Στήριξη φοιητητών από το Κέντρο Μάθησης

Το Κέντρο Μάθησης, ως μέρος του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, επιδιώκει να παρέχει υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών και στις ακαδημαϊκές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Προτεραιότητα δίνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που, αν και δεν περιλαμβάνονται στους φοιτητές με ειδικές ανάγκες, αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκές δυσκολίες (κενά γνώσης, δυσκολίες κατανόησης, κ.ά) στις σπουδές τους. Οι τρόποι στήριξης είναι οι ακόλουθοι:

1.   Φροντιστηριακή στήριξη

Η φροντιστηριακή στήριξη παρέχεται κατά προτεραιότητα στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

 • Σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα με υψηλό βαθμό δυσκολίας, όπως προκύπτει από το συστηματικά υψηλό ποσοστό αποτυχιών (πέραν του 25%)
 • Για φοιτητές που αποτυγχάνουν στο ίδιο μάθημα για δύο και πλέον φορές και βρίσκονται στο 5ο ή 6ο έτος φοίτησης

1.1 Στην περίπτωση των μαθημάτων υψηλού βαθμού δυσκολίας, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 • Το Κέντρο Μάθησης, αφού διαβουλευτεί με τα Τμήματα, ανακοινώνει κατά τη βδομάδα δήλωσης μαθημάτων ενός εξαμήνου τους τίτλους των μαθημάτων υψηλής δυσκολίας και το ωρολόγιο πρόγραμμα (μέρα, ώρα, χώρος) που θα προσφέρει φροντιστηριακά μαθήματα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας και ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους. Δικαίωμα υποβολής ενδιαφέροντος έχουν οι φοιτητές που έχουν το μάθημα ως υποχρεωτικό στο πρόγραμμα σπουδών τους, είτε το έχουν ήδη παρακολουθήσει και έχουν αποτύχει είτε πρόκειται να το παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο εξάμηνο.
 • Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών σε τμήμα φροντιστηριακής στήριξης (σε αυτή την κατηγορία) είναι 8 και ο ελάχιστος είναι 4.Αναλόγως ενδιαφέροντος και οικονομικών δυνατοτήτων του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης μπορεί να δημιουργούνται περισσότερα από ένα φροντιστηριακά τμήματα σε ένα μάθημα. Οι θέσεις συμπληρώνονται με κριτήριο το χρόνο υποβολής του ενδιαφέροντος.
 • Φοιτητές που ενώ υποβάλλουν ενδιαφέρον και εγκρίνονται, δεν προσέρχονται συστηματικά στις συναντήσεις, θα αποκλείονται από κάθε φροντιστηριακή στήριξη προσφέρει το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στο μέλλον. Νοείται ότι αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που το φροντιστηριακό μάθημα συμπίπτει χρονικά με μάθημα που παρακολουθεί ο φοιτητής στο πλαίσιο των σπουδών του.
 • Φοιτητές που δεν προσέρχονται σε προκαθορισμένο ομαδικό μάθημα δεν δικαιούνται να ζητήσουν αναπλήρωση του μαθήματος.
 • Φοιτητές που έρχονται με καθυστέρηση σε μάθημα δεν δικαιούνται να ζητήσουν παράταση της ώρας του μαθήματος.
 • Για κάθε μάθημα διεξάγονται 2 συναντήσεις διάρκειας 60 λεπτών τη βδομάδα, για 13-15 βδομάδες. Ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων και μπορούν να συνεχίζονται μέχρι την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης όπως αυτή θα φαίνεται στο εκάστοτε ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Δεν πραγματοποιούνται συναντήσεις κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 • Οι συναντήσεις διεξάγονται στις αίθουσες του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώνεται.
 • Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα δίνεται χρόνος για συνεργασία, συζήτηση, μελέτη ύλης, επίλυση αποριών. Δεν γράφονται/ετοιμάζονται/διορθώνονται εργασίες ή ασκήσεις.
 • Φοιτητές που δεν τηρούν κανόνες χρήσης αιθουσών ή/και επιδεικνύουν συμπεριφορά που εμποδίζει την μαθησιακή διαδικασία θα αποβάλλονται από το πρόγραμμα στήριξης.
 • Φοιτητές που δεν είναι συνεπείς, δεν προσέρχονται στην ώρα τους, δεν εμφανίζονται σταθερά στα μαθήματα ή δείχνουν γενική αδιαφορία θα αποβάλλονται από το πρόγραμμα με έγκριση του Προϊστάμενου.
 • Ένα φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει σε αυτό το πλαίσιο μέχρι 2 φροντιστηριακά μαθήματα σε ένα εξάμηνο. Δεν μπορεί να τύχει φροντιστηριακής στήριξης σε αυτό το πλαίσιο σε ένα μάθημα περισσότερες από μία φορά κατά τη φοίτησή του.

1.2    Στην περίπτωση φοιτητών που αποτυγχάνουν στο ίδιο μάθημα για δύο και πλέον φορές και βρίσκονται στο 5ο ή 6ο έτος φοίτησης, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 • Με τη λήξη του εξαμήνου και τη γνωστοποίηση των βαθμολογιών, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους προς Κέντρο Μάθησης. Ένας φοιτητής μπορεί να ζητήσει φροντιστηριακή στήριξη σε αυτό το πλαίσιο για μέχρι 2 μαθήματα σε ένα εξάμηνο.
 • Το Κέντρο Μάθησης ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις και ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές. Για να δημιουργηθεί τμήμα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ενδιαφερόμενοι φοιτητές για ένα μάθημα, ενώ ο μέγιστος είναι τα 5 άτομα. Αναλόγως ενδιαφέροντος και οικονομικών δυνατοτήτων του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης μπορεί να δημιουργούνται περισσότερα από ένα φροντιστηριακά τμήματα σε ένα μάθημα. Οι θέσεις συμπληρώνονται με κριτήριο το χρόνο υποβολής του ενδιαφέροντος.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα γνωστοποιείται πριν την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο θα προσφερθούν τα μαθήματα.
 • Φοιτητές που ενώ υποβάλλουν ενδιαφέρον και εγκρίνονται, δεν προσέρχονται συστηματικά στις συναντήσεις, θα αποκλείονται από κάθε φροντιστηριακή στήριξη προσφέρει το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στο μέλλον. Νοείται ότι αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που το φροντιστηριακό μάθημα συμπίπτει χρονικά με μάθημα που παρακολουθεί ο φοιτητής στο πλαίσιο των σπουδών του.
 • Φοιτητές που δεν προσέρχονται σε προκαθορισμένο ομαδικό μάθημα δεν δικαιούνται να ζητήσουν αναπλήρωση του μαθήματος.
 • Φοιτητές που έρχονται με καθυστέρηση σε μάθημα δεν δικαιούνται να ζητήσουν παράταση της ώρας του μαθήματος.
 • Για κάθε μάθημα διεξάγονται 2 συναντήσεις διάρκειας 60 λεπτών τη βδομάδα, για 13-15 βδομάδες. Ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων και μπορούν να συνεχίζονται μέχρι την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης όπως αυτή θα φαίνεται στο εκάστοτε ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Δεν πραγματοποιούνται συναντήσεις κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 • Οι συναντήσεις διεξάγονται στις αίθουσες του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώνεται.
 • Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα δίνεται χρόνος για συνεργασία, συζήτηση, μελέτη ύλης, επίλυση αποριών. Δεν γράφονται/ετοιμάζονται/διορθώνονται εργασίες ή ασκήσεις.
 • Φοιτητές που δεν τηρούν κανόνες χρήσης αιθουσών ή/και επιδεικνύουν συμπεριφορά που εμποδίζει την μαθησιακή διαδικασία θα αποβάλλονται από το πρόγραμμα στήριξης με έγκριση του Προϊσταμένου.
 • Φοιτητές που δεν είναι συνεπείς, δεν προσέρχονται στην ώρα τους, δεν εμφανίζονται σταθερά στα μαθήματα ή δείχνουν γενική αδιαφορία θα αποβάλλονται από το πρόγραμμα με έγκριση του Προϊστάμενου.
 • Ένας φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει σε αυτό το πλαίσιο μέχρι 2 φροντιστηριακά μαθήματα σε ένα εξάμηνο. Δεν μπορεί να τύχει φροντιστηριακής στήριξης σε αυτό το πλαίσιο σε ένα μάθημα περισσότερες από μία φορά κατά τη φοίτησή του.

 

2.   Ακαδημαϊκή Ενθάρρυνση

Πρόκειται για εξατομικευμένη προσέγγιση με στόχο την ακαδημαϊκή επιτυχία των φοιτητών. Το προσωπικό του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης Α είναι στη διάθεση όλων των φοιτητών για καθοδήγηση ως προς τη βελτίωση των ικανοτήτων και τρόπο μελέτης, μέσα από ψυχομετρική αξιολόγηση με στόχο την αξιολόγηση του προσωπικού τρόπου μάθησης και κατανόησης. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει 2-4 συναντήσεις για:

 • Αξιολόγηση προσωπικού τρόπου μάθησης και κατανόησης (κιναισθητικός, οπτικός, ακουστικός κλπ)
 • Ακαδημαϊκές ικανότητες, δυνατά και αδύνατα σημεία
 • Ανάπτυξη στρατηγικών για ακαδημαϊκή βελτίωση
 • Ανάπτυξη προθυμίας και κινήτρου
 • Πρόγραμμα σύνδεσης εθελοντών φοιτητών προχωρημένων ετών προς νεοεισερχόμενους φοιτητές

Παράλληλα, παρέχεται ενθάρρυνση και καθοδήγηση φοιτητών με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες σε μαθήματα και πιθανότητα διαγραφής από το Πανεπιστήμιο, μέσω:

 • Παροχής συνεχόμενης και εξατομικευμένης στήριξης.
 • Καθοδήγησης στην αναγνώριση δυνατών στοιχείων και περιοχές βελτίωσης.
 • Προγραμματισμός μελέτης εξαμήνου.
 • Διασύνδεση με βοηθητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου.

Στήριξη φοιητητών από το Κέντρο Μάθησης

Το Κέντρο Μάθησης, ως μέρος του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, επιδιώκει να παρέχει υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών και στις ακαδημαϊκές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Προτεραιότητα δίνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που, αν και δεν περιλαμβάνονται στους φοιτητές με ειδικές ανάγκες, αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκές δυσκολίες (κενά γνώσης, δυσκολίες κατανόησης, κ.ά) στις σπουδές τους. Οι τρόποι στήριξης είναι οι ακόλουθοι:

1.   Φροντιστηριακή στήριξη

Η φροντιστηριακή στήριξη παρέχεται κατά προτεραιότητα στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

 • Σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα με υψηλό βαθμό δυσκολίας, όπως προκύπτει από το συστηματικά υψηλό ποσοστό αποτυχιών (πέραν του 25%)
 • Για φοιτητές που αποτυγχάνουν στο ίδιο μάθημα για δύο και πλέον φορές και βρίσκονται στο 5ο ή 6ο έτος φοίτησης

1.1 Στην περίπτωση των μαθημάτων υψηλού βαθμού δυσκολίας, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 • Το Κέντρο Μάθησης, αφού διαβουλευτεί με τα Τμήματα, ανακοινώνει κατά τη βδομάδα δήλωσης μαθημάτων ενός εξαμήνου τους τίτλους των μαθημάτων υψηλής δυσκολίας και το ωρολόγιο πρόγραμμα (μέρα, ώρα, χώρος) που θα προσφέρει φροντιστηριακά μαθήματα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας και ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους. Δικαίωμα υποβολής ενδιαφέροντος έχουν οι φοιτητές που έχουν το μάθημα ως υποχρεωτικό στο πρόγραμμα σπουδών τους, είτε το έχουν ήδη παρακολουθήσει και έχουν αποτύχει είτε πρόκειται να το παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο εξάμηνο.
 • Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών σε τμήμα φροντιστηριακής στήριξης (σε αυτή την κατηγορία) είναι 8 και ο ελάχιστος είναι 4.Αναλόγως ενδιαφέροντος και οικονομικών δυνατοτήτων του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης μπορεί να δημιουργούνται περισσότερα από ένα φροντιστηριακά τμήματα σε ένα μάθημα. Οι θέσεις συμπληρώνονται με κριτήριο το χρόνο υποβολής του ενδιαφέροντος.
 • Φοιτητές που ενώ υποβάλλουν ενδιαφέρον και εγκρίνονται, δεν προσέρχονται συστηματικά στις συναντήσεις, θα αποκλείονται από κάθε φροντιστηριακή στήριξη προσφέρει το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στο μέλλον. Νοείται ότι αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που το φροντιστηριακό μάθημα συμπίπτει χρονικά με μάθημα που παρακολουθεί ο φοιτητής στο πλαίσιο των σπουδών του.
 • Φοιτητές που δεν προσέρχονται σε προκαθορισμένο ομαδικό μάθημα δεν δικαιούνται να ζητήσουν αναπλήρωση του μαθήματος.
 • Φοιτητές που έρχονται με καθυστέρηση σε μάθημα δεν δικαιούνται να ζητήσουν παράταση της ώρας του μαθήματος.
 • Για κάθε μάθημα διεξάγονται 2 συναντήσεις διάρκειας 60 λεπτών τη βδομάδα, για 13-15 βδομάδες. Ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων και μπορούν να συνεχίζονται μέχρι την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης όπως αυτή θα φαίνεται στο εκάστοτε ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Δεν πραγματοποιούνται συναντήσεις κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 • Οι συναντήσεις διεξάγονται στις αίθουσες του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώνεται.
 • Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα δίνεται χρόνος για συνεργασία, συζήτηση, μελέτη ύλης, επίλυση αποριών. Δεν γράφονται/ετοιμάζονται/διορθώνονται εργασίες ή ασκήσεις.
 • Φοιτητές που δεν τηρούν κανόνες χρήσης αιθουσών ή/και επιδεικνύουν συμπεριφορά που εμποδίζει την μαθησιακή διαδικασία θα αποβάλλονται από το πρόγραμμα στήριξης.
 • Φοιτητές που δεν είναι συνεπείς, δεν προσέρχονται στην ώρα τους, δεν εμφανίζονται σταθερά στα μαθήματα ή δείχνουν γενική αδιαφορία θα αποβάλλονται από το πρόγραμμα με έγκριση του Προϊστάμενου.
 • Ένα φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει σε αυτό το πλαίσιο μέχρι 2 φροντιστηριακά μαθήματα σε ένα εξάμηνο. Δεν μπορεί να τύχει φροντιστηριακής στήριξης σε αυτό το πλαίσιο σε ένα μάθημα περισσότερες από μία φορά κατά τη φοίτησή του.

1.2    Στην περίπτωση φοιτητών που αποτυγχάνουν στο ίδιο μάθημα για δύο και πλέον φορές και βρίσκονται στο 5ο ή 6ο έτος φοίτησης, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 • Με τη λήξη του εξαμήνου και τη γνωστοποίηση των βαθμολογιών, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους προς Κέντρο Μάθησης. Ένας φοιτητής μπορεί να ζητήσει φροντιστηριακή στήριξη σε αυτό το πλαίσιο για μέχρι 2 μαθήματα σε ένα εξάμηνο.
 • Το Κέντρο Μάθησης ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις και ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές. Για να δημιουργηθεί τμήμα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ενδιαφερόμενοι φοιτητές για ένα μάθημα, ενώ ο μέγιστος είναι τα 5 άτομα. Αναλόγως ενδιαφέροντος και οικονομικών δυνατοτήτων του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης μπορεί να δημιουργούνται περισσότερα από ένα φροντιστηριακά τμήματα σε ένα μάθημα. Οι θέσεις συμπληρώνονται με κριτήριο το χρόνο υποβολής του ενδιαφέροντος.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα γνωστοποιείται πριν την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο θα προσφερθούν τα μαθήματα.
 • Φοιτητές που ενώ υποβάλλουν ενδιαφέρον και εγκρίνονται, δεν προσέρχονται συστηματικά στις συναντήσεις, θα αποκλείονται από κάθε φροντιστηριακή στήριξη προσφέρει το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στο μέλλον. Νοείται ότι αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που το φροντιστηριακό μάθημα συμπίπτει χρονικά με μάθημα που παρακολουθεί ο φοιτητής στο πλαίσιο των σπουδών του.
 • Φοιτητές που δεν προσέρχονται σε προκαθορισμένο ομαδικό μάθημα δεν δικαιούνται να ζητήσουν αναπλήρωση του μαθήματος.
 • Φοιτητές που έρχονται με καθυστέρηση σε μάθημα δεν δικαιούνται να ζητήσουν παράταση της ώρας του μαθήματος.
 • Για κάθε μάθημα διεξάγονται 2 συναντήσεις διάρκειας 60 λεπτών τη βδομάδα, για 13-15 βδομάδες. Ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων και μπορούν να συνεχίζονται μέχρι την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης όπως αυτή θα φαίνεται στο εκάστοτε ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Δεν πραγματοποιούνται συναντήσεις κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 • Οι συναντήσεις διεξάγονται στις αίθουσες του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώνεται.
 • Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα δίνεται χρόνος για συνεργασία, συζήτηση, μελέτη ύλης, επίλυση αποριών. Δεν γράφονται/ετοιμάζονται/διορθώνονται εργασίες ή ασκήσεις.
 • Φοιτητές που δεν τηρούν κανόνες χρήσης αιθουσών ή/και επιδεικνύουν συμπεριφορά που εμποδίζει την μαθησιακή διαδικασία θα αποβάλλονται από το πρόγραμμα στήριξης με έγκριση του Προϊσταμένου.
 • Φοιτητές που δεν είναι συνεπείς, δεν προσέρχονται στην ώρα τους, δεν εμφανίζονται σταθερά στα μαθήματα ή δείχνουν γενική αδιαφορία θα αποβάλλονται από το πρόγραμμα με έγκριση του Προϊστάμενου.
 • Ένας φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει σε αυτό το πλαίσιο μέχρι 2 φροντιστηριακά μαθήματα σε ένα εξάμηνο. Δεν μπορεί να τύχει φροντιστηριακής στήριξης σε αυτό το πλαίσιο σε ένα μάθημα περισσότερες από μία φορά κατά τη φοίτησή του.

 

2.   Ακαδημαϊκή Ενθάρρυνση

Πρόκειται για εξατομικευμένη προσέγγιση με στόχο την ακαδημαϊκή επιτυχία των φοιτητών. Το προσωπικό του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης Α είναι στη διάθεση όλων των φοιτητών για καθοδήγηση ως προς τη βελτίωση των ικανοτήτων και τρόπο μελέτης, μέσα από ψυχομετρική αξιολόγηση με στόχο την αξιολόγηση του προσωπικού τρόπου μάθησης και κατανόησης. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει 2-4 συναντήσεις για:

 • Αξιολόγηση προσωπικού τρόπου μάθησης και κατανόησης (κιναισθητικός, οπτικός, ακουστικός κλπ)
 • Ακαδημαϊκές ικανότητες, δυνατά και αδύνατα σημεία
 • Ανάπτυξη στρατηγικών για ακαδημαϊκή βελτίωση
 • Ανάπτυξη προθυμίας και κινήτρου
 • Πρόγραμμα σύνδεσης εθελοντών φοιτητών προχωρημένων ετών προς νεοεισερχόμενους φοιτητές

Παράλληλα, παρέχεται ενθάρρυνση και καθοδήγηση φοιτητών με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες σε μαθήματα και πιθανότητα διαγραφής από το Πανεπιστήμιο, μέσω:

 • Παροχής συνεχόμενης και εξατομικευμένης στήριξης.
 • Καθοδήγησης στην αναγνώριση δυνατών στοιχείων και περιοχές βελτίωσης.
 • Προγραμματισμός μελέτης εξαμήνου.
 • Διασύνδεση με βοηθητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου.