Κανονισμοί κλινικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών

Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Το Τμήμα Νοσηλευτικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συστάθηκε με νόμο του κράτους το 2003 και υποδέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008.

Αποτελεί το μοναδικό Τμήμα Νοσηλευτικής σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα και έχει καταξιωθεί ως εθνικό σημείο αναφοράς στη νοσηλευτική εκπαίδευση και έρευνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι νοσηλευτές με ολοκληρωμένη επιστημονική μόρφωση, θεωρητική και Πρακτική/Κλινική βασισμένες σε ενδείξεις, με δεξιότητες επικοινωνίας, διεπιστημονικής συνεργασίας, δυνατότητες εκπόνησης έρευνας και ανάληψης ηγετικού ρόλου στο χώρο της υγείας.

 

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών – Πρακτική/Κλινική Άσκηση

Η νοσηλευτική εκπαίδευση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ρυθμίζεται από τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο (2003), το Νόμο περί της διασφάλισης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης (2015) ενώ η επαγγελματική κατοχύρωση του επαγγέλματος του νοσηλευτή ρυθμίζεται από τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 έως 2017 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, η Πρακτική/Κλινική Άσκηση αποτελεί το 50% του χρόνου των νοσηλευτικών σπουδών (2300 ώρες) και ορίζεται ως το μέρος της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται, στο πλαίσιο της ομάδας υγείας, σε άμεση επαφή με υγιές ή άρρωστο άτομο, την οικογένεια, την κοινότητα ή/και ομάδες ατόμων, να οργανώνει, να παρέχει και να αξιολογεί την απαιτούμενη συνολική νοσηλευτική φροντίδα βάσει των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Στο 2ο εξάμηνο φοίτησης αρχίζει η Πρακτική/Κλινική Άσκηση 7 ωρών ανά εβδομάδα, υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών νοσηλευτών που λειτουργούν ως μέντορες και συντονιστές της κλινικής άσκησης. Τα μαθήματα στα πλαίσια των οποίων απαιτείται Πρακτική/Κλινική Άσκηση αναφέρονται ανά εξάμηνο για όλο το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον Πίνακα 1. Μαθήματα ανά εξάμηνο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα πλαίσια των οποίων απαιτείται Πρακτική/Κλινική Άσκηση (να δημιουργηθεί link και να πηγαίνει σε αυτό τον τίτλο)

Όλα τα παραρτήματα όλων των υποκατηγοριών βρίσκονται κάτω από τα Χρήσιμα Έγγραφα. 

 

* Ο παρόν Οδηγός  έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής  

Το Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησής του.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Από το Σεπτέμβριο του 2013, η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) του Υπουργείου Υγείας έχει αναλάβει το συντονισμό της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης των φοιτητών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια/Δομές. Για την ομαλή διεξαγωγή της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης και την μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών στον κλινικό χώρο, έχει καθοριστεί από τη ΔΝΥ η πολιτική  Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης φοιτητών, η οποία έχει αναθεωρηθεί το Μάιο  του 2015. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμορφώνεται με τη συγκεκριμένη πολιτική, προκειμένου να τοποθετούνται φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής στα Δημόσια Νοσηλευτήρια/Δομές για Πρακτική/Κλινική Άσκηση.

Διαδικασία εξασφάλισης έγκρισης για Πρακτική/Κλινική Άσκηση στα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Η διαδικασία εξασφάλισης έγκρισης  για την Πρακτική/Κλινική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών είναι μία λεπτομερής διαδικασία που εμπλέκει διαφορετικά πρόσωπα και υπηρεσίες του ΤΕΠΑΚ και του Υπουργείου Υγείας και τηρείται κάθε χρόνο με ακρίβεια.

Προαπαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση συμμετοχής στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση

Προκειμένου να δοθεί άδεια σε κάθε φοιτητή να πάρει μέρος στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

 • Ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών από το ΤΕΠΑΚ προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για πρακτική/κλινική άσκηση από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
 • Υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης στο ειδικό έντυπο (παράρτημα Ι) από κάθε φοιτητή.
 • Υπογραφή Πιστοποιητικού Υγείας, του οποίου την ευθύνη έχουν λειτουργοί του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, που βεβαιώνει την πραγματοποίηση των εμβολίων Ηπατίτιδας Β, MMR και εξέτασης Mantoux το οποίο έχει πιστοποιηθεί από Κρατικό Ιατρικό Λειτουργό (Παράρτημα II).

Άτομα που εμπλέκονται στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη και η αποδοτικότερη πρακτική/κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στον κλινικό χώρο διαφορετικά άτομα από διαφορετικές υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας, ΤΕΠΑΚ, Νοσηλευτήρια) αναλαμβάνουν διακριτούς ρόλους και συνεργάζονται στα πλαίσια της ομάδας. Τα άτομα/ρόλοι περιγράφονται στη συνέχεια.

 1. Μέντορας.
 2. Προϊστάμενος Νοσηλευτικού Τμήματος.
 3. Συντονιστής Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Φοιτητών Νοσηλευτηρίου (ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου) (καθορίζεται από τη Διεύθυνση του Νοσηλευτηρίου).
 4. Συντονιστής Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ.
 5. Υπεύθυνος Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ .
 6. Συντονιστής Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Φοιτητών της ΔΝΥ  (ΣΥΚΑΦ - ΔΝΥ).

Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά ο κάθε ρόλος.

1)  ΜΕΝΤΟΡΑΣ

 • Εφαρμόζει και αξιοποιεί αποτελεσματικά τις θεωρητικές γνώσεις στην κλινική πράξη, σύμφωνα με τους κανόνες και αρχές της νοσηλευτικής επιστήμης και λειτουργεί ως μέλος της νοσηλευτικής ομάδας.
 • Καθοδηγεί τους φοιτητές προς επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων, οι οποίοι καθορίζονται στο περίγραμμα του εκάστοτε μαθήματος του Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ.
 • Αξιολογεί την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται από τους φοιτητές.
 • Κινητοποιεί το ενδιαφέρον του φοιτητή για μάθηση.
 • Προστατεύει το φοιτητή και γίνεται συνήγορος του.
 • Προστατεύει τον ασθενή και γίνεται συνήγορος του (στα πλαίσια της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών).
 • Καθοδηγεί τους φοιτητές να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας.
 • Ελέγχει την  ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, την εμφάνιση και συμπεριφορά  των φοιτητών. Σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα, ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος και το Συντονιστή του ΤΕΠΑΚ και συμπληρώνει το ανάλογο έντυπο («Έντυπο Αναφοράς Συμβάντων» Παράρτημα IΙΙ), το οποίο θα παραδώσει στον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής άσκησης του ΤΕΠΑΚ, με  αντίγραφο στο  ΣΥΚΑΦ  του νοσηλευτηρίου.
 • Συνεργάζεται με τον Συντονιστή του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική μεθοδολογία και στις αξιολογήσεις.
 • Παρευρίσκεται σε συναντήσεις που οργανώνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για σκοπούς εκπαίδευσης ή ενημέρωσης του.
 • Σε περίπτωση απουσίας φοιτητή/τριας, ενημερώνει τον/την Προϊστάμενο της βάρδιας και τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής άσκησης του ΤΕΠΑΚ. Συμπληρώνει το ανάλογο έντυπο    («Έντυπο Απουσίας Φοιτητή» - Παράρτημα IV), το οποίο παραδίδει στον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής άσκησης του ΤΕΠΑΚ. Τηρεί δικό του αρχείο απουσιών (μέχρι τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού εξαμήνου).
 • Μεριμνά για τη δημιουργία περιβάλλοντος που προάγει τους μαθησιακούς στόχους.

Ωράριο Μέντορα:

α) Πρωινή βάρδια: 7:15π.μ. - 12:15μ.μ. (ή 7:00π.μ. - 12:00μ.μ., ανάλογα με το ωράριο που ισχύει στο κάθε Νοσηλευτήριο)

β) Απογευματινή βάρδια: 1:15μ.μ. - 6:15μ.μ. (ή 1:00μ.μ. – 6:00μ.μ., ανάλογα με το ωράριο που ισχύει στο κάθε Νοσηλευτήριο)

* Σε περίπτωση που ο Μέντορας εργάζεται σε πρωινή βάρδια στο τμήμα του, θα αρχίζει τα καθήκοντα του ως απογευματινός Μέντορας στη 1:30μ.μ μέχρι τις 6:30μ.μ.

* Σε περίπτωση που ο Μέντορας εργάζεται σε νυχτερινή βάρδια στο τμήμα του, μπορεί να εργαστεί ως μέντορας ως ακολούθως:

 • Κατά την πρωινή βάρδια της ίδιας μέρας
 • Κατά την απογευματινή βάρδια της επόμενης (night off)
 • Στις δομές στη Κοινότητα το ωράριο διαφοροποιείται

* Σε περίπτωση που υπάρχει μετακίνηση του Μέντορα σε άλλο Νοσηλευτήριο, το απογευματινό ωράριο που θα ισχύει θα είναι 2:15μ.μ. - 7:15μ.μ.

 

2) ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΒΑΡΔΙΑΣ

 • Ελέγχει:
 • Tην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του Μέντορα (όπου εργοδοτείται) και των φοιτητών (όταν δεν εργοδοτείται Μέντορας).
 • Tην τήρηση διαλειμμάτων από τους φοιτητές και από το Μέντορα.
 • Tην εμφάνιση των φοιτητών και του Μέντορα (όπου εργοδοτείται).
 • Tις στάσεις και τις συμπεριφορές φοιτητών και Μέντορα.
 • Το πρόγραμμα Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών και διατηρεί αρχείο.     Αν  εντοπίσει προβλήματα σε αυτό, ενημερώνει έγκαιρα το ΣΥΚΑΦ του  Νοσηλευτηρίου.
 • Διασφαλίζει – σε συνεργασία με το Μέντορα - την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας από τους φοιτητές.
 • Σε περίπτωση απουσίας του Μέντορα, ενημερώνει το ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου. Επιπρόσθετα, αναθέτει την εποπτεία της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών ονομαστικά σε νοσηλευτές του τμήματος, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στο έντυπο κατανομής εργασίας.
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, αναθέτει ονομαστικά την εποπτεία της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών σε νοσηλευτές του τμήματος, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στο έντυπο κατανομής εργασίας. Σε περίπτωση απουσίας φοιτητή (όταν δεν εργοδοτείται Μέντορας), συμπληρώνει το έντυπο απουσίας φοιτητή αυθημερόν  και ενημερώνει τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής άσκησης του ΤΕΠΑΚ στον οποίο παραδίδει το έντυπο. Παράλληλα, διατηρεί αρχείο με τα αντίγραφα των απουσιών, μέχρι και 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών.
 • Σε περίπτωση απουσίας του φοιτητή όταν εργοδοτείται Μέντορας,  υπογράφει στο «Έντυπο απουσίας Φοιτητή» (Παράρτημα ΙV), το οποίο συμπληρώνει και διαχειρίζεται ο Μέντορας.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος του νοσηλευτικού τμήματος απουσιάζει, τις πιο πάνω ευθύνες τις αναλαμβάνει ο εκάστοτε υπεύθυνος της βάρδιας.

Καθοδήγηση από Μέντορα πρέπει να γίνεται στους φοιτητές 1ου, 2ου  και 3ου έτους. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Μέντορες, την ευθύνη της καθοδήγησης των φοιτητών αναλαμβάνουν ονομαστικά νοσηλευτές του τμήματος εν ώρα υπηρεσίας.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Μέντορες, το ΤΕΠΑΚ σε συνεννόηση με τη ΔΝΥ έχει το δικαίωμα να μετακινήσει τους φοιτητές από το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο. Μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιούν Πρακτική/Κλινική Άσκηση και σε νυχτερινή βάρδια.

 

3) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

 • Έχει τη γενική εποπτεία για την ομαλή  λειτουργία της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης των φοιτητών.
 • Συνεργάζεται με τους Προϊστάμενους των νοσηλευτικών τμημάτων, τους Συντονιστές Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ και τους Μέντορες.
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, για θέματα που χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ.
 • Τηρεί αρχείο απουσιών των Μεντόρων, το οποίο παραδίδει στο ΣΥΚΑΦ της  ΔΝΥ με την ολοκλήρωση κάθε περιόδου κλινικής καθοδήγησης.
 • Λαμβάνει από τους Μέντορες συμπληρωμένο το «Έντυπο αποζημίωσης Μέντορα» .
 • Παραδίδει και τα δύο έντυπα («Έντυπο απουσίας Μέντορα» και  «Έντυπο Αποζημίωσης Μέντορα») στο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ, εντός 10 ημερών μετά την ολοκλήρωση της Πρακτική/Κλινικής άσκησης.
 • Λαμβάνει από το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ το πρόγραμμα των φοιτητών και το προωθεί στους Μέντορες και στα διάφορα νοσηλευτικά τμήματα.
 • Επισκέπτεται καθημερινά τα τμήματα, εντοπίζει τυχόν προβλήματα και φροντίζει για άμεση επίλυση τους.
 • Στις περιπτώσεις που δεν εργοδοτείται Μέντορας, διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται ονομαστική ανάθεση της εποπτείας των φοιτητών στο νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος και καταγράφεται στο ημερήσιο έντυπο κατανομής εργασίας.

 

4) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΠΑΚ

 • Καθοδηγεί το Μέντορα και συνεργάζεται στενά με αυτόν, όσον αφορά στη μεθοδολογία και στην ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών.
 • Επιβεβαιώνει ότι οι μαθησιακοί στόχοι της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης έχουν επιτευχθεί.
 • Συνεργάζεται με το Μέντορα και τον  Προϊστάμενο του τμήματος για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αξιολογήσεων στον κλινικό χώρο.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του τμήματος για προβλήματα που τυχόν προκύψουν, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν εργοδοτείται Μέντορας.
 • Ενημερώνεται για τις απουσίες των φοιτητών από το Μέντορα ή τον Προϊστάμενο βάρδιας και αναλαμβάνει τη διευθέτηση της αναπλήρωσης τους.
 • Ενημερώνει το Υπεύθυνο Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για οτιδήποτε πέσει στην αντίληψη του που αφορά στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση και θα πρέπει να  ενημερωθεί η  ΔΝΥ.
 • Πραγματοποιεί επισκέψεις στα νοσηλευτήρια, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.
 • Σε περίπτωση που εντοπίσει ότι ο ρόλος του Μέντορα αποκλείνει από τις προκαθορισμένες αρμοδιότητες του (όπως έχουν περιγραφεί σε προηγούμενη ενότητα) τότε τον επιβλέπει στενότερα και τον καθοδηγεί. Εάν ο Μέντορας δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, τότε ενημερώνει τον Υπεύθυνο Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για να ενημερωθεί ακολούθως ο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ του ανάλογου νοσηλευτηρίου.
 • Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πραγματοποιεί συνάντηση με όλους τους Μέντορες στα κατά τόπους Νοσηλευτήρια.

 

5)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΠΑΚ

 • Εξασφαλίζει έγκριση για την Πρακτική/Κλινική Άσκηση των φοιτητών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική.
 • Αποστέλλει αίτημα προς τον Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 2 μήνες πριν την έναρξη της κλινικής άσκησης κάθε εξαμήνου σχετικά με τις ανάγκες για κλινική άσκηση, βάσει τυποποιημένου αρχείου που αναπτύχθηκε από την ΔΝΥ.
 • Προωθεί τα προγράμματα κλινικής άσκησης στους ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την έναρξη της κλινικής άσκησης.
 • Επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ του κάθε Νοσηλευτηρίου και τον ενημερώνει  για θέματα που χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ.
 • Επιβεβαιώνει ότι όλοι οι φοιτητές είναι σε θέση να επικοινωνήσουν επαρκώς στην ελληνική γλώσσα.
 • Ενημερώνει τους ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν από τους Μέντορες, όσον αφορά στην αξιολόγηση ή στη συμπλήρωση κλινικών στόχων των φοιτητών.
 • Στο τέλος κάθε εξαμήνου, παραδίδει εντός δύο εβδομάδων, το «Έντυπο αξιολόγησης Μέντορα», συμπληρωμένο.
 • Κοινοποιεί σε όλους τους φοιτητές τους κανονισμούς Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης προπτυχιακών φοιτητών.

 

6)   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΝΥ

 • Καθορίζεται  από τη ΔΝΥ ανά Νοσηλευτήριο .
 • Προγραμματίζει την Πρακτική/Κλινική Άσκηση στο νοσηλευτήριο που είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Κατανέμει τους Μέντορες στα νοσηλευτικά τμήματα και τους ενημερώνει για την ανάληψη των καθηκόντων τους.
 • Προωθεί τα αρχικά προγράμματα Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης των φοιτητών προς το ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου για το οποίο είναι υπεύθυνος.
 • Πραγματοποιεί περιοδικές επισκέψεις στο νοσηλευτήριο που είναι υπεύθυνος/η, για τη διασφάλιση της εύρυθμης  λειτουργίας της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης των φοιτητών.
 • Διαχειρίζεται προβλήματα/καταστάσεις που αφορούν στους φοιτητές ή και Μέντορες και χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ.
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ του νοσηλευτηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της Πρακτική/Κλινικής άσκησης.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κάθε φοιτητής έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του ΤΕΠΑΚ, της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή της όποιας Δομής όπου λαμβάνει χώρα η Πρακτική/Κλινική Άσκηση όπως συνοψίζονται παρακάτω. Επιπλέον, οφείλει να τηρεί τους κανονισμούς που θέτουν τα μέλη ΔΕΠ του εκάστοτε μαθήματος και περιγράφονται στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος εφόσον διαφοροποιούνται/συμπληρώνονται από όσα περιγράφονται στη συνέχεια.

1. ΩΡΑΡΙΟ

Η χρονική διάρκεια της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης για το κάθε πρόγραμμα ποικίλει,  καθώς  και οι μέρες διεξαγωγής της Πρακτική/Κλινικής άσκησης. Η διάρκεια της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε ωράριο που ισχύει για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια*:

α) Πρωινή βάρδια: 7:15π.μ. - 1:30μ.μ.

β) Απογευματινή βάρδια: 1:15μ.μ. - 7:30μ.μ

γ) Νυχτερινή βάρδια 7:15μ.μ. - 7:45π.μ.  

Για το Νοσηλευτήριο Λάρνακας ισχύει το ακόλουθο ωράριο:

α) Πρωινή βάρδια: 7:00π.μ. - 1:15μ.μ.

β) Απογευματινή βάρδια: 1:00μ.μ. - 7:15μ.μ.

γ) Νυχτερινή βάρδια 7:00μ.μ. - 7:30π.μ. 

 

* Στις δομές στη Κοινότητα το ωράριο διαφοροποιείται ανάλογα

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης τους στον κλινικό χώρο. Επίσης, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η Πρακτική/Κλινική Άσκηση σε συνεχόμενα ωράρια π.χ. πρωί – απόγευμα, ούτε σε νυκτερινό ωράριο (για το 1ο και το 2ο έτος), ημέρα Κυριακή ή δημόσιες αργίες. Τέλος, οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τη χρονική διάρκεια του διαλείμματος η οποία είναι 30 λεπτά και να αναφέρονται στον/στην προϊστάμενο/προϊσταμένη πριν και μετά την επιστροφή τους από το διάλειμμα. 

Σε περίπτωση που φοιτητής δεν τηρεί το ενδεδειγμένο ωράριο Πρακτική/Κλινικής άσκησης, τότε ο Μέντορας (όπου εργοδοτείται) ή ο προϊστάμενος βάρδιας, συμπληρώνει το «Έντυπο αναφοράς συμβάντων» που έχει αναπτυχθεί από τη ΔΝΥ και το προωθεί στον υπεύθυνο Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Επιπλέον, ενημερώνει προφορικά το Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Φοιτητών (ΣΥΚΑΦ) του Νοσηλευτηρίου.

Μετά τον καταρτισμό των προγραμμάτων Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης δεν επιτρέπεται καμία μετακίνηση φοιτητών από το προκαθορισμένο τμήμα σε άλλο τμήμα ή από ένα νοσοκομείο σε άλλο. Στις σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν σε μετακινήσεις και αλλαγές ωραρίου  ο μέντορας (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει) ή ο φοιτητής πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

 • Ενημέρωση Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής ο οποίος παραπέμπει το θέμα στο αρμόδιο Μέλος ΔΕΠ του μαθήματος μαζί με τους λόγους του αιτήματος του φοιτητή.
 • Ο υπεύθυνος του μαθήματος στη συνέχεια επικοινωνεί με το Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Φοιτητών – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΣΥΚΑΦ - ΔΝΥ), ο οποίος έχει και τις συγκεντρωτικές τοποθετήσεις όλων των Τμημάτων Νοσηλευτικής, και από κοινού μπορούν να προβούν στην αλλαγή ή όχι.
 • Στην περίπτωση όπου είναι εφικτή η αλλαγή τότε ο υπεύθυνος του μαθήματος διενεργεί την αλλαγή και ενημερώνει το φοιτητή και στη συνέχεια την αποστέλλει γραπτώς στον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής.
 • Ο τελευταίος παραδίδει το διορθωμένο πρόγραμμα στο Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Φοιτητών Νοσηλευτηρίου (ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου), στον προϊστάμενο του τμήματος και στον μέντορα. Ο υπεύθυνος του μαθήματος προωθεί επίσης την αλλαγή στον Υπεύθυνο της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.

 

Τονίζεται ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ αυθαίρετα τόσο από τους φοιτητές ή το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και από τους Συντονιστές Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, τους μέντορες και τους ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου χωρίς να ενημερώνουν το μέλος ΔΕΠ του μαθήματος που έχει και την πλήρη ευθύνη να διαχειριστεί την υπόθεση ακολουθώντας  την κοινή πολιτική του Τμήματος Νοσηλευτικής. 

2. ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής (πρακτικά 2/12/10) «η παρουσία στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση είναι υποχρεωτική και απουσίες από αυτήν οδηγούν άμεσα τον/την φοιτητή/τρια σε αποτυχία στο μάθημα». Επίσης το Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής κατά την 75η Συνεδρία του επαναβεβαίωσε την προηγούμενη απόφαση του για υποχρεωτική παρουσία στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση προσθέτοντας ότι σε περίπτωση έκτακτου σοβαρού θέματος, ενημερώνεται άμεσα ο Συντονιστής  Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ που έχει την ευθύνη να καταγράφει απουσίες ο οποίος ενημερώνει τον υπεύθυνο  του μαθήματος.

Αναπλήρωση γίνεται εφόσον δοθεί έγκριση από το Υπουργείο Υγείας  και τα ανάλογα πιστοποιητικά που θα προσκομίσει ο φοιτητής είναι έγκυρα. Άλλες απουσίες δεν αναπληρώνονται, γεγονός που οδηγεί σε Ασυμπλήρωτο Βαθμό ο οποίος  δεν επιτρέπει την αποφοίτηση. Στην περίπτωση όπου ο φοιτητής απουσιάσει κατά την προγραμματισμένη αναπλήρωση τότε δεν θα μπορεί να αναπληρώσει σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Σε περίπτωση απουσίας, οι Συντονιστές Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ έχουν την ευθύνη να καταγράφουν την ημέρα της απουσίας και να ενημερώνουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υπεύθυνο του μαθήματος την ίδια μέρα ή τουλάχιστον εντός δύο ημερών για να επιλαμβάνεται έγκαιρα του θέματος. Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές υποχρεώνονται να αναπληρώσουν τις απουσίες τους για τις οποίες έχουν προσκομιστεί δικαιολογητικά  σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που παραχωρεί το Υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου και πριν την έναρξη του επόμενου εφόσον αυτό είναι εφικτό από την προγραμματισμένη Πρακτική/Κλινική Άσκηση.

 

3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Κατά την Πρακτική/Κλινική Άσκηση οι φοιτητές φορούν τη στολή που έχει καθορίσει το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ και φέρει κονκάρδα με το όνομα, τον τίτλο τους και το όνομα του τμήματος/πανεπιστημίου.

Επιπρόσθετα, ο κάθε φοιτητής οφείλει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

 • Η στολή πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρή και σιδερωμένη και τα παπούτσια καθαρά. Δεν επιτρέπονται ανοικτά παπούτσια, σαγιονάρες ή πέδιλα.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να φορούν τη στολή τους κατά τη διάρκεια της Πρακτική/Κλινικής άσκησης. Συστήνεται να αποφεύγεται η διακίνηση με τη στολή εκτός του Νοσηλευτηρίου.
 • Οι άντρες φοιτητές θα πρέπει να είναι ξυρισμένοι ή αν διατηρούν γενειάδα να είναι ευπρεπή.
 • Τα μαλλιά πρέπει να είναι καθαρά και χτενισμένα. Τα μακριά μαλλιά θα πρέπει να είναι δεμένα και συγυρισμένα.
 • Απαγορεύεται η χρήση κοσμημάτων, σκουλαρικιών στο πρόσωπο (γλώσσα, φρύδια, μύτη), κρεμαστών σκουλαρικιών ή περιδέραιων (εκτός της βέρας). Δεν επιτρέπεται η χρήση πάνω από ένα ζεύγος σκουλαρικιών στα λοβία.
 • Τα νύχια των φοιτητών πρέπει να είναι κομμένα και καθαρά. Απαγορεύονται αυστηρά τα τεχνητά, μακριά και βαμμένα νύχια. 

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η συμπεριφορά των φοιτητών πρέπει να είναι κόσμια, ήπια και ανεκτική απέναντι στους ασθενείς και στους υπόλοιπους επαγγελματίες. Οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας σε όλα τα επίπεδα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευγένεια, διακριτικότητα και αλληλοσεβασμό. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται φιλονικίες ή διαπληκτισμοί στο κλινικό χώρο, ακόμα και αν προκύπτουν θέματα διαφωνίας. Εφόσον παρατηρηθεί εμπλοκή φοιτητών σε διαπληκτισμό στον κλινικό χώρο ο Μέντορας οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.

Επιπρόσθετα, ο κάθε φοιτητής οφείλει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

 • Συμμόρφωση με τις νομοθετικές/ κανονιστικές και γενικές διατάξεις, εγκυκλίους, πρακτικές και άλλα έγγραφα που εφαρμόζονται στα κρατικά νοσηλευτήρια.
 • Προσέλευση και αποχώρηση από το χώρο εργασίας στην καθορισμένη ώρα και σχετική ενημέρωση του Προϊσταμένου.
 • Σεβασμός στο χώρο του νοσοκομείου και ευσυνείδητη εργασία διατηρώντας ένα ήσυχο περιβάλλον.
 • Σωστή διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού, αναλώσιμων και γενικά ορθολογιστική διαχείριση των υλικών και άλλων πόρων του νοσηλευτηρίου.
 • Ενημέρωση του Προϊσταμένου και του Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στον κλινικό χώρο κατά τη διάρκεια της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης.
 • Να συστήνεται ως φοιτητής και να μην αποκρύπτει την εκπαιδευτική φύση της συνεργασίας του με τους ασθενείς.
 • Οποιεσδήποτε αλλαγές στην κατάσταση των ασθενών να αναφέρονται πάντοτε στον Προϊστάμενο.
 • Να τηρεί το νοσηλευτικό/ιατρικό απόρρητο.
 • Να φροντίζει για τη διασφάλιση της ατομικότητας και τη διατήρηση της αξιοπρέπειας των ασθενών .
 • Να τηρεί τους κανόνες υγιεινής πριν και μετά από κάθε νοσηλευτική παρέμβαση.
 • Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση γάντια για κάθε νοσηλευτική παρέμβαση που σχετίζεται με επαφή με βιολογικά υγρά .
 •  Να μην ενημερώνει τους ασθενείς για την έκβαση των διαγνωστικών εξετάσεων ή της κατάστασης της υγείας τους.
 • Με την ολοκλήρωση του ωραρίου να αποχωρεί από το χώρο της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης, εφόσον έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες και έχει ενημερώσει για συμβάντα και παρατηρήσεις στους αρμόδιους λειτουργούς.
 • Να βεβαιώνει ότι η κάρτα κλινικής εκπαίδευσης συμπληρώνεται από τον μέντορα ή τον νοσηλευτικό λειτουργό όταν δεν υπάρχει Μέντορας στον κατάλληλο χρόνο (τέλος βάρδιας) και ότι τα δελτία παρουσιών συμπληρώνονται από τον Προϊστάμενο ή Υπεύθυνο βάρδιας στο τέλος της βάρδιας
 • Να έχει ευθύνη για την φύλαξη της κάρτας κλινικής εκπαίδευσης κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης, έχει την αποκλειστική ευθύνη φύλαξης του δελτίου παρουσιών κατά την διάρκεια του εξαμήνου σε ακέραιη κατάσταση και με συμπληρωμένα τα στοιχεία του ώστε να τα παραδώσει στον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για έλεγχο και υπογραφές.

Το δελτίο παρουσιώνεπιστρέφεται μετά τον έλεγχο και υπογραφή, για φύλαξη από τον ίδιο ώστε να το παρουσιάσει αν του ζητηθεί από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής ως τεκμήριο ωρών κλινικής άσκησης για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν παρουσιάζει τη δέουσα συμπεριφορά, τότε ο Μέντορας (όπου εργοδοτείται) ή ο Προϊστάμενος βάρδιας (όπου δεν εργοδοτείται Μέντορας), συμπληρώνει το  «Έντυπο αναφοράς συμβάντων» (Παράρτημα ΙΙΙ) και το προωθεί στο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον Υπεύθυνο Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 • Η χρήση κινητών τηλεφώνων και tablet. Ο φοιτητής θα πρέπει να απενεργοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο προτού εισέλθει στο τμήμα και να τοποθετήσει το tablet σε ασφαλή τοποθεσία με δική του ευθύνη.
 • Το κάπνισμα στους χώρους Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης καθώς επίσης και  εντός και εκτός του νοσοκομείου (σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 61Γ0465ΦΥΟ-Ζ7Ε και θέμα: “Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016(ΦΕΚ Α' 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών").

 

6.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κάθε φοιτητής 1ου, 2ου και 3ου έτους καθοδηγείται και αξιολογείται από τον Μέντορα και τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ σε συγκεκριμένες νοσηλευτικές διαδικασίες/παρεμβάσεις οι οποίες αναφέρονται στην κάρτα Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης.

 • Στις περιπτώσεις που εργοδοτείται Μέντορας, η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται είτε αποκλειστικά από το Μέντορα, είτε σε συνεργασία με τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ. Όταν η αξιολόγηση αφορά σε ολιστική φροντίδα ασθενούς, αυτή μπορεί  να γίνεται αυτόνομα από τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της αξιολόγησης του φοιτητή φέρει ο Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο του τμήματος/βάρδιας.
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της συμπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων όπως αυτές αναγράφονται στην κάρτα Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης έχει ο φοιτητής, οποίος πρέπει να ζητά την τεκμηρίωση της καθημερινής του εργασίας από το νοσηλευτή ο οποίος έχει την ευθύνη της εποπτείας του τη συγκεκριμένη μέρα.
 • Επιπρόσθετα των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση, αξιολογείται και η συμπεριφορά του φοιτητή και αυτό τεκμηριώνεται στην κάρτα Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του κάθε μαθήματος.

Ταυτόχρονα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αξιολογούν τους μέντορες με σκοπό την παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που δύναται να παρατηρηθούν στο χώρο της Πρακτική/Κλινικής άσκησης.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κοινοποιούνται σε ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές πριν την έναρξη της Πρακτική/Κλινικής άσκησης. Γίνεται σαφές ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια, παρά τις επισημάνσεις, δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω κανονισμούς, τότε το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ έχει το δικαίωμα ναεπιβάλλει ανάλογες κυρώσεις .

 

Χρήσιμα Έγγραφα

- Παράρτημα Ι - Υπεύθυνη Δήλωση 

- Παράρτημα ΙΙ - Πιστοποιητικό Υγείας

- Παράρτημα ΙΙΙ -  Έντυπο αναφοράς συμβάντων που αφορούν στην Κλινική εκπαίδευση φοιτητή 

- Παράρτημα IV - Έντυπο απουσίας φοιτητή από τον κλινικό χώρο 

 

Μαθήματα ανά εξάμηνο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα πλαίσια των οποίων απαιτείται Πρακτική/Κλινική Άσκηση

Πίνακας 1. Μαθήματα ανά εξάμηνο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα πλαίσια των οποίων απαιτείται Πρακτική/Κλινική Άσκηση

 

1ο Εξάμηνο

 

2ο Εξάμηνο

 

NUR 123 Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής 1

 

3ο Εξάμηνο

 

 

4ο Εξάμηνο

NUR 211 Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες 1

NUR 221 Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες 2

NUR 212 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες 1

NUR 222 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες 2

NUR 213 Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής 2

NUR 229 Ανάπτυξη Κλινικών Ικανοτήτων 1

 

5ο Εξάμηνο

 

 

6ο Εξάμηνο

NUR311 Γεροντολογική Νοσηλευτική

 

NUR 321 Επείγουσα Νοσηλευτική και Πρώτες Βοήθειες

NUR 312 Κοινοτική Νοσηλευτική

NUR 322 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 2

 

NUR 313 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 1

 

NUR 323 Μαιευτική & Γυναικολογική Νοσηλευτική

 

 

NUR 329 Ανάπτυξη Κλινικών Ικανοτήτων 2

 

7ο Εξάμηνο

 

 

8ο Εξάμηνο

NUR 411 Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

NUR 421 Φροντίδα Οξέων Περιστατικών και Υπο-Ειδικότητες

 

NUR 412 Ογκολογική Νοσηλευτική

 

NUR 424 Ανάπτυξη Κλινικών Ικανοτήτων 4

NUR 413 Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιού

 

 

NUR 414 Ανάπτυξη Κλινικών Ικανοτήτων 3

 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ/ΔΟΜΕΣ Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης

 

 • ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ
 • ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ
 • ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
 • ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
 • ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ
 • ΣΤΕΓΕΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
 • ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
 • ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 • ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
 • ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 

Κανονισμοί κλινικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών

Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Το Τμήμα Νοσηλευτικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συστάθηκε με νόμο του κράτους το 2003 και υποδέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008.

Αποτελεί το μοναδικό Τμήμα Νοσηλευτικής σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα και έχει καταξιωθεί ως εθνικό σημείο αναφοράς στη νοσηλευτική εκπαίδευση και έρευνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι νοσηλευτές με ολοκληρωμένη επιστημονική μόρφωση, θεωρητική και Πρακτική/Κλινική βασισμένες σε ενδείξεις, με δεξιότητες επικοινωνίας, διεπιστημονικής συνεργασίας, δυνατότητες εκπόνησης έρευνας και ανάληψης ηγετικού ρόλου στο χώρο της υγείας.

 

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών – Πρακτική/Κλινική Άσκηση

Η νοσηλευτική εκπαίδευση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ρυθμίζεται από τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο (2003), το Νόμο περί της διασφάλισης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης (2015) ενώ η επαγγελματική κατοχύρωση του επαγγέλματος του νοσηλευτή ρυθμίζεται από τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 έως 2017 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, η Πρακτική/Κλινική Άσκηση αποτελεί το 50% του χρόνου των νοσηλευτικών σπουδών (2300 ώρες) και ορίζεται ως το μέρος της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται, στο πλαίσιο της ομάδας υγείας, σε άμεση επαφή με υγιές ή άρρωστο άτομο, την οικογένεια, την κοινότητα ή/και ομάδες ατόμων, να οργανώνει, να παρέχει και να αξιολογεί την απαιτούμενη συνολική νοσηλευτική φροντίδα βάσει των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Στο 2ο εξάμηνο φοίτησης αρχίζει η Πρακτική/Κλινική Άσκηση 7 ωρών ανά εβδομάδα, υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών νοσηλευτών που λειτουργούν ως μέντορες και συντονιστές της κλινικής άσκησης. Τα μαθήματα στα πλαίσια των οποίων απαιτείται Πρακτική/Κλινική Άσκηση αναφέρονται ανά εξάμηνο για όλο το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον Πίνακα 1. Μαθήματα ανά εξάμηνο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα πλαίσια των οποίων απαιτείται Πρακτική/Κλινική Άσκηση (να δημιουργηθεί link και να πηγαίνει σε αυτό τον τίτλο)

Όλα τα παραρτήματα όλων των υποκατηγοριών βρίσκονται κάτω από τα Χρήσιμα Έγγραφα. 

 

* Ο παρόν Οδηγός  έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής  

Το Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησής του.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Από το Σεπτέμβριο του 2013, η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) του Υπουργείου Υγείας έχει αναλάβει το συντονισμό της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης των φοιτητών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια/Δομές. Για την ομαλή διεξαγωγή της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης και την μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών στον κλινικό χώρο, έχει καθοριστεί από τη ΔΝΥ η πολιτική  Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης φοιτητών, η οποία έχει αναθεωρηθεί το Μάιο  του 2015. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμορφώνεται με τη συγκεκριμένη πολιτική, προκειμένου να τοποθετούνται φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής στα Δημόσια Νοσηλευτήρια/Δομές για Πρακτική/Κλινική Άσκηση.

Διαδικασία εξασφάλισης έγκρισης για Πρακτική/Κλινική Άσκηση στα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Η διαδικασία εξασφάλισης έγκρισης  για την Πρακτική/Κλινική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών είναι μία λεπτομερής διαδικασία που εμπλέκει διαφορετικά πρόσωπα και υπηρεσίες του ΤΕΠΑΚ και του Υπουργείου Υγείας και τηρείται κάθε χρόνο με ακρίβεια.

Προαπαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση συμμετοχής στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση

Προκειμένου να δοθεί άδεια σε κάθε φοιτητή να πάρει μέρος στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

 • Ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών από το ΤΕΠΑΚ προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για πρακτική/κλινική άσκηση από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
 • Υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης στο ειδικό έντυπο (παράρτημα Ι) από κάθε φοιτητή.
 • Υπογραφή Πιστοποιητικού Υγείας, του οποίου την ευθύνη έχουν λειτουργοί του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, που βεβαιώνει την πραγματοποίηση των εμβολίων Ηπατίτιδας Β, MMR και εξέτασης Mantoux το οποίο έχει πιστοποιηθεί από Κρατικό Ιατρικό Λειτουργό (Παράρτημα II).

Άτομα που εμπλέκονται στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη και η αποδοτικότερη πρακτική/κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στον κλινικό χώρο διαφορετικά άτομα από διαφορετικές υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας, ΤΕΠΑΚ, Νοσηλευτήρια) αναλαμβάνουν διακριτούς ρόλους και συνεργάζονται στα πλαίσια της ομάδας. Τα άτομα/ρόλοι περιγράφονται στη συνέχεια.

 1. Μέντορας.
 2. Προϊστάμενος Νοσηλευτικού Τμήματος.
 3. Συντονιστής Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Φοιτητών Νοσηλευτηρίου (ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου) (καθορίζεται από τη Διεύθυνση του Νοσηλευτηρίου).
 4. Συντονιστής Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ.
 5. Υπεύθυνος Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ .
 6. Συντονιστής Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Φοιτητών της ΔΝΥ  (ΣΥΚΑΦ - ΔΝΥ).

Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά ο κάθε ρόλος.

1)  ΜΕΝΤΟΡΑΣ

 • Εφαρμόζει και αξιοποιεί αποτελεσματικά τις θεωρητικές γνώσεις στην κλινική πράξη, σύμφωνα με τους κανόνες και αρχές της νοσηλευτικής επιστήμης και λειτουργεί ως μέλος της νοσηλευτικής ομάδας.
 • Καθοδηγεί τους φοιτητές προς επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων, οι οποίοι καθορίζονται στο περίγραμμα του εκάστοτε μαθήματος του Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ.
 • Αξιολογεί την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται από τους φοιτητές.
 • Κινητοποιεί το ενδιαφέρον του φοιτητή για μάθηση.
 • Προστατεύει το φοιτητή και γίνεται συνήγορος του.
 • Προστατεύει τον ασθενή και γίνεται συνήγορος του (στα πλαίσια της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών).
 • Καθοδηγεί τους φοιτητές να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας.
 • Ελέγχει την  ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, την εμφάνιση και συμπεριφορά  των φοιτητών. Σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα, ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος και το Συντονιστή του ΤΕΠΑΚ και συμπληρώνει το ανάλογο έντυπο («Έντυπο Αναφοράς Συμβάντων» Παράρτημα IΙΙ), το οποίο θα παραδώσει στον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής άσκησης του ΤΕΠΑΚ, με  αντίγραφο στο  ΣΥΚΑΦ  του νοσηλευτηρίου.
 • Συνεργάζεται με τον Συντονιστή του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική μεθοδολογία και στις αξιολογήσεις.
 • Παρευρίσκεται σε συναντήσεις που οργανώνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για σκοπούς εκπαίδευσης ή ενημέρωσης του.
 • Σε περίπτωση απουσίας φοιτητή/τριας, ενημερώνει τον/την Προϊστάμενο της βάρδιας και τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής άσκησης του ΤΕΠΑΚ. Συμπληρώνει το ανάλογο έντυπο    («Έντυπο Απουσίας Φοιτητή» - Παράρτημα IV), το οποίο παραδίδει στον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής άσκησης του ΤΕΠΑΚ. Τηρεί δικό του αρχείο απουσιών (μέχρι τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού εξαμήνου).
 • Μεριμνά για τη δημιουργία περιβάλλοντος που προάγει τους μαθησιακούς στόχους.

Ωράριο Μέντορα:

α) Πρωινή βάρδια: 7:15π.μ. - 12:15μ.μ. (ή 7:00π.μ. - 12:00μ.μ., ανάλογα με το ωράριο που ισχύει στο κάθε Νοσηλευτήριο)

β) Απογευματινή βάρδια: 1:15μ.μ. - 6:15μ.μ. (ή 1:00μ.μ. – 6:00μ.μ., ανάλογα με το ωράριο που ισχύει στο κάθε Νοσηλευτήριο)

* Σε περίπτωση που ο Μέντορας εργάζεται σε πρωινή βάρδια στο τμήμα του, θα αρχίζει τα καθήκοντα του ως απογευματινός Μέντορας στη 1:30μ.μ μέχρι τις 6:30μ.μ.

* Σε περίπτωση που ο Μέντορας εργάζεται σε νυχτερινή βάρδια στο τμήμα του, μπορεί να εργαστεί ως μέντορας ως ακολούθως:

 • Κατά την πρωινή βάρδια της ίδιας μέρας
 • Κατά την απογευματινή βάρδια της επόμενης (night off)
 • Στις δομές στη Κοινότητα το ωράριο διαφοροποιείται

* Σε περίπτωση που υπάρχει μετακίνηση του Μέντορα σε άλλο Νοσηλευτήριο, το απογευματινό ωράριο που θα ισχύει θα είναι 2:15μ.μ. - 7:15μ.μ.

 

2) ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΒΑΡΔΙΑΣ

 • Ελέγχει:
 • Tην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του Μέντορα (όπου εργοδοτείται) και των φοιτητών (όταν δεν εργοδοτείται Μέντορας).
 • Tην τήρηση διαλειμμάτων από τους φοιτητές και από το Μέντορα.
 • Tην εμφάνιση των φοιτητών και του Μέντορα (όπου εργοδοτείται).
 • Tις στάσεις και τις συμπεριφορές φοιτητών και Μέντορα.
 • Το πρόγραμμα Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών και διατηρεί αρχείο.     Αν  εντοπίσει προβλήματα σε αυτό, ενημερώνει έγκαιρα το ΣΥΚΑΦ του  Νοσηλευτηρίου.
 • Διασφαλίζει – σε συνεργασία με το Μέντορα - την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας από τους φοιτητές.
 • Σε περίπτωση απουσίας του Μέντορα, ενημερώνει το ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου. Επιπρόσθετα, αναθέτει την εποπτεία της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών ονομαστικά σε νοσηλευτές του τμήματος, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στο έντυπο κατανομής εργασίας.
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, αναθέτει ονομαστικά την εποπτεία της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών σε νοσηλευτές του τμήματος, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στο έντυπο κατανομής εργασίας. Σε περίπτωση απουσίας φοιτητή (όταν δεν εργοδοτείται Μέντορας), συμπληρώνει το έντυπο απουσίας φοιτητή αυθημερόν  και ενημερώνει τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής άσκησης του ΤΕΠΑΚ στον οποίο παραδίδει το έντυπο. Παράλληλα, διατηρεί αρχείο με τα αντίγραφα των απουσιών, μέχρι και 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών.
 • Σε περίπτωση απουσίας του φοιτητή όταν εργοδοτείται Μέντορας,  υπογράφει στο «Έντυπο απουσίας Φοιτητή» (Παράρτημα ΙV), το οποίο συμπληρώνει και διαχειρίζεται ο Μέντορας.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος του νοσηλευτικού τμήματος απουσιάζει, τις πιο πάνω ευθύνες τις αναλαμβάνει ο εκάστοτε υπεύθυνος της βάρδιας.

Καθοδήγηση από Μέντορα πρέπει να γίνεται στους φοιτητές 1ου, 2ου  και 3ου έτους. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Μέντορες, την ευθύνη της καθοδήγησης των φοιτητών αναλαμβάνουν ονομαστικά νοσηλευτές του τμήματος εν ώρα υπηρεσίας.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Μέντορες, το ΤΕΠΑΚ σε συνεννόηση με τη ΔΝΥ έχει το δικαίωμα να μετακινήσει τους φοιτητές από το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο. Μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιούν Πρακτική/Κλινική Άσκηση και σε νυχτερινή βάρδια.

 

3) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

 • Έχει τη γενική εποπτεία για την ομαλή  λειτουργία της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης των φοιτητών.
 • Συνεργάζεται με τους Προϊστάμενους των νοσηλευτικών τμημάτων, τους Συντονιστές Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ και τους Μέντορες.
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, για θέματα που χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ.
 • Τηρεί αρχείο απουσιών των Μεντόρων, το οποίο παραδίδει στο ΣΥΚΑΦ της  ΔΝΥ με την ολοκλήρωση κάθε περιόδου κλινικής καθοδήγησης.
 • Λαμβάνει από τους Μέντορες συμπληρωμένο το «Έντυπο αποζημίωσης Μέντορα» .
 • Παραδίδει και τα δύο έντυπα («Έντυπο απουσίας Μέντορα» και  «Έντυπο Αποζημίωσης Μέντορα») στο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ, εντός 10 ημερών μετά την ολοκλήρωση της Πρακτική/Κλινικής άσκησης.
 • Λαμβάνει από το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ το πρόγραμμα των φοιτητών και το προωθεί στους Μέντορες και στα διάφορα νοσηλευτικά τμήματα.
 • Επισκέπτεται καθημερινά τα τμήματα, εντοπίζει τυχόν προβλήματα και φροντίζει για άμεση επίλυση τους.
 • Στις περιπτώσεις που δεν εργοδοτείται Μέντορας, διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται ονομαστική ανάθεση της εποπτείας των φοιτητών στο νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος και καταγράφεται στο ημερήσιο έντυπο κατανομής εργασίας.

 

4) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΠΑΚ

 • Καθοδηγεί το Μέντορα και συνεργάζεται στενά με αυτόν, όσον αφορά στη μεθοδολογία και στην ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών.
 • Επιβεβαιώνει ότι οι μαθησιακοί στόχοι της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης έχουν επιτευχθεί.
 • Συνεργάζεται με το Μέντορα και τον  Προϊστάμενο του τμήματος για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αξιολογήσεων στον κλινικό χώρο.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του τμήματος για προβλήματα που τυχόν προκύψουν, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν εργοδοτείται Μέντορας.
 • Ενημερώνεται για τις απουσίες των φοιτητών από το Μέντορα ή τον Προϊστάμενο βάρδιας και αναλαμβάνει τη διευθέτηση της αναπλήρωσης τους.
 • Ενημερώνει το Υπεύθυνο Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για οτιδήποτε πέσει στην αντίληψη του που αφορά στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση και θα πρέπει να  ενημερωθεί η  ΔΝΥ.
 • Πραγματοποιεί επισκέψεις στα νοσηλευτήρια, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.
 • Σε περίπτωση που εντοπίσει ότι ο ρόλος του Μέντορα αποκλείνει από τις προκαθορισμένες αρμοδιότητες του (όπως έχουν περιγραφεί σε προηγούμενη ενότητα) τότε τον επιβλέπει στενότερα και τον καθοδηγεί. Εάν ο Μέντορας δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, τότε ενημερώνει τον Υπεύθυνο Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για να ενημερωθεί ακολούθως ο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ του ανάλογου νοσηλευτηρίου.
 • Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πραγματοποιεί συνάντηση με όλους τους Μέντορες στα κατά τόπους Νοσηλευτήρια.

 

5)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΠΑΚ

 • Εξασφαλίζει έγκριση για την Πρακτική/Κλινική Άσκηση των φοιτητών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική.
 • Αποστέλλει αίτημα προς τον Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 2 μήνες πριν την έναρξη της κλινικής άσκησης κάθε εξαμήνου σχετικά με τις ανάγκες για κλινική άσκηση, βάσει τυποποιημένου αρχείου που αναπτύχθηκε από την ΔΝΥ.
 • Προωθεί τα προγράμματα κλινικής άσκησης στους ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την έναρξη της κλινικής άσκησης.
 • Επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ του κάθε Νοσηλευτηρίου και τον ενημερώνει  για θέματα που χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ.
 • Επιβεβαιώνει ότι όλοι οι φοιτητές είναι σε θέση να επικοινωνήσουν επαρκώς στην ελληνική γλώσσα.
 • Ενημερώνει τους ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν από τους Μέντορες, όσον αφορά στην αξιολόγηση ή στη συμπλήρωση κλινικών στόχων των φοιτητών.
 • Στο τέλος κάθε εξαμήνου, παραδίδει εντός δύο εβδομάδων, το «Έντυπο αξιολόγησης Μέντορα», συμπληρωμένο.
 • Κοινοποιεί σε όλους τους φοιτητές τους κανονισμούς Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης προπτυχιακών φοιτητών.

 

6)   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΝΥ

 • Καθορίζεται  από τη ΔΝΥ ανά Νοσηλευτήριο .
 • Προγραμματίζει την Πρακτική/Κλινική Άσκηση στο νοσηλευτήριο που είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Κατανέμει τους Μέντορες στα νοσηλευτικά τμήματα και τους ενημερώνει για την ανάληψη των καθηκόντων τους.
 • Προωθεί τα αρχικά προγράμματα Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης των φοιτητών προς το ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου για το οποίο είναι υπεύθυνος.
 • Πραγματοποιεί περιοδικές επισκέψεις στο νοσηλευτήριο που είναι υπεύθυνος/η, για τη διασφάλιση της εύρυθμης  λειτουργίας της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης των φοιτητών.
 • Διαχειρίζεται προβλήματα/καταστάσεις που αφορούν στους φοιτητές ή και Μέντορες και χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ.
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ του νοσηλευτηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της Πρακτική/Κλινικής άσκησης.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κάθε φοιτητής έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του ΤΕΠΑΚ, της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή της όποιας Δομής όπου λαμβάνει χώρα η Πρακτική/Κλινική Άσκηση όπως συνοψίζονται παρακάτω. Επιπλέον, οφείλει να τηρεί τους κανονισμούς που θέτουν τα μέλη ΔΕΠ του εκάστοτε μαθήματος και περιγράφονται στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος εφόσον διαφοροποιούνται/συμπληρώνονται από όσα περιγράφονται στη συνέχεια.

1. ΩΡΑΡΙΟ

Η χρονική διάρκεια της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης για το κάθε πρόγραμμα ποικίλει,  καθώς  και οι μέρες διεξαγωγής της Πρακτική/Κλινικής άσκησης. Η διάρκεια της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε ωράριο που ισχύει για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια*:

α) Πρωινή βάρδια: 7:15π.μ. - 1:30μ.μ.

β) Απογευματινή βάρδια: 1:15μ.μ. - 7:30μ.μ

γ) Νυχτερινή βάρδια 7:15μ.μ. - 7:45π.μ.  

Για το Νοσηλευτήριο Λάρνακας ισχύει το ακόλουθο ωράριο:

α) Πρωινή βάρδια: 7:00π.μ. - 1:15μ.μ.

β) Απογευματινή βάρδια: 1:00μ.μ. - 7:15μ.μ.

γ) Νυχτερινή βάρδια 7:00μ.μ. - 7:30π.μ. 

 

* Στις δομές στη Κοινότητα το ωράριο διαφοροποιείται ανάλογα

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης τους στον κλινικό χώρο. Επίσης, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η Πρακτική/Κλινική Άσκηση σε συνεχόμενα ωράρια π.χ. πρωί – απόγευμα, ούτε σε νυκτερινό ωράριο (για το 1ο και το 2ο έτος), ημέρα Κυριακή ή δημόσιες αργίες. Τέλος, οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τη χρονική διάρκεια του διαλείμματος η οποία είναι 30 λεπτά και να αναφέρονται στον/στην προϊστάμενο/προϊσταμένη πριν και μετά την επιστροφή τους από το διάλειμμα. 

Σε περίπτωση που φοιτητής δεν τηρεί το ενδεδειγμένο ωράριο Πρακτική/Κλινικής άσκησης, τότε ο Μέντορας (όπου εργοδοτείται) ή ο προϊστάμενος βάρδιας, συμπληρώνει το «Έντυπο αναφοράς συμβάντων» που έχει αναπτυχθεί από τη ΔΝΥ και το προωθεί στον υπεύθυνο Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Επιπλέον, ενημερώνει προφορικά το Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Φοιτητών (ΣΥΚΑΦ) του Νοσηλευτηρίου.

Μετά τον καταρτισμό των προγραμμάτων Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης δεν επιτρέπεται καμία μετακίνηση φοιτητών από το προκαθορισμένο τμήμα σε άλλο τμήμα ή από ένα νοσοκομείο σε άλλο. Στις σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν σε μετακινήσεις και αλλαγές ωραρίου  ο μέντορας (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει) ή ο φοιτητής πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

 • Ενημέρωση Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής ο οποίος παραπέμπει το θέμα στο αρμόδιο Μέλος ΔΕΠ του μαθήματος μαζί με τους λόγους του αιτήματος του φοιτητή.
 • Ο υπεύθυνος του μαθήματος στη συνέχεια επικοινωνεί με το Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Φοιτητών – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΣΥΚΑΦ - ΔΝΥ), ο οποίος έχει και τις συγκεντρωτικές τοποθετήσεις όλων των Τμημάτων Νοσηλευτικής, και από κοινού μπορούν να προβούν στην αλλαγή ή όχι.
 • Στην περίπτωση όπου είναι εφικτή η αλλαγή τότε ο υπεύθυνος του μαθήματος διενεργεί την αλλαγή και ενημερώνει το φοιτητή και στη συνέχεια την αποστέλλει γραπτώς στον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής.
 • Ο τελευταίος παραδίδει το διορθωμένο πρόγραμμα στο Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης Φοιτητών Νοσηλευτηρίου (ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου), στον προϊστάμενο του τμήματος και στον μέντορα. Ο υπεύθυνος του μαθήματος προωθεί επίσης την αλλαγή στον Υπεύθυνο της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.

 

Τονίζεται ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ αυθαίρετα τόσο από τους φοιτητές ή το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και από τους Συντονιστές Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, τους μέντορες και τους ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου χωρίς να ενημερώνουν το μέλος ΔΕΠ του μαθήματος που έχει και την πλήρη ευθύνη να διαχειριστεί την υπόθεση ακολουθώντας  την κοινή πολιτική του Τμήματος Νοσηλευτικής. 

2. ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής (πρακτικά 2/12/10) «η παρουσία στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση είναι υποχρεωτική και απουσίες από αυτήν οδηγούν άμεσα τον/την φοιτητή/τρια σε αποτυχία στο μάθημα». Επίσης το Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής κατά την 75η Συνεδρία του επαναβεβαίωσε την προηγούμενη απόφαση του για υποχρεωτική παρουσία στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση προσθέτοντας ότι σε περίπτωση έκτακτου σοβαρού θέματος, ενημερώνεται άμεσα ο Συντονιστής  Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ που έχει την ευθύνη να καταγράφει απουσίες ο οποίος ενημερώνει τον υπεύθυνο  του μαθήματος.

Αναπλήρωση γίνεται εφόσον δοθεί έγκριση από το Υπουργείο Υγείας  και τα ανάλογα πιστοποιητικά που θα προσκομίσει ο φοιτητής είναι έγκυρα. Άλλες απουσίες δεν αναπληρώνονται, γεγονός που οδηγεί σε Ασυμπλήρωτο Βαθμό ο οποίος  δεν επιτρέπει την αποφοίτηση. Στην περίπτωση όπου ο φοιτητής απουσιάσει κατά την προγραμματισμένη αναπλήρωση τότε δεν θα μπορεί να αναπληρώσει σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Σε περίπτωση απουσίας, οι Συντονιστές Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ έχουν την ευθύνη να καταγράφουν την ημέρα της απουσίας και να ενημερώνουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υπεύθυνο του μαθήματος την ίδια μέρα ή τουλάχιστον εντός δύο ημερών για να επιλαμβάνεται έγκαιρα του θέματος. Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές υποχρεώνονται να αναπληρώσουν τις απουσίες τους για τις οποίες έχουν προσκομιστεί δικαιολογητικά  σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που παραχωρεί το Υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου και πριν την έναρξη του επόμενου εφόσον αυτό είναι εφικτό από την προγραμματισμένη Πρακτική/Κλινική Άσκηση.

 

3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Κατά την Πρακτική/Κλινική Άσκηση οι φοιτητές φορούν τη στολή που έχει καθορίσει το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ και φέρει κονκάρδα με το όνομα, τον τίτλο τους και το όνομα του τμήματος/πανεπιστημίου.

Επιπρόσθετα, ο κάθε φοιτητής οφείλει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

 • Η στολή πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρή και σιδερωμένη και τα παπούτσια καθαρά. Δεν επιτρέπονται ανοικτά παπούτσια, σαγιονάρες ή πέδιλα.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να φορούν τη στολή τους κατά τη διάρκεια της Πρακτική/Κλινικής άσκησης. Συστήνεται να αποφεύγεται η διακίνηση με τη στολή εκτός του Νοσηλευτηρίου.
 • Οι άντρες φοιτητές θα πρέπει να είναι ξυρισμένοι ή αν διατηρούν γενειάδα να είναι ευπρεπή.
 • Τα μαλλιά πρέπει να είναι καθαρά και χτενισμένα. Τα μακριά μαλλιά θα πρέπει να είναι δεμένα και συγυρισμένα.
 • Απαγορεύεται η χρήση κοσμημάτων, σκουλαρικιών στο πρόσωπο (γλώσσα, φρύδια, μύτη), κρεμαστών σκουλαρικιών ή περιδέραιων (εκτός της βέρας). Δεν επιτρέπεται η χρήση πάνω από ένα ζεύγος σκουλαρικιών στα λοβία.
 • Τα νύχια των φοιτητών πρέπει να είναι κομμένα και καθαρά. Απαγορεύονται αυστηρά τα τεχνητά, μακριά και βαμμένα νύχια. 

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η συμπεριφορά των φοιτητών πρέπει να είναι κόσμια, ήπια και ανεκτική απέναντι στους ασθενείς και στους υπόλοιπους επαγγελματίες. Οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας σε όλα τα επίπεδα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευγένεια, διακριτικότητα και αλληλοσεβασμό. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται φιλονικίες ή διαπληκτισμοί στο κλινικό χώρο, ακόμα και αν προκύπτουν θέματα διαφωνίας. Εφόσον παρατηρηθεί εμπλοκή φοιτητών σε διαπληκτισμό στον κλινικό χώρο ο Μέντορας οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.

Επιπρόσθετα, ο κάθε φοιτητής οφείλει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

 • Συμμόρφωση με τις νομοθετικές/ κανονιστικές και γενικές διατάξεις, εγκυκλίους, πρακτικές και άλλα έγγραφα που εφαρμόζονται στα κρατικά νοσηλευτήρια.
 • Προσέλευση και αποχώρηση από το χώρο εργασίας στην καθορισμένη ώρα και σχετική ενημέρωση του Προϊσταμένου.
 • Σεβασμός στο χώρο του νοσοκομείου και ευσυνείδητη εργασία διατηρώντας ένα ήσυχο περιβάλλον.
 • Σωστή διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού, αναλώσιμων και γενικά ορθολογιστική διαχείριση των υλικών και άλλων πόρων του νοσηλευτηρίου.
 • Ενημέρωση του Προϊσταμένου και του Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στον κλινικό χώρο κατά τη διάρκεια της Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης.
 • Να συστήνεται ως φοιτητής και να μην αποκρύπτει την εκπαιδευτική φύση της συνεργασίας του με τους ασθενείς.
 • Οποιεσδήποτε αλλαγές στην κατάσταση των ασθενών να αναφέρονται πάντοτε στον Προϊστάμενο.
 • Να τηρεί το νοσηλευτικό/ιατρικό απόρρητο.
 • Να φροντίζει για τη διασφάλιση της ατομικότητας και τη διατήρηση της αξιοπρέπειας των ασθενών .
 • Να τηρεί τους κανόνες υγιεινής πριν και μετά από κάθε νοσηλευτική παρέμβαση.
 • Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση γάντια για κάθε νοσηλευτική παρέμβαση που σχετίζεται με επαφή με βιολογικά υγρά .
 •  Να μην ενημερώνει τους ασθενείς για την έκβαση των διαγνωστικών εξετάσεων ή της κατάστασης της υγείας τους.
 • Με την ολοκλήρωση του ωραρίου να αποχωρεί από το χώρο της Πρακτικής/Κλινικής άσκησης, εφόσον έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες και έχει ενημερώσει για συμβάντα και παρατηρήσεις στους αρμόδιους λειτουργούς.
 • Να βεβαιώνει ότι η κάρτα κλινικής εκπαίδευσης συμπληρώνεται από τον μέντορα ή τον νοσηλευτικό λειτουργό όταν δεν υπάρχει Μέντορας στον κατάλληλο χρόνο (τέλος βάρδιας) και ότι τα δελτία παρουσιών συμπληρώνονται από τον Προϊστάμενο ή Υπεύθυνο βάρδιας στο τέλος της βάρδιας
 • Να έχει ευθύνη για την φύλαξη της κάρτας κλινικής εκπαίδευσης κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης, έχει την αποκλειστική ευθύνη φύλαξης του δελτίου παρουσιών κατά την διάρκεια του εξαμήνου σε ακέραιη κατάσταση και με συμπληρωμένα τα στοιχεία του ώστε να τα παραδώσει στον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για έλεγχο και υπογραφές.

Το δελτίο παρουσιώνεπιστρέφεται μετά τον έλεγχο και υπογραφή, για φύλαξη από τον ίδιο ώστε να το παρουσιάσει αν του ζητηθεί από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής ως τεκμήριο ωρών κλινικής άσκησης για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν παρουσιάζει τη δέουσα συμπεριφορά, τότε ο Μέντορας (όπου εργοδοτείται) ή ο Προϊστάμενος βάρδιας (όπου δεν εργοδοτείται Μέντορας), συμπληρώνει το  «Έντυπο αναφοράς συμβάντων» (Παράρτημα ΙΙΙ) και το προωθεί στο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον Υπεύθυνο Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 • Η χρήση κινητών τηλεφώνων και tablet. Ο φοιτητής θα πρέπει να απενεργοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο προτού εισέλθει στο τμήμα και να τοποθετήσει το tablet σε ασφαλή τοποθεσία με δική του ευθύνη.
 • Το κάπνισμα στους χώρους Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης καθώς επίσης και  εντός και εκτός του νοσοκομείου (σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 61Γ0465ΦΥΟ-Ζ7Ε και θέμα: “Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016(ΦΕΚ Α' 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών").

 

6.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κάθε φοιτητής 1ου, 2ου και 3ου έτους καθοδηγείται και αξιολογείται από τον Μέντορα και τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ σε συγκεκριμένες νοσηλευτικές διαδικασίες/παρεμβάσεις οι οποίες αναφέρονται στην κάρτα Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης.

 • Στις περιπτώσεις που εργοδοτείται Μέντορας, η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται είτε αποκλειστικά από το Μέντορα, είτε σε συνεργασία με τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ. Όταν η αξιολόγηση αφορά σε ολιστική φροντίδα ασθενούς, αυτή μπορεί  να γίνεται αυτόνομα από τον Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της αξιολόγησης του φοιτητή φέρει ο Συντονιστή Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο του τμήματος/βάρδιας.
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της συμπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων όπως αυτές αναγράφονται στην κάρτα Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης έχει ο φοιτητής, οποίος πρέπει να ζητά την τεκμηρίωση της καθημερινής του εργασίας από το νοσηλευτή ο οποίος έχει την ευθύνη της εποπτείας του τη συγκεκριμένη μέρα.
 • Επιπρόσθετα των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στην Πρακτική/Κλινική Άσκηση, αξιολογείται και η συμπεριφορά του φοιτητή και αυτό τεκμηριώνεται στην κάρτα Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης του κάθε μαθήματος.

Ταυτόχρονα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αξιολογούν τους μέντορες με σκοπό την παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που δύναται να παρατηρηθούν στο χώρο της Πρακτική/Κλινικής άσκησης.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κοινοποιούνται σε ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές πριν την έναρξη της Πρακτική/Κλινικής άσκησης. Γίνεται σαφές ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια, παρά τις επισημάνσεις, δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω κανονισμούς, τότε το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ έχει το δικαίωμα ναεπιβάλλει ανάλογες κυρώσεις .

 

Χρήσιμα Έγγραφα

- Παράρτημα Ι - Υπεύθυνη Δήλωση 

- Παράρτημα ΙΙ - Πιστοποιητικό Υγείας

- Παράρτημα ΙΙΙ -  Έντυπο αναφοράς συμβάντων που αφορούν στην Κλινική εκπαίδευση φοιτητή 

- Παράρτημα IV - Έντυπο απουσίας φοιτητή από τον κλινικό χώρο 

 

Μαθήματα ανά εξάμηνο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα πλαίσια των οποίων απαιτείται Πρακτική/Κλινική Άσκηση

Πίνακας 1. Μαθήματα ανά εξάμηνο στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα πλαίσια των οποίων απαιτείται Πρακτική/Κλινική Άσκηση

 

1ο Εξάμηνο

 

2ο Εξάμηνο

 

NUR 123 Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής 1

 

3ο Εξάμηνο

 

 

4ο Εξάμηνο

NUR 211 Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες 1

NUR 221 Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες 2

NUR 212 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες 1

NUR 222 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες 2

NUR 213 Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής 2

NUR 229 Ανάπτυξη Κλινικών Ικανοτήτων 1

 

5ο Εξάμηνο

 

 

6ο Εξάμηνο

NUR311 Γεροντολογική Νοσηλευτική

 

NUR 321 Επείγουσα Νοσηλευτική και Πρώτες Βοήθειες

NUR 312 Κοινοτική Νοσηλευτική

NUR 322 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 2

 

NUR 313 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 1

 

NUR 323 Μαιευτική & Γυναικολογική Νοσηλευτική

 

 

NUR 329 Ανάπτυξη Κλινικών Ικανοτήτων 2

 

7ο Εξάμηνο

 

 

8ο Εξάμηνο

NUR 411 Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

NUR 421 Φροντίδα Οξέων Περιστατικών και Υπο-Ειδικότητες

 

NUR 412 Ογκολογική Νοσηλευτική

 

NUR 424 Ανάπτυξη Κλινικών Ικανοτήτων 4

NUR 413 Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιού

 

 

NUR 414 Ανάπτυξη Κλινικών Ικανοτήτων 3

 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ/ΔΟΜΕΣ Πρακτικής/Κλινικής Άσκησης

 

 • ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ
 • ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ
 • ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
 • ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
 • ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ
 • ΣΤΕΓΕΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
 • ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
 • ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 • ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
 • ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ