Εργαστήριο Γεωχωρικής Ανάλυσης

Το εργαστήριο Γεωχωρικής Ανάλυσης (geospatial_analytics@CUT) διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της Χωρικής Ανάλυσης, της Γεωστατιστικής, της Γεω-υπολογιστικής και της Γεωπληροφορικής, επικεντρώνοντας στην Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIScience) και Συστημάτων (GIS), καθώς και σε συναφείς εφαρμογές στα πεδία της Μηχανικής, των επιστημών της Γης και του Περιβάλλοντος, της Δημόσιας Υγείας και της Αρχαιολογίας/Πολιτισμική Κληρονομιάς. Το εργαστήριο στεγάζεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) με έδρα την Λεμεσό της Κύπρου.

Αποστολή του εργαστηρίου αποτελεί η προώθηση της ανάπτυξης νέων μεθόδων ανάλυσης και μοντελοποίησης γεωχωρικών πληροφοριών, καθώς και η προώθηση καινοτόμων εφαρμογών γεωχωρικών τεχνολογιών προς επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη αποφάσεων όπου η γεωγραφική διάσταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Τα μέλη του εργαστηρίου συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα H2020 EXCELSIOR, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία και εδραίωση στην Κύπρο του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» για την παρατήρηση της Γης και παρακολούθηση του περιβάλλοντος από το διάστημα.

Το εργαστήριο ήδη διατηρεί στενούς δεσμούς με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία), αλλά επιπρόσθετα επιδιώκει ενεργά να επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο συνεργασίας του.

Website: http://geospatialanalytics.cut.ac.cy/

 

 

Εργαστήριο Γεωχωρικής Ανάλυσης

Το εργαστήριο Γεωχωρικής Ανάλυσης (geospatial_analytics@CUT) διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της Χωρικής Ανάλυσης, της Γεωστατιστικής, της Γεω-υπολογιστικής και της Γεωπληροφορικής, επικεντρώνοντας στην Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIScience) και Συστημάτων (GIS), καθώς και σε συναφείς εφαρμογές στα πεδία της Μηχανικής, των επιστημών της Γης και του Περιβάλλοντος, της Δημόσιας Υγείας και της Αρχαιολογίας/Πολιτισμική Κληρονομιάς. Το εργαστήριο στεγάζεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) με έδρα την Λεμεσό της Κύπρου.

Αποστολή του εργαστηρίου αποτελεί η προώθηση της ανάπτυξης νέων μεθόδων ανάλυσης και μοντελοποίησης γεωχωρικών πληροφοριών, καθώς και η προώθηση καινοτόμων εφαρμογών γεωχωρικών τεχνολογιών προς επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη αποφάσεων όπου η γεωγραφική διάσταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Τα μέλη του εργαστηρίου συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα H2020 EXCELSIOR, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία και εδραίωση στην Κύπρο του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» για την παρατήρηση της Γης και παρακολούθηση του περιβάλλοντος από το διάστημα.

Το εργαστήριο ήδη διατηρεί στενούς δεσμούς με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία), αλλά επιπρόσθετα επιδιώκει ενεργά να επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο συνεργασίας του.

Website: http://geospatialanalytics.cut.ac.cy/