Υποτροφίες κοινωνικής στήριξης για φοιτητές μάστερ και διδακτορικού

Το Πανεπιστήμιο, από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν κάθε χρόνο από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και από άλλους πόρους από ίδια έσοδα, παραχωρεί αριθμό υποτροφιών κοινωνικής στήριξης, υπό τη μορφή κάλυψης διδάκτρων, σε φοιτητές Μάστερ και Διδακτορικού στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Μορφή υποτροφιών

Οι υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων.

Κατανέμονται το Φθινοπωρινό εξάμηνο, μετά την έναρξη φοίτησης. Οι φοιτητές/φοιτήτριες (Μάστερ και Διδακτορικού) δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για υποτροφίες Κοινωνικές Στήριξης μόνο κατά το πρώτο ή δεύτερο εξάμηνο της φοίτησής τους. Νοείται ότι τα όποια δίδακτρα έχουν καταβληθεί επιστρέφονται σε όσους/ες έχουν κριθεί δικαιούχοι για πλήρη απαλλαγή. Νοείται περαιτέρω ότι ένας/μια διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δεν μπορεί να είναι δικαιούχος υποτροφίας και στις δύο κατηγορίες (κοινωνικής στήριξης και αριστείας).

Αριθμός υποτροφιών

Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης σε φοιτητές/τριες επιπέδου Μάστερ παραχωρείται από τα Κεντρικά Ίδια Έσοδα Μεταπτυχιακών Διδάκτρων του Πανεπιστημίου αριθμός υποτροφιών που αντιστοιχεί σε μέχρι 10% του συνόλου των νεοεισερχόμενων θέσεων φοίτησης σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ κάθε ακαδημαϊκό έτος (π.χ. αν οι ενεργοί/ές φοιτητές/τριες Μάστερ είναι 200, ο αριθμός των υποτροφιών είναι μέχρι 20)

Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης σε διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριρες παραχωρείται από τα Κεντρικά Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου αριθμός που αντιστοιχεί σε μέχρι 10% του συνόλου των νεοεισερχόμενων θέσεων φοίτησης σε όλα τα διδακτορικά προγράμματα κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Κριτήρια κατανομής υποτροφιών

Κριτήριο είναι η οικογενειακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του/της φοιτητή/τριας. Εφαρμόζονται τα Κριτήρια Μοριοδότησης που έχει καθορίσει το Πανεπιστήμιο για την παραχώρηση διαφόρων βοηθημάτων. Οι αιτήσεις ξένων φοιτητών/τριών (όσοι/όσες έχουν τη μόνιμη διαμονή τους εκτός Κύπρου) εξετάζονται χωριστά και η εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης γίνεται κατ΄ αναλογία (λαμβάνεται υπόψη μόνο η οικονομική κατάσταση της οικογένειας). Οι θέσεις υποτροφιών μεταξύ Κυπρίων και ξένων φοιτητών/τριών καθορίζονται κάθε χρόνο κατ΄ αναλογία του αριθμού Κυπρίων και ξένων φοιτητών/τριών (Μάστερ και Διδακτορικού).

Μετά από εισήγηση της ΥΣΦΜ, το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί από τα Κεντρικά Ίδια Έσοδα να παραχωρήσει υποτροφία (πλήρη ή μερική, υπό τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων) σε υποψήφιους/ιες φοιτητές/τριες με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα 9 των Κανόνων Σπουδών και Φοίτησης.

Διακοπή υποτροφιών

Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης σε προγράμματα Μάστερ, η υποτροφία τερματίζεται εάν ο/η υπότροφος δεν εξασφαλίζει συνολική μέση σταθμική βαθμολογία τουλάχιστον 6.5/10 στο τέλος κάθε εξαμήνου, αν είναι σε πλήρη φοίτηση για τα πρώτα δύο εξάμηνα και αν είναι σε μερική φοίτηση για τα πρώτα έξι εξάμηνα.  Νοείται ότι φοιτητές/τριες με μέση σταθμική βαθμολογία στο πρώτο εξάμηνο κάτω από 6.5/10 αποκλείονται από δικαιούχοι υποτροφίας και αν έχουν ήδη λάβει έγκριση υποτροφίας οφείλουν να καταβάλουν το σύνολο των διδάκτρων.

Για προγράμματα διδακτορικού επιπέδου, η υποτροφία Κοινωνικής Στήριξης τερματίζεται εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην περιεκτική εξέταση και/ή δεν υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου (όπως αναφέρεται στους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών) και/ή δεν τηρεί τις απαιτήσεις του προγράμματος με εισήγηση του/της οικείου/ας Ερευνητικού/ής Συμβούλου (επιβλέποντα/ουσας) και έγκριση του Τμήματος.

Σε περίπτωση τερματισμού υποτροφίας, πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου ο/η φοιτητής/τρια ενημερώνεται από την ΥΣΦΜ για τους λόγους διακοπής τερματισμού της υποτροφίας του/της και για το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών του/της. Το ποσό είναι συνάρτηση του ύψους των διδάκτρων (ανά πιστωτική μονάδα) κατά το εξάμηνο εισδοχής και των πιστωτικών μονάδων που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση που θα συνεχίσει τις σπουδές του/της θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλει δίδακτρα για τις πιστωτικές μονάδες που του/της απομένουν. 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μεταπτυχιακό μάθημα δεν υποχρεούται σε καταβολή διδάκτρων για την επανάληψή του.

Οι υπότροφοι/ες φοιτητές/τριες σε προγράμματα διδακτορικού επιπέδου για τα οποία απαιτείται η παρακολούθηση μαθημάτων, δεν υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων για τα εν λόγω μαθήματα εφόσον διατηρούν την υποτροφία τους.

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο αρμόδιο γραφείο της ΥΣΦΜ από όσους/όσες έχουν ενεργή φοιτητική ιδιότητα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου. Η αίτηση για υποτροφία, που θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, μοριοδοτείται σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια μοριοδότησης από την ΥΣΦΜ. Αναλόγως του αριθμού διαθέσιμων υποτροφιών και σύμφωνα με την κατάταξη μορίων, η ΥΣΦΜ εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο την κατανομή υποτροφιών.

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει γραπτώς κάθε φοιτητή/τρια για την έκβαση της αίτησή του. Με το πέρας της διαδικασίας, ενημερώνεται η Σύγκλητος και το Συμβούλιο και ο συνολικός πίνακας αιτήσεων, μοριοδότησης και κατανομής υποτροφιών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Εντός μιας βδομάδας από την ενημέρωση που λαμβάνουν για την έκβαση της αίτησής τους, οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση η οποία εξετάζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, έχοντας τη γνώμη του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ..

Τιμολογήσεις και Πιστώσεις

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει αρχικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την Υπηρεσία Οικονομικών για τους/τις υπότροφους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες Κοινωνικής Στήριξης για σκοπούς τιμολόγησης και είσπραξης των διδάκτρων

Φοιτητές/τριες των οποίων η υποτροφία τερματίζεται για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, τιμολογούνται αναλόγως των πιστωτικών μονάδων που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η καταβολή των διδάκτρων σε δόσεις ρυθμίζεται σε συνεννόηση του/της φοιτητή/τριας με την ΥΣΦΜ και σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας Οικονομικών, με βάση την καθορισμένη πολιτική εξόφλησης διδάκτρων.

 

Οι Κανόνες για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές εγκρίθηκαν κατά την 95η Συνεδρία της Συγκλήτου (2/5/2018) και κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου (24/5/2018) του Πανεπιστημίου. Αναθεωρήθηκαν με τη συμπερίληψη πολιτικής υποτροφιών αριστείας κατά την 131η Συνεδρία της Συγκλήτου ημερομηνίας 17/6/2020 και επικυρώθηκαν κατά την 108η Συνεδρία του Συμβουλίου ημερομηνίας 16/7/2020.

Υποτροφίες κοινωνικής στήριξης για φοιτητές μάστερ και διδακτορικού

Το Πανεπιστήμιο, από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν κάθε χρόνο από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και από άλλους πόρους από ίδια έσοδα, παραχωρεί αριθμό υποτροφιών κοινωνικής στήριξης, υπό τη μορφή κάλυψης διδάκτρων, σε φοιτητές Μάστερ και Διδακτορικού στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Μορφή υποτροφιών

Οι υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων.

Κατανέμονται το Φθινοπωρινό εξάμηνο, μετά την έναρξη φοίτησης. Οι φοιτητές/φοιτήτριες (Μάστερ και Διδακτορικού) δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για υποτροφίες Κοινωνικές Στήριξης μόνο κατά το πρώτο ή δεύτερο εξάμηνο της φοίτησής τους. Νοείται ότι τα όποια δίδακτρα έχουν καταβληθεί επιστρέφονται σε όσους/ες έχουν κριθεί δικαιούχοι για πλήρη απαλλαγή. Νοείται περαιτέρω ότι ένας/μια διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια δεν μπορεί να είναι δικαιούχος υποτροφίας και στις δύο κατηγορίες (κοινωνικής στήριξης και αριστείας).

Αριθμός υποτροφιών

Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης σε φοιτητές/τριες επιπέδου Μάστερ παραχωρείται από τα Κεντρικά Ίδια Έσοδα Μεταπτυχιακών Διδάκτρων του Πανεπιστημίου αριθμός υποτροφιών που αντιστοιχεί σε μέχρι 10% του συνόλου των νεοεισερχόμενων θέσεων φοίτησης σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ κάθε ακαδημαϊκό έτος (π.χ. αν οι ενεργοί/ές φοιτητές/τριες Μάστερ είναι 200, ο αριθμός των υποτροφιών είναι μέχρι 20)

Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης σε διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριρες παραχωρείται από τα Κεντρικά Ίδια Έσοδα του Πανεπιστημίου αριθμός που αντιστοιχεί σε μέχρι 10% του συνόλου των νεοεισερχόμενων θέσεων φοίτησης σε όλα τα διδακτορικά προγράμματα κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Κριτήρια κατανομής υποτροφιών

Κριτήριο είναι η οικογενειακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του/της φοιτητή/τριας. Εφαρμόζονται τα Κριτήρια Μοριοδότησης που έχει καθορίσει το Πανεπιστήμιο για την παραχώρηση διαφόρων βοηθημάτων. Οι αιτήσεις ξένων φοιτητών/τριών (όσοι/όσες έχουν τη μόνιμη διαμονή τους εκτός Κύπρου) εξετάζονται χωριστά και η εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης γίνεται κατ΄ αναλογία (λαμβάνεται υπόψη μόνο η οικονομική κατάσταση της οικογένειας). Οι θέσεις υποτροφιών μεταξύ Κυπρίων και ξένων φοιτητών/τριών καθορίζονται κάθε χρόνο κατ΄ αναλογία του αριθμού Κυπρίων και ξένων φοιτητών/τριών (Μάστερ και Διδακτορικού).

Μετά από εισήγηση της ΥΣΦΜ, το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί από τα Κεντρικά Ίδια Έσοδα να παραχωρήσει υποτροφία (πλήρη ή μερική, υπό τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων) σε υποψήφιους/ιες φοιτητές/τριες με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα 9 των Κανόνων Σπουδών και Φοίτησης.

Διακοπή υποτροφιών

Για υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης σε προγράμματα Μάστερ, η υποτροφία τερματίζεται εάν ο/η υπότροφος δεν εξασφαλίζει συνολική μέση σταθμική βαθμολογία τουλάχιστον 6.5/10 στο τέλος κάθε εξαμήνου, αν είναι σε πλήρη φοίτηση για τα πρώτα δύο εξάμηνα και αν είναι σε μερική φοίτηση για τα πρώτα έξι εξάμηνα.  Νοείται ότι φοιτητές/τριες με μέση σταθμική βαθμολογία στο πρώτο εξάμηνο κάτω από 6.5/10 αποκλείονται από δικαιούχοι υποτροφίας και αν έχουν ήδη λάβει έγκριση υποτροφίας οφείλουν να καταβάλουν το σύνολο των διδάκτρων.

Για προγράμματα διδακτορικού επιπέδου, η υποτροφία Κοινωνικής Στήριξης τερματίζεται εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην περιεκτική εξέταση και/ή δεν υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου (όπως αναφέρεται στους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών) και/ή δεν τηρεί τις απαιτήσεις του προγράμματος με εισήγηση του/της οικείου/ας Ερευνητικού/ής Συμβούλου (επιβλέποντα/ουσας) και έγκριση του Τμήματος.

Σε περίπτωση τερματισμού υποτροφίας, πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου ο/η φοιτητής/τρια ενημερώνεται από την ΥΣΦΜ για τους λόγους διακοπής τερματισμού της υποτροφίας του/της και για το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών του/της. Το ποσό είναι συνάρτηση του ύψους των διδάκτρων (ανά πιστωτική μονάδα) κατά το εξάμηνο εισδοχής και των πιστωτικών μονάδων που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση που θα συνεχίσει τις σπουδές του/της θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλει δίδακτρα για τις πιστωτικές μονάδες που του/της απομένουν. 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μεταπτυχιακό μάθημα δεν υποχρεούται σε καταβολή διδάκτρων για την επανάληψή του.

Οι υπότροφοι/ες φοιτητές/τριες σε προγράμματα διδακτορικού επιπέδου για τα οποία απαιτείται η παρακολούθηση μαθημάτων, δεν υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων για τα εν λόγω μαθήματα εφόσον διατηρούν την υποτροφία τους.

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο αρμόδιο γραφείο της ΥΣΦΜ από όσους/όσες έχουν ενεργή φοιτητική ιδιότητα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου. Η αίτηση για υποτροφία, που θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, μοριοδοτείται σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια μοριοδότησης από την ΥΣΦΜ. Αναλόγως του αριθμού διαθέσιμων υποτροφιών και σύμφωνα με την κατάταξη μορίων, η ΥΣΦΜ εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο την κατανομή υποτροφιών.

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει γραπτώς κάθε φοιτητή/τρια για την έκβαση της αίτησή του. Με το πέρας της διαδικασίας, ενημερώνεται η Σύγκλητος και το Συμβούλιο και ο συνολικός πίνακας αιτήσεων, μοριοδότησης και κατανομής υποτροφιών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Εντός μιας βδομάδας από την ενημέρωση που λαμβάνουν για την έκβαση της αίτησής τους, οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση η οποία εξετάζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, έχοντας τη γνώμη του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ..

Τιμολογήσεις και Πιστώσεις

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει αρχικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την Υπηρεσία Οικονομικών για τους/τις υπότροφους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες Κοινωνικής Στήριξης για σκοπούς τιμολόγησης και είσπραξης των διδάκτρων

Φοιτητές/τριες των οποίων η υποτροφία τερματίζεται για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, τιμολογούνται αναλόγως των πιστωτικών μονάδων που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η καταβολή των διδάκτρων σε δόσεις ρυθμίζεται σε συνεννόηση του/της φοιτητή/τριας με την ΥΣΦΜ και σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας Οικονομικών, με βάση την καθορισμένη πολιτική εξόφλησης διδάκτρων.

 

Οι Κανόνες για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές εγκρίθηκαν κατά την 95η Συνεδρία της Συγκλήτου (2/5/2018) και κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου (24/5/2018) του Πανεπιστημίου. Αναθεωρήθηκαν με τη συμπερίληψη πολιτικής υποτροφιών αριστείας κατά την 131η Συνεδρία της Συγκλήτου ημερομηνίας 17/6/2020 και επικυρώθηκαν κατά την 108η Συνεδρία του Συμβουλίου ημερομηνίας 16/7/2020.