Διδακτορικό Πρόγραμμα

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του διδακτορικού προγράμματος είναι να προετοιμάσει νέους ερευνητές με γνώσεις και δεξιότητες στο πλήρες φάσμα των θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων της έρευνας στη Νοσηλευτική και στις Επιστήμες Υγείας γενικότερα, ώστε να είναι ικανοί να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδρομία είτε σε κλινικό είτε σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των αποφοίτων του προγράμματος αποσκοπεί στη δημιουργία κρίσιμης μάζας νέας γενεάς ικανών ερευνητών που θα συνεισφέρουν πρωτότυπα ερευνητικά ευρήματα στη διεθνή βιβλιογραφία ώστε να συμβάλλουν με τρόπο καίριο και καθοριστικό στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής έρευνας και τη διασύνδεση της με την πρακτική, όπως επίσης στη μεγιστοποίηση της συμβολής της Νοσηλευτικής στην εξέλιξη των Επιστημών Υγείας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τα θεματικά πεδία έρευνας του διδακτορικού προγράμματος αφορούν στα πεδία έρευνας στον ευρύτερο τομέα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και των Επιστημών Υγείας, βάσει των ερευνητικών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων των υφιστάμενων μελών ΔΕΠ που υποστηρίζουν το πρόγραμμα. Το Τμήμα Νοσηλευτικής δραστηριοποιείται ερευνητικά σε τομείς που καλύπτουν τόσο

(α) θεωρητικές πτυχές και βασικές έννοιες, αρχές και ζητήματα της Νοσηλευτικής (για παράδειγμα, έννοιες, διαστάσεις και ηθικές πτυχές της φροντίδας), όσο και

(β) εφαρμοσμένες πτυχές της νοσηλευτικής κλινικής πρακτικής σε νοσοκομειακές δομές και στην κοινότητα, που απευθύνονται σε άτομα με χρόνια και οξέα προβλήματα υγείας και καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών φροντίδας υγείας (εντατική, επείγουσα, καρδιαγγειακή υγεία, ογκολογία, αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία, ψυχική υγεία κτλ.).

Εφαρμόζονται πλήθος ερευνητικών προσεγγίσεων από την έρευνα στις Επιστήμες Υγείας με παραδόσεις τόσο στην ανθρωπιστική-ερμηνευτική έρευνα όσο και την κλινική, επιδημιολογική και βασική έρευνα, όπως και εύρος ερευνητικών μεθόδων.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες αποκτούν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες στις ερευνητικές μεθόδους της δικής του μελέτης όσο και ευρύτερες γνώσεις και δεξιότητες στις ερευνητικές μεθόδους στις Επιστήμες Υγείας,  ώστε να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη δική τους μελέτη και παράλληλα να είναι έτοιμοι να σχεδιάζουν μελλοντικά ερευνητικά πρωτόκολλα και να αξιολογούν κριτικά τη μεθοδολογία και τα ευρήματα ερευνητικών μελετών. Παράλληλα, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας αναμένεται να αναπτύξει εξειδίκευση στο ειδικό θέμα που πραγματεύεται όσο και να έχει αναπτύξει μια γενικότερη κατανόηση των εξελίξεων στην έρευνα στις Επιστήμες Υγείας μέσα από την συνολική του πορεία του στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών και την αλληλεπίδραση που προάγει το πρόγραμμα με άλλους υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς επισκέπτες ερευνητές και ακαδημαϊκούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε κάτοχους Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στη Νοσηλευτική, αλλά αναλόγως του θέματος, η προκήρυξη δύναται να μην αποκλείει κάτοχους άλλων συναφών τίτλων σπουδών των Επιστημών Υγείας ή/και των Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών.

Ο αριθμός των θέσεων για το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών καθορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους δυο φορές το χρόνο και έναρξη φοίτησης από το αμέσως επόμενο εξάμηνο. Τα  ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα προσδιορίζονται στη προκήρυξη και αφορούν τόσο τους τίτλους σπουδών όσο και τις απαραίτητες και επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες, κλινική ή προηγούμενη ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων.

Αν και δεν είναι απαραίτητο, συνήθως τίθεται  ως προϋπόθεση οι υποψήφιοι, να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, η συνάφεια του οποίου προσδιορίζεται  αναλόγως του θεματικού πεδίου της διατριβής και αναφέρεται στην προκήρυξη. Αν η συγκεκριμένη θέση δεν απαιτεί την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τότε δεν αναφέρεται ως απαιτούμενο και οι επιτυχείς υποψήφιοι αναμένεται να συμπληρώσουν επιτυχώς διδακτικό πρόγραμμα τουλάχιστον 60 πιστωτικών μονάδων ECTS.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι (6) εξάμηνα-τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, ενώ ο συνολικός χρόνος απόκτησης Διδακτορικού Τίτλου δεν μπορεί να υπερβεί τα 16 εξάμηνα – οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη.

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση 210-240 ECTS, από τα οποία:

  • 180 ECTS αφορούν στο αμιγώς ερευνητικό και συγγραφικό μέρος. Η ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, η εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων, οι ετήσιες εκθέσεις προόδου, η περιεκτική εξέταση, και η συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής ισοδυναμούν με 60 ECTS.
  • 60 ECTS αφορούν στο διδακτικό μέρος του προγράμματος. Η κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου δεν απαλλάσσει απαραίτητα πλήρως το φοιτητή από το διδακτικό μέρος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα κορμού (30 ECTS). Οι μη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, πρέπει να συμπληρώσουν το πλήρες διδακτικό μέρος του προγράμματος (30 ECTS υποχρεωτικά κορμού και 30 ECTS μαθήματα επιλογής)

Ετήσιες Εκθέσεις προόδου: Με την ετήσια έκθεση προόδου, ο φοιτητής/φοιτήτριατ αυτοαξιολογεί την πρόοδο του ερευνητικού έργου και προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις και δραστηριότητες προς την ομαλή εξέλιξη και υλοποίηση του έργου. Μέσα από την ανατροφοδότηση, εντοπίζονται πιθανές ανάγκες του/της φοιτητή/τριας ως προς την προσωπική και επιστημονική ανάπτυξη, και αποφασίζεται από κοινού σχέδιο δράσης.

Περιεκτική εξέταση: Η περιεκτική εξέταση ολοκληρώνεται μεταξύ του 3ου και 6ου εξάμηνο φοίτησης. Η εξέταση είναι προφορική μετά από ανοικτή διάλεξη προς το ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές του Τμήματος. Σκοπός της εξέτασης είναι να εκτιμήσει τις γενικές γνώσεις του/της υποψηφίου/ας σε θέματα Μεθοδολογίας της Έρευνας, εξειδικευμένες γνώσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και θέμα του διδακτορικού και τις δεξιότητες του υποψηφίου στη παρουσίαση και υποστήριξη ερευνητικής εργασίας ενώπιον επιστημονικής κρίσης (peer-review).

Υποστήριξη διατριβής: Με την σύμφωνη γνώμη των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας προχωρά σε δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, ενώπιον τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος, νοουμένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης στο διδακτικό μέρος του προγράμματος
  • Επιτυχία στη Περιεκτική Εξέταση
  • Παρουσίαση τουλάχιστον μιας εργασίας σε Κυπριακό, Ελληνικό ή διεθνές επιστημονικό συνέδριο και συμμετοχή του διδάκτορα με ανακοίνωση στην Ημερίδα Διδακτόρων ή/και στα σεμινάρια του Τμήματος
  • Δημοσίευση τουλάχιστον μιας εργασίας σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών και προσχέδιο δυο επιπλέον εργασιών σε δημοσιεύσιμη μορφή και ποιότητα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών:

  • διέπεται από τους «Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και
  • ρυθμίζεται περαιτέρω από τους Εσωτερικούς Κανόνες Διδακτορικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει αναπτύξει Οδηγό Διδακτορικών Φοιτητών, όπου πέραν από τις απαιτήσεις και τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, συγκεντρώνονται γενικές και ειδικές πληροφορίες για ευρύτερα θέματα που αφορούν τους διδακτορικούς φοιτητές, όπως μαθησιακοί πόροι, εργαλεία και μηχανισμοί υποστήριξης των φοιτητών.

Απόφοιτοι διδάκτορες

 

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος διατριβής

Κύριος Επιβλέπων/ουσα

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής

Έτος

Γιώργος

Ευσταθίου

Διερεύνηση της συμμόρφωσης των Κυπρίων νοσηλευτών με τις οδηγίες προφύλαξης από την επαγγελματική έκθεση σε παθογόνους μικροοργανισμούς

E. Παπασταύρου

Α. Mερκούρης

B.Ραφτόπουλος

Α. Καλοκαιρινού (ΕΚΠΑ)

Ε. Αποστολοπούλου (ΕΚΠΑ)

2012

Μαρία

Δημητρίου

Ποιότητα ζωής ηλικιωμένων ασθενών με στεφανιαία νόσο στην Κύπρο

Α. Mερκούρης

Ν. Μίτλεττον

Αικ. Λαμπρινού

Μ. Θεοδώρου (Ανοικτό Πανεπιστήμιου Κύπρου)

Χρ. Λεμονίδου (ΕΚΠΑ)

2012

Ελένη Χατζηγεωργίου

Oι αντιλήψεις της Κύπριας γυναίκας σε σχέση με τη διασφάλιση του δικαιώματος επιλογής τόπου τοκετού

X. Κούτα

Ε. Παπασταύρου

I. Papadopoulos (Middlesex University)

2012

Μάριος

Βασιλείου

Aξιολόγηση της πολιτισμικής επάρκειας των κοινοτικών νοσηλευτών/τριών στη Κύπρο

X. Κούτα

B.Ραφτόπουλος

Α. Καλοκαιρινού (ΕΚΠΑ)

2013

Μαγδαληνή

Πύλλη

Βιολογική και συμπεριφορική μελέτη της HIV λοίμωξης στους άνδρες που έχουν επαφές με άλλους άνδρες στη Κύπρο

B.Ραφτόπουλος

Ν. Μίτλεττον

Α. Χαραλάμπους

2013

Φωτεινή

Καλογήρου

Η επίδραση εκπαιδευτικής παρέμβασης υποβοηθούμενης από υπολογιστή στην ποιότητα ζωής και στην αυτοφροντίδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Aικ. Λαμπρινού

Ε. Παπαθανάσογλου

Π. Σουρτζή (ΕΚΠΑ)

2013

Σωκράτης

Σωκράτους

Διερεύνηση των συμπτωμάτων κατάθλιψης σε φοιτητές πανεπιστημίου στην Κύπρο

Α. Μερκούρης

Μ. Καρανικόλα

Ν. Μίτλεττον

2014

Μέλανη

Χαραλάμπους

Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του μελιού στην αντιμετώπιση της ξηροστομίας και της στοματοβλεννόγοντπδας σε πάσχοντες με κακοήθεια κεφαλης και τράχηλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία

Α. Χαραλάμπους

B.Ραφτόπουλος

Aικ. Λαμπρινού

 

2014

Θεολογία

Τσίτση

Η επίδραση της προοδευτικής μυϊκής χαλάρωσης και του κατευθυνόμενου οραματισμού στη μείωση των συμπτωμάτων αγχώδους διαταραχής στους γονείς παιδιών με κακοήθεια

Α. Χαραλάμπους

B.Ραφτόπουλος

E. Παπασταύρου

2014

Ουρανία

Κολοκοτρώνη

Hypovitaminosis D: Prevalence, Determinants, and its Association with Asthma in adolescents in Cyprus

Ν. Μίτλεττον

 

B.Ραφτόπουλος

Χ. Κούτα

Π. Γιάλλουρος (εξωτερικός σύμβουλος)

2015

Έλενα

Ρούσσου

Διερεύνηση του επιπέδου υγείας των μητέρων μονογονεικών οικογενειών στη Κύπρο

Χ. Κούτα

Ν. Μίτλεττον

Μ. Καρανικόλα

2015

Χρήστος

Ανδρέου

Διερεύνηση των μαθησιακών τύπων και της κριτικής σκέψης σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ε. Παπασταύρου

Α. Mερκούρης

Χρ. Λεμονίδου (ΕΚΠΑ)

2015

Μαρία

Χατζημπαλάσση

Clinical trial of a composite integrative psycho-cognitive nursing intervention on clinical and psychological outcome of ICU patients.

Ε. Παπαθανάσογλου

Aικ. Λαμπρινού

Ε. Παπασταύρου

2015

Ευανθία

Γεωργίου

Διερεύνηση Αποτελεσματικοτήτας της Συστηματικής Αξιολόγησης του Πόνου στους Βαρέως Πάσχοντες

Ε. Παπαθανάσογλου

Α. Μερκούρης

Αικ. Λαμπρινού

2015

Έλενα

Κλεάνθους

Δικαιώματα των ασθενών εντατικής θεραπείας: στάσεις και απόψεις νοσηλευτών, συγγενών και ασθενών εντατικής θεραπείας και ηθικό αδιέξοδο νοσηλευτών

Ε. Παπαθανάσογλου

Ν. Μίτλεττον

Β. Ραφτόπουλος

2015

Περσεφόνη

Λάμπρου

Το επαγγελματικό περιβάλλον στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των κρατικών νοσηλευτηρίων της Κύπρου

Ε. Παπασταύρου

Α. Μερκούρης

Ν. Μίτλεττον

 

2015

Χάρις

Καΐτέ

Φαινομενολογική διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας των ψυχικά πασχόντων από τη νόσο τους στην Κύπρο

Μ. Καρανικόλα

Ε. Παπαθανάσογλου

Α. Μερκούρης

2015

Χριστιάνα

Νικολάου

Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής μητέρων παιδιών με κακοήθεια: ο ρόλος της κοινωνικής στήριξης και του κοινωνικού κεφαλαίου

Ν. Μίτλεττον

Ε. Παπαθανάσογλου

Χ. Κούτα

2015

Κωνσταντίνος

Στυλιανίδης

Διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την εκληφθείσα ποιότητα και την ικανοποίηση  των λεχωΐδων από τη μαία και τον γυναικολόγο κατά την κύηση και τον τοκετό σε δημόσια νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Β. Ραφτόπουλος

Ν. Μίτλεττον

Χ. Κούτα

2016

Μάριος

Γεωργίου

Study of the effects of the combination of chest compressions and interposed abdominal compressions in a swine model

Ε. Παπαθανάσογλου

Ν. Μίτλεττον

Θ. Ξάνθος (ΕΚΠΑ)

2016

Έλενα

Γαβριήλ

H οργανωσιακή κουλτούρα και η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα των δημοσίων νοσοκομείων της Κύπρου

Α. Μερκούρης

Ε. Παπασταύρου

Ν. Μίτλεττον

2017

Μαρία

Χριστοδούλου- Φελλά

Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ηθικού αδιεξόδου και μετα-τραυματικής διαταραχής σε Ελληνο-Κύπριους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας

Μ. Καρανικόλα

Ε. Παπαθανάσογλου

Ν. Μίτλεττον

2017

Στέλιος

Ιορδανούς

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των λοιμώξεων από παρεμβατικές συσκευές σε ΜΕΘ Νοσοκομείου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Β. Ραφτόπουλος

Ε. Παπαθανάσογλου

Ν. Μίτλεττον

2018

Μαίρη

Οικονόμου

Επιπολασμός του μητρικού θηλασμού μέχρι τον έκτο μήνα της ζωής του παιδιού και συσχέτιση με την αντιλαμβανόμενη αυτοπεποίθηση για μητρικό θηλασμό και την αυτοαναφερόμενη εφαρμογή των ’10 βημάτων για επιτυχή θηλασμό’ στα μαιευτήρια της Κύπρου

Ν. Μίτλεττον

Χ. Κούτα

Αικ. Λαμπρινού

2018

Έφη

Ευαγγέλου

Εντοπισμός και επιλογή κλινικών δεικτών ποιότητας αξιολόγησης της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και δοκιμαστική εφαρμογή τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Αικ. Λαμπρινού

Α. Μερκούρης

Χ. Κούτα

2018

Ανδρέας

Πρωτοπαπάς

Τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή: η επίδραση της τηλεφωνικής παρακολούθησης στην ποιότητα ζωής ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Αικ. Λαμπρινού

Ε. Παπαθανάσογλου

Α. Μερκούρης

2018

Μαρία

Αριστείδου

Φαινομενολογική διερεύνηση της βιωματικής εμπειρίας Κυπρίων με αιφνίδια καρδιακή ανακοπή

Ε. Παπαθανάσογλου

Μ. Καρανικόλα

Αικ. Λαμπρινού

2019

Μαριγώ

Τσερώνη

Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος ενισχυμένης επιτήρησης και ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων ελονοσίας σε μετακινούμενο πληθυσμό μεταναστών χωρίς νομιμοποητικά έγγραφα στη Νότια Ελλάδα

Β. Ραφτόπουλος

Ν. Μίτλεττον

Α. Χαραλάμπους

Χρ. Χατζηχριστοδούλου (εξωτερικός σύμβουλος)

2019

Παναγιώτα

Έλληνα

Διερεύνηση των κοινωνικών ανισοτήτων στην ποιότητα ζωής και στις συμπεριφορές υγείας των κατοίκων στην πόλη της Λεμεσού

Χ. Κούτα

Ν. Μίτλεττον

Αικ. Λαμπρινού

2020

Αρετή Χριστίνα

Ευθυμίου

The association of health literacy and eHealth literacy with caring concepts among carers of people with dementia

Ε. Παπασταύρου

Ν. Μίτλεττον

Α. Χαραλάμπους

2020

Μελίνα

Ευρυπίδου

Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για την αύξηση των γνώσεων και μείωση των παραλείψεων στη φροντίδα ασθενών με άνοια σε νοσηλευτές

Ε. Παπασταύρου

Α. Χαραλάμπους

Α. Μερκούρης

2020

Αριστείδης

Χωραττάς

Εφαρμογή κατ' οίκον εκπαιδευτικού προγράμματος για ασθενείς και οικογενειακούς φροντιστές για διαχείριση της αναπνευστικής δυσχέρειας εξαιτίας καρκίνου του πνεύμονα

Χ. Κούτα

Α. Χαραλάμπους

Ε. Παπασταύρου

 

2020

Γεώργιος

Σάββα

Medication administration safety in state hospitals in Cyprus

Ε. Παπασταύρου

Α. Χαραλάμπους

Α. Μερκούρης

2021

Άντρη

Χρίστου

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τοπικής χρήσης καραμέλας λεμονιού και μελιού σε ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα μετά από θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο I131

Α. Χαραλάμπους

Α. Μερκούρης

Ε. Παπασταύρου

2021

Μαρία

Δημητριάδου

Οι απόψεις των προπτυχιακών φοιτητών νοσηλευτικής Κύπρου και Ελλάδας για την εκπαίδευση τους σε σχέση με την ασφάλεια των ασθενών

Ε. Παπασταύρου

Α. Χαραλάμπους

Α. Μερκούρης

 

2021

Κατερίνα

Καϊκούσιη

Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της έντασης συμπτωμάτων ψυχικής διαταραχής και της ψυχοτρόπου αγωγής σε ενήλικες υπό ακούσια νοσηλεία στα τμήματα οξείας φροντίδας στην Κύπρο (Μελέτη ΨΥΧΑΓΩΚ)

Μ. Καρανικόλα

Ν. Μίτλεττον

Α. Χατζηττοφής (Παν Κύπρου)

Γ. Αλεβιζόπουλος (ΕΚΠΑ)

2021

Ιωάννης

Λεοντίου

Διερεύνηση της αντιλαμβανόμενης αυτεπάρκειας, ενδυνάμωσης και ισχύος των μεσαίων διοικητικών στελεχών νοσηλευτικής και η συσχέτισή τους με την τάση  φυγής πριν και μετά την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων της Κύπρου

Α. Μερκούρης

Ε. Παπασταύρου

Ν. Μίτλεττον

2022

Νίκος

Σταυρίδης

Διερεύνηση των Γνώσεων, Στάσεων, και η Συσχέτιση τους με τη Συμπεριφορά Υψηλού Κινδύνου των Φοιτητών/τριών Πανεπιστημίων της Δημοκρατίας της Κύπρου ως προς τον  HIV και τις Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις.

Χ. Κούτα

Ν. Μίτλεττον

Σ. Σωκράτους

Β. Ραφτόπουλος (εξωτερικός σύμβουλος)

2021

Σταύρος

Βρυωνίδης

Types of ethical climate, missed nursing care and nurse-related outcomes in public hospitals of the Republic of Cyprus

Ε. Παπασταύρου

Α. Χαραλάμπους

Α. Μερκούρης

2022

Μαρία

Παπαϊωάννου

Διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των Νοσηλευτών για την οξεία σύγχυση-παραλήρημα.

Ε. Παπασταύρου

Α. Μερκούρης

Χ. Κούτα

2022

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος