Διασφάλιση ποιότητας διδακτορικών διατριβών

1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών διατριβών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1.1 Ο αριθμός προκηρύξεων διδακτορικών θέσεων ανά Τμήμα καθορίζεται από τις δυνατότητες κάθε Τμήματος να υποστηρίξει ουσιαστικά τους/τις διδακτορικούς/ές του φοιτητές/τριες σύμφωνα με την καθορισμένη πολιτική υποστήριξης διδακτορικών σπουδών του Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό εκλεγμένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά έτος. Τα Τμήματα ή οι Σχολές θεσπίζουν κριτήρια για τον μέγιστο αριθμό διδακτορικών φοιτητών/τριων ανά μέλος ΔΕΠ και - αν το κρίνουν απαραίτητο - ορίζουν ανώτατο αριθμό διδακτορικών φοιτητών/τριών ανάλογα με τη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ και το στάδιο σπουδών των υφιστάμενων διδακτορικών του/της φοιτητών. Επίσης, κριτήρια θεσπίζονται και για τον ελάχιστο αριθμό διδακτορικών φοιτητών/τριών, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι/ες πλήρως στη διδακτορική τους διατριβή.

1.2 Όλοι/ες οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν ένα τουλάχιστον υποχρεωτικό μάθημα με αντικείμενο τη Μεθοδολογία Έρευνας. Το μάθημα διδάσκεται στο πρώτο έτος διδακτορικών σπουδών. Για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/τρια στην περιεκτική του/της εξέταση, θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει δύο συνεχόμενες φορές στην εξέταση του μαθήματος, το Τμήμα εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού της φοίτησής του/της. Τα Τμήματα θα πρέπει να συμπεριλάβουν ένα τουλάχιστον μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας στα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του από μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιπέδου Μάστερ αλλά και επιπέδου Διδακτορικού. Αποκλειστικά και μόνο για το μάθημα αυτό οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες δεν χρεώνονται με δίδακτρα.

1.3 Κάθε Τμήμα ή Σχολή δύναται να διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με υποχρεωτική παρακολούθηση εκ μέρους των διδακτορικών φοιτητών/τριών. Σκοπός των σεμιναρίων είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις αναγκαίες γνώσεις επί του αντικειμένου των σπουδών τους (ακαδημαϊκές διαλέξεις, λογισμικά προγράμματα, στατιστικά πακέτα, διαλέξεις επαγγελματικών δεξιοτήτων κ.ά.). Τα σεμινάρια πιστώνονται υποχρεωτικά με πιστωτικές μονάδες (ECTS), ο ακριβής αριθμός των οποίων καθορίζεται από κάθε Τμήμα ή Σχολή. Τα σεμινάρια δεν λογίζονται ως μαθήματα, ως εκ τούτου δεν πιστώνονται στο διδακτικό φόρτο του Τμήματος και οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες δεν χρεώνονται με επιπρόσθετα δίδακτρα για αυτά. 

1.4 Κάθε 12 μήνες, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Προόδου της διδακτορικής του διατριβής προς τη Συμβουλευτική του Επιτροπή, η οποία, εφόσον την εγκρίνει, την προωθεί για επικύρωση στο Συμβούλιο Τμήματος το οποίο ενημερώνει μέσω της ΥΣΦΕ το μητρώο του/της φοιτητή/τριας. Θεωρείται πολύ σημαντικό να ενημερώνεται η Συμβουλευτική Επιτροπή για την πρόοδο κάθε διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας καθ' όλη τη διάρκεια σπουδών του/της. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να διαφανεί κατά πόσο ένας/μιας φοιτητής/τρια εργάζεται συστηματικά και ποιοτικά και να δίνεται και η απαραίτητη ανατροφοδότηση προς τον/την φοιτητή/τρια. Σε περίπτωση που ένας/μια φοιτητής/τρια δεν παραδώσει έκθεση προόδου αδικαιολόγητα ή η έκθεση προόδου δεν εγκριθεί δύο συνεχόμενες φορές από τη Συμβουλευτική του Επιτροπή, τότε το Συμβούλιο Τμήματος εξετάζει τη δυνατότητα τερματισμού φοίτησης ή συμμόρφωσης του/της φοιτητή/τριας. Η έκθεση προόδου δύναται να κατατεθεί στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

1.5 Είναι επιθυμητό ένας/μια υποψήφιος/α διδάκτωρ να έχει προχωρήσει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις πριν την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής. Το είδος και ο αριθμός των δημοσιεύσεων ορίζεται από το κάθε Τμήμα ή Σχολή.

1.6 Το κάθε Τμήμα ή Σχολή διοργανώνει ημερίδα παρουσιάσεων του ερευνητικού έργου των υποψηφίων διδακτόρων του. Η ημερίδα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και δυνατότητα συμμετοχής έχουν όσοι/ες πέρασαν επιτυχώς την περιεκτική τους εξέταση. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα πρέπει να συμμετέχει στην ημερίδα τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Στόχος είναι η ανάπτυξη ερευνητικής κουλτούρας και συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας του ΤΕΠΑΚ, η ανταλλαγή απόψεων και η ανατροφοδότηση των φοιτητών/τριων με εισηγήσεις.

1.7 Κάθε υποψήφιος/α διδάκτωρ θα πρέπει να συμμετάσχει ως επίσημος/η βοηθός διδασκαλίας σε ένα μάθημα κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του/της σπουδών.

1.8 Κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα με την εγγραφή του/της κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο στο μητρώο που τηρεί η ΥΣΦΕ, σύμφωνα με το στάδιο που βρίσκεται στο πρόγραμμα σπουδών του/της.

2. Μία διδακτορική διατριβή πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

2.1 Πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφία και να κάνει περιεκτική και σε βάθος αναφορά στην έρευνα, σε διεθνές επίπεδο, που άπτεται του θέματος της διατριβής, συσχετίζοντας έτσι τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής με το τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο εντάσσεται το θέμα της διατριβής.

2.2 Πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στην επιστημονική συνεισφορά της διατριβής κυρίως ως προς την επέκταση του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου βάσει της έρευνας που έχει διεξαχθεί. Ως εκ τούτο θα πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στα σημεία πρωτοτυπίας της διατριβής.

2.3 Πρέπει να αποτελεί σημαντική συνεισφορά στη γνώση και συνεπώς δε θα πρέπει να περιορίζεται σε μια απλή εφαρμογή για την επίλυση ενός προβλήματος τοπικής εμβέλειας και σημασίας. Με άλλα λόγια μία διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει θεωρητικό υπόβαθρο και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να έχουν απήχηση εντός του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου.

2.4 Η επιστημονική συνεισφορά και τα στοιχεία πρωτοτυπίας της διατριβής πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά αλλά με σαφήνεια στην περίληψη της διατριβής, και να αναλύονται σε μεγαλύτερη έκταση στο κυρίως μέρος της διατριβής.

3. Ως προς το διαδικαστικό σκέλος της εκπόνησης ενός διδακτορικού προγράμματος, η Σύγκλητος αποφάσισε όπως εφαρμοστούν τα ακόλουθα:

3.1 Για την παρουσίαση της ερευνητικής του πρότασης, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει γραπτώς την πρότασή του/της αναφέροντας ρητά τι πιστεύει ότι είναι η πρωτοτυπία και η επιστημονική συνεισφορά της πρότασης αυτής. Η τριμελής Επιτροπή που αξιολογεί την πρόταση του/της φοιτητή/τριας υποβάλλει δομημένη αξιολόγηση της πρότασης, στην οποία αναφέρεται τόσο ως προς τα σημεία που συμφωνεί με τις θέσεις του/της φοιτητή/τριας όσο και ως προς τα σημεία διαφωνίας. Η αξιολόγηση της Επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος για ενημέρωση του Τμήματος.

3.2 Η διατριβή υποβάλλεται μετά από έγκριση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του/της φοιτητή/τριας.

3.3 Τα εξωτερικά μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής πρέπει να έχουν ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της διατριβής και να πληρούν τους περιορισμούς που τίθενται στους Κανόνες. Επιπρόσθετα, πρέπει να αποφεύγεται τυχόν σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο/στην φοιτητή/τρια και τους/τις εξωτερικούς/ές αξιολογητές/τριες του/της.

3.4 Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, πλην του/της υπεύθυνου/ης Ερευνητικού/ής Επιβλέποντος/ουσας του/της υποψήφιου/ας διδάκτωρ, πρέπει να υποβάλουν προς τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής, το κάθε ένα ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μέλη, γραπτή έκθεση με προκαταρκτικά σχόλια και τοποθετήσεις ως προς το περιεχόμενο της διατριβής. Οι ανεξάρτητες προκαταρκτικές Εκθέσεις κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής πριν την εξέταση της διατριβής και επισυνάπτονται ως Παραρτήματα της τελικής έκθεσης της Επιτροπής. Η υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης από τον/την υπεύθυνο/η Ερευνητικό/ή Επιβλέποντα/ουσα του/της φοιτητή/τριας είναι προαιρετική.

3.5 Στην έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής προς τη Σύγκλητο πρέπει να τεκμηριώνεται πειστικά η εισήγηση. Ιδιαίτερα, εάν η εισήγηση είναι θετική, η έκθεση θα πρέπει να αναλύει τη σημασία και πρωτοτυπία της έρευνας που διεξήχθη και ως εκ τούτου να καταγράφει την επιστημονική συνεισφορά της προς το πεδίο στο οποίο εντάσσεται.

3.6 Η έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να αναφέρεται στα στοιχεία της διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα και σε ποια μορφή (άρθρα, μονογραφία, κλπ). Εάν έχουν ήδη προκύψει κάποιες δημοσιεύσεις από τη διατριβή, τότε θα πρέπει να επισυνάπτεται ο κατάλογος των δημοσιεύσεων μαζί με το κείμενο των δημοσιεύσεων.

3.7 Μαζί με την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου και ένα αντίτυπο της διατριβής, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα μέλη της Συγκλήτου προς εξέταση. Το αντίτυπο της διατριβής προσκομίζεται στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση της έκθεσης της Επιτροπής.

3.8 Όλα τα πιο πάνω, προτού κατατεθούν στη Σύγκλητο, υποβάλλονται με ευθύνη του/της Προέδρου του Τμήματος στην οικεία Σχολή.

 

Διασφάλιση ποιότητας διδακτορικών διατριβών

1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών διατριβών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1.1 Ο αριθμός προκηρύξεων διδακτορικών θέσεων ανά Τμήμα καθορίζεται από τις δυνατότητες κάθε Τμήματος να υποστηρίξει ουσιαστικά τους/τις διδακτορικούς/ές του φοιτητές/τριες σύμφωνα με την καθορισμένη πολιτική υποστήριξης διδακτορικών σπουδών του Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό εκλεγμένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά έτος. Τα Τμήματα ή οι Σχολές θεσπίζουν κριτήρια για τον μέγιστο αριθμό διδακτορικών φοιτητών/τριων ανά μέλος ΔΕΠ και - αν το κρίνουν απαραίτητο - ορίζουν ανώτατο αριθμό διδακτορικών φοιτητών/τριών ανάλογα με τη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ και το στάδιο σπουδών των υφιστάμενων διδακτορικών του/της φοιτητών. Επίσης, κριτήρια θεσπίζονται και για τον ελάχιστο αριθμό διδακτορικών φοιτητών/τριών, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι/ες πλήρως στη διδακτορική τους διατριβή.

1.2 Όλοι/ες οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν ένα τουλάχιστον υποχρεωτικό μάθημα με αντικείμενο τη Μεθοδολογία Έρευνας. Το μάθημα διδάσκεται στο πρώτο έτος διδακτορικών σπουδών. Για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/τρια στην περιεκτική του/της εξέταση, θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει δύο συνεχόμενες φορές στην εξέταση του μαθήματος, το Τμήμα εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού της φοίτησής του/της. Τα Τμήματα θα πρέπει να συμπεριλάβουν ένα τουλάχιστον μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας στα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του από μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιπέδου Μάστερ αλλά και επιπέδου Διδακτορικού. Αποκλειστικά και μόνο για το μάθημα αυτό οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες δεν χρεώνονται με δίδακτρα.

1.3 Κάθε Τμήμα ή Σχολή δύναται να διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με υποχρεωτική παρακολούθηση εκ μέρους των διδακτορικών φοιτητών/τριών. Σκοπός των σεμιναρίων είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις αναγκαίες γνώσεις επί του αντικειμένου των σπουδών τους (ακαδημαϊκές διαλέξεις, λογισμικά προγράμματα, στατιστικά πακέτα, διαλέξεις επαγγελματικών δεξιοτήτων κ.ά.). Τα σεμινάρια πιστώνονται υποχρεωτικά με πιστωτικές μονάδες (ECTS), ο ακριβής αριθμός των οποίων καθορίζεται από κάθε Τμήμα ή Σχολή. Τα σεμινάρια δεν λογίζονται ως μαθήματα, ως εκ τούτου δεν πιστώνονται στο διδακτικό φόρτο του Τμήματος και οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες δεν χρεώνονται με επιπρόσθετα δίδακτρα για αυτά. 

1.4 Κάθε 12 μήνες, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Προόδου της διδακτορικής του διατριβής προς τη Συμβουλευτική του Επιτροπή, η οποία, εφόσον την εγκρίνει, την προωθεί για επικύρωση στο Συμβούλιο Τμήματος το οποίο ενημερώνει μέσω της ΥΣΦΕ το μητρώο του/της φοιτητή/τριας. Θεωρείται πολύ σημαντικό να ενημερώνεται η Συμβουλευτική Επιτροπή για την πρόοδο κάθε διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας καθ' όλη τη διάρκεια σπουδών του/της. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να διαφανεί κατά πόσο ένας/μιας φοιτητής/τρια εργάζεται συστηματικά και ποιοτικά και να δίνεται και η απαραίτητη ανατροφοδότηση προς τον/την φοιτητή/τρια. Σε περίπτωση που ένας/μια φοιτητής/τρια δεν παραδώσει έκθεση προόδου αδικαιολόγητα ή η έκθεση προόδου δεν εγκριθεί δύο συνεχόμενες φορές από τη Συμβουλευτική του Επιτροπή, τότε το Συμβούλιο Τμήματος εξετάζει τη δυνατότητα τερματισμού φοίτησης ή συμμόρφωσης του/της φοιτητή/τριας. Η έκθεση προόδου δύναται να κατατεθεί στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

1.5 Είναι επιθυμητό ένας/μια υποψήφιος/α διδάκτωρ να έχει προχωρήσει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις πριν την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής. Το είδος και ο αριθμός των δημοσιεύσεων ορίζεται από το κάθε Τμήμα ή Σχολή.

1.6 Το κάθε Τμήμα ή Σχολή διοργανώνει ημερίδα παρουσιάσεων του ερευνητικού έργου των υποψηφίων διδακτόρων του. Η ημερίδα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και δυνατότητα συμμετοχής έχουν όσοι/ες πέρασαν επιτυχώς την περιεκτική τους εξέταση. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα πρέπει να συμμετέχει στην ημερίδα τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Στόχος είναι η ανάπτυξη ερευνητικής κουλτούρας και συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας του ΤΕΠΑΚ, η ανταλλαγή απόψεων και η ανατροφοδότηση των φοιτητών/τριων με εισηγήσεις.

1.7 Κάθε υποψήφιος/α διδάκτωρ θα πρέπει να συμμετάσχει ως επίσημος/η βοηθός διδασκαλίας σε ένα μάθημα κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του/της σπουδών.

1.8 Κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα με την εγγραφή του/της κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο στο μητρώο που τηρεί η ΥΣΦΕ, σύμφωνα με το στάδιο που βρίσκεται στο πρόγραμμα σπουδών του/της.

2. Μία διδακτορική διατριβή πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

2.1 Πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφία και να κάνει περιεκτική και σε βάθος αναφορά στην έρευνα, σε διεθνές επίπεδο, που άπτεται του θέματος της διατριβής, συσχετίζοντας έτσι τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής με το τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο εντάσσεται το θέμα της διατριβής.

2.2 Πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στην επιστημονική συνεισφορά της διατριβής κυρίως ως προς την επέκταση του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου βάσει της έρευνας που έχει διεξαχθεί. Ως εκ τούτο θα πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στα σημεία πρωτοτυπίας της διατριβής.

2.3 Πρέπει να αποτελεί σημαντική συνεισφορά στη γνώση και συνεπώς δε θα πρέπει να περιορίζεται σε μια απλή εφαρμογή για την επίλυση ενός προβλήματος τοπικής εμβέλειας και σημασίας. Με άλλα λόγια μία διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει θεωρητικό υπόβαθρο και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να έχουν απήχηση εντός του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου.

2.4 Η επιστημονική συνεισφορά και τα στοιχεία πρωτοτυπίας της διατριβής πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά αλλά με σαφήνεια στην περίληψη της διατριβής, και να αναλύονται σε μεγαλύτερη έκταση στο κυρίως μέρος της διατριβής.

3. Ως προς το διαδικαστικό σκέλος της εκπόνησης ενός διδακτορικού προγράμματος, η Σύγκλητος αποφάσισε όπως εφαρμοστούν τα ακόλουθα:

3.1 Για την παρουσίαση της ερευνητικής του πρότασης, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει γραπτώς την πρότασή του/της αναφέροντας ρητά τι πιστεύει ότι είναι η πρωτοτυπία και η επιστημονική συνεισφορά της πρότασης αυτής. Η τριμελής Επιτροπή που αξιολογεί την πρόταση του/της φοιτητή/τριας υποβάλλει δομημένη αξιολόγηση της πρότασης, στην οποία αναφέρεται τόσο ως προς τα σημεία που συμφωνεί με τις θέσεις του/της φοιτητή/τριας όσο και ως προς τα σημεία διαφωνίας. Η αξιολόγηση της Επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος για ενημέρωση του Τμήματος.

3.2 Η διατριβή υποβάλλεται μετά από έγκριση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του/της φοιτητή/τριας.

3.3 Τα εξωτερικά μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής πρέπει να έχουν ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της διατριβής και να πληρούν τους περιορισμούς που τίθενται στους Κανόνες. Επιπρόσθετα, πρέπει να αποφεύγεται τυχόν σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο/στην φοιτητή/τρια και τους/τις εξωτερικούς/ές αξιολογητές/τριες του/της.

3.4 Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, πλην του/της υπεύθυνου/ης Ερευνητικού/ής Επιβλέποντος/ουσας του/της υποψήφιου/ας διδάκτωρ, πρέπει να υποβάλουν προς τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής, το κάθε ένα ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μέλη, γραπτή έκθεση με προκαταρκτικά σχόλια και τοποθετήσεις ως προς το περιεχόμενο της διατριβής. Οι ανεξάρτητες προκαταρκτικές Εκθέσεις κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής πριν την εξέταση της διατριβής και επισυνάπτονται ως Παραρτήματα της τελικής έκθεσης της Επιτροπής. Η υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης από τον/την υπεύθυνο/η Ερευνητικό/ή Επιβλέποντα/ουσα του/της φοιτητή/τριας είναι προαιρετική.

3.5 Στην έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής προς τη Σύγκλητο πρέπει να τεκμηριώνεται πειστικά η εισήγηση. Ιδιαίτερα, εάν η εισήγηση είναι θετική, η έκθεση θα πρέπει να αναλύει τη σημασία και πρωτοτυπία της έρευνας που διεξήχθη και ως εκ τούτου να καταγράφει την επιστημονική συνεισφορά της προς το πεδίο στο οποίο εντάσσεται.

3.6 Η έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να αναφέρεται στα στοιχεία της διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα και σε ποια μορφή (άρθρα, μονογραφία, κλπ). Εάν έχουν ήδη προκύψει κάποιες δημοσιεύσεις από τη διατριβή, τότε θα πρέπει να επισυνάπτεται ο κατάλογος των δημοσιεύσεων μαζί με το κείμενο των δημοσιεύσεων.

3.7 Μαζί με την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου και ένα αντίτυπο της διατριβής, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα μέλη της Συγκλήτου προς εξέταση. Το αντίτυπο της διατριβής προσκομίζεται στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση της έκθεσης της Επιτροπής.

3.8 Όλα τα πιο πάνω, προτού κατατεθούν στη Σύγκλητο, υποβάλλονται με ευθύνη του/της Προέδρου του Τμήματος στην οικεία Σχολή.