Συνεργάτες και αμοιβές

Επιλογή Συνεργατών

 1. Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί προσοντούχα άτομα  για την κάλυψη των αναγκών σε φροντιστηριακή διδασκαλία και ειδική στήριξη, για συνοδεία φοιτητών ΑΜΕΑ, για επιτήρηση εξετάσεων, για μεταγραφή σε ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες απορρέουν από τις πολιτικές που αναφέρονται στους Κανόνες Στήριξης.
 2. Η αναζήτηση συνεργατών γίνεται με διαφάνεια, μέσα από ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου ή/και στον Τύπο.
 3. Προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση δίδεται σε άτομα εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Καταρχάς σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Ερευνητικούς Συνεργάτες του Πανεπιστημίου. Ακολούθως, σε άτομα που διδάσκουν ή δίδαξαν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο ως Ειδικοί Επιστήμονες καθώς και σε άτομα εκτός Πανεπιστημίου με σχετική ειδικότητα. Τέλος, σε προπτυχιακούς φοιτητές, νοουμένου ότι σε περίπτωση φροντιστηριακής στήριξης έχουν συνάφεια αντικειμένου και υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.
 4. Για την επιλογή των συνεργατών λαμβάνονται υπόψη οι ακαδημαϊκές γνώσεις, η συναφής εμπειρία και η δυνατότητες προσαρμογής στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Νοείται ότι οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά.
 5. Το ίδιο μάθημα μπορεί να παρέχεται σε μορφή στήριξης από διάφορους συνεργάτες σε ατομική ή ομαδική μορφή, αναλόγως των διαθέσιμων ωρών του συνεργάτη και αναλόγως της ιατρικής πάθησης ή μαθησιακής δυσκολίας του στηριζόμενου ατόμου.
 6. Οι στηριζόμενοι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εισηγηθούν συνεργάτες, τα οποία μπορούν να επιλεγούν από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εφόσον πληρούν τα κριτήρια.

 

Αμοιβές

1.  Για φροντιστηριακή στήριξη

Οι αμοιβές είναι ανά ώρα (60 λεπτά) και αναλόγως των ακαδημαϊκών προσόντων, ως εξής:

Α

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικοί Επιστήμονες, Κάτοχοι πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού

€17,00 ατομικό / €20,00 ομαδικό

Β

Προπτυχιακοί φοιτητές

€10,00 ατομικό / €13,00 ομαδικό

Γ

Εξωτερικοί Ειδικοί Επιστήμονες (ειδικοί εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι κωφών, λογοπαθολόγοι, κλπ)

€20,00 - €45,00 *

*Αναλόγως ειδικότητας και συνήθους αμοιβής. Γίνεται δημόσια προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα υποβάλλουν και απαίτηση αμοιβής ανά ώρα. Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης δεν είναι υποχρεωμένο να επιλέξει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

 

2. Για επιτήρηση εξέτασης ή περιστασιακή συνοδεία:  €6.00 ανά ώρα

 

3. Για μεταγραφή σε τελικές ή/και ενδιάμεσες εξετάσεις:  €13,00 ανά ώρα

 

4. Για χρόνιους συνοδούς τυφλών ή κινησιακά ανάπηρων φοιτητών

Η εύρεση συνοδού μπορεί να γίνεται από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης και ο συνοδός να αμείβεται απευθείας από το Πανεπιστήμιο, μπορεί όμως, λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων, να εργοδοτείται από τον ίδιο το φοιτητή ο οποίος θα λαμβάνει σχετικό επίδομα από το Πανεπιστήμιο (νοουμένου ότι παρουσιάζει απόδειξη πληρωμής στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης κάθε μήνα).

Η αμοιβή και/ή το επίδομα για τη συνοδεία  ανέρχεται στα €500 το μήνα. Καταβάλλεται για τους μήνες που διεξάγονται τα μαθήματα καθώς και την εξεταστική περίοδο, δηλαδή 4 μήνες σε κάθε εξάμηνο. Νοείται ότι σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η συνοδεία και η αμοιβή ή το επίδομα αυτής μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Συνεργάτες και αμοιβές

Επιλογή Συνεργατών

 1. Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εργοδοτεί προσοντούχα άτομα  για την κάλυψη των αναγκών σε φροντιστηριακή διδασκαλία και ειδική στήριξη, για συνοδεία φοιτητών ΑΜΕΑ, για επιτήρηση εξετάσεων, για μεταγραφή σε ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες απορρέουν από τις πολιτικές που αναφέρονται στους Κανόνες Στήριξης.
 2. Η αναζήτηση συνεργατών γίνεται με διαφάνεια, μέσα από ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου ή/και στον Τύπο.
 3. Προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση δίδεται σε άτομα εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Καταρχάς σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Ερευνητικούς Συνεργάτες του Πανεπιστημίου. Ακολούθως, σε άτομα που διδάσκουν ή δίδαξαν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο ως Ειδικοί Επιστήμονες καθώς και σε άτομα εκτός Πανεπιστημίου με σχετική ειδικότητα. Τέλος, σε προπτυχιακούς φοιτητές, νοουμένου ότι σε περίπτωση φροντιστηριακής στήριξης έχουν συνάφεια αντικειμένου και υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.
 4. Για την επιλογή των συνεργατών λαμβάνονται υπόψη οι ακαδημαϊκές γνώσεις, η συναφής εμπειρία και η δυνατότητες προσαρμογής στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Νοείται ότι οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά.
 5. Το ίδιο μάθημα μπορεί να παρέχεται σε μορφή στήριξης από διάφορους συνεργάτες σε ατομική ή ομαδική μορφή, αναλόγως των διαθέσιμων ωρών του συνεργάτη και αναλόγως της ιατρικής πάθησης ή μαθησιακής δυσκολίας του στηριζόμενου ατόμου.
 6. Οι στηριζόμενοι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εισηγηθούν συνεργάτες, τα οποία μπορούν να επιλεγούν από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εφόσον πληρούν τα κριτήρια.

 

Αμοιβές

1.  Για φροντιστηριακή στήριξη

Οι αμοιβές είναι ανά ώρα (60 λεπτά) και αναλόγως των ακαδημαϊκών προσόντων, ως εξής:

Α

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικοί Επιστήμονες, Κάτοχοι πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού

€17,00 ατομικό / €20,00 ομαδικό

Β

Προπτυχιακοί φοιτητές

€10,00 ατομικό / €13,00 ομαδικό

Γ

Εξωτερικοί Ειδικοί Επιστήμονες (ειδικοί εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι κωφών, λογοπαθολόγοι, κλπ)

€20,00 - €45,00 *

*Αναλόγως ειδικότητας και συνήθους αμοιβής. Γίνεται δημόσια προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα υποβάλλουν και απαίτηση αμοιβής ανά ώρα. Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης δεν είναι υποχρεωμένο να επιλέξει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

 

2. Για επιτήρηση εξέτασης ή περιστασιακή συνοδεία:  €6.00 ανά ώρα

 

3. Για μεταγραφή σε τελικές ή/και ενδιάμεσες εξετάσεις:  €13,00 ανά ώρα

 

4. Για χρόνιους συνοδούς τυφλών ή κινησιακά ανάπηρων φοιτητών

Η εύρεση συνοδού μπορεί να γίνεται από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης και ο συνοδός να αμείβεται απευθείας από το Πανεπιστήμιο, μπορεί όμως, λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων, να εργοδοτείται από τον ίδιο το φοιτητή ο οποίος θα λαμβάνει σχετικό επίδομα από το Πανεπιστήμιο (νοουμένου ότι παρουσιάζει απόδειξη πληρωμής στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης κάθε μήνα).

Η αμοιβή και/ή το επίδομα για τη συνοδεία  ανέρχεται στα €500 το μήνα. Καταβάλλεται για τους μήνες που διεξάγονται τα μαθήματα καθώς και την εξεταστική περίοδο, δηλαδή 4 μήνες σε κάθε εξάμηνο. Νοείται ότι σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η συνοδεία και η αμοιβή ή το επίδομα αυτής μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.