Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών

Ο θεσμός του/της Συνήγορου φοιτητ(ρι)ών καθιερώθηκε με βάση τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμού του 2015 και ειδικότερα το άρθρο 30 «Δικαιώματα Φοιτητών».

Σκοπός του θεσμού είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών/ητριών και ακαδημαϊκών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης εξουσίας ή/και κάθε είδους παρενόχλησης σε βάρος φοιτητών/ητριών.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του/της, «ο/η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών » διερευνά υποθέσεις αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτήτριας/ητή και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ΤΕΠΑΚ για την επίλυσή τους. Δύναται να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση που ερευνά, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Ο/Η Συνήγορος των  φοιτητ(ρι)ών μπορεί με πράξη του/της να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο (Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου Προσωπικού, Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών, Πειθαρχικό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού). Τα πορίσματα του/της Συνηγόρου των , φοιτητ(ρι)ών καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του/της δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ «Ο/Η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών » ορίστηκε η Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (αφυπηρετήσασα και συνεργάτρια).

Το γραφείο του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών  στεγάζεται στο ισόγειο του Κτηρίου Υπηρεσίας Σπουδών στην Οδό Αθηνών και είναι ανοικτό κάθε Τετάρτη 9:00-12:30. Η επαφή με τη Συνήγορο μπορεί να γίνει με προσωπική ή τηλεφωνική συνάντηση και μετά υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα διερεύνησης, σε έντυπα τα οποία βρίσκονται στη σελίδα του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών .

Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών

Ο θεσμός του/της Συνήγορου φοιτητ(ρι)ών καθιερώθηκε με βάση τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμού του 2015 και ειδικότερα το άρθρο 30 «Δικαιώματα Φοιτητών».

Σκοπός του θεσμού είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών/ητριών και ακαδημαϊκών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης εξουσίας ή/και κάθε είδους παρενόχλησης σε βάρος φοιτητών/ητριών.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του/της, «ο/η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών » διερευνά υποθέσεις αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτήτριας/ητή και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ΤΕΠΑΚ για την επίλυσή τους. Δύναται να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση που ερευνά, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Ο/Η Συνήγορος των  φοιτητ(ρι)ών μπορεί με πράξη του/της να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο (Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου Προσωπικού, Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών, Πειθαρχικό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού). Τα πορίσματα του/της Συνηγόρου των , φοιτητ(ρι)ών καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του/της δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ «Ο/Η Συνήγορος των φοιτητ(ρι)ών » ορίστηκε η Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (αφυπηρετήσασα και συνεργάτρια).

Το γραφείο του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών  στεγάζεται στο ισόγειο του Κτηρίου Υπηρεσίας Σπουδών στην Οδό Αθηνών και είναι ανοικτό κάθε Τετάρτη 9:00-12:30. Η επαφή με τη Συνήγορο μπορεί να γίνει με προσωπική ή τηλεφωνική συνάντηση και μετά υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα διερεύνησης, σε έντυπα τα οποία βρίσκονται στη σελίδα του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών .