Διαχείριση κονδυλίου για στήριξη φοιτητών

  • Οι πολιτικές του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και το ειδικό κονδύλι που προνοείται με τίτλο «Στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες και προβλήματα».
  • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης επιδιώκει να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες των φοιτητών που εμπίπτουν στο πλαίσιο των κανόνων, στη βάση των διαθέσιμων πιστώσεων στο σχετικό κονδύλι.
  • Σε περίπτωση που η δυνατότητα του κονδυλίου δεν αρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών και αιτημάτων, δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές ΑΜΕΑ.
  • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, μέσω του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, υποβάλλει στο τέλος κάθε έτους αναλυτικό απολογισμό με τις δαπάνες που έγιναν από το κονδύλι στις αρμόδιες Επιτροπές της Συγκλήτου. 

Διαχείριση κονδυλίου για στήριξη φοιτητών

  • Οι πολιτικές του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και το ειδικό κονδύλι που προνοείται με τίτλο «Στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες και προβλήματα».
  • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης επιδιώκει να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες των φοιτητών που εμπίπτουν στο πλαίσιο των κανόνων, στη βάση των διαθέσιμων πιστώσεων στο σχετικό κονδύλι.
  • Σε περίπτωση που η δυνατότητα του κονδυλίου δεν αρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών και αιτημάτων, δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές ΑΜΕΑ.
  • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, μέσω του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, υποβάλλει στο τέλος κάθε έτους αναλυτικό απολογισμό με τις δαπάνες που έγιναν από το κονδύλι στις αρμόδιες Επιτροπές της Συγκλήτου.