Φιλοσοφία

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία θέτει το φοιτητή στο επίκεντρο της μάθησης. Οι φοιτητές έχουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης και η διδασκαλία επιτυγχάνεται μέσα σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων ατόμων, το οποίο αναγνωρίζει τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φιλοδοξίες.

Η διαδικασία μάθησης επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές, τους κλινικούς λειτουργούς και τους χρήστες υπηρεσιών υγείας.

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αποτελεί το κεντρικό στοιχείο ολόκληρου του προγράμματος. Οι νοσηλευτικές δεξιότητες και στάσεις ενθαρρύνονται, υποβοηθούνται και διευκολύνονται. Το πρόγραμμα αντανακλά ένα ψηλό επίπεδο κλινικής επάρκειας.

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής ανάλυσης της υπάρχουσας εφαρμοσμένης νοσηλευτικής τακτικής και των πρακτικών φροντίδας υγείας. Καλλιεργείται η τακτική της διά βίου μάθησης και εφαρμόζεται μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης που προάγει την ανάπτυξη της ανεξάρτητης μάθησης των νοσηλευτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή η μάθησή τους στηρίζεται πάνω σε εκτεταμένη επιστημονική βάση σχετικής θεωρίας και έρευνας, περιλαμβανομένων της απόκτησης ικανότητας λήψεως κλινικών αποφάσεων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Φιλοσοφία

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία θέτει το φοιτητή στο επίκεντρο της μάθησης. Οι φοιτητές έχουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης και η διδασκαλία επιτυγχάνεται μέσα σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων ατόμων, το οποίο αναγνωρίζει τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φιλοδοξίες.

Η διαδικασία μάθησης επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές, τους κλινικούς λειτουργούς και τους χρήστες υπηρεσιών υγείας.

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αποτελεί το κεντρικό στοιχείο ολόκληρου του προγράμματος. Οι νοσηλευτικές δεξιότητες και στάσεις ενθαρρύνονται, υποβοηθούνται και διευκολύνονται. Το πρόγραμμα αντανακλά ένα ψηλό επίπεδο κλινικής επάρκειας.

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής ανάλυσης της υπάρχουσας εφαρμοσμένης νοσηλευτικής τακτικής και των πρακτικών φροντίδας υγείας. Καλλιεργείται η τακτική της διά βίου μάθησης και εφαρμόζεται μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης που προάγει την ανάπτυξη της ανεξάρτητης μάθησης των νοσηλευτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή η μάθησή τους στηρίζεται πάνω σε εκτεταμένη επιστημονική βάση σχετικής θεωρίας και έρευνας, περιλαμβανομένων της απόκτησης ικανότητας λήψεως κλινικών αποφάσεων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.