Τμήμα Νοσηλευτικής

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου είναι επιστήμονες νοσηλευτές με ολοκληρωμένη επιστημονική μόρφωση θεωρητική και πρακτική και με δεξιότητες επικοινωνίας, διεπιστημονικής συνεργασίας, εκπόνησης έρευνας και ανάληψης ηγετικού ρόλου στο χώρο της υγείας κατά τον 21ο αιώνα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνάδει με τη σχετική νοσηλευτική και πανεπιστημιακή εκπαιδευτική νομοθεσία.

Επιπρόσθετα το πρόγραμμα συνάδει με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νοσηλευτική και έχει ληφθεί υπόψη η πολιτική της χώρας, περιλαμβανομένης και εκείνης που αφορά το Γενικό Σχέδιο Υγείας.

 

 

 

Τμήμα Νοσηλευτικής

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου είναι επιστήμονες νοσηλευτές με ολοκληρωμένη επιστημονική μόρφωση θεωρητική και πρακτική και με δεξιότητες επικοινωνίας, διεπιστημονικής συνεργασίας, εκπόνησης έρευνας και ανάληψης ηγετικού ρόλου στο χώρο της υγείας κατά τον 21ο αιώνα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνάδει με τη σχετική νοσηλευτική και πανεπιστημιακή εκπαιδευτική νομοθεσία.

Επιπρόσθετα το πρόγραμμα συνάδει με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νοσηλευτική και έχει ληφθεί υπόψη η πολιτική της χώρας, περιλαμβανομένης και εκείνης που αφορά το Γενικό Σχέδιο Υγείας.