Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης υπάγεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο «Στοά Τάσσος Παπαδόπουλος» και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1.1    Κέντρο Συμβουλευτικής

 • Ατομική ψυχολογική στήριξη σε φοιτητές
 • Ομαδική θεραπεία σε φοιτητές
 • Διαλέξεις/παρουσιάσεις/εκδηλώσεις ανοικτές για τους φοιτητές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και ευρύτερα το κοινό
 • Λέσχη ανάγνωσης βιβλίων και άρθρων ψυχολογίας (ομαδικές συναντήσεις για ανάγνωση και συζήτηση)
 • Εικαστική θεραπεία (Art therapy)
 • Βιωματικά εργαστήρια με θέματα ψυχικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης
 • Προγράμματα προσαρμογής και κοινωνικοποίησης των νεοεισερχόμενων φοιτητών.
 • Παραπομπές σε ιατρούς

1.2    Κέντρο Φοιτητών με Αναπηρίες

 • Ατομικές συναντήσεις για προσκόμιση ιατρικών πιστοποιητικών, συνταγών φαρμακευτικώναγωγών, εκθέσεων μαθησιακών ικανοτήτων.
 • Οικογενειακές συναντήσεις
 • Σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος στήριξης/διευκολύνσεων φοιτητών με ειδικές ανάγκες και αποστολή του σε όλους τους διδάσκοντες των φοιτητών, ακαδημαϊκών συμβούλων, Προέδρων Τμημάτων κάθε εξάμηνο. Παρακολούθηση της υλοποίησης των διευκολύνσεων που παραχωρούνται.
 • Διευθετήσεις για παροχή φροντιστηριακή στήριξης σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες.
 • Διαχείριση της ειδικά εξοπλισμένης αίθουσας για εξυπηρέτηση των φοιτητών με αναπηρίες
 • Συστηματική (κάθε εξάμηνο) παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών που τυγχάνουν φροντιστηριακής στήριξης και διευκολύνσεων, καθώς και αξιολόγηση των συνεργατών που παρέχουν τα φροντιστήρια.
 • Διαχείριση αιτήσεων για προπτυχιακές θέσεις σε Ειδικές Κατηγορίες που επικαλούνται ιατρικά προβλήματα

1.3    Κέντρο Μάθησης

 • Καθοδήγηση ως προς τη βελτίωση των ικανοτήτων και τρόπο μελέτης
 • Ψυχομετρική αξιολόγηση με στόχο την αξιολόγηση του προσωπικού τρόπου μάθησης και κατανόησης
 • Προ-συμπτωματική αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών με ειδικό ερωτηματολόγιο και με στόχο την αναγνώριση συμπτωμάτων σε φοιτητές και την παραπομπή τους για ψυχομετρική αξιολόγηση.
 • Προσφορά προγραμμάτων που απευθύνονταιστους πρωτοετείς φοιτητές με στόχο την προσαρμογή στο πανεπιστήμιο, την ενημέρωση για φοιτητικά θέματα όπως λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη πρωτοβουλίας, επίλυση προβλημάτων, επίτευξη στόχων, οργάνωση και διαχείριση χρόνου, ακαδημαϊκή επιτυχία και διαφορετικότητα
 • Διευθετήσεις για παροχή φροντιστηριακής στήριξης σε φοιτητές με κενά γνώσεις ή/και δυσκολίες κατανόησης, α) σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα με υψηλό βαθμό δυσκολίας, όπως προκύπτει από το συστηματικά υψηλό ποσοστό αποτυχιών (πέραν του 25%), β) Για φοιτητές που αποτυγχάνουν στο ίδιο μάθημα για δύο και πλέον φορές και βρίσκονται στο 5ο ή 6ο έτος φοίτησης
 • Ακαδημαϊκή ενθάρρυνση. Εξατομικευμένη προσέγγιση φοιτητών για καθοδήγηση ως προς τη βελτίωση των ικανοτήτων και τρόπο μελέτης, μέσα από ψυχομετρική αξιολόγηση με στόχο την αξιολόγηση του προσωπικού τρόπου μάθησης και κατανόησης.

1.4    Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Ουσιών

 • Πρόληψη χρήσης ουσιών και έμφαση στις αρνητικές επιδράσεις τους στους φοιτητές
 • Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις
 • Διάχυση έντυπου υλικού
 • Ομάδες αλληλοενημέρωσης συνομηλίκων
 • συνεργάζεται με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και άλλους συναφείς φορείς και οργανισμούς

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης υπάγεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο «Στοά Τάσσος Παπαδόπουλος» και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1.1    Κέντρο Συμβουλευτικής

 • Ατομική ψυχολογική στήριξη σε φοιτητές
 • Ομαδική θεραπεία σε φοιτητές
 • Διαλέξεις/παρουσιάσεις/εκδηλώσεις ανοικτές για τους φοιτητές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και ευρύτερα το κοινό
 • Λέσχη ανάγνωσης βιβλίων και άρθρων ψυχολογίας (ομαδικές συναντήσεις για ανάγνωση και συζήτηση)
 • Εικαστική θεραπεία (Art therapy)
 • Βιωματικά εργαστήρια με θέματα ψυχικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης
 • Προγράμματα προσαρμογής και κοινωνικοποίησης των νεοεισερχόμενων φοιτητών.
 • Παραπομπές σε ιατρούς

1.2    Κέντρο Φοιτητών με Αναπηρίες

 • Ατομικές συναντήσεις για προσκόμιση ιατρικών πιστοποιητικών, συνταγών φαρμακευτικώναγωγών, εκθέσεων μαθησιακών ικανοτήτων.
 • Οικογενειακές συναντήσεις
 • Σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος στήριξης/διευκολύνσεων φοιτητών με ειδικές ανάγκες και αποστολή του σε όλους τους διδάσκοντες των φοιτητών, ακαδημαϊκών συμβούλων, Προέδρων Τμημάτων κάθε εξάμηνο. Παρακολούθηση της υλοποίησης των διευκολύνσεων που παραχωρούνται.
 • Διευθετήσεις για παροχή φροντιστηριακή στήριξης σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες.
 • Διαχείριση της ειδικά εξοπλισμένης αίθουσας για εξυπηρέτηση των φοιτητών με αναπηρίες
 • Συστηματική (κάθε εξάμηνο) παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών που τυγχάνουν φροντιστηριακής στήριξης και διευκολύνσεων, καθώς και αξιολόγηση των συνεργατών που παρέχουν τα φροντιστήρια.
 • Διαχείριση αιτήσεων για προπτυχιακές θέσεις σε Ειδικές Κατηγορίες που επικαλούνται ιατρικά προβλήματα

1.3    Κέντρο Μάθησης

 • Καθοδήγηση ως προς τη βελτίωση των ικανοτήτων και τρόπο μελέτης
 • Ψυχομετρική αξιολόγηση με στόχο την αξιολόγηση του προσωπικού τρόπου μάθησης και κατανόησης
 • Προ-συμπτωματική αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών με ειδικό ερωτηματολόγιο και με στόχο την αναγνώριση συμπτωμάτων σε φοιτητές και την παραπομπή τους για ψυχομετρική αξιολόγηση.
 • Προσφορά προγραμμάτων που απευθύνονταιστους πρωτοετείς φοιτητές με στόχο την προσαρμογή στο πανεπιστήμιο, την ενημέρωση για φοιτητικά θέματα όπως λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη πρωτοβουλίας, επίλυση προβλημάτων, επίτευξη στόχων, οργάνωση και διαχείριση χρόνου, ακαδημαϊκή επιτυχία και διαφορετικότητα
 • Διευθετήσεις για παροχή φροντιστηριακής στήριξης σε φοιτητές με κενά γνώσεις ή/και δυσκολίες κατανόησης, α) σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα με υψηλό βαθμό δυσκολίας, όπως προκύπτει από το συστηματικά υψηλό ποσοστό αποτυχιών (πέραν του 25%), β) Για φοιτητές που αποτυγχάνουν στο ίδιο μάθημα για δύο και πλέον φορές και βρίσκονται στο 5ο ή 6ο έτος φοίτησης
 • Ακαδημαϊκή ενθάρρυνση. Εξατομικευμένη προσέγγιση φοιτητών για καθοδήγηση ως προς τη βελτίωση των ικανοτήτων και τρόπο μελέτης, μέσα από ψυχομετρική αξιολόγηση με στόχο την αξιολόγηση του προσωπικού τρόπου μάθησης και κατανόησης.

1.4    Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Ουσιών

 • Πρόληψη χρήσης ουσιών και έμφαση στις αρνητικές επιδράσεις τους στους φοιτητές
 • Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις
 • Διάχυση έντυπου υλικού
 • Ομάδες αλληλοενημέρωσης συνομηλίκων
 • συνεργάζεται με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και άλλους συναφείς φορείς και οργανισμούς