Πολιτική κλινικής άσκησης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ/ΔΟΜΕΣ

Από το Σεπτέμβρη του 2013, η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) έχει αναλάβει το συντονισμό της κλινικής άσκησης των φοιτητών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια/Δομές. Για την ομαλή διεξαγωγή της κλινικής άσκησης και την μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών στον κλινικό χώρο, έχει καθοριστεί από τη ΔΝΥ η πολιτική  κλινικής άσκησης φοιτητών, η οποία έχει αναθεωρηθεί το Μάιο  του 2015. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΕΙ) οφείλουν να συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη πολιτική, προκειμένου να τοποθετούν φοιτητές στα Δημόσια Νοσηλευτήρια για κλινική άσκηση.

Σύμφωνα με την πολιτική, τα πιο κάτω άτομα έχουν άμεση εμπλοκή στην κλινική άσκηση των φοιτητών:

 1. Μέντορας
 2. Προϊστάμενος Νοσηλευτικού Τμήματος
 3. Συντονιστής Κλινικής Άσκησης Φοιτητών Νοσηλευτηρίου (ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου) (καθορίζεται από τη Διεύθυνση του Νοσηλευτηρίου)
 4. Συντονιστής Κλινικής Άσκησης Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (καθορίζεται από το ΕΙ)
 5. Υπεύθυνος Κλινικής Άσκησης ΕΙ (καθορίζεται από το ΕΙ)
 6. Συντονιστής Κλινικής Άσκησης Φοιτητών της ΔΝΥ  (ΣΥΚΑΦ - ΔΝΥ). Καθορίζεται  από τη ΔΝΥ - ανά Νοσηλευτήριο - ένα άτομο μέλος της ΟΔΕΠ) (Στοιχεία επικοινωνίας - Παράρτημα Ι).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη και η αποδοτικότερη συνεργασία της πιο πάνω ομάδας, κρίνεται αναγκαίο όπως διασαφηνιστεί ο ρόλος του καθενός ξεχωριστά όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

     1)  ΜΕΝΤΟΡΑΣ

 • Εφαρμόζει και αξιοποιεί αποτελεσματικά τις θεωρητικές γνώσεις στην κλινική πράξη, σύμφωνα με τους κανόνες και αρχές της νοσηλευτικής επιστήμης και λειτουργεί ως μέλος της νοσηλευτικής ομάδας
 • Καθοδηγεί τους φοιτητές προς επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων, οι οποίοι καθορίζονται από κάθε ΕΙ
 • Αξιολογεί την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται από τους φοιτητές
 • Κινητοποιεί το ενδιαφέρον του φοιτητή για μάθηση
 • Προστατεύει το φοιτητή και γίνεται συνήγορος του
 • Προστατεύει τον ασθενή και γίνεται συνήγορος του (στα πλαίσια της κλινικής άσκησης των φοιτητών)
 • Καθοδηγεί τους φοιτητές να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας
 • Ελέγχει την  ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, την εμφάνιση και συμπεριφορά  των φοιτητών. Σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα, ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος και το συντονιστή του ΕΙ και συμπληρώνει το ανάλογο έντυπο («Έντυπο Αναφοράς Συμβάντων» Παράρτημα IΙ), το οποίο θα παραδώσει στο συντονιστή κλινικής άσκησης του ΕΙ, με  αντίγραφο στο  ΣΥΚΑΦ  του νοσηλευτηρίου
 • Συνεργάζεται με τον κλινικό συντονιστή του εκάστοτε ΕΙ, για θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στη μεθοδολογία, στις αξιολογήσεις κ.λ.π.
 • Παρευρίσκεται σε συναντήσεις που οργανώνει το ΕΙ για σκοπούς εκπαίδευσης ή ενημέρωσης του
 • Ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν απουσία του, το νοσηλευτικό τμήμα, το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ και  το συντονιστή του ΕΙ
 • Σε περίπτωση απουσίας φοιτητή/τριας, ενημερώνει τον/την προϊστάμενο της βάρδιας και τον κλινικό συντονιστή του ΕΙ. Συμπληρώνει το ανάλογο έντυπο     («Έντυπο Απουσίας Φοιτητή» - Παράρτημα III), το οποίο παραδίδει στον κλινικό συντονιστή του ΕΙ. Τηρεί δικό του αρχείο απουσιών (μέχρι τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Μεριμνά για τη δημιουργία περιβάλλοντος που προάγει τους εκπαιδευτικούς στόχους
 • Συμπληρώνει σε συνεργασία με τον εκάστοτε προϊστάμενο βάρδιας, το «Έντυπο αποζημίωσης του Μέντορα» (Επισυνάπτεται) και το παραδίδει στο ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου, εντός μιας εβδομάδας μετά την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης των φοιτητών που είχε υπό την εποπτεία του.  

 

Ωράριο Μέντορα:

α) Πρωινή βάρδια: 7:15π.μ. - 12:15μ.μ. (ή 7:00π.μ. - 12:00μ.μ., ανάλογα με το ωράριο που ισχύει στο κάθε Νοσηλευτήριο)

β) Απογευματινή βάρδια: 1:15μ.μ. - 6:15μ.μ. (ή 1:00μ.μ. – 6:00μ.μ., ανάλογα με το ωράριο που ισχύει στο κάθε Νοσηλευτήριο)

* Σε περίπτωση που ο Μέντορας εργάζεται σε πρωινή βάρδια στο τμήμα του, θα αρχίζει τα καθήκοντα του ως απογευματινός Μέντορας στη 1:30μ.μ μέχρι τις 6:30μ.μ.

* Σε περίπτωση που ο Μέντορας εργάζεται σε νυχτερινή βάρδια στο τμήμα του, μπορεί να εργαστεί ως μέντορας ως ακολούθως:

 • Κατά την πρωινή βάρδια της ίδιας μέρας
 • Κατά την απογευματινή βάρδια της επόμενης (night off)

* Σε περίπτωση που υπάρχει μετακίνηση του Μέντορα σε άλλο Νοσηλευτήριο, το απογευματινό ωράριο που θα ισχύει θα είναι 2:15μ.μ. - 7:15μ.μ.

 

2) ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΒΑΡΔΙΑΣ

 • Ελέγχει:
 • Tην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του Μέντορα (όπου εργοδοτείται) και των φοιτητών (όταν δεν εργοδοτείται Μέντορας)
 • Tην τήρηση διαλειμμάτων από τους φοιτητές και από το Μέντορα
 • Tην εμφάνιση των φοιτητών και του Μέντορα (όπου εργοδοτείται)
 • Tις στάσεις και τις συμπεριφορές φοιτητών και Μέντορα
 • Το πρόγραμμα κλινικής άσκησης των φοιτητών και διατηρεί αρχείο.     Αν  εντοπίσει προβλήματα σε αυτό, ενημερώνει έγκαιρα το ΣΥΚΑΦ του  Νοσηλευτηρίου

 

 • Διασφαλίζει – σε συνεργασία με το Μέντορα - την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας από τους φοιτητές
 • Σε περίπτωση απουσίας του Μέντορα, ενημερώνει το ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου, στον οποίο αποστέλλει και το σχετικό έντυπο συμπληρωμένο. Επιπρόσθετα, αναθέτει την εποπτεία της κλινικής άσκησης των φοιτητών ονομαστικά σε νοσηλευτές του τμήματος, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στο έντυπο κατανομής εργασίας
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, αναθέτει ονομαστικά την εποπτεία της κλινικής άσκησης των φοιτητών σε νοσηλευτές του τμήματος, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στο έντυπο κατανομής εργασίας. Σε περίπτωση απουσίας φοιτητή (όταν δεν εργοδοτείται Μέντορας), συμπληρώνει το έντυπο απουσίας φοιτητή αυθημερόν  και ενημερώνει το συντονιστή του ΕΙ στον οποίο και παραδίδει το έντυπο. Παράλληλα, διατηρεί αρχείο με τα αντίγραφα των απουσιών, μέχρι και 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης
 • Σε περίπτωση απουσίας του φοιτητή όταν εργοδοτείται Μέντορας,  υπογράφει στο «Έντυπο απουσίας Μέντορα» (Παράρτημα ΙV), το οποίο συμπληρώνει και διαχειρίζεται ο Μέντορας

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος του νοσηλευτικού τμήματος δεν είναι καθήκον, τις πιο πάνω ευθύνες τις αναλαμβάνει ο εκάστοτε υπεύθυνος της βάρδιας.

 Καθοδήγηση από Μέντορα πρέπει να γίνεται στους φοιτητές 1ου, 2ου  και 3ου έτους συμπεριλαμβανομένου. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Μέντορες, την ευθύνη της καθοδήγησης των φοιτητών αναλαμβάνουν ονομαστικά νοσηλευτές του τμήματος εν ώρα υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Μέντορες, το ΕΙ έχει το δικαίωμα να μετακινήσει τους φοιτητές από το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

Μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιούν κλινική άσκηση και σε νυχτερινή βάρδια.

 

3) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

 • Έχει τη γενική εποπτεία για την ομαλή  λειτουργία της κλινικής άσκησης των φοιτητών
 • Συνεργάζεται με τους προϊστάμενους των νοσηλευτικών τμημάτων, τους κλινικούς συντονιστές των ΕΙ και τους Μέντορες
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, για θέματα που χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ
 • Τηρεί αρχείο απουσιών των Μεντόρων, το οποίο παραδίδει στο ΣΥΚΑΦ της  ΔΝΥ με την ολοκλήρωση κάθε περιόδου κλινικής καθοδήγησης
 • Λαμβάνει από τους Μέντορες συμπληρωμένο το «Έντυπο αποζημίωσης Μέντορα»
 • Παραδίδει και τα δύο έντυπα («Έντυπο απουσίας Μέντορα» και  «Έντυπο Αποζημίωσης Μέντορα») στο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ, εντός 10 ημερών μετά την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης
 • Λαμβάνει από το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ το πρόγραμμα των φοιτητών και το προωθεί στους Μέντορες και στα διάφορα νοσηλευτικά τμήματα
 • Επισκέπτεται καθημερινά τα τμήματα, εντοπίζει τυχόν προβλήματα και φροντίζει για άμεση επίλυση τους
 • Στις περιπτώσεις που δεν εργοδοτείται Μέντορας, διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται ονομαστική ανάθεση της εποπτείας των φοιτητών στο νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος και καταγράφεται στο ημερήσιο έντυπο κατανομής εργασίας.

 

4)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙ

 • Εξασφαλίζει έγκριση για κλινική άσκηση φοιτητών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική, είτε κάθε χρόνο, είτε κάθε εξάμηνο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης κλινικής άσκησης
 • Αποστέλλει αίτημα προς το Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, σχετικά με τις ανάγκες του ΕΙ για κλινική άσκηση, βάση τυποποιημένου αρχείου που αναπτύχθηκε από τη ΔΝΥ
 • Στο αίτημα πρέπει να περιλαμβάνονται: o αριθμός φοιτητών, το έτος φοίτησης, οι μέρες κλινικής άσκησης και η διάρκεια της, οι προτιμήσεις σε τμήματα και η αναγκαιότητα για Μέντορα
 • Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά Μέντορα είναι τέσσερις (4). Στην περίπτωση που τα ΕΙ επιθυμούν την τοποθέτηση λιγότερων του ελάχιστου αριθμού φοιτητών/Μέντορα, τότε το ΕΙ θα επωμιστεί το επιπλέον κόστος (στις περιπτώσεις που δεν καλύπτεται το κόστος από άλλες ομάδες φοιτητών)
 • Με τη σύμφωνο γνώμη των ΕΙ, είναι δυνατό να τοποθετούνται φοιτητές από δύο ΕΙ σε ένα Μέντορα, προκειμένου να καλύπτεται ο ελάχιστον αριθμός φοιτητών/Μέντορα
 • Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά Μέντορα είναι επτά (7), ο οποίος δεν είναι δυνατό να ξεπερνιέται (εκτός σε ιδιάζουσες περιπτώσεις στις οποίες συμφωνούν τα ΕΙ)
 • Το αίτημα για κλινική άσκηση πρέπει να στέλνεται ως εξής:
  • Για το φθινοπωρινό εξάμηνο: μέχρι τις 5 Ιουνίου
  • Για το εαρινό εξάμηνο: μέχρι τις 5 Νοεμβρίου
  • Για το καλοκαιρινό εξάμηνο: μέχρι τις 5 Μαρτίου

      Μετά το πέρας της πιο πάνω προθεσμίας, η ΔΝΥ δε φέρει καμίαν ευθύνη για τυχόν μη διαθεσιμότητα θέσεων για κλινική άσκηση

 • Προωθεί τα προγράμματα κλινικής άσκησης (σύμφωνα με το τυποποιημένο πρόγραμμα που έχει δοθεί) στους ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την έναρξη της κλινικής άσκησης. Για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν μετά την αποστολή του αρχικού προγράμματος (μετά τις 3 εβδομάδες), ο συντονιστής του ΕΙ αφού πάρει την έγκριση του ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ του Νοσηλευτηρίου, πρέπει να διευθετήσει ώστε το διορθωμένο πρόγραμμα να παραδοθεί άμεσα στο ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου ή στη Νοσηλευτική Διεύθυνση,  στον προϊστάμενο του τμήματος  και στο Μέντορα. Στα διορθωμένα προγράμματα πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία της αλλαγής. Κρίνεται απαραίτητο όπως αναγράφονται στα προγράμματα και τα ακόλουθα:

     (α) το όνομα ή και έμβλημα του ΕΙ

     (β) το Νοσηλευτήριο και το τμήμα στο οποίο αναφέρεται το πρόγραμμα

     (γ) το ονοματεπώνυμο του Μέντορα (όπου εργοδοτείται)

     (δ) το ονοματεπώνυμο  και τηλέφωνο του κλινικού συντονιστή του ΕΙ

     (ε) την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των φοιτητών

Το πρόγραμμα κλινικής άσκησης που αφορά σε κάθε νοσηλευτικό τμήμα, πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή σελίδα και σε κάθε σελίδα να αναγράφονται τα πιο πάνω στοιχεία.

 • Επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ του κάθε Νοσηλευτηρίου και τον ενημερώνει  για θέματα που χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ
 • Επιβεβαιώνει ότι όλοι οι φοιτητές είναι σε θέση να επικοινωνήσουν επαρκώς στην Ελληνική γλώσσα
 • Ενημερώνει τους ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν από τους Μέντορες, όσον αφορά στην αξιολόγηση ή στη συμπλήρωση κλινικών στόχων των φοιτητών
 • Στο τέλος κάθε εξαμήνου, παραδίδει εντός δύο εβδομάδων, το «Έντυπο αξιολόγησης Μέντορα», συμπληρωμένο για έκαστο Μέντορα (επισυνάπτεται)
 • Κοινοποιεί σε όλους τους φοιτητές, τους κανονισμούς κλινικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ανάλογα.

5) ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΙ

 • Καθοδηγεί το Μέντορα και συνεργάζεται στενά με αυτόν, όσον αφορά στο περιεχόμενο και στην ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών
 • Επιβεβαιώνει ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι της κλινικής άσκησης έχουν επιτευχθεί
 • Συνεργάζεται με το Μέντορα και τον  προϊστάμενο του τμήματος για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αξιολογήσεων στον κλινικό χώρο
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τον προϊστάμενο του τμήματος για προβλήματα που τυχόν προκύψουν, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν εργοδοτείται Μέντορας
 • Ενημερώνεται για τις απουσίες των φοιτητών από το Μέντορα ή τον προϊστάμενο βάρδιας και αναλαμβάνει τη διευθέτηση της αναπλήρωσης τους
 • Ενημερώνει το Συντονιστή κλινικής άσκησης του ΕΙ για οτιδήποτε περιπέσει στην αντίληψη του που αφορά στην κλινική άσκηση και θα πρέπει να  ενημερωθεί η  ΔΝΥ
 • Πραγματοποιεί επισκέψεις στα νοσηλευτήρια, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της κλινικής άσκησης των φοιτητών του ΕΙ που εργοδοτείται
 • Σε περίπτωση που εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα με Μέντορα, τον παρακολουθεί στενότερα και τον καθοδηγεί. Εάν ο Μέντορας δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, τότε ενημερώνει τον υπεύθυνο κλινικής άσκησης του ΕΙ για να ενημερωθεί ακολούθως ο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ του ανάλογου νοσηλευτηρίου
 • Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πραγματοποιεί συνάντηση με όλους τους Μέντορες στα κατά τόπους Νοσηλευτήρια, επεξηγώντας τις απαιτήσεις του ΕΙ του, που αφορούν στην κλινική άσκηση. Για τη συνάντηση αυτή πρέπει να ενημερώνεται και ο συντονιστής κλινικής άσκησης της ΔΝΥ.

 

6)   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΝΥ

 • Προγραμματίζει την κλινική άσκηση στο νοσηλευτήριο που είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τις ανάγκες των ΕΙ
 • Κατανέμει τους Μέντορες στα νοσηλευτικά τμήματα και τους ενημερώνει για την ανάληψη των καθηκόντων τους
 • Προωθεί τα αρχικά προγράμματα κλινικής άσκησης των φοιτητών προς το ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου για το οποίο είναι υπεύθυνος
 • Πραγματοποιεί περιοδικές επισκέψεις στο νοσηλευτήριο που είναι υπεύθυνος/η, για τη διασφάλιση της εύρυθμης  λειτουργίας της κλινικής άσκησης των φοιτητών
 • Διαχειρίζεται προβλήματα/καταστάσεις που αφορούν στους φοιτητές ή και Μέντορες και χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ
 • Ενημερώνεται από το ΣΥΚΑΦ του νοσηλευτηρίου για τυχόν απουσίες Μεντόρων και προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για την ανάλογη αποκοπή από την πληρωμή τους
 • Πραγματοποιεί τη σχετική κοστολόγηση με βάση τα έντυπα αποζημίωσης των Μεντόρων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής τους. Ακολούθως, αποστέλλουν το σχετικό αρχείο κοστολόγησης στα ΕΙ για έλεγχο, εντός τριών εβδομάδων από την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ του νοσηλευτηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κλινικής άσκησης
 • Στο τέλος κάθε εξαμήνου μελετά τη γραπτή αξιολόγηση που δίνεται από το ΕΙ και τον προϊστάμενο του τμήματος για το Μέντορα και με βάση το έντυπο αξιολόγησης της ΔΝΥ, αποφασίζει αν ο συγκεκριμένος Μέντορας μπορεί να συνεχίσει να εργοδοτείται ως Μέντορας. Σε αντίθετη περίπτωση, κάνει τις ανάλογες παρεμβάσεις.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κάθε ΕΙ, πρέπει να καθορίσει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου καθώς και της καλοκαιρινής περιόδου και πριν την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνονται ΟΛΕΣ οι αναπληρώσεις απουσιών.

Θα αποστέλλεται ΜΟΝΟ ΕΝΑ πρόγραμμα αναπληρώσεων κλινικής άσκησης. Τονίζεται ότι ΔΕΝ επιτρέπονται συνεχόμενες βάρδιες π.χ. πρωί – απόγευμα, ούτε η νυχτερινή βάρδια, εκτός αν η απουσία αφορούσε σε νυχτερινή βάρδια. Αναπληρώσεις δεν μπορούν να γίνονται Κυριακές ή Δημόσιες Αργίες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Στις περιπτώσεις που εργοδοτείται Μέντορας, η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται είτε αποκλειστικά από το Μέντορα, είτε σε συνεργασία με τον κλινικό συντονιστή του ΕΙ
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της συμπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων έχει ο φοιτητής, οποίος πρέπει να ζητά την τεκμηρίωση της καθημερινής του εργασίας από το νοσηλευτή, ο οποίος έχει την ευθύνη της εποπτείας του τη συγκεκριμένη μέρα
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της αξιολόγησης του φοιτητή φέρει ο κλινικός συντονιστής του ΕΙ σε συνεργασία με τον/την προϊστάμενο/η του τμήματος/βάρδιας.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ

 • Στις περιπτώσεις που ο Μέντορας γνωρίζει εκ των προτέρων για την απουσία του, πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ για να γίνει προσπάθεια αντικατάστασης του, καθώς και το ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου και το συντονιστή του ΕΙ
 • Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας του Μέντορα, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα ο/η προϊστάμενος/η του τμήματος  ο/η οποίος/α θα αναλάβει άμεσα την ευθύνη της καθοδήγησης των φοιτητών. Ταυτόχρονα,  πρέπει να ενημερωθεί και ο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ, καθώς και ο Συντονιστής κλινικής άσκησης του ΕΙ.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

 • Προκήρυξη θέσεων σύμφωνα με την αναγκαιότητα σε κάθε τμήμα του κάθε νοσηλευτηρίου
 • Αξιολόγηση των αιτήσεων από εκπροσώπους της ΔΝΥ, σύμφωνα με κριτήρια
 • Διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με τη συμβολή εκπροσώπων της ΔΝΥ και των ΕΙ
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος Μεντόρων, από τη ΔΝΥ σε συνεργασία με τα  ΕΙ
 • Εκπαίδευση Μεντόρων
 • Με την ολοκλήρωση του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση έκαστου Μέντορα, από τον προϊστάμενο/η του τμήματος και το ΣΥΚΑΦ και του ΕΙ, με τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό (επισυνάπτονται). Ο Μέντορας κρίνεται ως επαρκής ή όχι από το ΣΥΚΑΦ  της ΔΝΥ με ειδική φόρμουλα που έχει αναπτυχθεί.

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ

Ειρήνη Παναγιώτου

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Email: ipanayiotou@ns.moh.gov.cy

Fax:22605528

 

 

 

Νοσοκομείο Aρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ

Λευκωσία

Ευανθία Γεωργίου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22603049, 99697093

Email: egeorgiou@ns.moh.gov.cy

Fax:22605528

 

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Μαρία Μασιήνη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22603039, 99439339

Email: mmashini@ns.moh.gov.cy

 Fax:22605528    

                                                           

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

Ηρακλής Ηρακλέους

Τηλέφωνα επικοινωνίας:22603017, 99658856

Email: ira21@cytanet.com.cy

Fax:22605528    

 

 

 

 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Δρ. Γιώργος Ευσταθίου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22603052, 99459976

Email: gefstathiou@ns.moh.gov.cy

Fax:22605528

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Αμμοχώστου

Δρ. Μέλια Χαραλάμπους

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22603053, 99514855

Email: mecharalambous@ns.moh.gov.cy

Fax:22605528

 

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

 

Ημερομηνία:………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: ………………………………………………………………………………………………………........

 

 

Noσηλευτικό τμήμα: …………………………………………………………………………………………………………….……….................................

 

 

Νοσηλευτικό ΄Ιδρυμα:……………………………………………………………………………………………………….…………….

 

 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Περιγραφή Συμβάντος (π.χ. απουσία, συμπεριφορά, μη έγκαιρη προσέλευση, εμφάνιση):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Όνομα και Yπογραφή συντονιστή κλινικής άσκησης φοιτητών νοσηλευτικού τμήματος ή προϊστάμενου βάρδιας:

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

 

Όνομα και Υπογραφή Μέντορα: …………………………………..…………………………………………………………….

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

Ημερομηνία απουσίας: ..…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Noσηλευτικό τμήμα: …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Νοσηλευτικό ΄Ιδρυμα: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Όνομα και Yπογραφή συντονιστή κλινικής άσκησης φοιτητών νοσηλευτικού τμήματος ή προϊστάμενου βάρδιας:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Όνομα και Υπογραφή Μέντορα: ………………………………..………………………………………………………………

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΥΣΙΑΣ MENΤΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

 

Ημερομηνία απουσίας:……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Ονοματεπώνυμο Μέντορα: ……………………………………………………………………………………………………...

 

 

Noσηλευτικό τμήμα: ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Νοσηλευτικό ΄Ιδρυμα: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται: …………………………………………………………………………

 

 

Ανάληψη ευθύνης για την εποπτεία φοιτητών: …………………………………..………………………………………

 

 

Όνομα και Yπογραφή Προϊστάμενου νοσηλευτικού τμήματος ή προϊστάμενου βάρδιας:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

Πολιτική κλινικής άσκησης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ/ΔΟΜΕΣ

Από το Σεπτέμβρη του 2013, η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) έχει αναλάβει το συντονισμό της κλινικής άσκησης των φοιτητών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια/Δομές. Για την ομαλή διεξαγωγή της κλινικής άσκησης και την μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών στον κλινικό χώρο, έχει καθοριστεί από τη ΔΝΥ η πολιτική  κλινικής άσκησης φοιτητών, η οποία έχει αναθεωρηθεί το Μάιο  του 2015. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΕΙ) οφείλουν να συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη πολιτική, προκειμένου να τοποθετούν φοιτητές στα Δημόσια Νοσηλευτήρια για κλινική άσκηση.

Σύμφωνα με την πολιτική, τα πιο κάτω άτομα έχουν άμεση εμπλοκή στην κλινική άσκηση των φοιτητών:

 1. Μέντορας
 2. Προϊστάμενος Νοσηλευτικού Τμήματος
 3. Συντονιστής Κλινικής Άσκησης Φοιτητών Νοσηλευτηρίου (ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου) (καθορίζεται από τη Διεύθυνση του Νοσηλευτηρίου)
 4. Συντονιστής Κλινικής Άσκησης Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (καθορίζεται από το ΕΙ)
 5. Υπεύθυνος Κλινικής Άσκησης ΕΙ (καθορίζεται από το ΕΙ)
 6. Συντονιστής Κλινικής Άσκησης Φοιτητών της ΔΝΥ  (ΣΥΚΑΦ - ΔΝΥ). Καθορίζεται  από τη ΔΝΥ - ανά Νοσηλευτήριο - ένα άτομο μέλος της ΟΔΕΠ) (Στοιχεία επικοινωνίας - Παράρτημα Ι).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη και η αποδοτικότερη συνεργασία της πιο πάνω ομάδας, κρίνεται αναγκαίο όπως διασαφηνιστεί ο ρόλος του καθενός ξεχωριστά όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

     1)  ΜΕΝΤΟΡΑΣ

 • Εφαρμόζει και αξιοποιεί αποτελεσματικά τις θεωρητικές γνώσεις στην κλινική πράξη, σύμφωνα με τους κανόνες και αρχές της νοσηλευτικής επιστήμης και λειτουργεί ως μέλος της νοσηλευτικής ομάδας
 • Καθοδηγεί τους φοιτητές προς επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων, οι οποίοι καθορίζονται από κάθε ΕΙ
 • Αξιολογεί την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται από τους φοιτητές
 • Κινητοποιεί το ενδιαφέρον του φοιτητή για μάθηση
 • Προστατεύει το φοιτητή και γίνεται συνήγορος του
 • Προστατεύει τον ασθενή και γίνεται συνήγορος του (στα πλαίσια της κλινικής άσκησης των φοιτητών)
 • Καθοδηγεί τους φοιτητές να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας
 • Ελέγχει την  ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, την εμφάνιση και συμπεριφορά  των φοιτητών. Σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα, ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος και το συντονιστή του ΕΙ και συμπληρώνει το ανάλογο έντυπο («Έντυπο Αναφοράς Συμβάντων» Παράρτημα IΙ), το οποίο θα παραδώσει στο συντονιστή κλινικής άσκησης του ΕΙ, με  αντίγραφο στο  ΣΥΚΑΦ  του νοσηλευτηρίου
 • Συνεργάζεται με τον κλινικό συντονιστή του εκάστοτε ΕΙ, για θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στη μεθοδολογία, στις αξιολογήσεις κ.λ.π.
 • Παρευρίσκεται σε συναντήσεις που οργανώνει το ΕΙ για σκοπούς εκπαίδευσης ή ενημέρωσης του
 • Ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν απουσία του, το νοσηλευτικό τμήμα, το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ και  το συντονιστή του ΕΙ
 • Σε περίπτωση απουσίας φοιτητή/τριας, ενημερώνει τον/την προϊστάμενο της βάρδιας και τον κλινικό συντονιστή του ΕΙ. Συμπληρώνει το ανάλογο έντυπο     («Έντυπο Απουσίας Φοιτητή» - Παράρτημα III), το οποίο παραδίδει στον κλινικό συντονιστή του ΕΙ. Τηρεί δικό του αρχείο απουσιών (μέχρι τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού εξαμήνου)
 • Μεριμνά για τη δημιουργία περιβάλλοντος που προάγει τους εκπαιδευτικούς στόχους
 • Συμπληρώνει σε συνεργασία με τον εκάστοτε προϊστάμενο βάρδιας, το «Έντυπο αποζημίωσης του Μέντορα» (Επισυνάπτεται) και το παραδίδει στο ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου, εντός μιας εβδομάδας μετά την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης των φοιτητών που είχε υπό την εποπτεία του.  

 

Ωράριο Μέντορα:

α) Πρωινή βάρδια: 7:15π.μ. - 12:15μ.μ. (ή 7:00π.μ. - 12:00μ.μ., ανάλογα με το ωράριο που ισχύει στο κάθε Νοσηλευτήριο)

β) Απογευματινή βάρδια: 1:15μ.μ. - 6:15μ.μ. (ή 1:00μ.μ. – 6:00μ.μ., ανάλογα με το ωράριο που ισχύει στο κάθε Νοσηλευτήριο)

* Σε περίπτωση που ο Μέντορας εργάζεται σε πρωινή βάρδια στο τμήμα του, θα αρχίζει τα καθήκοντα του ως απογευματινός Μέντορας στη 1:30μ.μ μέχρι τις 6:30μ.μ.

* Σε περίπτωση που ο Μέντορας εργάζεται σε νυχτερινή βάρδια στο τμήμα του, μπορεί να εργαστεί ως μέντορας ως ακολούθως:

 • Κατά την πρωινή βάρδια της ίδιας μέρας
 • Κατά την απογευματινή βάρδια της επόμενης (night off)

* Σε περίπτωση που υπάρχει μετακίνηση του Μέντορα σε άλλο Νοσηλευτήριο, το απογευματινό ωράριο που θα ισχύει θα είναι 2:15μ.μ. - 7:15μ.μ.

 

2) ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΒΑΡΔΙΑΣ

 • Ελέγχει:
 • Tην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του Μέντορα (όπου εργοδοτείται) και των φοιτητών (όταν δεν εργοδοτείται Μέντορας)
 • Tην τήρηση διαλειμμάτων από τους φοιτητές και από το Μέντορα
 • Tην εμφάνιση των φοιτητών και του Μέντορα (όπου εργοδοτείται)
 • Tις στάσεις και τις συμπεριφορές φοιτητών και Μέντορα
 • Το πρόγραμμα κλινικής άσκησης των φοιτητών και διατηρεί αρχείο.     Αν  εντοπίσει προβλήματα σε αυτό, ενημερώνει έγκαιρα το ΣΥΚΑΦ του  Νοσηλευτηρίου

 

 • Διασφαλίζει – σε συνεργασία με το Μέντορα - την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας από τους φοιτητές
 • Σε περίπτωση απουσίας του Μέντορα, ενημερώνει το ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου, στον οποίο αποστέλλει και το σχετικό έντυπο συμπληρωμένο. Επιπρόσθετα, αναθέτει την εποπτεία της κλινικής άσκησης των φοιτητών ονομαστικά σε νοσηλευτές του τμήματος, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στο έντυπο κατανομής εργασίας
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, αναθέτει ονομαστικά την εποπτεία της κλινικής άσκησης των φοιτητών σε νοσηλευτές του τμήματος, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στο έντυπο κατανομής εργασίας. Σε περίπτωση απουσίας φοιτητή (όταν δεν εργοδοτείται Μέντορας), συμπληρώνει το έντυπο απουσίας φοιτητή αυθημερόν  και ενημερώνει το συντονιστή του ΕΙ στον οποίο και παραδίδει το έντυπο. Παράλληλα, διατηρεί αρχείο με τα αντίγραφα των απουσιών, μέχρι και 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης
 • Σε περίπτωση απουσίας του φοιτητή όταν εργοδοτείται Μέντορας,  υπογράφει στο «Έντυπο απουσίας Μέντορα» (Παράρτημα ΙV), το οποίο συμπληρώνει και διαχειρίζεται ο Μέντορας

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος του νοσηλευτικού τμήματος δεν είναι καθήκον, τις πιο πάνω ευθύνες τις αναλαμβάνει ο εκάστοτε υπεύθυνος της βάρδιας.

 Καθοδήγηση από Μέντορα πρέπει να γίνεται στους φοιτητές 1ου, 2ου  και 3ου έτους συμπεριλαμβανομένου. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Μέντορες, την ευθύνη της καθοδήγησης των φοιτητών αναλαμβάνουν ονομαστικά νοσηλευτές του τμήματος εν ώρα υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Μέντορες, το ΕΙ έχει το δικαίωμα να μετακινήσει τους φοιτητές από το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

Μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιούν κλινική άσκηση και σε νυχτερινή βάρδια.

 

3) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ

 • Έχει τη γενική εποπτεία για την ομαλή  λειτουργία της κλινικής άσκησης των φοιτητών
 • Συνεργάζεται με τους προϊστάμενους των νοσηλευτικών τμημάτων, τους κλινικούς συντονιστές των ΕΙ και τους Μέντορες
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, για θέματα που χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ
 • Τηρεί αρχείο απουσιών των Μεντόρων, το οποίο παραδίδει στο ΣΥΚΑΦ της  ΔΝΥ με την ολοκλήρωση κάθε περιόδου κλινικής καθοδήγησης
 • Λαμβάνει από τους Μέντορες συμπληρωμένο το «Έντυπο αποζημίωσης Μέντορα»
 • Παραδίδει και τα δύο έντυπα («Έντυπο απουσίας Μέντορα» και  «Έντυπο Αποζημίωσης Μέντορα») στο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ, εντός 10 ημερών μετά την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης
 • Λαμβάνει από το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ το πρόγραμμα των φοιτητών και το προωθεί στους Μέντορες και στα διάφορα νοσηλευτικά τμήματα
 • Επισκέπτεται καθημερινά τα τμήματα, εντοπίζει τυχόν προβλήματα και φροντίζει για άμεση επίλυση τους
 • Στις περιπτώσεις που δεν εργοδοτείται Μέντορας, διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται ονομαστική ανάθεση της εποπτείας των φοιτητών στο νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος και καταγράφεται στο ημερήσιο έντυπο κατανομής εργασίας.

 

4)  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙ

 • Εξασφαλίζει έγκριση για κλινική άσκηση φοιτητών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική, είτε κάθε χρόνο, είτε κάθε εξάμηνο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης κλινικής άσκησης
 • Αποστέλλει αίτημα προς το Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, σχετικά με τις ανάγκες του ΕΙ για κλινική άσκηση, βάση τυποποιημένου αρχείου που αναπτύχθηκε από τη ΔΝΥ
 • Στο αίτημα πρέπει να περιλαμβάνονται: o αριθμός φοιτητών, το έτος φοίτησης, οι μέρες κλινικής άσκησης και η διάρκεια της, οι προτιμήσεις σε τμήματα και η αναγκαιότητα για Μέντορα
 • Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά Μέντορα είναι τέσσερις (4). Στην περίπτωση που τα ΕΙ επιθυμούν την τοποθέτηση λιγότερων του ελάχιστου αριθμού φοιτητών/Μέντορα, τότε το ΕΙ θα επωμιστεί το επιπλέον κόστος (στις περιπτώσεις που δεν καλύπτεται το κόστος από άλλες ομάδες φοιτητών)
 • Με τη σύμφωνο γνώμη των ΕΙ, είναι δυνατό να τοποθετούνται φοιτητές από δύο ΕΙ σε ένα Μέντορα, προκειμένου να καλύπτεται ο ελάχιστον αριθμός φοιτητών/Μέντορα
 • Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά Μέντορα είναι επτά (7), ο οποίος δεν είναι δυνατό να ξεπερνιέται (εκτός σε ιδιάζουσες περιπτώσεις στις οποίες συμφωνούν τα ΕΙ)
 • Το αίτημα για κλινική άσκηση πρέπει να στέλνεται ως εξής:
  • Για το φθινοπωρινό εξάμηνο: μέχρι τις 5 Ιουνίου
  • Για το εαρινό εξάμηνο: μέχρι τις 5 Νοεμβρίου
  • Για το καλοκαιρινό εξάμηνο: μέχρι τις 5 Μαρτίου

      Μετά το πέρας της πιο πάνω προθεσμίας, η ΔΝΥ δε φέρει καμίαν ευθύνη για τυχόν μη διαθεσιμότητα θέσεων για κλινική άσκηση

 • Προωθεί τα προγράμματα κλινικής άσκησης (σύμφωνα με το τυποποιημένο πρόγραμμα που έχει δοθεί) στους ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την έναρξη της κλινικής άσκησης. Για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν μετά την αποστολή του αρχικού προγράμματος (μετά τις 3 εβδομάδες), ο συντονιστής του ΕΙ αφού πάρει την έγκριση του ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ του Νοσηλευτηρίου, πρέπει να διευθετήσει ώστε το διορθωμένο πρόγραμμα να παραδοθεί άμεσα στο ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου ή στη Νοσηλευτική Διεύθυνση,  στον προϊστάμενο του τμήματος  και στο Μέντορα. Στα διορθωμένα προγράμματα πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία της αλλαγής. Κρίνεται απαραίτητο όπως αναγράφονται στα προγράμματα και τα ακόλουθα:

     (α) το όνομα ή και έμβλημα του ΕΙ

     (β) το Νοσηλευτήριο και το τμήμα στο οποίο αναφέρεται το πρόγραμμα

     (γ) το ονοματεπώνυμο του Μέντορα (όπου εργοδοτείται)

     (δ) το ονοματεπώνυμο  και τηλέφωνο του κλινικού συντονιστή του ΕΙ

     (ε) την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των φοιτητών

Το πρόγραμμα κλινικής άσκησης που αφορά σε κάθε νοσηλευτικό τμήμα, πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή σελίδα και σε κάθε σελίδα να αναγράφονται τα πιο πάνω στοιχεία.

 • Επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ του κάθε Νοσηλευτηρίου και τον ενημερώνει  για θέματα που χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ
 • Επιβεβαιώνει ότι όλοι οι φοιτητές είναι σε θέση να επικοινωνήσουν επαρκώς στην Ελληνική γλώσσα
 • Ενημερώνει τους ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν από τους Μέντορες, όσον αφορά στην αξιολόγηση ή στη συμπλήρωση κλινικών στόχων των φοιτητών
 • Στο τέλος κάθε εξαμήνου, παραδίδει εντός δύο εβδομάδων, το «Έντυπο αξιολόγησης Μέντορα», συμπληρωμένο για έκαστο Μέντορα (επισυνάπτεται)
 • Κοινοποιεί σε όλους τους φοιτητές, τους κανονισμούς κλινικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ανάλογα.

5) ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΙ

 • Καθοδηγεί το Μέντορα και συνεργάζεται στενά με αυτόν, όσον αφορά στο περιεχόμενο και στην ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών
 • Επιβεβαιώνει ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι της κλινικής άσκησης έχουν επιτευχθεί
 • Συνεργάζεται με το Μέντορα και τον  προϊστάμενο του τμήματος για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αξιολογήσεων στον κλινικό χώρο
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τον προϊστάμενο του τμήματος για προβλήματα που τυχόν προκύψουν, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν εργοδοτείται Μέντορας
 • Ενημερώνεται για τις απουσίες των φοιτητών από το Μέντορα ή τον προϊστάμενο βάρδιας και αναλαμβάνει τη διευθέτηση της αναπλήρωσης τους
 • Ενημερώνει το Συντονιστή κλινικής άσκησης του ΕΙ για οτιδήποτε περιπέσει στην αντίληψη του που αφορά στην κλινική άσκηση και θα πρέπει να  ενημερωθεί η  ΔΝΥ
 • Πραγματοποιεί επισκέψεις στα νοσηλευτήρια, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της κλινικής άσκησης των φοιτητών του ΕΙ που εργοδοτείται
 • Σε περίπτωση που εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα με Μέντορα, τον παρακολουθεί στενότερα και τον καθοδηγεί. Εάν ο Μέντορας δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, τότε ενημερώνει τον υπεύθυνο κλινικής άσκησης του ΕΙ για να ενημερωθεί ακολούθως ο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ του ανάλογου νοσηλευτηρίου
 • Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πραγματοποιεί συνάντηση με όλους τους Μέντορες στα κατά τόπους Νοσηλευτήρια, επεξηγώντας τις απαιτήσεις του ΕΙ του, που αφορούν στην κλινική άσκηση. Για τη συνάντηση αυτή πρέπει να ενημερώνεται και ο συντονιστής κλινικής άσκησης της ΔΝΥ.

 

6)   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΝΥ

 • Προγραμματίζει την κλινική άσκηση στο νοσηλευτήριο που είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τις ανάγκες των ΕΙ
 • Κατανέμει τους Μέντορες στα νοσηλευτικά τμήματα και τους ενημερώνει για την ανάληψη των καθηκόντων τους
 • Προωθεί τα αρχικά προγράμματα κλινικής άσκησης των φοιτητών προς το ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου για το οποίο είναι υπεύθυνος
 • Πραγματοποιεί περιοδικές επισκέψεις στο νοσηλευτήριο που είναι υπεύθυνος/η, για τη διασφάλιση της εύρυθμης  λειτουργίας της κλινικής άσκησης των φοιτητών
 • Διαχειρίζεται προβλήματα/καταστάσεις που αφορούν στους φοιτητές ή και Μέντορες και χρήζουν διαχείρισης από τη ΔΝΥ
 • Ενημερώνεται από το ΣΥΚΑΦ του νοσηλευτηρίου για τυχόν απουσίες Μεντόρων και προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για την ανάλογη αποκοπή από την πληρωμή τους
 • Πραγματοποιεί τη σχετική κοστολόγηση με βάση τα έντυπα αποζημίωσης των Μεντόρων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής τους. Ακολούθως, αποστέλλουν το σχετικό αρχείο κοστολόγησης στα ΕΙ για έλεγχο, εντός τριών εβδομάδων από την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με το ΣΥΚΑΦ του νοσηλευτηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κλινικής άσκησης
 • Στο τέλος κάθε εξαμήνου μελετά τη γραπτή αξιολόγηση που δίνεται από το ΕΙ και τον προϊστάμενο του τμήματος για το Μέντορα και με βάση το έντυπο αξιολόγησης της ΔΝΥ, αποφασίζει αν ο συγκεκριμένος Μέντορας μπορεί να συνεχίσει να εργοδοτείται ως Μέντορας. Σε αντίθετη περίπτωση, κάνει τις ανάλογες παρεμβάσεις.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κάθε ΕΙ, πρέπει να καθορίσει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου καθώς και της καλοκαιρινής περιόδου και πριν την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνονται ΟΛΕΣ οι αναπληρώσεις απουσιών.

Θα αποστέλλεται ΜΟΝΟ ΕΝΑ πρόγραμμα αναπληρώσεων κλινικής άσκησης. Τονίζεται ότι ΔΕΝ επιτρέπονται συνεχόμενες βάρδιες π.χ. πρωί – απόγευμα, ούτε η νυχτερινή βάρδια, εκτός αν η απουσία αφορούσε σε νυχτερινή βάρδια. Αναπληρώσεις δεν μπορούν να γίνονται Κυριακές ή Δημόσιες Αργίες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Στις περιπτώσεις που εργοδοτείται Μέντορας, η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται είτε αποκλειστικά από το Μέντορα, είτε σε συνεργασία με τον κλινικό συντονιστή του ΕΙ
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της συμπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων έχει ο φοιτητής, οποίος πρέπει να ζητά την τεκμηρίωση της καθημερινής του εργασίας από το νοσηλευτή, ο οποίος έχει την ευθύνη της εποπτείας του τη συγκεκριμένη μέρα
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της αξιολόγησης του φοιτητή φέρει ο κλινικός συντονιστής του ΕΙ σε συνεργασία με τον/την προϊστάμενο/η του τμήματος/βάρδιας.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ

 • Στις περιπτώσεις που ο Μέντορας γνωρίζει εκ των προτέρων για την απουσία του, πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα το ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ για να γίνει προσπάθεια αντικατάστασης του, καθώς και το ΣΥΚΑΦ του Νοσηλευτηρίου και το συντονιστή του ΕΙ
 • Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας του Μέντορα, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα ο/η προϊστάμενος/η του τμήματος  ο/η οποίος/α θα αναλάβει άμεσα την ευθύνη της καθοδήγησης των φοιτητών. Ταυτόχρονα,  πρέπει να ενημερωθεί και ο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ, καθώς και ο Συντονιστής κλινικής άσκησης του ΕΙ.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

 • Προκήρυξη θέσεων σύμφωνα με την αναγκαιότητα σε κάθε τμήμα του κάθε νοσηλευτηρίου
 • Αξιολόγηση των αιτήσεων από εκπροσώπους της ΔΝΥ, σύμφωνα με κριτήρια
 • Διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με τη συμβολή εκπροσώπων της ΔΝΥ και των ΕΙ
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος Μεντόρων, από τη ΔΝΥ σε συνεργασία με τα  ΕΙ
 • Εκπαίδευση Μεντόρων
 • Με την ολοκλήρωση του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση έκαστου Μέντορα, από τον προϊστάμενο/η του τμήματος και το ΣΥΚΑΦ και του ΕΙ, με τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό (επισυνάπτονται). Ο Μέντορας κρίνεται ως επαρκής ή όχι από το ΣΥΚΑΦ  της ΔΝΥ με ειδική φόρμουλα που έχει αναπτυχθεί.

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ

Ειρήνη Παναγιώτου

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Email: ipanayiotou@ns.moh.gov.cy

Fax:22605528

 

 

 

Νοσοκομείο Aρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ

Λευκωσία

Ευανθία Γεωργίου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22603049, 99697093

Email: egeorgiou@ns.moh.gov.cy

Fax:22605528

 

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Μαρία Μασιήνη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22603039, 99439339

Email: mmashini@ns.moh.gov.cy

 Fax:22605528    

                                                           

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

Ηρακλής Ηρακλέους

Τηλέφωνα επικοινωνίας:22603017, 99658856

Email: ira21@cytanet.com.cy

Fax:22605528    

 

 

 

 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Δρ. Γιώργος Ευσταθίου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22603052, 99459976

Email: gefstathiou@ns.moh.gov.cy

Fax:22605528

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Αμμοχώστου

Δρ. Μέλια Χαραλάμπους

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22603053, 99514855

Email: mecharalambous@ns.moh.gov.cy

Fax:22605528

 

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

 

Ημερομηνία:………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: ………………………………………………………………………………………………………........

 

 

Noσηλευτικό τμήμα: …………………………………………………………………………………………………………….……….................................

 

 

Νοσηλευτικό ΄Ιδρυμα:……………………………………………………………………………………………………….…………….

 

 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Περιγραφή Συμβάντος (π.χ. απουσία, συμπεριφορά, μη έγκαιρη προσέλευση, εμφάνιση):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Όνομα και Yπογραφή συντονιστή κλινικής άσκησης φοιτητών νοσηλευτικού τμήματος ή προϊστάμενου βάρδιας:

………………………………………………………………………………………………………………………………………........

 

Όνομα και Υπογραφή Μέντορα: …………………………………..…………………………………………………………….

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

Ημερομηνία απουσίας: ..…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Noσηλευτικό τμήμα: …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Νοσηλευτικό ΄Ιδρυμα: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Όνομα και Yπογραφή συντονιστή κλινικής άσκησης φοιτητών νοσηλευτικού τμήματος ή προϊστάμενου βάρδιας:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Όνομα και Υπογραφή Μέντορα: ………………………………..………………………………………………………………

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΥΣΙΑΣ MENΤΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

 

Ημερομηνία απουσίας:……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Ονοματεπώνυμο Μέντορα: ……………………………………………………………………………………………………...

 

 

Noσηλευτικό τμήμα: ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Νοσηλευτικό ΄Ιδρυμα: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται: …………………………………………………………………………

 

 

Ανάληψη ευθύνης για την εποπτεία φοιτητών: …………………………………..………………………………………

 

 

Όνομα και Yπογραφή Προϊστάμενου νοσηλευτικού τμήματος ή προϊστάμενου βάρδιας:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...