Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

MSc στη Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

Δομή και Περιεχόμενο

Η Γεωπληροφορική και η Παρατήρηση Γης αποτελούν σύνθεση διαφόρων επιστημονικών πεδίων, καθώς και σχετικών μεθόδων και τεχνικών, όπως η Γεωδαισία, η Γεωφυσική, η Γεωγραφία, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η Τηλεπισκόπηση, η Φωτογραμμετρία, η Πληροφορική, τα Γεωμαθηματικά και η Γεωστατιστική. Η Γεωπληροφορική και η Παρατήρηση Γης εφαρμόζονται διαχρονικά και υπό διαρκή εξέλιξη κατά τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση της γεωγραφικής πληροφορίας, υποστηρίζοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα χωρικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποφάσεων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Γεωπληροφορική και την Παρατήρηση Γης έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την Κυπριακή και διεθνή πραγματικότητα. Το πρόγραμμα θεραπεύει την ανάγκη εκπαίδευσης κι εξειδίκευσης επιστημόνων και μηχανικών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας αναφορικά με τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση της γεωχωρικής πληροφορίας, ο όγκος και η πολυπλοκότητα της οποίας αυξάνονται διαρκώς.

Το πρόγραμμα προσφέρει, μέσω ερευνητικών μεθόδων, σεμιναρίων/ εργαστηρίων (workshops) και της διατριβής Μάστερ, εξειδικεύσεις που οδηγούν σε ένα από τους παρακάτω διακριτούς τίτλους απονομής:

 • Γεωπληροφορική Γεωχωρικές Τεχνολογίες στις Υποδομές
 • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στο Περιβάλλον
 • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στις Φυσικές Καταστροφές
 • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στις Γεωεπιστήμες
 • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στην Ενέργεια
 • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στη Γαλάζια Ανάπτυξη
 • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στη Δημόσια Υγεία

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και Πολυτεχνικών Σχολών) σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τη Γεωπληροφορική και τις εφαρμογές της.

Το πρόγραμμα Μάστερ (Msc) στη Γεωπληροφορική και την Παρατήρηση Γης έχει ως στόχους:

 • να παρέχει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να εμβαθύνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο επιστημονικό πεδίο της Γεωπληροφορικής και Γεωχωρικών Τεχνολογιών αιχμής, καθώς και σε πρακτικές εφαρμογές αυτών,
 • να προάγει την εκπόνηση έρευνας υψηλής στάθμης στον τομέα της Γεωπληροφορικής, της Παρατήρησης Γης και των Γεωχωρικών Τεχνολογιών,
 • να προετοιμάσει τους αποφοίτους έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν πιο εύκολα τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο στη Γεωπληροφορική,
 • να εξοπλίσει τους αποφοίτους με επιπρόσθετα προσόντα και δεξιότητες που σχετίζονται με τη Γεωπληροφορική, ώστε να διεκδικήσουν με περισσότερες αξιώσεις απασχόληση στη βιομηχανία, στο δημόσιο τομέα και σε μη-δημόσιους οργανισμούς,
 • να παρέχει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο, παρέχοντας τους έτσι προοπτικές ανέλιξης στην εργασία τους.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση συνολικά 102 ECTS, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πιστώνεται με 30 ECTS.

Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος περιλαμβάνει μόνο υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία πιστώνονται με 6 ECTS το καθένα. Πέντε μαθήματα διεξάγονται κατά το πρώτο εξάμηνο (Φθινοπωρινό εξάμηνο) και πέντε κατά το δεύτερο εξάμηνο (Εαρινό εξάμηνο). Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής επιλέγεται εντός του φθινοπωρινού εξαμήνου και συνδέεται άρρηκτα με το μάθημα των ερευνητικών μεθόδων και της εξειδίκευσης. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής αρχίζει με την έναρξη της θερινής περιόδου, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία το διδακτικό μέρος του προγράμματος, και αναμένεται να περατωθεί κατά το τέλος της θερινής περιόδου.

Το πρόγραμμα προσφέρεται υπό τη μορφή πλήρους ή μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δεκατρείς μήνες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος. Η τελευταία αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη του Εαρινού εξαμήνου και περιλαμβάνει τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την θερινή περίοδο μετά το πέρας των δύο ετών διδασκαλίας ισχύει ότι και στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης.

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα. 

Μαθήματα

 

1ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

GEO 551 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Επιστήμες

6

GEO 552  Συλλογή Γεωχωρικών Δεδομένων 

6

GEO 553   Τηλεπισκόπηση και Παρατήρηση Γης 

6

GEO 554   Ψηφιακή Απεικόνιση, Φωτογραμμετρία & Υπολογιστική Όραση

6

GEO 555   Ερευνητικές Μέθοδοι: Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

GEO 561   Γεωχωρική Επιστήμη Δεδομένων 

6

GEO 562   Παρατήρηση Γης για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

6

GEO 563   Μέθοδοι Εντοπισμού και Παρακολούθηση Παραμορφώσεων με Δορυφορικές Τεχνικές

6

GEO 564   Ειδικά Θέματα στα ΣΓΠ

6

GEO 565   Ειδικά Θέματα Παρατήρηση Γης

6

GEO 566   Ειδικά Θέματα στην Ανάλυση Δεδομένων Γης

6

GEO 567   Εξειδίκευση: Γεωπληροφορική & Παρατήρηση Γης

6

ΣΥΝΟΛΟ

42

Θερινή Περίοδος (Ιούνιος-Σεπτέμβρης)

 

 

ECTS

GEO 590   Διατριβή MSc (Διατριβή) στη Γεωπληροφορική και την Παρατήρηση της Γης

30

Περιγραφές Μαθημάτων

Τίτλος Μαθήματος

GEO551: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Επιστήμες

Στόχος Μαθήματος

Παρουσίαση των μεθόδων και των τεχνικών της Γεωπληροφορικής και των εφαρμογών Γεωχωρικών Τεχνολογιών μέσω Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα βρίσκονται σε θέση να: (1) αναπτύξουν γεωβάσεις σε ένα GIS, (2) αναλύσουν γεωχωρικά δεδομένα σε ένα GIS, (3) κατασκευάσουν κατάλληλες απεικονίσεις για την παρουσίαση δεδομένων και αποτελεσμάτων αναλύσεων σε ένα GIS

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό πλαίσιο και ορισμός γεωπληροφορικής, ιστορική εξέλιξη. Περιοχές ενδιαφέροντος, υπολογιστικά συστήματα, γενική αρχιτεκτονική τους. Έννοιες χώρου και χρόνου, αλληλεπίδραση και καταχώρηση χωρικής γνώσης και εξέλιξης. Πηγές χωρικών, περιγραφικών δεδομένων. Λήψη στοιχείων από χάρτες. Αναφορά στη συλλογή χωρικών δεδομένων από γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, δορυφορικές (τηλεπισκόπιση) μεθόδους. Αντικειμενοστραφή μοντέλα χωρικής πληροφορίας και μοντέλα συνεχούς χωρικής κατανομής (πεδία). Δομές και βάσεις δεδομένων, αρχεία. Χωρικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Τρόποι αποθήκευσης πληροφοριών. Εμπορικά και ανοικτού κώδικα  συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 552: Συλλογή Γεωχωρικών Δεδομένων

Στόχος Μαθήματος

Σκοπός: Εισαγωγή στις σύγχρονες μεθόδους συλλογής γεωδεδομένων μέσω επίγειων, εναέριων και δορυφορικών μεθοδολογιών και τη γεωαναφορά και διαχείριση γεωπληροφορίας.

Στόχος: Η εξοικείωση των σπουδαστών με τα γεωχωρικά δεδομένα, τα συστήματα και πλαίσια αναφοράς συντεταγμένων, και τη διαχείριση της γεωπληροφορίας με προγραμματιστικές μεθόδους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα βρίσκονται σε θέση: (1) nα διακρίνουν μεθόδους επίγειας, εναέριας και διαστημικής συλλογής γεωπληροφορίας, (2) nα ταξινομήσουν και να εκτιμήσουν τη χρήση των εθνικών, ηπειρωτικών και παγκόσμιων συστημάτων αναφοράς συντεταγμένων και των διαδικασιών μετασχηματισμών και μετατροπών που τις διέπουν, (3) να οργανώνουν ετερογενή γεωχωρική πληροφορία μέσω προγραμματιστικών γλωσσών υψηλού επιπέδου, όπως η Python.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συλλογή δεδομένων με επίγειες, εναέριες και δορυφορικές μεθόδους. Βασικές αρχές εντοπισμού. Εισαγωγή στα Παγκόσμια Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS). Βασικές Αρχές Εναέριας και Δορυφορικής Λήψης Γεωπληροφορίας. Κατηγορίες και Τύποι Γεωχωρικών Δεδομένων. Τεχνολογίες Συλλογής Γεωδεδομένων. Συστήματα Αναφοράς Συντεταγμένων και Χαρτογραφικές Προβολές. Μετατροπές και Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων. Δομές Δεδομένων και Τεχνολογίες καταχώρησης και διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας. Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές / πλαίσια διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 553: Τηλεπισκόπηση και Παρατήρηση Γης

Στόχος Μαθήματος

Να εμπεδώσει τις βασικές αρχές της τηλεπισκόπησης, επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων και τις τάσεις της παρατήρησης γης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θα βοηθήσει τον φοιτητή να αναπτύξει θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στον τομέα της τηλεπισκόπησης.

Θα δώσει την δυνατότητα να εμπεδώσει ο φοιτητής την χρήση της τηλεπισκόπησης αναλόγως αναγκών ως επίσης και πως μπορεί να ανακτά πληροφορίες.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχές Τηλεπισκόπησης, Ρόλος και αναγκαιότητα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης, Παρατήρηση γης, Δίκτυο παρατήρησης γης,  Οπτικοί και Παθητικοί Δέκτες, Χαρακτηριστικά των δορυφόρων και των δορυφορικών δεδομένων – σύγχρονες αποστολές παρατήρησης της γης. Προ-επεξεργασία δορυφορικών εικόνων (Γεωμετρικές διορθώσεις, Ραδιομετρικές διορθώσεις, Ατμοσφαιρικές διορθώσεις). Μετά-επεξεργασία εικόνας, Μετασχηματισμοί δεδομένων, Συγχώνευση τηλεπισκοπικών εικόνων (fusion), επεξεργασία εικόνας σε επίπεδο υπό-pixel, Υπερφασματικά δεδομένα, Δεδομένα σε διαφορετική κλίμακα (up-scaling/down-scaling), Προχωρημένες μέθοδοι ταξινόμησης, φασματικές υπογραφές, βιβλιοθήκες, περιοχές εκπαίδευσης. Μετασχηματισμός εικόνας, δείκτες βλάστησης, ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA), ο δείκτης Tasseled Cap. Φασματοραδιομετρία. Ατμοσφαιρικά Lidar, Μικροκυματική, Θερμικές Εικόνες, δορυφορικές εικόνες ραντάρ (SAR). Σημασία χρήσης επίγειων μέσων και UAV για υποστήριξη των παρατηρήσεων γης. Γεωφυσικές Διασκοπήσεις. Συστηματική παρακολούθηση με παγκόσμια συστήματα. Εφαρμογές. Τάσεις στη δορυφορική τηλεπισκόπηση: Το διεθνές περιβάλλον και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 554: Ψηφιακή Απεικόνιση, Φωτογραμμετρία & Υπολογιστική Όραση

Στόχος Μαθήματος

Εξοικείωση με τις βασικές αρχές της φωτογραμμετρίας και της όρασης υπολογιστή, μαζί με τις εφαρμογές τους στη συλλογή γεωγραφικών  δεδομένων χρησιμοποιώντας κάμερες και επεξεργασία εικόνας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα βρίσκονται σε θέση να: (1) ταυτοποιήσουν τα είδη φωτογραμμετρικών δεδομένων στην διαδικασία χαρτογραφικής παραγωγής, (2) προβλέψουν την ποιότητα των φωτογραμμετρικών εργασιών και προϊόντων, καθώς και να ταξινομούν πηγές σφαλμάτων που επηρεάζουν την ποιότητά τους και (3) κάνουν χρήση ψηφιακών φωτογραμμετρικών συστημάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορικό υπόβαθρο. Πλατφόρμες και αισθητήρες. Δέκτες, ενεργητικοί και παθητικοί. Το μαθηματικό και γεωμετρικό υπόβαθρο της ψηφιακής φωτογραμμετρίας και της όρασης υπολογιστών. Τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα, ορθοφωτογραφία και παράγωγα προϊόντα. Διαχείριση και έλεγχος ποιότητας φωτογραμμετρικών προϊόντων. Εξοπλισμός και λογισμικό φωτογραμμετρικής παραγωγής.  Εναέριες, επίγειες και υποβρύχιες αποτυπώσεις. Ταυτόχρονη πλοήγηση και χαρτογράφηση (SLAM) και στις κινητές πλατφόρμες. Αρχές Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανίχνευση αντικειμένων σε εικόνες. Εφαρμογές σε καταγραφή πολιτιστικής κληρονομιάς και κατασκευές.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 555: Ερευνητικές Μέθοδοι: Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

Στόχος Μαθήματος

Επιλογή γνωστικού αντικειμένου μεταπτυχιακής διατριβής στη Γεωπληροφορική και κριτική ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κρητική ανασκόπηση ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα Γεωπληροφορικής, τρόποι ανάπτυξης ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Επιλογή γνωστικού αντικειμένου μεταπτυχιακής διατριβής και κριτική ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας υπό την καθοδήγηση ενός ή περισσοτέρων διδασκόντων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Στόχο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτελεί ο εντοπισμός ζητημάτων που χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης, ή/και η ταυτοποίηση νέων τάσεων στην έρευνα γύρω από το γνωστικό αντικείμενο που επιλέχθηκε. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δύναται να εμπλουτίζεται και μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων/εργαστηρίων (workshops) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 561: Γεωχωρική Επιστήμη Δεδομένων

Στόχος Μαθήματος

Παρουσίαση των μεθόδων και τεχνικών της επιστήμης γεωχωρικών δεδομένων (geospatial data science) και της χρησιμότητάς της στη Γεωπληροφορική και τις Γεωχωρικές Τεχνολογίες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: (1) αξιολογεί βασικές μεθόδους διάφορων επιστημονικών πεδίων (στατιστικής, μαθηματικών, γεωπληροφορικής) που απαρτίζουν την επιστήμη των γεωχωρικών δεδομένων, (2) επιλέγει και να χρησιμοποιεί τις πλέον ενδεδειγμένες αναλυτικές μεθόδους ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα και τα είδη των γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την απάντηση του παραπάνω ερωτήματος, (3) συνθέτει και να παρουσιάζει υψηλής ποιότητας αναλύσεις που εμπεριέχουν γεωχωρικά δεδομένα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ρόλος της επιστήμης γεωχωρικών δεδομένων στην Γεωπληροφορική και την Παρατήρηση Γης. Κατηγορίες γεωχωρικών δεδομένων και στόχοι χωρικής ανάλυσης για κάθε κατηγορία. Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής και εφαρμογή τους στη χωρική ανάλυση. Μέθοδοι πολυμεταβλητής στατιστικής, παλινδρόμηση, ομαδοποίηση, ταξινόμιση, και μέθοδοι μηχανικής μάθησης. Μέθοδοι ανάλυσης χωρικών κατανομών σημείων. Ανάλυση χωρικών κατανομών γραμμικών στοιχείων, δίκτυα/γράφοι, τοπολογία και προσβασιμότητα, περιγραφή δικτύων. Προβλήματα και μοντέλα χωροθέτησης. Ανάλυση δεδομένων περιοχών/ζωνών, δείκτες χωρικής διαφοροποίησης, χωρική αυτοσυσχέτιση. Γεωστατιστική, χωρική συνάφεια, χωρική παλινδρόμηση, μέθοδοι χωρικής παρεμβολής. Χωρικά μοντέλα, κυψελωτά αυτόματα, μοντέλα πρακτόρων.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 562: Παρατήρηση Γης για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

Στόχος Μαθήματος

Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στις αρχές της παρατήρησης γης για την περιβαλλοντική παρακολούθηση, δορυφορικούς αισθητήρες, την τηλεπισκόπηση, την επεξεργασία εικόνας και τις τάσεις για περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: (1) επιδείξει ικανότητα ολοκλήρωσης μιας ανεξάρτητης, εις βάθος, ενδελεχούς και συστηματικής μελέτης που σχετίζεται με: Παρακολούθηση κλιματικής αλλαγής, Διαχείριση υδατικών πόρων, μείωση κινδύνου καταστροφών, πρόσβαση στην ενέργεια και ανάλυση μεγάλων δεδομένων παρατήρησης γης, (2) αποδείξει την ικανότητα εντοπισμού, ανάλυσης και κριτικής εκμετάλλευσης σχετικών πληροφοριών, δεδομένων και εννοιών για την παρατήρηση της γης για περιβαλλοντική παρακολούθηση χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες υποδομές, (3) ερμηνεύσει και να αξιολογήσει συμπερασμάτων από τη μελέτη και ανάπτυξη αποτελεσμάτων επικυρωμένων μέσω μιας ορθής μεθοδολογίας έρευνας, (4) ιεραρχήσει και να αξιολογήσει αισθητήρες παρατήρησης της γης και διαστημικών λύσεων για περιβαλλοντικές εφαρμογές

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εφαρμογή αλγορίθμων για χαρτογράφηση χρήσεων γης. Αλλαγές χρήσεων γης και προστασία του περιβάλλοντος. Χωρο-χρονικές μεταβολές του τοπίου. Ολοκληρωμένη ανάλυση τηλεπισκοπικών απεικονίσεων και θεματικών χαρτών. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Εκτίμηση επικινδυνότητας με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων. Διαχείριση μνημείων και θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς. Εντοπισμός υπεδάφιων αρχαιολογικών καταλοίπων μέσω αναλύσεων αρχειακών εικόνων και συγχωνεύσεων με υψηλής ανάλυσης χωρικά δεδομένα.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 563: Μέθοδοι Εντοπισμού και Παρακολούθηση Παραμορφώσεων με Δορυφορικές Τεχνικές

Στόχος Μαθήματος

Σκοπός: Η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους τα συστήματα GPS/GNSS, οι επαυξήσεις GNSS, και οι ολοκληρωμένες πλατφόρμες εντοπισμού και χαρτογράφησης συνεισφέρουν σε διεπιστημονικά πεδία. Κατανόηση των μεθόδων παρακολούθησης φυσικών και ανθρωπογενών παραμορφώσεων μέσω δορυφορικών τεχνικών GNSS και InSAR.

Στόχος: Η κατανόηση και αξιολόγηση της σημασίας των δορυφορικών τεχνικών παρακολούθησης Γης στον εντοπισμό, την πλοήγηση, τη χαρτογράφηση και την ανάλυση φυσικών ή τεχνητών χαρακτηριστικών και διαδικασιών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εφαρμογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνικών εντοπισμού με χρήση των GNSS και των αντίστοιχων μαθηματικών μοντέλων. Προσδιορισμός των σφαλμάτων που επηρεάζουν την απόδοση του εντοπισμού και της πλοήγησης. Διάκριση και κατηγοριοποίηση των συστημάτων επαύξησης των GNSS. Κατανόηση και Κατηγοριοποίηση των τεχνικών SAR για την παρακολούθηση φυσικών ή ανθρωπογενών παραμορφώσεων. Αναγνώριση και επιλογή των κατάλληλων δορυφορικών μεθόδων σε εφαρμογές όπως η γεωδυναμική/ γεωτεκτονική, η ασφάλεια των κατασκευών και υποδομών, η μετεωρολογία, η υδρογραφία, οι μεταφορές κ.α.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Προχωρημένα θέματα Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GNSS). Μαθηματικά μοντέλα και εξισώσεις παρατηρήσεων. Επίδραση και μοντελοποίηση σφαλμάτων στο δορυφορικό εντοπισμό. Τεχνικές μετρήσεων στατικών και κινηματικών μεθόδων. Επαυξήσεις των GNSS. Αδρανειακά συστήματα και ολοκληρωμένα συστήματα προσδιορισμού θέσης. Τεχνολογίες Εντοπισμού σε κλειστούς χώρου. Τεχνολογίες και Μέθοδοι Κινηματικής Χαρτογράφησης (Mobile Mapping). Δίκτυα Παρακολούθησης Μικρομετακινήσεων (γεωδυναμικά φαινόμενα, τεχνικά έργα, αρχαιολογικά μνημεία κ.α.). Μετεωρολογία GNSS. Συστήματα και Τεχνικές Βαθυμετρικών Αποτυπώσεων. Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών. Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος. Προσδιορισμός μικρομετακινήσεων μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων GNSS και InSAR.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 564: Ειδικά Θέματα ΣΓΠ

Στόχος Μαθήματος

Εμβάθυνση στη Γεωπληροφορική και παρουσίαση προηγμένων εφαρμογών  Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη Γεωπληροφορική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Λειτουργία Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Ανάγκες Χρηστών Παροχή Πληροφοριών Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Υποδομές Νομικό Πλαίσιο). Πεδία Εφαρμογής Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Τρόποι οργάνωσης και επιλογής ενός GIS ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρακτική εφαρμογή των GIS σε γνωστικά αντικείμενα. Εφαρμογές συστημάτων (GIS) στον Κυπριακό χώρο - Εφαρμογές σε διάφορα πεδία:- Περιβάλλον, ποιότητα νερού, ατμόσφαιρα, γεωργία, γεωλογία, γαλάζια ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική, πολεοδομία, κτηματολόγιο, θάλασσα,  διαχείριση έργων, έργα οδοποιίας-διαχείριση και αποτύπωση υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίες, αρχαιολογία, πολιτιστική κληρονομιά.

 

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 565: Ειδικά Θέματα Παρατήρησης Γης

Στόχος Μαθήματος

Προηγμένες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και η χρήση τους σε φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Οι φοιτητές καλούνται να μάθουν, να αξιολογήσουν με κριτική σκέψη, και να εφαρμόσουν μια ποικιλία αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας και δορυφορικά σύνολα δεδομένων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εξειδίκευση σε προχωρημένες εφαρμογές τηλεπισκόπησης οπτικών δορυφόρων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εκτίμηση βαθυμετρίας χρησιμοποιώντας οπτικές δορυφορικές εικόνες. Συμβολή δεδομένων τηλεπισκόπησης για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Γεωργία ακριβείας και εξατμισοδιαπνοής. Αναγνώριση και ταξινόμηση βλάστησης. Φαινολογικές μελέτες. Αστικό φαινόμενο νησί θερμότητας χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες. Δίκτυα παρακολούθησης. Προσδιορισμός των απωλειών νερού στις αγροτικές περιοχές κ.λπ.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 566: Ειδικά Θέματα στην Ανάλυση Δεδομένων Γης

Στόχος Μαθήματος

Εξειδίκευση στην Ανάλυση Γεωδεδομένων και σχετικών εφαρμογών στην Γεωπληροφορική και την Παρατήρηση Γης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κριτική αξιολόγηση (από μεθοδολογική και πρακτική άποψη) μεθόδων ανάλυσης γεωδεδομένων

Επιλογή καταλληλότερων μεθόδων για την επίλυση πρακτικών γεωγραφικών προβλημάτων 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων στατιστικής και μηχανικής μάθησης στην Γεωπληροφορική και την Παρατήρηση Γης. Παλινδρόμηση, ομαδοποίηση, ταξινόμηση, χωρική παρεμβολή και χωρική ανάλυση/μοντελοποίηση.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 567: Εξειδίκευση: Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

Στόχος Μαθήματος

Εμβάθυνση/ εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωπληροφορικής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κρητική ανασκόπηση ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα Γεωπληροφορικής, τρόποι ανάπτυξης ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εμβάθυνση/εξειδίκευση, εκπόνηση σχετικών εργαστηριακών ασκήσεων και έρευνας, καθώς και παρακολούθηση σεμιναρίων (workshops), στο γνωστικό αντικείμενο που επιλέχθηκε στο πρώτο εξάμηνο του προγράμματος, υπό την επίβλεψη ενός ή περισσότερων διδασκόντων του μεταπτυχιακού προγράμματος.

 

Τίτλος Μαθήματος

GEO 590: Μεταπτυχιακή Διατριβή (ΜSc) στη Γεωπληροφορική και την Παρατήρηση της Γης

Στόχος Μαθήματος

Εκπόνηση έρευνας (Γεωπληροφορική) ή χρήση νέων τεχνολογιών (Γεωχωρικές Τεχνολογίες) σε εφαρμογές που άπτονται των υποδομών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Προσεγγίσεις εκπόνησης εφαρμοσμένης έρευνας και συγγραφής ερευνητικής εργασίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εκπόνηση ερευνητικής διατριβής υπό την καθοδήγηση ενός ή περισσότερων διδασκόντων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Σε όλες τις φάσεις της εκπόνησης της διατριβής θα πρέπει να εφαρμόζονται μεθοδολογίες ή/και εργαλεία έρευνας αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα. Το παραδοτέο θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύγγραμμα, μέρη του οποίου δύναται να υποβάλλονται προς κρίση και δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά.

 

Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής θα επιλέγεται εντός του 1ου εξαμήνου και θα έχει άμεση σύνδεση με το μάθημα των ερευνητικών μεθόδων και της εξειδίκευσης. Η πρακτική αυτή αναμένεται να προωθήσει τη διαρκή αλληλεπίδραση καθηγητών και φοιτητών, καθώς και να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα της διατριβής. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβή θα αρχίζει τον Ιούνιο, ενώ το τελικό κείμενο της διατριβής θα κατατίθεται τον Σεπτέμβριο.

Εκπαιδευτές

Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής

URL: Cyprus Remote Sensing & Geo-Environment Research Lab

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2684-547X

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=0jkdZSsAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602838400

Publons: https://publons.com/researcher/1401755/diofantos-hadjimitsis/

 

Καθ. Φαίδων Κυριακίδης

URL: http://geospatialanalytics.cut.ac.cy/

ORCID: Phaedon Kyriakidis (0000-0003-4222-8567) (orcid.org)

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Z7cYMycAAAAJ&hl=el

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701341154

Publons: https://publons.com/researcher/2330667/phaedon-kyriakidis/

 

Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Σκαρλάτος

URL: https://photogrammetric-vision.weebly.com/d-skarlatos.html

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2732-4780

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=P6xBNnQAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201541167

Academia: https://cut.academia.edu/DSkarlatos

 

Αναπλ. Καθ. Χρίστος Δανέζης

URL: https://geodesy.cy/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0248-1085

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=jnD3XAsAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55605253300

 

Επίκ. Καθ. Άθως Αγαπίου

URL: http://web.cut.ac.cy/eocult/

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9106-6766

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=tDnnZQIAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35188628700

Publons: https://publons.com/researcher/1170266/athos-agapiou/

 

Δρ. Κυριάκος Θεμιστοκλέους

URL: Cyprus Remote Sensing & Geo-Environment Research Lab

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4149-8282 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=K-DikgUAAAAJ&hl=el

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35146916300

 

Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου

URL: https://www.researchgate.net/profile/Apostolos-Papakonstantinou

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6464-2008

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ut7pAiMAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55040381200

Publons: https://publons.com/researcher/4258533/apostolos-papakonstantinou/

 

Δρ. Ροδάθη-Ελισάβετ Μαμούρη

URL: Cyprus Remote Sensing & Geo-Environment Research Lab

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4836-8560

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=EHL6W7AAAAAJ&hl=el

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16642991200

Publons: https://publons.com/researcher/2133166/rodanthi-elisavet-mamouri/

 

Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

URL: Cyprus Remote Sensing & Geo-Environment Research Lab

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8159-248X

Google scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=pRmcwKEAAAAJ&hl=el

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36651412700

Publons: https://publons.com/researcher/3356552/argyro-nisantzi/

 

Δρ. Χριστιάνα Παπούτσα

URL: Cyprus Remote Sensing & Geo-Environment Research Lab

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2177-7391

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Y2rmtdkAAAAJ&hl=el

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36844424000