατά τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Πρόσφατο βιογραφικό.
 • Μια σύντομη έκθεση (500 λέξεις) σχετικά με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Μια σύντομη έκθεση (1.000 λέξεις) στην οποία ο υποψήφιος παρουσιάζει το αντικείμενο που επιθυμεί να πραγματοποιήσει την διδακτορική έρευνα.

 

Δομή Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών:

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Ερευνητικές Μέθοδοι Συγγραφής)

6

Μαθήματα επιλογής:

(α) Μαθήματα ειδίκευσης

(β) Γενικά μαθήματα / Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

-

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

234

   

                                                        Συνολικά  ECTS

240