Ακαδημαϊκός στήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Tο Συμβούλιο κάθε τμήματος ορίζει ένα ακαδημαϊκό στήριξης (το οποίο είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ) και ως κύριο στόχο έχει το συντονισμό και την παρακολούθηση της στήριξης που παρέχεται στους φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι εμπίπτουν σε πληθυσμούς οι οποίοι λαμβάνουν διευκολύνσεις και οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή θέματα υγείας.

Συγκεκριμένα:

  • Ενημερώνεται εμπιστευτικά από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για τα άτομα τα οποία λαμβάνουν διευκολύνσεις στο Τμήμα του.
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διευκολύνσεων που έχουν καθορίστει από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των Κανόνων Στήριξης.
  • Είναι σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για την επίλυση διαφόρων διοικητικών, τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στην ακαδημαική πορεία των φοιτητών που λαμβάνουν διευκολύνσεις.
  • Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες Ακαδημαϊκούς του φοιτητή για επίλυση τυχόν ακαδημαϊκών προβλημάτων

Ακαδημαϊκός στήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Tο Συμβούλιο κάθε τμήματος ορίζει ένα ακαδημαϊκό στήριξης (το οποίο είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ) και ως κύριο στόχο έχει το συντονισμό και την παρακολούθηση της στήριξης που παρέχεται στους φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι εμπίπτουν σε πληθυσμούς οι οποίοι λαμβάνουν διευκολύνσεις και οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή θέματα υγείας.

Συγκεκριμένα:

  • Ενημερώνεται εμπιστευτικά από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για τα άτομα τα οποία λαμβάνουν διευκολύνσεις στο Τμήμα του.
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διευκολύνσεων που έχουν καθορίστει από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των Κανόνων Στήριξης.
  • Είναι σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για την επίλυση διαφόρων διοικητικών, τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στην ακαδημαική πορεία των φοιτητών που λαμβάνουν διευκολύνσεις.
  • Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες Ακαδημαϊκούς του φοιτητή για επίλυση τυχόν ακαδημαϊκών προβλημάτων