Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 • Δύο (2) θέσεις στα  παρακάτω θέματα:

«Τεκμηρίωση υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου  σε γνωστικά αντικείμενα όπως όραση υπολογιστών, γραφικά υπολογιστών, τοπογραφία, πληροφορική ή αντίστοιχα. Ως πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο, εμπειρία σε καταδύσεις, εξοικείωση με αρχαιολογικές ανασκαφές, τρισδιάστατη μοντελοποίηση αντικειμένων, και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις

«Ταυτόχρονος προσδιορισμός θέσης και χαρτογράφηση (SLAM) για κινητές πλατφόρμες»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου  σε γνωστικά αντικείμενα όπως όραση υπολογιστών, τοπογραφία, γραφικά υπολογιστών, ή αντίστοιχα και να έχουν δεξιότητες προγραμματισμού. Ως πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο, εμπειρία σε εφαρμογές SLAM, κάμερες μηχανικής όρασης, και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

«Προσδιορισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση εικόνων, για εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου  σε γνωστικά αντικείμενα όπως όραση υπολογιστών, τοπογραφία, γραφικά υπολογιστών, ή αντίστοιχα και να έχουν δεξιότητες προγραμματισμού. Ως πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο, εμπειρία σε εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής και το το ισχυρό κίνητρο. Εάν δεν υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος, τότε ο επιτυχών υποψήφιος θα χρειαστεί να παρακολουθήσει μαθήματα από τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου. Παρόλο που στην παρούσα φάση δεν υπάρχει χρηματοδότηση, οι επιτυχόντες θα μπορούν να εργοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας στο τμήμα ΠΟΜΗΓΕ, ή στα ερευνητικά προγράμματα iMARECULTURE ή MOBILO, εφόσον υπάρχει ανάγκη και διαθεσιμότητα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Δημήτριος Σκαρλάτος, Επίκουρος Καθηγητής, dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στα παρακάτω θέματα:
 1. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης κυματισμών-κατασκευής (βασισμένες σε FEM μέθοδο) και για τον σχεδιασμό πλωτών ή σταθερού πυθμένα θαλάσσιων (παράκτιων και ανοιχτής θάλασσας) κατασκευών (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιου πετρελαίου και αερίου, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, εξέδρες, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 2. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων (βασισμένες σε FEM και CFD μεθόδους) για την μη γραμμική ανάλυση (περιλαμβανομένου παροδικών δυναμικών φορτίσεων και μη στάσιμων αποκρίσεων) συνθηκών υπηρεσίας (τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απεγκατάσταση) εύκαμπτων ή δύσκαμπτων κατασκευών/συστημάτων με εφαρμογή στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, εύκαμπτος σωλήνας ανύψωσης υδρογονανθράκων, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, θαλάσσια δίκτυα κοινής ωφελείας, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 3. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αριθμητικών ζωνών (βασισμένες σε CFD και IGA μεθόδους) για την ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και συστημάτων. Εφαρμογή σε αντίστοιχη θαλάσσια κατασκευή (τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, λιμενικά έργα) με έμφαση στην ποσοτικοποίηση των μη γραμμικών συνθηκών κύματος και υδροδυναμικών φορτίσεων, και των περίπλοκων φυσικών προβλημάτων αλληλεπιδράσεων κατασκευών και κυμάτων»
 4. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και παρεμπόδιση παράκτιων διάβρωσης ακτών. Εφαρμογή σε διάφορες παράκτιες περιοχές της Κύπρου»
 5. «Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών/αριθμητικών εργαλείων για τον σχεδιασμό ή/και λειτουργία λιμένων (π.χ. 3Δ κυκλοφορία κυμάτων, βέλτιστη λειτουργία λιμένα)»
 6. «Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων υψηλής πιστότητας για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης φυσικών κινδύνων – θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών (μη γραμμική περιβαλλοντολογική φόρτιση και μη γραμμική απόκριση κατασκευής) και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έμφαση στα: (α) υπολογισμός της δυναμικής απόκρισης και (β) σχεδιασμός για ανθεκτικότητα και επανάκαμψη θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και παράκτιου περιβάλλοντος υπό την επίδραση φυσικών κινδύνων σε θαλάσσιο περιβάλλον»
 7. «Στοχαστική δυναμική ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών για χρήση σε σπάνια γεγονότα, πρόβλεψη ακραίων αποκρίσεων και ανίχνευση/μετρίαση ακραίων γεγονότων»

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Λέκτορας, c.michailides@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πρακτικές βιομίμησης στον Δομοστατικό Σχεδιασμό»

Περιγραφή: Ο Υποψήφιος διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τις προοπτικές πιθανών πρακτικών βιομίμησης στο δομοστατικό σχεδιασμό. Η Βιομίμηση είναι μια σχετικά πρόσφατη μεθοδολογία σχεδιασμού βασισμένη στην μίμηση βελτιστοποιημένων φυσικών συστημάτων ή/και διαδικασιών για την αειφόρο επίλυση προβλημάτων ή αναγκών της κοινωνίας ή του δομημένου περιβάλλοντος. Επιτυχημένα παραδείγματα βιομίμησης υπάρχουν ήδη στην ρομποτική αλλά και σε άλλους κλάδους της μηχανικής, οπότε ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξακριβώσει και να προτείνει εφαρμογές στο δομοστατικό σχεδιασμό.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Αρχιτεκτονικής από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Δεν υπάρχει απευθείας χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο διδακτορικό, αλλά ο επιτυχών υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να εργοδοτηθεί ως Βοηθός Διδασκαλίας στο οικείο Τμήμα ή/και στις δραστηριότητες καινοτομίας Climate-KIC, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί ο ίδιος/ίδια.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Στυλιανός Γιατρός, Επίκουρος Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Διερεύνηση πολυ-λειτουργικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων από μεταλλικούς αφρούς»

Περιγραφή: Ο Υποψήφιος διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τον σχεδιασμό και την συμπεριφορά πολυλειτουργικών δομικών στοιχείων με βάση μεταλλικούς αφρούς σε εφαρμογές στον δομοστατικό ή υπεράκτιο τομέα. Η διερευνηση θα  βασιστεί στην πλούσια βιβλιογραφία για τις μηχανικές ιδιότητες διάφορων μεταλλικών αφρών και θα έχει ως στόχο τον βελιστοποιημένο σχεδιασμό, την δοκιμασία και την ανάλυση πολυλειτουργικών δομικών στοιχείων.

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Ναυπηγικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Αεροναυτικής ή Αρχιτεκτονικής από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Δεν υπάρχει απευθείας χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο διδακτορικό, αλλά ο επιτυχών υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να εργοδοτηθεί ως Βοηθός Διδασκαλίας στο οικείο Τμήμα ή/και στις δραστηριότητες καινοτομίας Climate-KIC, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί ο ίδιος/ίδια.

Ερευνητικός Σύμβουλος:Στυλιανός Γιατρός, Επίκουρος Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πεδίο του «Αποτίμηση της δυναμικής και στατικής συμπεριφοράς ινοπλισμένου σκυροδέματος με αυξημένες ιδιότητες απορρόφηση ενέργειας και παραμόρφωσης»

Περιγραφή: Πειραματικός έλεγχος των ιδιοτήτων ινοπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένου με καουτσούκ για σκοπούς αύξησης της απορρόφησης ενέργειας από συγκρούσεις και εκρήξεις. Θα ελεχθούν τα υφιστάμενα μίγματα του πιο πάνω υλικού για να καθοριστεί βέλτιστο μίγμα σχεδιασμού και θα γίνουν εργαστηριακές δοκιμές τόσο για τον καθορισμό των μη-γραμμικών του ιδιοτήτων όσο και της αντίστασης του στα πιο πάνω φορτία.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού,
 • Καλή γνώση αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης,
 • Καλή γνώση αντισεισμικής μηχανικής,
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών ανάλυσης πλαισιακών φορέων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε MATLAB ή αντίστοιχο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πεδίο του « Αποτιμηση Σεισμικης τωτοτητας κτιρίων με φθίνουσα μετ’ ελαστική συμπεριφορά και μείωση αντοχής με το χρόνο»

Περιγραφή: Δημιουργία νέων μεθοδολογιών αποτίμησης της σεισμικής τρωτότητας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ψαθυρές μορφές αστοχίας και τη σεισμική συμπεριφορά των κόμβων σε υφιστάμενα κτίρια ΟΣ. Η μεθοδολογία θα εξετάσει επίσης και τη μείωση της τρωτότητας με την εισαγωγή εμφατνούμενων τοιχωμάτων ΟΣ.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού,
 • Καλή γνώση αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης,
 • Καλή γνώση αντισεισμικής μηχανικής,
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών ανάλυσης πλαισιακών φορέων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε MATLAB ή αντίστοιχο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) Θέσεις διδακτορικού επιπέδου στα ακόλουθα θέματα:
 1. Παρακολούθηση της γης και διαστημική επισκόπηση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Πρόγραμμα Teaming Excelsior, Widespread Horizon 2020).
 2. Χρήση τεχνολογιών διαστήματος και παρατήρηση της γης για φυσικές καταστροφές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
 3. Ενεργή Τηλεπισκόπηση (ραντάρ) για τη μελέτη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
 4. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση (οπτικά και ραντάρ) φασματοσκοπία/γεωχωρικές τεχνολογίες για τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 5. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Κύπρο και την Ελλάδα.
 6. Διαχείριση Υδάτων Άρδευσης / Διαχείριση Υδατικών Πόρων χρησιμοποιώντας εικόνες  Sentinel στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
 7. Διερευνώντας την ανάγκη χρήσης δεδομένων του Copernicus προς όφελος του δημόσιου, ακαδημαϊκού και βιομηχανικού τομέα στην Κύπρο.
 8. Σχεδιασμός δορυφόρου νέας γενιάς για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
 9. Παρατήρηση της γης για κλιματικές αλλαγές / ατμόσφαιρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
 10. Τηλεπισκόπηση ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου: Εφαρμογή για την Ηλιακή Ενέργεια.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 • Δύο (2) θέσεις στα  παρακάτω θέματα:

«Τεκμηρίωση υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου  σε γνωστικά αντικείμενα όπως όραση υπολογιστών, γραφικά υπολογιστών, τοπογραφία, πληροφορική ή αντίστοιχα. Ως πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο, εμπειρία σε καταδύσεις, εξοικείωση με αρχαιολογικές ανασκαφές, τρισδιάστατη μοντελοποίηση αντικειμένων, και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις

«Ταυτόχρονος προσδιορισμός θέσης και χαρτογράφηση (SLAM) για κινητές πλατφόρμες»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου  σε γνωστικά αντικείμενα όπως όραση υπολογιστών, τοπογραφία, γραφικά υπολογιστών, ή αντίστοιχα και να έχουν δεξιότητες προγραμματισμού. Ως πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο, εμπειρία σε εφαρμογές SLAM, κάμερες μηχανικής όρασης, και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

«Προσδιορισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση εικόνων, για εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου  σε γνωστικά αντικείμενα όπως όραση υπολογιστών, τοπογραφία, γραφικά υπολογιστών, ή αντίστοιχα και να έχουν δεξιότητες προγραμματισμού. Ως πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο, εμπειρία σε εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής και το το ισχυρό κίνητρο. Εάν δεν υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος, τότε ο επιτυχών υποψήφιος θα χρειαστεί να παρακολουθήσει μαθήματα από τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου. Παρόλο που στην παρούσα φάση δεν υπάρχει χρηματοδότηση, οι επιτυχόντες θα μπορούν να εργοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας στο τμήμα ΠΟΜΗΓΕ, ή στα ερευνητικά προγράμματα iMARECULTURE ή MOBILO, εφόσον υπάρχει ανάγκη και διαθεσιμότητα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Δημήτριος Σκαρλάτος, Επίκουρος Καθηγητής, dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στα παρακάτω θέματα:
 1. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης κυματισμών-κατασκευής (βασισμένες σε FEM μέθοδο) και για τον σχεδιασμό πλωτών ή σταθερού πυθμένα θαλάσσιων (παράκτιων και ανοιχτής θάλασσας) κατασκευών (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιου πετρελαίου και αερίου, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, εξέδρες, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 2. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων (βασισμένες σε FEM και CFD μεθόδους) για την μη γραμμική ανάλυση (περιλαμβανομένου παροδικών δυναμικών φορτίσεων και μη στάσιμων αποκρίσεων) συνθηκών υπηρεσίας (τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απεγκατάσταση) εύκαμπτων ή δύσκαμπτων κατασκευών/συστημάτων με εφαρμογή στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, εύκαμπτος σωλήνας ανύψωσης υδρογονανθράκων, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, θαλάσσια δίκτυα κοινής ωφελείας, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 3. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αριθμητικών ζωνών (βασισμένες σε CFD και IGA μεθόδους) για την ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και συστημάτων. Εφαρμογή σε αντίστοιχη θαλάσσια κατασκευή (τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, λιμενικά έργα) με έμφαση στην ποσοτικοποίηση των μη γραμμικών συνθηκών κύματος και υδροδυναμικών φορτίσεων, και των περίπλοκων φυσικών προβλημάτων αλληλεπιδράσεων κατασκευών και κυμάτων»
 4. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και παρεμπόδιση παράκτιων διάβρωσης ακτών. Εφαρμογή σε διάφορες παράκτιες περιοχές της Κύπρου»
 5. «Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών/αριθμητικών εργαλείων για τον σχεδιασμό ή/και λειτουργία λιμένων (π.χ. 3Δ κυκλοφορία κυμάτων, βέλτιστη λειτουργία λιμένα)»
 6. «Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων υψηλής πιστότητας για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης φυσικών κινδύνων – θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών (μη γραμμική περιβαλλοντολογική φόρτιση και μη γραμμική απόκριση κατασκευής) και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έμφαση στα: (α) υπολογισμός της δυναμικής απόκρισης και (β) σχεδιασμός για ανθεκτικότητα και επανάκαμψη θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και παράκτιου περιβάλλοντος υπό την επίδραση φυσικών κινδύνων σε θαλάσσιο περιβάλλον»
 7. «Στοχαστική δυναμική ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών για χρήση σε σπάνια γεγονότα, πρόβλεψη ακραίων αποκρίσεων και ανίχνευση/μετρίαση ακραίων γεγονότων»

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Λέκτορας, c.michailides@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πρακτικές βιομίμησης στον Δομοστατικό Σχεδιασμό»

Περιγραφή: Ο Υποψήφιος διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τις προοπτικές πιθανών πρακτικών βιομίμησης στο δομοστατικό σχεδιασμό. Η Βιομίμηση είναι μια σχετικά πρόσφατη μεθοδολογία σχεδιασμού βασισμένη στην μίμηση βελτιστοποιημένων φυσικών συστημάτων ή/και διαδικασιών για την αειφόρο επίλυση προβλημάτων ή αναγκών της κοινωνίας ή του δομημένου περιβάλλοντος. Επιτυχημένα παραδείγματα βιομίμησης υπάρχουν ήδη στην ρομποτική αλλά και σε άλλους κλάδους της μηχανικής, οπότε ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξακριβώσει και να προτείνει εφαρμογές στο δομοστατικό σχεδιασμό.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Αρχιτεκτονικής από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Δεν υπάρχει απευθείας χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο διδακτορικό, αλλά ο επιτυχών υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να εργοδοτηθεί ως Βοηθός Διδασκαλίας στο οικείο Τμήμα ή/και στις δραστηριότητες καινοτομίας Climate-KIC, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί ο ίδιος/ίδια.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Στυλιανός Γιατρός, Επίκουρος Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Διερεύνηση πολυ-λειτουργικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων από μεταλλικούς αφρούς»

Περιγραφή: Ο Υποψήφιος διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τον σχεδιασμό και την συμπεριφορά πολυλειτουργικών δομικών στοιχείων με βάση μεταλλικούς αφρούς σε εφαρμογές στον δομοστατικό ή υπεράκτιο τομέα. Η διερευνηση θα  βασιστεί στην πλούσια βιβλιογραφία για τις μηχανικές ιδιότητες διάφορων μεταλλικών αφρών και θα έχει ως στόχο τον βελιστοποιημένο σχεδιασμό, την δοκιμασία και την ανάλυση πολυλειτουργικών δομικών στοιχείων.

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Ναυπηγικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Αεροναυτικής ή Αρχιτεκτονικής από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Δεν υπάρχει απευθείας χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο διδακτορικό, αλλά ο επιτυχών υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να εργοδοτηθεί ως Βοηθός Διδασκαλίας στο οικείο Τμήμα ή/και στις δραστηριότητες καινοτομίας Climate-KIC, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί ο ίδιος/ίδια.

Ερευνητικός Σύμβουλος:Στυλιανός Γιατρός, Επίκουρος Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πεδίο του «Αποτίμηση της δυναμικής και στατικής συμπεριφοράς ινοπλισμένου σκυροδέματος με αυξημένες ιδιότητες απορρόφηση ενέργειας και παραμόρφωσης»

Περιγραφή: Πειραματικός έλεγχος των ιδιοτήτων ινοπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένου με καουτσούκ για σκοπούς αύξησης της απορρόφησης ενέργειας από συγκρούσεις και εκρήξεις. Θα ελεχθούν τα υφιστάμενα μίγματα του πιο πάνω υλικού για να καθοριστεί βέλτιστο μίγμα σχεδιασμού και θα γίνουν εργαστηριακές δοκιμές τόσο για τον καθορισμό των μη-γραμμικών του ιδιοτήτων όσο και της αντίστασης του στα πιο πάνω φορτία.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού,
 • Καλή γνώση αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης,
 • Καλή γνώση αντισεισμικής μηχανικής,
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών ανάλυσης πλαισιακών φορέων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε MATLAB ή αντίστοιχο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πεδίο του « Αποτιμηση Σεισμικης τωτοτητας κτιρίων με φθίνουσα μετ’ ελαστική συμπεριφορά και μείωση αντοχής με το χρόνο»

Περιγραφή: Δημιουργία νέων μεθοδολογιών αποτίμησης της σεισμικής τρωτότητας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ψαθυρές μορφές αστοχίας και τη σεισμική συμπεριφορά των κόμβων σε υφιστάμενα κτίρια ΟΣ. Η μεθοδολογία θα εξετάσει επίσης και τη μείωση της τρωτότητας με την εισαγωγή εμφατνούμενων τοιχωμάτων ΟΣ.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού,
 • Καλή γνώση αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης,
 • Καλή γνώση αντισεισμικής μηχανικής,
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών ανάλυσης πλαισιακών φορέων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε MATLAB ή αντίστοιχο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) Θέσεις διδακτορικού επιπέδου στα ακόλουθα θέματα:
 1. Παρακολούθηση της γης και διαστημική επισκόπηση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Πρόγραμμα Teaming Excelsior, Widespread Horizon 2020).
 2. Χρήση τεχνολογιών διαστήματος και παρατήρηση της γης για φυσικές καταστροφές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
 3. Ενεργή Τηλεπισκόπηση (ραντάρ) για τη μελέτη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
 4. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση (οπτικά και ραντάρ) φασματοσκοπία/γεωχωρικές τεχνολογίες για τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 5. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Κύπρο και την Ελλάδα.
 6. Διαχείριση Υδάτων Άρδευσης / Διαχείριση Υδατικών Πόρων χρησιμοποιώντας εικόνες  Sentinel στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
 7. Διερευνώντας την ανάγκη χρήσης δεδομένων του Copernicus προς όφελος του δημόσιου, ακαδημαϊκού και βιομηχανικού τομέα στην Κύπρο.
 8. Σχεδιασμός δορυφόρου νέας γενιάς για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
 9. Παρατήρηση της γης για κλιματικές αλλαγές / ατμόσφαιρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
 10. Τηλεπισκόπηση ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου: Εφαρμογή για την Ηλιακή Ενέργεια.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769