Διοικητικό Προσωπικό

Email

andri.ioannou@cut.ac.cy

Phone

25002012

Άντρη Ιωάννου

Γραμματειακός Λειτουργός

Email

c.mandriotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2481

Χριστιάνα Μανδριώτου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

maria.p.aristidou@cut.ac.cy

Phone

25002064

Μαρία Π. Αριστείδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός