Στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες

1. Τρόποι εντοπισμού φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Οι τρόποι εντοπισμού των φοιτητών με ειδικές ανάγκες είναι οι πιο κάτω:

α)      Μέσω της διαδικασίας εισδοχής φοιτητών με Ειδικά Κριτήρια.

γ)      Μετά από ενημέρωση από διδάσκοντες.

δ)      Ενημέρωση από Εξωτερικούς Φορείς, Οργανώσεις, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Συνδέσμους κ.ά.

ε)       Με πρωτοβουλία των ίδιων των φοιτητών με ειδικές ανάγκες ή των γονιών τους.

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω αποδεικνύονται με σχετικά ιατρικά και άλλα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

2.  Διαδικασία προσέγγισης

Η σοβαρότητα και ιδιαιτερότητα του κάθε προβλήματος προσδιορίζουν και την ανάλογη προσέγγιση. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:

α)      Προσωπική συνάντηση και συζήτηση των προβλημάτων με το φοιτητή.

β)      Καταγραφή προσωπικών στοιχείων και εξασφάλιση ιατρικών βεβαιώσεων για το  πρόβλημα.

γ)      Καταγραφή των άμεσων αναγκών του φοιτητή.

δ)      Αξιολόγηση των αναγκών και πληροφόρηση του φοιτητή για τη βοήθεια και στήριξη που μπορεί να του προσφερθεί.

ε)       Ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος και του Ακαδημαϊκού Στήριξης του φοιτητή (μετά από γραπτή εξασφάλιση της δικής του συναίνεσης). Ο Ακαδημαϊκός Στήριξης του Τμήματος ενημερώνει όλους τους διδάσκοντες του φοιτητή (για το ρόλο του Ακαδημαϊκού Στήριξης βλ. Υποενότητα Ι).

3. Τρόποι στήριξης

Οι τρόποι στήριξης εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες κάθε φοιτητή και καθορίζονται με ευθύνη του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Πανεπιστημίου και σύμφωνα με τις ακόλουθες δράσεις:

3.1 Ατομική ψυχολογική στήριξη

 • Συμπλήρωση Ιστορικού ατομικών δεδομένων και αιτημάτων των φοιτητών.
 • Συνέντευξη για διερεύνηση και αξιολόγηση του αιτήματος
 • Αριθμός Θεραπευτικών Συναντήσεων
 • Πιθανή συνεργασία με οικογένεια /τμήμα εάν επιβάλλεται
 • Πιθανή συνεργασία με εξωτερικούς ειδικούς εάν επιβάλλεται
 • Συνεργασία/ενημέρωση Τμήματος και διδασκόντων

3.2 Διευκολύνσεις σε εξετάσεις

 • Ενημέρωση Γραφείου Σπουδών ώστε να μην υπάρχουν τελικές εξετάσεις δύο ή περισσότερων μαθημάτων την ίδια μέρα.
 • Στις τελικές και ενδιάμεσες εξετάσεις δίνεται παράταση 30 λεπτών.
 • Ειδική διαρρύθμιση του χώρου της εξέτασης, άνετο και ήσυχο περιβάλλον, χωρίς θόρυβο και με άνετη θερμοκρασία. Το άτομο που θα συντονίσει την εξέταση να είναι ενήμερο και ευαίσθητο προς την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης.
 • Να μην λαμβάνονται υπόψη ορθογραφικά λάθη στην περίπτωση ατόμου με πρόβλημα ακοής/δυσλεξία/δυσανάγνωση/δυσορθογραφία και για άλλες μαθησιακές δυσκολίες ή ιατρικά προβλήματα που θα αξιολογηθούν. Απλοποίηση λεξιλογίου όπου είναι εφικτό, επεξήγηση δύσκολης λέξης χωρίςνα προδιαγράφεται η απάντηση σε άτομα με μαθησιακά προβλήματα ή πρόβλημα ακοής.
 • Προφορικές εξετάσεις (ανάλογα με την περίπτωση) στην περίπτωση σοβαρής αναπηρίας άνω άκρων ή όρασης ή σοβαρών μαθησιακών προβλημάτων που να δικαιολογούν την προφορική εξέταση, νοουμένου ότι ο/η φοιτητής είχε την ίδια διευκόλυνση κατά τη φοίτηση του στο Λύκειο ή/και στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης και έκθεσης. Για σοβαρά ιατρικά/μαθησιακά προβλήματα που πιθανό να προέκυψαν μετά το Λύκειο ή τις Παγκύπριες Εξετάσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης και έκθεσης.
 • Εξετάσεις με μεταγραφέα (άτομο στο οποίο ο φοιτητής θα υπαγορεύει τις απαντήσεις). Ταυτόχρονη ηχογράφηση της εξέτασης. Για περιπτώσεις φοιτητών με σοβαρή αναπηρία άνω άκρων, ή όρασης ή σοβαρής μορφής δυσγραφίας ή άλλου σοβαρού ιατρικού/μαθησιακού προβλήματος που να δικαιολογεί τη χρήση μεταγραφέα ως το μοναδικό τρόπο εξέτασης. Για να δικαιούται ο φοιτητής αυτή τη διευκόλυνση λόγω μαθησιακών δυσκολιών (πχ δυσγραφία, πρέπει να είχε την αντίστοιχη διευκόλυνση είτε στο Λύκειο είτε στις Παγκύπριες Εξετάσεις και να προσκομίζεται στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης η σχετική βεβαίωση. Για σοβαρά ιατρικά/μαθησιακά προβλήματα που πιθανό να προέκυψαν μετά το Λύκειο ή τις Παγκύπριες Εξετάσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης και έκθεσης.
 • Εξετάσεις σε ελεγχόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστή (ανάλογα με την περίπτωση).
 • Διαφοροποιημένο γραπτό σε μορφή πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης ορισμού με απάντηση, συμπλήρωση πρότασης όπου είναι εφικτό. Για φοιτητές μεσοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης και έκθεσης.
 • Ατομική εξέταση στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για διαφοροποιημένες εξετάσεις (πχ με μεταγραφέα). Για να γίνουν τέτοιες διευθετήσεις, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης τεκμηριωμένη έκθεση από ιατρό ή άλλο ειδικό στην οποία να δηλώνεται ρητά ότι ο φοιτητής για συγκεκριμένους λόγους χρειάζεται ειδικές διευθετήσεις. Η εξέταση θα λαμβάνει χώρο σε εργάσιμη ώρα και μέρα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30- 15:00 και Τετάρτη 8:30 – 14:30, 15:00-18:00). Η επιτήρηση της εξέτασης αναλαμβάνεται οικονομικά από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης το οποίο θα συνεργάζεται με μεταπτυχιακό φοιτητή ή ΕΕΠή ΕΕ συνεργάτη του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης ή άτομο το οποίο θα υποδείξει ο/η εκάστοτε υπεύθυνος μαθήματος Αν απαιτείται μεταγραφέας, είναι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητή ή ΕΕΠή ΕΕ συνεργάτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης ή άτομο το οποίο θα υποδείξει ο/η εκάστοτε υπεύθυνος μαθήματος.Ο μεταγραφέας ή ο επιτηρητής της εξέτασης δεν κατέχουν γνωστικά την εξεταστέα ύλη. Το γραπτό θα παραδίδεται στον επιτηρητή της εξέτασης από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, 15 λεπτά πριν την εξέταση, και θα επιστρέφεται από τον επιτηρητή στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης με το τέλος της εξέτασης.

3.3 Παρακολούθηση Μαθήματος

 • Λήψη σημειώσεων στο μάθημα σε φορητό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Δικαίωμα για ηχογράφηση του μαθήματος.
 • Πρόσβαση στα κείμενα και στις σημειώσεις διδασκαλίας είτε μέσω γραπτών κειμένων είτε μέσω του διαδικτύου είτε διαφορετικά.

3.4 Φροντιστηριακή Στήριξη

 • Φροντιστηριακή στήριξη δικαιούνται φοιτητές με μαθησιακά προβλήματα, φοιτητές με ψυχιατρικά προβλήματα και φοιτητές με ιατρικά προβλήματά τα οποία λόγω των παθολογικών συμπτωμάτων εμποδίζουν την ομαλή διαδικασία μάθησης ή/και η φαρμακευτική αγωγή η οποία λαμβάνουν για σοβαρό ιατρικό πρόβλημα εμποδίζει την ομαλή διαδικασία μάθησης. Απαιτούνται ιατρικές βεβαιώσεις, εκθέσεις και δικαιολογητικά.
 • Η προσφορά φροντιστηριακής στήριξης διευθετείται κατόπιν αιτήματος του φοιτητή προς το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, το οποίο κρίνει αν δικαιολογείται.
 • Αιτήματα για φροντιστηριακή στήριξη υποβάλλονται γραπτώς μέχρι και το τέλος της 2ης βδομάδας κάθε εξαμήνου, έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν μια πρώτη συμμετοχή στα μαθήματα και να κρίνουν αν χρειάζονται στήριξη.
 • Σε ένα εξάμηνο, φοιτητής με ειδικές ανάγκες μπορεί να έχει φροντιστηριακή στήριξη σε μέχρι τρία (3) μαθήματα. Κατά περίπτωση, με απόφαση του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης και επικύρωση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μπορεί να δοθεί στήριξη σε ένα φοιτητή και για περισσότερα από 3 μαθήματα.Οι ώρες φροντιστηριακής στήριξης σε ένα μάθημα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 8 (οκτώ) σε ένα μήνα.Κάθε συνάντηση φροντιστηριακής στήριξης διαρκεί μία ώρα. Οι ώρες ενός μήνα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο μήνα.
 • Η φροντιστηριακή στήριξη προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο στις αίθουσες του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης ή σε αίθουσες του Πανεπιστημίου που καθορίζει το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης. 
 • Το ίδιο μάθημα μπορεί να παρέχεται από διάφορους συνεργάτες του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, σε ατομική ή ομαδική μορφή, αναλόγως των διαθέσιμων ωρών του συνεργάτη και αναλόγως της ιατρικής πάθησης ή μαθησιακής δυσκολίας του στηριζόμενου φοιτητή.

3.5 Παραχώρηση ειδικού εξοπλισμού

 • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης μπορεί να αγοράζει και να παραχωρεί (δανείζει) εξειδικευμένο εξοπλισμό που κρίνεται αναγκαίος για την ομαλή φοίτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ή άλλους φορείς.
 • Ο εξοπλισμός χρεώνεται στο φοιτητή και επιστρέφεται, ανεξάρτητα από την κατάστασή του, στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή.

3.6  Συνοδεία για διακινήσεις

 • Ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε φοιτητή προσφέρεται η απαραίτητη συνοδεία για διευκόλυνση της διακίνησης του.
 • Η εύρεση συνοδού μπορεί να γίνεται από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης και ο/η συνοδός να αμείβεται μέσω του Πανεπιστημίου ή το Πανεπιστημιο να δίνει το ίδιο ποσό χρημάτων στο φοιτητή ΑΜΕΑ και ο ίδιος να αμείβει το συνοδό του. Στην περίπτωση που ο/η συνοδός έχει επιλεγεί και αμείβεται από το φοιτητή, δεν ετοιμάζεται συμβόλαιο από το Πανεπιστήμιο, ενώ ο συνοδευόμενος φοιτητής προσκομίζει απόδειξη πληρωμής του συνοδού κάθε μήνα.
 • Ο συνοδός του φοιτητή έχει την ευθύνη της μεταφοράς του από και προς τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος και στα φροντιστηριακά μαθήματα που λαμβάνουν χώρο στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εάν αυτά λαμβάνουν χώρο σε ώρες που ο φοιτητής ήδη είναι στο Πανεπιστήμιο για τα υπόλοιπα του μαθήματα. Εάν τα μαθήματα του Τμήματος έχουν μεγάλη διαφορά ώρας με τα φροντιστηριακά μαθήματα, τότε ο συνοδός δεν έχει την ευθύνη συνοδείας του φοιτητή.
 • Ο συνοδός δεν έχει υποχρέωση παροχής βοήθειας για τη σίτιση του φοιτητή ΑΜΕΑ, ή για να παρέχει στο φοιτητή φαρμακευτική αγωγή την οποία λαμβάνει, ή για ανάγκες αφόδευσης (τουαλέτα), ή για μεταφορά σε χώρους διασκέδασης. Σε φοιτητές με αυξημένες ανάγκες πέραν της απλής συνοδείας από και προς τους χώρους διδασκαλίας μαθημάτων, μπορεί να δίνεται το χρηματικό ποσό μηνιαίως και θα έχουν την ευθύνη εύρεσης και ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκόντων του δικού τους συνοδού.

3.7 Μεταφράσεις κειμένων

 • Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και τα Τμήματα να γίνονται μεγεθύνσεις και μεταφράσεις κειμένων για τις ανάγκες τωνφοιτητών με προβλήματα όρασης.

3.8 Μεταγραφέας στις εξετάσεις

 • Εργοδότηση ατόμων ως μεταγραφείς στις ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις για δικαιούχους φοιτητές (βλ. και 2.3.2 πιο πάνω)

3.9  Άλλες μορφές στήριξης που πιθανόν να προκύψουν

 

4.    Επικοινωνία με φοιτητές και γονείς φοιτητών

 • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης επιδιώκει όλοι οι φοιτητές να αισθάνονται την αναγκαία οικειότητα και αυτοπεποίθηση προκειμένου να επικοινωνούν και να συζητηθούν απευθείας τα όποια προβλήματα τους απασχολούν. Γονείς φοιτητών με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σοβαρά προβλήματα υγείας, μπορούν να έχουν επικοινωνία και συναντήσεις με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, νοουμένου ότι κάτι τέτοιο είναι επιθυμία και του φοιτητή.
 • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης και η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου για οτιδήποτε αφορά την ακαδημαϊκό κύκλο ζωής κάθε φοιτητή.
 • Δεν τηρείται το απόρρητο σε περιπτώσεις που φοιτητής/τρια κινδυνεύει άμεσα ή σε περιπτώσεις που άλλα άτομο κινδυνεύουν άμεσα από το/τη φοιτητή/τρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ενημέρωση των γονιών του φοιτητή μπορεί να γίνεται είτε από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είτε από άλλα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είτε από τα Τμήματα.

5.    Εφαρμογή σχετικών νομοθεσιών

Πέραν των πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο τηρεί τις νομοθεσίες που αφορούν ΑΜΕΑ. 

Στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες

1. Τρόποι εντοπισμού φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Οι τρόποι εντοπισμού των φοιτητών με ειδικές ανάγκες είναι οι πιο κάτω:

α)      Μέσω της διαδικασίας εισδοχής φοιτητών με Ειδικά Κριτήρια.

γ)      Μετά από ενημέρωση από διδάσκοντες.

δ)      Ενημέρωση από Εξωτερικούς Φορείς, Οργανώσεις, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Συνδέσμους κ.ά.

ε)       Με πρωτοβουλία των ίδιων των φοιτητών με ειδικές ανάγκες ή των γονιών τους.

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω αποδεικνύονται με σχετικά ιατρικά και άλλα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

2.  Διαδικασία προσέγγισης

Η σοβαρότητα και ιδιαιτερότητα του κάθε προβλήματος προσδιορίζουν και την ανάλογη προσέγγιση. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:

α)      Προσωπική συνάντηση και συζήτηση των προβλημάτων με το φοιτητή.

β)      Καταγραφή προσωπικών στοιχείων και εξασφάλιση ιατρικών βεβαιώσεων για το  πρόβλημα.

γ)      Καταγραφή των άμεσων αναγκών του φοιτητή.

δ)      Αξιολόγηση των αναγκών και πληροφόρηση του φοιτητή για τη βοήθεια και στήριξη που μπορεί να του προσφερθεί.

ε)       Ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος και του Ακαδημαϊκού Στήριξης του φοιτητή (μετά από γραπτή εξασφάλιση της δικής του συναίνεσης). Ο Ακαδημαϊκός Στήριξης του Τμήματος ενημερώνει όλους τους διδάσκοντες του φοιτητή (για το ρόλο του Ακαδημαϊκού Στήριξης βλ. Υποενότητα Ι).

3. Τρόποι στήριξης

Οι τρόποι στήριξης εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες κάθε φοιτητή και καθορίζονται με ευθύνη του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Πανεπιστημίου και σύμφωνα με τις ακόλουθες δράσεις:

3.1 Ατομική ψυχολογική στήριξη

 • Συμπλήρωση Ιστορικού ατομικών δεδομένων και αιτημάτων των φοιτητών.
 • Συνέντευξη για διερεύνηση και αξιολόγηση του αιτήματος
 • Αριθμός Θεραπευτικών Συναντήσεων
 • Πιθανή συνεργασία με οικογένεια /τμήμα εάν επιβάλλεται
 • Πιθανή συνεργασία με εξωτερικούς ειδικούς εάν επιβάλλεται
 • Συνεργασία/ενημέρωση Τμήματος και διδασκόντων

3.2 Διευκολύνσεις σε εξετάσεις

 • Ενημέρωση Γραφείου Σπουδών ώστε να μην υπάρχουν τελικές εξετάσεις δύο ή περισσότερων μαθημάτων την ίδια μέρα.
 • Στις τελικές και ενδιάμεσες εξετάσεις δίνεται παράταση 30 λεπτών.
 • Ειδική διαρρύθμιση του χώρου της εξέτασης, άνετο και ήσυχο περιβάλλον, χωρίς θόρυβο και με άνετη θερμοκρασία. Το άτομο που θα συντονίσει την εξέταση να είναι ενήμερο και ευαίσθητο προς την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης.
 • Να μην λαμβάνονται υπόψη ορθογραφικά λάθη στην περίπτωση ατόμου με πρόβλημα ακοής/δυσλεξία/δυσανάγνωση/δυσορθογραφία και για άλλες μαθησιακές δυσκολίες ή ιατρικά προβλήματα που θα αξιολογηθούν. Απλοποίηση λεξιλογίου όπου είναι εφικτό, επεξήγηση δύσκολης λέξης χωρίςνα προδιαγράφεται η απάντηση σε άτομα με μαθησιακά προβλήματα ή πρόβλημα ακοής.
 • Προφορικές εξετάσεις (ανάλογα με την περίπτωση) στην περίπτωση σοβαρής αναπηρίας άνω άκρων ή όρασης ή σοβαρών μαθησιακών προβλημάτων που να δικαιολογούν την προφορική εξέταση, νοουμένου ότι ο/η φοιτητής είχε την ίδια διευκόλυνση κατά τη φοίτηση του στο Λύκειο ή/και στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης και έκθεσης. Για σοβαρά ιατρικά/μαθησιακά προβλήματα που πιθανό να προέκυψαν μετά το Λύκειο ή τις Παγκύπριες Εξετάσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης και έκθεσης.
 • Εξετάσεις με μεταγραφέα (άτομο στο οποίο ο φοιτητής θα υπαγορεύει τις απαντήσεις). Ταυτόχρονη ηχογράφηση της εξέτασης. Για περιπτώσεις φοιτητών με σοβαρή αναπηρία άνω άκρων, ή όρασης ή σοβαρής μορφής δυσγραφίας ή άλλου σοβαρού ιατρικού/μαθησιακού προβλήματος που να δικαιολογεί τη χρήση μεταγραφέα ως το μοναδικό τρόπο εξέτασης. Για να δικαιούται ο φοιτητής αυτή τη διευκόλυνση λόγω μαθησιακών δυσκολιών (πχ δυσγραφία, πρέπει να είχε την αντίστοιχη διευκόλυνση είτε στο Λύκειο είτε στις Παγκύπριες Εξετάσεις και να προσκομίζεται στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης η σχετική βεβαίωση. Για σοβαρά ιατρικά/μαθησιακά προβλήματα που πιθανό να προέκυψαν μετά το Λύκειο ή τις Παγκύπριες Εξετάσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης και έκθεσης.
 • Εξετάσεις σε ελεγχόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστή (ανάλογα με την περίπτωση).
 • Διαφοροποιημένο γραπτό σε μορφή πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης ορισμού με απάντηση, συμπλήρωση πρότασης όπου είναι εφικτό. Για φοιτητές μεσοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης και έκθεσης.
 • Ατομική εξέταση στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για διαφοροποιημένες εξετάσεις (πχ με μεταγραφέα). Για να γίνουν τέτοιες διευθετήσεις, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης τεκμηριωμένη έκθεση από ιατρό ή άλλο ειδικό στην οποία να δηλώνεται ρητά ότι ο φοιτητής για συγκεκριμένους λόγους χρειάζεται ειδικές διευθετήσεις. Η εξέταση θα λαμβάνει χώρο σε εργάσιμη ώρα και μέρα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30- 15:00 και Τετάρτη 8:30 – 14:30, 15:00-18:00). Η επιτήρηση της εξέτασης αναλαμβάνεται οικονομικά από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης το οποίο θα συνεργάζεται με μεταπτυχιακό φοιτητή ή ΕΕΠή ΕΕ συνεργάτη του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης ή άτομο το οποίο θα υποδείξει ο/η εκάστοτε υπεύθυνος μαθήματος Αν απαιτείται μεταγραφέας, είναι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητή ή ΕΕΠή ΕΕ συνεργάτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης ή άτομο το οποίο θα υποδείξει ο/η εκάστοτε υπεύθυνος μαθήματος.Ο μεταγραφέας ή ο επιτηρητής της εξέτασης δεν κατέχουν γνωστικά την εξεταστέα ύλη. Το γραπτό θα παραδίδεται στον επιτηρητή της εξέτασης από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, 15 λεπτά πριν την εξέταση, και θα επιστρέφεται από τον επιτηρητή στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης με το τέλος της εξέτασης.

3.3 Παρακολούθηση Μαθήματος

 • Λήψη σημειώσεων στο μάθημα σε φορητό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Δικαίωμα για ηχογράφηση του μαθήματος.
 • Πρόσβαση στα κείμενα και στις σημειώσεις διδασκαλίας είτε μέσω γραπτών κειμένων είτε μέσω του διαδικτύου είτε διαφορετικά.

3.4 Φροντιστηριακή Στήριξη

 • Φροντιστηριακή στήριξη δικαιούνται φοιτητές με μαθησιακά προβλήματα, φοιτητές με ψυχιατρικά προβλήματα και φοιτητές με ιατρικά προβλήματά τα οποία λόγω των παθολογικών συμπτωμάτων εμποδίζουν την ομαλή διαδικασία μάθησης ή/και η φαρμακευτική αγωγή η οποία λαμβάνουν για σοβαρό ιατρικό πρόβλημα εμποδίζει την ομαλή διαδικασία μάθησης. Απαιτούνται ιατρικές βεβαιώσεις, εκθέσεις και δικαιολογητικά.
 • Η προσφορά φροντιστηριακής στήριξης διευθετείται κατόπιν αιτήματος του φοιτητή προς το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, το οποίο κρίνει αν δικαιολογείται.
 • Αιτήματα για φροντιστηριακή στήριξη υποβάλλονται γραπτώς μέχρι και το τέλος της 2ης βδομάδας κάθε εξαμήνου, έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν μια πρώτη συμμετοχή στα μαθήματα και να κρίνουν αν χρειάζονται στήριξη.
 • Σε ένα εξάμηνο, φοιτητής με ειδικές ανάγκες μπορεί να έχει φροντιστηριακή στήριξη σε μέχρι τρία (3) μαθήματα. Κατά περίπτωση, με απόφαση του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης και επικύρωση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μπορεί να δοθεί στήριξη σε ένα φοιτητή και για περισσότερα από 3 μαθήματα.Οι ώρες φροντιστηριακής στήριξης σε ένα μάθημα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 8 (οκτώ) σε ένα μήνα.Κάθε συνάντηση φροντιστηριακής στήριξης διαρκεί μία ώρα. Οι ώρες ενός μήνα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο μήνα.
 • Η φροντιστηριακή στήριξη προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο στις αίθουσες του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης ή σε αίθουσες του Πανεπιστημίου που καθορίζει το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης. 
 • Το ίδιο μάθημα μπορεί να παρέχεται από διάφορους συνεργάτες του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, σε ατομική ή ομαδική μορφή, αναλόγως των διαθέσιμων ωρών του συνεργάτη και αναλόγως της ιατρικής πάθησης ή μαθησιακής δυσκολίας του στηριζόμενου φοιτητή.

3.5 Παραχώρηση ειδικού εξοπλισμού

 • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης μπορεί να αγοράζει και να παραχωρεί (δανείζει) εξειδικευμένο εξοπλισμό που κρίνεται αναγκαίος για την ομαλή φοίτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ή άλλους φορείς.
 • Ο εξοπλισμός χρεώνεται στο φοιτητή και επιστρέφεται, ανεξάρτητα από την κατάστασή του, στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή.

3.6  Συνοδεία για διακινήσεις

 • Ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε φοιτητή προσφέρεται η απαραίτητη συνοδεία για διευκόλυνση της διακίνησης του.
 • Η εύρεση συνοδού μπορεί να γίνεται από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης και ο/η συνοδός να αμείβεται μέσω του Πανεπιστημίου ή το Πανεπιστημιο να δίνει το ίδιο ποσό χρημάτων στο φοιτητή ΑΜΕΑ και ο ίδιος να αμείβει το συνοδό του. Στην περίπτωση που ο/η συνοδός έχει επιλεγεί και αμείβεται από το φοιτητή, δεν ετοιμάζεται συμβόλαιο από το Πανεπιστήμιο, ενώ ο συνοδευόμενος φοιτητής προσκομίζει απόδειξη πληρωμής του συνοδού κάθε μήνα.
 • Ο συνοδός του φοιτητή έχει την ευθύνη της μεταφοράς του από και προς τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος και στα φροντιστηριακά μαθήματα που λαμβάνουν χώρο στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης εάν αυτά λαμβάνουν χώρο σε ώρες που ο φοιτητής ήδη είναι στο Πανεπιστήμιο για τα υπόλοιπα του μαθήματα. Εάν τα μαθήματα του Τμήματος έχουν μεγάλη διαφορά ώρας με τα φροντιστηριακά μαθήματα, τότε ο συνοδός δεν έχει την ευθύνη συνοδείας του φοιτητή.
 • Ο συνοδός δεν έχει υποχρέωση παροχής βοήθειας για τη σίτιση του φοιτητή ΑΜΕΑ, ή για να παρέχει στο φοιτητή φαρμακευτική αγωγή την οποία λαμβάνει, ή για ανάγκες αφόδευσης (τουαλέτα), ή για μεταφορά σε χώρους διασκέδασης. Σε φοιτητές με αυξημένες ανάγκες πέραν της απλής συνοδείας από και προς τους χώρους διδασκαλίας μαθημάτων, μπορεί να δίνεται το χρηματικό ποσό μηνιαίως και θα έχουν την ευθύνη εύρεσης και ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκόντων του δικού τους συνοδού.

3.7 Μεταφράσεις κειμένων

 • Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και τα Τμήματα να γίνονται μεγεθύνσεις και μεταφράσεις κειμένων για τις ανάγκες τωνφοιτητών με προβλήματα όρασης.

3.8 Μεταγραφέας στις εξετάσεις

 • Εργοδότηση ατόμων ως μεταγραφείς στις ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις για δικαιούχους φοιτητές (βλ. και 2.3.2 πιο πάνω)

3.9  Άλλες μορφές στήριξης που πιθανόν να προκύψουν

 

4.    Επικοινωνία με φοιτητές και γονείς φοιτητών

 • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης επιδιώκει όλοι οι φοιτητές να αισθάνονται την αναγκαία οικειότητα και αυτοπεποίθηση προκειμένου να επικοινωνούν και να συζητηθούν απευθείας τα όποια προβλήματα τους απασχολούν. Γονείς φοιτητών με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σοβαρά προβλήματα υγείας, μπορούν να έχουν επικοινωνία και συναντήσεις με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, νοουμένου ότι κάτι τέτοιο είναι επιθυμία και του φοιτητή.
 • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης και η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου για οτιδήποτε αφορά την ακαδημαϊκό κύκλο ζωής κάθε φοιτητή.
 • Δεν τηρείται το απόρρητο σε περιπτώσεις που φοιτητής/τρια κινδυνεύει άμεσα ή σε περιπτώσεις που άλλα άτομο κινδυνεύουν άμεσα από το/τη φοιτητή/τρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ενημέρωση των γονιών του φοιτητή μπορεί να γίνεται είτε από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είτε από άλλα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είτε από τα Τμήματα.

5.    Εφαρμογή σχετικών νομοθεσιών

Πέραν των πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο τηρεί τις νομοθεσίες που αφορούν ΑΜΕΑ.