Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική ή σε συναφές αντικείμενο των Ανθρωπιστικών Επιστημών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επαγγελματική και ερευνητική εμπει    ρία που να έχουν συνάφεια  με την προκηρυχθείσα θέση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αναστάσιος Μερκούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, anastasios.merkouris@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική και-ή Μετεγχειρητική αποκατάσταση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (π.χ. Νοσηλευτική, Ιατρική)  και Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση ερευνητικής μεθοδολογίας και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Συμμετοχή του υποψηφίου σε συναφή ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και κλινική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σαράφης, Επίκουρος Καθηγητής, pavlos.sarafis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Νοσηλευτική με Έμφαση στις Κλινικές Εφαρμογές» στο παρακάτω θέμα: «Αξιολόγηση διατροφικών αναγκών ή/και διατροφικής κατάστασης ασθενών με καρκίνο στην Κύπρο ή/και στην Ελλάδα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των διατροφικών αναγκών ή/και της διατροφικής κατάστασης ασθενών με καρκίνο σε Κύπρο ή/και Ελλάδα. Αναμένεται ότι σημαντικά θεμελιώδη όπως και πρακτικά ζητήματα σχετικά με την κλινική φροντίδα θα απαντηθούν μέσω αυτής της διδακτορικής διατριβής σχετικά με τη διερεύνηση του παραπάνω θέματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική ή/και στη Διαιτολογία και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Νοσηλευτική ή/και στη Διαιτολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα). Θετικά θα συνεκτιμηθεί σχετική κλινική εμπειρία. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Κυράνου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.kyranou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο και προαιρετικά αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε θέμα σχετικό με τις επιστήμες υγείας. Απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια στη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία που να έχουν συνάφεια  με την προκηρυχθείσα θέση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Καρανικόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια maria.karanikola@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864

Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική ή σε συναφές αντικείμενο των Ανθρωπιστικών Επιστημών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επαγγελματική και ερευνητική εμπει    ρία που να έχουν συνάφεια  με την προκηρυχθείσα θέση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αναστάσιος Μερκούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, anastasios.merkouris@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική και-ή Μετεγχειρητική αποκατάσταση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (π.χ. Νοσηλευτική, Ιατρική)  και Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση ερευνητικής μεθοδολογίας και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Συμμετοχή του υποψηφίου σε συναφή ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και κλινική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σαράφης, Επίκουρος Καθηγητής, pavlos.sarafis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Νοσηλευτική με Έμφαση στις Κλινικές Εφαρμογές» στο παρακάτω θέμα: «Αξιολόγηση διατροφικών αναγκών ή/και διατροφικής κατάστασης ασθενών με καρκίνο στην Κύπρο ή/και στην Ελλάδα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των διατροφικών αναγκών ή/και της διατροφικής κατάστασης ασθενών με καρκίνο σε Κύπρο ή/και Ελλάδα. Αναμένεται ότι σημαντικά θεμελιώδη όπως και πρακτικά ζητήματα σχετικά με την κλινική φροντίδα θα απαντηθούν μέσω αυτής της διδακτορικής διατριβής σχετικά με τη διερεύνηση του παραπάνω θέματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική ή/και στη Διαιτολογία και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Νοσηλευτική ή/και στη Διαιτολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα). Θετικά θα συνεκτιμηθεί σχετική κλινική εμπειρία. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Κυράνου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.kyranou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο και προαιρετικά αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε θέμα σχετικό με τις επιστήμες υγείας. Απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια στη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία που να έχουν συνάφεια  με την προκηρυχθείσα θέση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Καρανικόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια maria.karanikola@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864