Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Καινοτόμες πολύ-λειτουργικές δομές με μεταλλικούς αφρούς»

Περιγραφή: Ο Υποψήφιος διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τον σχεδιασμό και την συμπεριφορά πολυλειτουργικών δομικών στοιχείων με βάση μεταλλικούς αφρούς σε εφαρμογές στον δομοστατικό τομέα ή στις υποδομές. Η διερεύνηση θα  βασιστεί στην πλούσια βιβλιογραφία για τις μηχανικές ιδιότητες διάφορων μεταλλικών αφρών και θα έχει ως στόχο τον βελιστοποιημένο σχεδιασμό, την δοκιμασία και την ανάλυση πολύ-λειτουργικών δομικών στοιχείων. Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα καθηγητή για περαιτέρω πληροφόρηση.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Ναυπηγικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Αεροναυτικής ή Αρχιτεκτονικής από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα, επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Με βάση τα προσόντα, ο επιτυχών υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να εργοδοτηθεί ως Βοηθός Διδασκαλίας στο οικείο Τμήμα ή/και σε ερευνητικά προγράμματα και στις δραστηριότητες καινοτομίας Climate-KIC, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί ο ίδιος/ίδια.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Στυλιανός Γιατρός, Επίκουρος  Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

 • Τρεις (3) θέσεις στα παρακάτω θέματα:

-«Εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα πολιτικού μηχανικού. Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών βελτιστοποίησης και υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων πολιτικού μηχανικού»

-«Εκτίμηση επικινδυνότητας πολλαπλών κινδύνων»

-«Υγεία και Ασφάλεια στις Κατασκευές»

Ερευνητική Σύμβουλος: Έλια Ταντελέ, Επίκουρη Καθηγήτρια, elia.tantele@cut.ac.cy

 

 • Τέσσερεις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενό της Παρατήρησης Γης και Τηλεπισκόπησης (Παρακολούθηση Γης και Περιβάλλοντος με διαστημικές τεχνικές) στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 1. Πολιτιστική Κληρονομιά,
 2. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων,
 3. Ενέργεια,
 4. Ατμόσφαιρα,
 5. Φυσικές Καταστροφές,
 6. Γεωργία
 7. Χρήσεις Γης
 8. Εκπαίδευση / Καινοτομία / Copernicus

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Επιτήρηση και Ασφάλεια»

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’(www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωπληροφορική και Φυσικές Καταστροφές»

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο ευρύτερο πεδίο της Μηχανικής ή Πληροφορικής,
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση ΣΓΠ (GIS),
 • Σημαντική εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών υποδομών GIS,
 • Γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης με χρήση ΣΓΠ (GIS),
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, C/C++, Javascript, CSS, HTML ή/και Matlab,
 • Εμπειρία στην Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών και Εφαρμογών για Έξυπνες Συσκευές (smartphones).

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκ. Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Έξυπνης Παρακολούθησης Υγείας και Ασφάλειας στην Κατασκευαστική Βιομηχανία»

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’. ’(www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Μεγάλων Γεω-Δεδομένων»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο πεδίο της Γεωπληροφορικής ή της Τοπογραφίας, ή της Επιστήμης/Μηχανικής Υπολογιστών, ή της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής,
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, ή/και R, ή/και Matlab,

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Σημαντική γνώση/εμπειρία στη μηχανική μάθηση, ή/και την επεξεργασία σήματος/εικόνας, ή/και την εξόρυξη δεδομένων και ανακάλυψη γνώσης.
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS),
 • Σημαντική γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης και χωρικής στατιστικής.

Οι θέσεις εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’. (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέματα:
 1. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης κυματισμών-κατασκευής και για τον σχεδιασμό πλωτών ή σταθερού πυθμένα θαλάσσιων έργων.
 2. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μη γραμμική ανάλυση συνθηκών υπηρεσίας (τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απεγκατάσταση) εύκαμπτων ή δύσκαμπτων κατασκευών/συστημάτων με εφαρμογή στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική.
 3. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αριθμητικών ζωνών (βασισμένες σε CFD) για την ανάλυση θαλάσσιων κατασκευών. Έμφαση στην ποσοτικοποίηση των μη γραμμικών συνθηκών κύματος και υδροδυναμικών φορτίσεων.
 4. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και παρεμπόδιση διάβρωσης ακτών στην Κύπρο.
 5. Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών/αριθμητικών εργαλείων για τον σχεδιασμό ή/και λειτουργία λιμένων.
 6. Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων υψηλής πιστότητας για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης φυσικών κινδύνων – θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών.
 7. Στοχαστική δυναμική ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών για χρήση σε σπάνια γεγονότα, πρόβλεψη ακραίων αποκρίσεων και ανίχνευση/μετρίαση ακραίων γεγονότων.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Λέκτορας, c.michailides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέματα: «Πιθανοκρατική Γεωτεχνική Μηχανική»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λύσανδρος Παντελίδης, Επίκoυρος Καθηγητής, lysandros.pantelidis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Καινοτόμες πολύ-λειτουργικές δομές με μεταλλικούς αφρούς»

Περιγραφή: Ο Υποψήφιος διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τον σχεδιασμό και την συμπεριφορά πολυλειτουργικών δομικών στοιχείων με βάση μεταλλικούς αφρούς σε εφαρμογές στον δομοστατικό τομέα ή στις υποδομές. Η διερεύνηση θα  βασιστεί στην πλούσια βιβλιογραφία για τις μηχανικές ιδιότητες διάφορων μεταλλικών αφρών και θα έχει ως στόχο τον βελιστοποιημένο σχεδιασμό, την δοκιμασία και την ανάλυση πολύ-λειτουργικών δομικών στοιχείων. Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα καθηγητή για περαιτέρω πληροφόρηση.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Ναυπηγικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή Αεροναυτικής ή Αρχιτεκτονικής από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα, επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Με βάση τα προσόντα, ο επιτυχών υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να εργοδοτηθεί ως Βοηθός Διδασκαλίας στο οικείο Τμήμα ή/και σε ερευνητικά προγράμματα και στις δραστηριότητες καινοτομίας Climate-KIC, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί ο ίδιος/ίδια.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Στυλιανός Γιατρός, Επίκουρος  Καθηγητής, stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

 • Τρεις (3) θέσεις στα παρακάτω θέματα:

-«Εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα πολιτικού μηχανικού. Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών βελτιστοποίησης και υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων πολιτικού μηχανικού»

-«Εκτίμηση επικινδυνότητας πολλαπλών κινδύνων»

-«Υγεία και Ασφάλεια στις Κατασκευές»

Ερευνητική Σύμβουλος: Έλια Ταντελέ, Επίκουρη Καθηγήτρια, elia.tantele@cut.ac.cy

 

 • Τέσσερεις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενό της Παρατήρησης Γης και Τηλεπισκόπησης (Παρακολούθηση Γης και Περιβάλλοντος με διαστημικές τεχνικές) στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 1. Πολιτιστική Κληρονομιά,
 2. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων,
 3. Ενέργεια,
 4. Ατμόσφαιρα,
 5. Φυσικές Καταστροφές,
 6. Γεωργία
 7. Χρήσεις Γης
 8. Εκπαίδευση / Καινοτομία / Copernicus

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Επιτήρηση και Ασφάλεια»

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’(www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωπληροφορική και Φυσικές Καταστροφές»

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο ευρύτερο πεδίο της Μηχανικής ή Πληροφορικής,
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση ΣΓΠ (GIS),
 • Σημαντική εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών υποδομών GIS,
 • Γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης με χρήση ΣΓΠ (GIS),
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, C/C++, Javascript, CSS, HTML ή/και Matlab,
 • Εμπειρία στην Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών και Εφαρμογών για Έξυπνες Συσκευές (smartphones).

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκ. Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Έξυπνης Παρακολούθησης Υγείας και Ασφάλειας στην Κατασκευαστική Βιομηχανία»

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’. ’(www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Μεγάλων Γεω-Δεδομένων»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο πεδίο της Γεωπληροφορικής ή της Τοπογραφίας, ή της Επιστήμης/Μηχανικής Υπολογιστών, ή της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής,
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, ή/και R, ή/και Matlab,

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Σημαντική γνώση/εμπειρία στη μηχανική μάθηση, ή/και την επεξεργασία σήματος/εικόνας, ή/και την εξόρυξη δεδομένων και ανακάλυψη γνώσης.
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS),
 • Σημαντική γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης και χωρικής στατιστικής.

Οι θέσεις εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’. (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέματα:
 1. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης κυματισμών-κατασκευής και για τον σχεδιασμό πλωτών ή σταθερού πυθμένα θαλάσσιων έργων.
 2. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μη γραμμική ανάλυση συνθηκών υπηρεσίας (τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απεγκατάσταση) εύκαμπτων ή δύσκαμπτων κατασκευών/συστημάτων με εφαρμογή στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική.
 3. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αριθμητικών ζωνών (βασισμένες σε CFD) για την ανάλυση θαλάσσιων κατασκευών. Έμφαση στην ποσοτικοποίηση των μη γραμμικών συνθηκών κύματος και υδροδυναμικών φορτίσεων.
 4. Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και παρεμπόδιση διάβρωσης ακτών στην Κύπρο.
 5. Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών/αριθμητικών εργαλείων για τον σχεδιασμό ή/και λειτουργία λιμένων.
 6. Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων υψηλής πιστότητας για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης φυσικών κινδύνων – θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών.
 7. Στοχαστική δυναμική ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών για χρήση σε σπάνια γεγονότα, πρόβλεψη ακραίων αποκρίσεων και ανίχνευση/μετρίαση ακραίων γεγονότων.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Λέκτορας, c.michailides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέματα: «Πιθανοκρατική Γεωτεχνική Μηχανική»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λύσανδρος Παντελίδης, Επίκoυρος Καθηγητής, lysandros.pantelidis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769