Όραμα-Στόχοι

 • Να αναπτύξει επιστήμονες νοσηλευτές/τριες με ολοκληρωμένη μόρφωση οι οποίοι να ασκούν τη νοσηλευτική με ασφάλεια και υπευθυνότητα και υψηλό επίπεδο κλινικής ικανότητας σε διάφορους χώρους φροντίδας υγείας.
 • Να επιτρέψει στους φοιτητές να επωφεληθούν πλήρως από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση καλλιεργώντας την προσωπική, διανοητική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και επίγνωση, η οποία με τη σειρά της τους επιτρέπει να εξετάσουν και την άσκηση της νοσηλευτικής έτσι ώστε να συμβάλλουν θετικά τόσο στο νοσηλευτικό έργο όσο και στην κοινωνία.
 • Να αναπτύξει επιστήμονες νοσηλευτές/τριες οι οποίοι να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας και να προάγουν την υγεία.
 • Να ενθαρρύνει και να αναπτύξει τη διά βίου μάθηση και να υποστηρίζει τη συνεχή επαγγελματική, επιστημονική νοσηλευτική ανάπτυξη.
 • Να αναπτύξει εγγεγραμμένους νοσηλευτές/τριες επαγγελματικά κατοχυρωμένους, οι οποίοι είναι ερευνητικά προσανατολισμένοι και επιδεικνύουν την ικανότητα να ενημερώνονται συνεχώς και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τη νέα γνώση.
 • Να προετοιμάσει εγγεγραμμένους νοσηλευτές/τριες, οι οποίοι εφαρμόζουν πρακτική τεκμηριωμένη βάσει ερευνητικών δεδομένων.

Οι Απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα:

 • Ασκούν τη νοσηλευτική διαθέτοντας υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να εργάζονται αυτόνομα, ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας και σε συνεργασία με τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας.
 • Επιδεικνύουν αντίληψη των ολιστικών αναγκών των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον υγείας, θα ασκούν τη νοσηλευτική χωρίς διάκριση και θα αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της ισότητας και της κοινωνικής συμμετοχής στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Έχουν δεξιότητες στην επικοινωνία και ευαισθησία στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
 • Είναι πολιτικά, νομικά και ηθικά ενήμεροι και θα ανταποκρίνονται κατάλληλα στις αλλαγές των πρακτικών στη φροντίδα υγείας.
 • Τεκμηριώνουν με σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα τη νοσηλευτική πρακτική όσον αφορά στην εκτίμηση αναγκών, στον προγραμματισμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας.
 • Συμβάλλουν αποτελεσματικά στα θέματα δημόσιας υγείας για την ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού του 21ου αιώνα με πλήρη κατανόηση της κοινωνικής, δημογραφικής και τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και των εξελίξεων στη φροντίδα υγείας.
 • Επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και κριτικής αναθεώρησης στην ακαδημαϊκή εργασία και την κλινική πρακτική.
 • Διαθέτουν ηγετικές ικανότητες και θα εργάζονται αποτελεσματικά μέσα στις παραμέτρους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυπριακή Νομοθεσία.
 • Αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται στην αλληλοσυσχέτιση της πρακτικής, της θεωρίας και της έρευνας κατά την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας.

Όραμα-Στόχοι

 • Να αναπτύξει επιστήμονες νοσηλευτές/τριες με ολοκληρωμένη μόρφωση οι οποίοι να ασκούν τη νοσηλευτική με ασφάλεια και υπευθυνότητα και υψηλό επίπεδο κλινικής ικανότητας σε διάφορους χώρους φροντίδας υγείας.
 • Να επιτρέψει στους φοιτητές να επωφεληθούν πλήρως από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση καλλιεργώντας την προσωπική, διανοητική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και επίγνωση, η οποία με τη σειρά της τους επιτρέπει να εξετάσουν και την άσκηση της νοσηλευτικής έτσι ώστε να συμβάλλουν θετικά τόσο στο νοσηλευτικό έργο όσο και στην κοινωνία.
 • Να αναπτύξει επιστήμονες νοσηλευτές/τριες οι οποίοι να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας και να προάγουν την υγεία.
 • Να ενθαρρύνει και να αναπτύξει τη διά βίου μάθηση και να υποστηρίζει τη συνεχή επαγγελματική, επιστημονική νοσηλευτική ανάπτυξη.
 • Να αναπτύξει εγγεγραμμένους νοσηλευτές/τριες επαγγελματικά κατοχυρωμένους, οι οποίοι είναι ερευνητικά προσανατολισμένοι και επιδεικνύουν την ικανότητα να ενημερώνονται συνεχώς και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τη νέα γνώση.
 • Να προετοιμάσει εγγεγραμμένους νοσηλευτές/τριες, οι οποίοι εφαρμόζουν πρακτική τεκμηριωμένη βάσει ερευνητικών δεδομένων.

Οι Απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα:

 • Ασκούν τη νοσηλευτική διαθέτοντας υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να εργάζονται αυτόνομα, ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας και σε συνεργασία με τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας.
 • Επιδεικνύουν αντίληψη των ολιστικών αναγκών των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον υγείας, θα ασκούν τη νοσηλευτική χωρίς διάκριση και θα αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της ισότητας και της κοινωνικής συμμετοχής στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Έχουν δεξιότητες στην επικοινωνία και ευαισθησία στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
 • Είναι πολιτικά, νομικά και ηθικά ενήμεροι και θα ανταποκρίνονται κατάλληλα στις αλλαγές των πρακτικών στη φροντίδα υγείας.
 • Τεκμηριώνουν με σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα τη νοσηλευτική πρακτική όσον αφορά στην εκτίμηση αναγκών, στον προγραμματισμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας.
 • Συμβάλλουν αποτελεσματικά στα θέματα δημόσιας υγείας για την ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού του 21ου αιώνα με πλήρη κατανόηση της κοινωνικής, δημογραφικής και τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και των εξελίξεων στη φροντίδα υγείας.
 • Επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και κριτικής αναθεώρησης στην ακαδημαϊκή εργασία και την κλινική πρακτική.
 • Διαθέτουν ηγετικές ικανότητες και θα εργάζονται αποτελεσματικά μέσα στις παραμέτρους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυπριακή Νομοθεσία.
 • Αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται στην αλληλοσυσχέτιση της πρακτικής, της θεωρίας και της έρευνας κατά την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας.