Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό θέμα: «Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία για άτομα με εγκεφαλική παράλυση»

Περιγραφή: Η θέση αφορά την διερεύνηση των διαδικασιών αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να συμβάλλει στην προώθηση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στα άτομα με εγκεφαλική παράλυση. 

Απαιτούμενα προσόντα: Τα απαιτούμενα προσόντα είναι αναγνωρισμένο πτυχίο στη Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία. Απαιτείται κλινική εμπειρία στο πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας τουλάχιστον δύο έτη. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες, να συνεργάζεται με συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια Καλυπτική Επιστολή που να περιέχει μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συζητά προηγούμενη ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία, τα  μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου, όπως επίσης, να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Ηλιάδα Πάμπουλου, Λέκτορας, eliada.pampoulou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό θέμα: ««Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία για άτομα με επίκτητες επικοινωνιακές διαταραχές»

Απαιτούμενα Προσόντα: Αναγνωρισμένο πτυχίο στη Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία. Η κατάκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και προηγούμενη κλινική ή / και ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπλέον προσόν. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες, να συνεργάζεται με συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες, τόσο στα ελληνικά όσο και στα  αγγλικά. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια Καλυπτική Επιστολή που να περιέχει μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συζητά προηγούμενη ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία, τα  μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου και να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Ηλιάδα Πάμπουλου, Λέκτορας, eliada.pampoulou@cut.ac.cy

 

  • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσικές και Επικοινωνιακές Διαταραχές στην παιδική ηλικία»

Περιγραφή: Σημαντικός αριθμός παιδιών παρουσιάζει διαταραχές στη γλωσσική ανάπτυξη και στην επικοινωνία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σημαντική ανομοιογένεια και επιφέρουν σειρά επιπτώσεων, όπως φτωχή κοινωνική αλληλεπίδραση, σχολική αποτυχία, ψυχοσυνασιθηματικά προβλήματα, δυσκολίες συμπεριφοράς κ.λπ.. Στην Κύπρο τόσο οι διαδικασίες ανίχνευσης και διάγνωσης των παιδιών που παρουσιάζουν γλωσσικές δυσκολίες, όσο και οι λογοθεραπευτικές, και άλλες παρεμβάσεις, που στο παρόν στάδιο αξιοποιούνται, χρήζουν διερεύνησης. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα κληθούν να αναπτύξουν έρευνα στο πεδίο των Αναπτυξιακών Γλωσσικών Διαταραχών με σκοπούς τη μελέτη και τον καθορισμό των κατάλληλων μηχανισμών περιγραφής των γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων των υπό διερεύνηση πληθυσμών, την αποτελεσματική διάγνωση και την αποτελεσματική παρέμβαση. Απώτερος σκοπός, πέραν της συμβολής στη διεθνή βιβλιογραφία στο υπό αναφορά πεδίο, είναι ανάπτυξη κατάλληλων πρακτικών που θα βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Λογοθεραπεία/ Λογοπαθολογία ή συναφούς πεδίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συζητά προηγούμενη ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία, τα  μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου και να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο πεδίο της «Γλωσσικών και Επικοινωνιακών Διαταραχών στην παιδική ηλικία».  Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα). Κλινική και ερευνητική προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Έλενα Θεοδώρου, Λέκτορας eleni.theodorou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002769

Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό θέμα: «Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία για άτομα με εγκεφαλική παράλυση»

Περιγραφή: Η θέση αφορά την διερεύνηση των διαδικασιών αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να συμβάλλει στην προώθηση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στα άτομα με εγκεφαλική παράλυση. 

Απαιτούμενα προσόντα: Τα απαιτούμενα προσόντα είναι αναγνωρισμένο πτυχίο στη Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία. Απαιτείται κλινική εμπειρία στο πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας τουλάχιστον δύο έτη. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες, να συνεργάζεται με συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια Καλυπτική Επιστολή που να περιέχει μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συζητά προηγούμενη ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία, τα  μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου, όπως επίσης, να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Ηλιάδα Πάμπουλου, Λέκτορας, eliada.pampoulou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό θέμα: ««Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία για άτομα με επίκτητες επικοινωνιακές διαταραχές»

Απαιτούμενα Προσόντα: Αναγνωρισμένο πτυχίο στη Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία. Η κατάκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και προηγούμενη κλινική ή / και ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπλέον προσόν. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες, να συνεργάζεται με συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες, τόσο στα ελληνικά όσο και στα  αγγλικά. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια Καλυπτική Επιστολή που να περιέχει μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συζητά προηγούμενη ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία, τα  μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου και να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Ηλιάδα Πάμπουλου, Λέκτορας, eliada.pampoulou@cut.ac.cy

 

  • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσικές και Επικοινωνιακές Διαταραχές στην παιδική ηλικία»

Περιγραφή: Σημαντικός αριθμός παιδιών παρουσιάζει διαταραχές στη γλωσσική ανάπτυξη και στην επικοινωνία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σημαντική ανομοιογένεια και επιφέρουν σειρά επιπτώσεων, όπως φτωχή κοινωνική αλληλεπίδραση, σχολική αποτυχία, ψυχοσυνασιθηματικά προβλήματα, δυσκολίες συμπεριφοράς κ.λπ.. Στην Κύπρο τόσο οι διαδικασίες ανίχνευσης και διάγνωσης των παιδιών που παρουσιάζουν γλωσσικές δυσκολίες, όσο και οι λογοθεραπευτικές, και άλλες παρεμβάσεις, που στο παρόν στάδιο αξιοποιούνται, χρήζουν διερεύνησης. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα κληθούν να αναπτύξουν έρευνα στο πεδίο των Αναπτυξιακών Γλωσσικών Διαταραχών με σκοπούς τη μελέτη και τον καθορισμό των κατάλληλων μηχανισμών περιγραφής των γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων των υπό διερεύνηση πληθυσμών, την αποτελεσματική διάγνωση και την αποτελεσματική παρέμβαση. Απώτερος σκοπός, πέραν της συμβολής στη διεθνή βιβλιογραφία στο υπό αναφορά πεδίο, είναι ανάπτυξη κατάλληλων πρακτικών που θα βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Λογοθεραπεία/ Λογοπαθολογία ή συναφούς πεδίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συζητά προηγούμενη ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία, τα  μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου και να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο πεδίο της «Γλωσσικών και Επικοινωνιακών Διαταραχών στην παιδική ηλικία».  Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα). Κλινική και ερευνητική προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Έλενα Θεοδώρου, Λέκτορας eleni.theodorou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002769