Αλλαγή προγράμματος

Αλλαγή μεταπτυχιακού προγράμματος ή αλλαγή επιπέδου φοίτησης εντός του Τμήματος του φοιτητή, μπορεί να γίνει μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους φοίτησης του φοιτητή με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.  Το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  αν θα αναγνωριστούν στο φοιτητή αριθμός μαθημάτων.

 

Διαγραφή και Επανεγγραφή

Μεταπτυχιακός φοιτητής που διαγράφεται από το Πανεπιστήμιο ή του οποίου η φοίτηση τερματίζεται αυτοδίκαια, μπορεί να επαναδιεκδικήσει και να επανεγγραφεί στο Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο Τμήματος, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, εξετάζει αν θα αναγνωριστούν στο φοιτητή αριθμός μαθημάτων.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τους φοιτητές που επανεγγράφονται σε πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη οκτώ εξάμηνα. Στα προγράμμα τρίτου κύκλου  ο διδακτορικός φοιτητής μπορεί να υποστηρίξει τη διατριβή του μετά από την παρέλευση δύο ακαδημαϊκών ετών. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του διδακτορικού προγράμματος είναι δεκαέξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αλλαγή προγράμματος

Αλλαγή μεταπτυχιακού προγράμματος ή αλλαγή επιπέδου φοίτησης εντός του Τμήματος του φοιτητή, μπορεί να γίνει μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους φοίτησης του φοιτητή με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.  Το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  αν θα αναγνωριστούν στο φοιτητή αριθμός μαθημάτων.

 

Διαγραφή και Επανεγγραφή

Μεταπτυχιακός φοιτητής που διαγράφεται από το Πανεπιστήμιο ή του οποίου η φοίτηση τερματίζεται αυτοδίκαια, μπορεί να επαναδιεκδικήσει και να επανεγγραφεί στο Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο Τμήματος, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, εξετάζει αν θα αναγνωριστούν στο φοιτητή αριθμός μαθημάτων.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τους φοιτητές που επανεγγράφονται σε πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη οκτώ εξάμηνα. Στα προγράμμα τρίτου κύκλου  ο διδακτορικός φοιτητής μπορεί να υποστηρίξει τη διατριβή του μετά από την παρέλευση δύο ακαδημαϊκών ετών. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του διδακτορικού προγράμματος είναι δεκαέξι ακαδημαϊκά εξάμηνα.