Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Έναυση φυτών με χρήση βιοδιεγερτών και νανοσωματιδίων για βελτιωμένη ανάπτυξη και προστασία υπό συνθήκες καταπόνησης»

Περιγραφή: Η διδακτορική μελέτη αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών βιοδιέγερσης φυτών σε συνδυασμό με προηγμένα νανοτεχνολογικά υλικά, με απώτερο στόχο την επίτευξη βελτιωμένης ανάπτυξης και παραγωγής τόσο υπό βέλτιστες συνθήκες όσο και υπό συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης (όπως ξηρασία και υψηλή αλατότητα). Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για περαιτέρω πληροφορίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης MSc στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βασίλης Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής,  vassilis.fotopoulos@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εντατικά συστήματα ανάπτυξης (π.χ. Υδροπονίας) λαχανικών και αρωματικών φυτών».

Περιγραφή: Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών σε εντατικά γεωργικά συστήματα ανάπτυξης φυτών, προσαρμοσμένες καλλιεργητικές πρακτικές και θρεπτικές συνταγές με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγής και ποιότητας των προϊόντων και συστατικών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης MSc στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση:  Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία νωπών προϊόντων/ Εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας και επιδράσεις στην ποιότητα και ασφάλεια»

Περιγραφή:  Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών και φυσικών προϊόντων με αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή και βιοκτόνο δράση για την μετασυλλεκτική συντήρηση νωπών προϊόντων με έμφαση την παράταση της συντήρησης, βελτίωση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης MSc στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες/Τεχνολογία Τροφίμων/Επιστήμη Τροφίμων/Χημείας Τροφίμων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο θέμα:  «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καινοτόμων συστημάτων παραγωγής μικρών καρπών» 

Περιγραφή: Η διδακτορική μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση διαφορετικών προσυλλεκτικών μεταχειρίσεων (πειράματα πεδίου) στην παραγωγικότητα μικρών καρπών υπό Κυπριακές συνθήκες με έμφαση στην καλλιέργεια σμέουρων από διαφορετικές ποικιλίες. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για περαιτέρω πληροφορίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να χρηματοδοτηθεί (α) μέσω συμμετοχής του σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, (β) μέσω απασχόλησης του ως υποστηρικτικό προσωπικό στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και (γ) μέσω κονδυλίων από την ερευνητική δραστηριότητα του Ερευνητικού Συμβούλου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γιώργος Μαγγανάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, george.manganaris@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο θέμα:  «H επίδραση διαφορετικών συστημάτων παραγωγής σε επιλεγμένους κλώνους εσπεριδοειδών ως προς την παραγωγικότητά τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά»

Περιγραφή: Τα εσπεριδοειδή αποτελούν τη σημαντικότερη δενδροκομική καλλιέργεια της Κύπρου με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η διδακτορική μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση διαφορετικών πρωτοκόλλων παραγωγής (πειράματα πεδίου) στην παραγωγικότητα επιλεγμένων συνδυασμών ποικιλίας/υποκειμένου υπό Κυπριακές συνθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για περαιτέρω πληροφορίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να χρηματοδοτηθεί (α) μέσω συμμετοχής του σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, (β) μέσω απασχόλησης του ως υποστηρικτικό προσωπικό στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και (γ) μέσω κονδυλίων από την ερευνητική δραστηριότητα του Ερευνητικού Συμβούλου.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Γιώργος Μαγγανάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, george.manganaris@cut.ac.cy,

 • Μια (1) θέση στο θέμα  «Επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην γεωργία».

Περιγραφή: Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε γεωργικές καλλιέργειες, και σε είδη που εξαρτώνται από αυτές, με ιδιαίτερη έμφαση στα αρθρόποδα (φυτοφάγα είδη και φυτικούς εχθρούς). Η έρευνα περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε γεωργικά συστήματα και την επαλήθευση των δεδομένων με πειράματα πεδίου.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Οικολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία, ειδικά σε θέματα μοντελοποίησης, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μενέλαος Σταυρινίδης, Επίκουρος Καθηγητής, m.stavrinides@cut.ac.cy,

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ασθένειες του ξυλώματος καρποφόρων δένδρων και αμπέλου - Αιτιολογία, επιδημιολογία και διαχείριση»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός των παθογόνων αιτίων που εμπλέκονται με τις συγκεκριμένες ασθένειες στην Κύπρο. Επιπλέον ο υποψήφιος θα πραγματοποιήσει επιδημιολογικές μελέτες επί των κυρίαρχων ασθενειών υπό τις τοπικές συνθήκες και θα διενεργήσει έρευνα επί της διαχείρισης του προβλήματος.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία ή Βιολογία. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής, loukas.kanetis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002436, Φαξ.: 25002767

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Έναυση φυτών με χρήση βιοδιεγερτών και νανοσωματιδίων για βελτιωμένη ανάπτυξη και προστασία υπό συνθήκες καταπόνησης»

Περιγραφή: Η διδακτορική μελέτη αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών βιοδιέγερσης φυτών σε συνδυασμό με προηγμένα νανοτεχνολογικά υλικά, με απώτερο στόχο την επίτευξη βελτιωμένης ανάπτυξης και παραγωγής τόσο υπό βέλτιστες συνθήκες όσο και υπό συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης (όπως ξηρασία και υψηλή αλατότητα). Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για περαιτέρω πληροφορίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης MSc στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βασίλης Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής,  vassilis.fotopoulos@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εντατικά συστήματα ανάπτυξης (π.χ. Υδροπονίας) λαχανικών και αρωματικών φυτών».

Περιγραφή: Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών σε εντατικά γεωργικά συστήματα ανάπτυξης φυτών, προσαρμοσμένες καλλιεργητικές πρακτικές και θρεπτικές συνταγές με απώτερο στόχο την βελτίωση της παραγωγής και ποιότητας των προϊόντων και συστατικών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης MSc στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση:  Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία νωπών προϊόντων/ Εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας και επιδράσεις στην ποιότητα και ασφάλεια»

Περιγραφή:  Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών και φυσικών προϊόντων με αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή και βιοκτόνο δράση για την μετασυλλεκτική συντήρηση νωπών προϊόντων με έμφαση την παράταση της συντήρησης, βελτίωση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης MSc στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες/Τεχνολογία Τροφίμων/Επιστήμη Τροφίμων/Χημείας Τροφίμων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής, nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο θέμα:  «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καινοτόμων συστημάτων παραγωγής μικρών καρπών» 

Περιγραφή: Η διδακτορική μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση διαφορετικών προσυλλεκτικών μεταχειρίσεων (πειράματα πεδίου) στην παραγωγικότητα μικρών καρπών υπό Κυπριακές συνθήκες με έμφαση στην καλλιέργεια σμέουρων από διαφορετικές ποικιλίες. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για περαιτέρω πληροφορίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να χρηματοδοτηθεί (α) μέσω συμμετοχής του σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, (β) μέσω απασχόλησης του ως υποστηρικτικό προσωπικό στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και (γ) μέσω κονδυλίων από την ερευνητική δραστηριότητα του Ερευνητικού Συμβούλου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γιώργος Μαγγανάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, george.manganaris@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο θέμα:  «H επίδραση διαφορετικών συστημάτων παραγωγής σε επιλεγμένους κλώνους εσπεριδοειδών ως προς την παραγωγικότητά τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά»

Περιγραφή: Τα εσπεριδοειδή αποτελούν τη σημαντικότερη δενδροκομική καλλιέργεια της Κύπρου με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η διδακτορική μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση διαφορετικών πρωτοκόλλων παραγωγής (πειράματα πεδίου) στην παραγωγικότητα επιλεγμένων συνδυασμών ποικιλίας/υποκειμένου υπό Κυπριακές συνθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για περαιτέρω πληροφορίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Ο υποψήφιος δυνητικά μπορεί να χρηματοδοτηθεί (α) μέσω συμμετοχής του σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, (β) μέσω απασχόλησης του ως υποστηρικτικό προσωπικό στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και (γ) μέσω κονδυλίων από την ερευνητική δραστηριότητα του Ερευνητικού Συμβούλου.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Γιώργος Μαγγανάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, george.manganaris@cut.ac.cy,

 • Μια (1) θέση στο θέμα  «Επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην γεωργία».

Περιγραφή: Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε γεωργικές καλλιέργειες, και σε είδη που εξαρτώνται από αυτές, με ιδιαίτερη έμφαση στα αρθρόποδα (φυτοφάγα είδη και φυτικούς εχθρούς). Η έρευνα περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε γεωργικά συστήματα και την επαλήθευση των δεδομένων με πειράματα πεδίου.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Οικολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία, ειδικά σε θέματα μοντελοποίησης, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μενέλαος Σταυρινίδης, Επίκουρος Καθηγητής, m.stavrinides@cut.ac.cy,

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ασθένειες του ξυλώματος καρποφόρων δένδρων και αμπέλου - Αιτιολογία, επιδημιολογία και διαχείριση»

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός των παθογόνων αιτίων που εμπλέκονται με τις συγκεκριμένες ασθένειες στην Κύπρο. Επιπλέον ο υποψήφιος θα πραγματοποιήσει επιδημιολογικές μελέτες επί των κυρίαρχων ασθενειών υπό τις τοπικές συνθήκες και θα διενεργήσει έρευνα επί της διαχείρισης του προβλήματος.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες, Μικροβιολογία ή Βιολογία. Στους υποψήφιους θα πρέπει να αρέσει ο συνδυασμός έρευνας πεδίου και εργαστηρίου, ενώ η εξοικείωση με μοριακές και μικροβιολογικές τεχνικές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Χρηματοδότηση: Υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του υποψήφιου διδάκτορα. Επιπλέον, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του o υποψήφιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία εσωτερικές υποτροφίες και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Λουκάς Κανέτης, Επίκουρος Καθηγητής, loukas.kanetis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002436, Φαξ.: 25002767