Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας

Έναρξη φοίτησης: Ιανουριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002501 | 25002862

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ασφάλεια των δημοσιογράφων»

 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc/MA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Σπουδές Δημοσιογραφίας, Σπουδές Επικοινωνίας, Πολιτικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα/κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (R, SPSS, NVivo). Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση. Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον τομέα των δημοσιογραφικών σπουδών και της επικοινωνίας και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, l.spyridou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Παραπληροφόρηση και επαλήθευση πληροφοριών (fact-checking)»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc/MA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Σπουδές Δημοσιογραφίας, Σπουδές Επικοινωνίας, Πολιτικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα/κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (R, SPSS, NVivo). Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον τομέα των δημοσιογραφικών σπουδών και της επικοινωνίας και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, l.spyridou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ, Έρευνα Υπηρεσιών ή/και Συμπεριφορά του Καταναλωτή»

Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Μάρκετινγκ, Καινοτομία, Διοίκηση, Μάνατζμεντ, Επιχειρηματικότητα, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, NVivo). Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον κλάδο του μάρκετινγκ, της έρευνας των υπηρεσιών και της διοίκησης επιχειρήσεων, και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Ερασμία Λεωνίδου,  Λέκτορας, erasmia.leonidou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Εξετάζοντας την Επίδραση και Αφοσίωση της Επωνυμίας Προϊόντων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης»

Περιγραφή: Ο στόχος αυτής της έρευνας θα είναι να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση των στρατηγικών Επωνυμίας Προϊόντων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. O κύριος σκοπός αυτής της έρευνας θα επιδιώξει να εντοπίσει, να κατανοήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες εταιρειών στις στρατηγικές που εφαρμόζονται στα ΜΚΔ δίνοντας έμφαση στις προωθητικές ενέργειες τους για ενίσχυση της αφοσίωσης της Επωνυμίας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Επικοινωνίες, Μάρκετινγκ, Διοίκηση ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Γιούλα Μελανθίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, yioula.melanthiou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Η συμβολή της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ στη διαμόρφωση αντιλήψεων που αφορούν άτομα, έννοιες ή ιδεολογίες και οργανωμένα συστήματα πίστης»

Περιγραφή: Η διατριβή αφορά τη διερεύνηση της επίδρασης των εργαλείων της ΟΕΜ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με άτομα (π.χ. διασημότητες, ήρωες, ηγέτες, επηρεαστές, λαομίσητοι) ή έννοιες (π.χ. βιωσιμότητα, ευημερία, ατομικές ελευθερίες) ή ιδεολογίες και οργανωμένα συστήματα πίστης (π.χ. πολιτικά κόμματα ή θρησκείες). Εφαρμόζοντας θεωρίες από τη συμπεριφορά καταναλωτή ή/και τη διαχείριση αντιλήψεων, πειθώ και επιρροή ή/και την κοινωνική ψυχολογία, η έρευνα θα καταγράψει συστηματικά κρατούσες αντιλήψεις και θα μελετήσει εμπειρικά την επιρροή τους σε στάσεις και συμπεριφορές. Σκοπός της έρευνας είναι να αναπτυχθούν εργαλεία διαχείρισης και αξιολόγησης της πληροφορίας που καλλιεργούν την κριτική στάση των χρηστών και τους ενδυναμώνουν απέναντι σε προσπάθειες χειραγώγησης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιες/οι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, π.χ. μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία, ΜΜΕ, σπουδές διαδικτύου, ή ψυχολογία και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου με βαθμούς πτυχίων τουλάχιστον Λίαν Καλώς. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποιοτικές ή/και ποσοτικές ή/και πειραματικές μεθόδους και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2). Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εργασιακή εμπειρία στο μάρκετινγκ, τις δημόσιες σχέσεις ή τα ΜΜΕ, β) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, γ) ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για πλήρη φοίτηση και σημειώνεται ότι απαιτείται η φυσική παρουσία των υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναλυτικές βαθμολογίες των πτυχίων τους, τυχόν δημοσιεύσεις (1-2 αντιπροσωπευτικές), στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή/ και μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει επίσης περιορισμένο αριθμό Υποτροφιών Αριστείας.

Ερευνητική Σύμβουλος: Άννα Ζαρκάδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, anna.zarkada@cut.ac.cy

Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας

Έναρξη φοίτησης: Ιανουριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002501 | 25002862

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ασφάλεια των δημοσιογράφων»

 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc/MA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Σπουδές Δημοσιογραφίας, Σπουδές Επικοινωνίας, Πολιτικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα/κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (R, SPSS, NVivo). Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση. Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον τομέα των δημοσιογραφικών σπουδών και της επικοινωνίας και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, l.spyridou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Παραπληροφόρηση και επαλήθευση πληροφοριών (fact-checking)»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc/MA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Σπουδές Δημοσιογραφίας, Σπουδές Επικοινωνίας, Πολιτικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα/κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (R, SPSS, NVivo). Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον τομέα των δημοσιογραφικών σπουδών και της επικοινωνίας και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, l.spyridou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ, Έρευνα Υπηρεσιών ή/και Συμπεριφορά του Καταναλωτή»

Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Μάρκετινγκ, Καινοτομία, Διοίκηση, Μάνατζμεντ, Επιχειρηματικότητα, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, NVivo). Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον κλάδο του μάρκετινγκ, της έρευνας των υπηρεσιών και της διοίκησης επιχειρήσεων, και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Ερασμία Λεωνίδου,  Λέκτορας, erasmia.leonidou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Εξετάζοντας την Επίδραση και Αφοσίωση της Επωνυμίας Προϊόντων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης»

Περιγραφή: Ο στόχος αυτής της έρευνας θα είναι να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση των στρατηγικών Επωνυμίας Προϊόντων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. O κύριος σκοπός αυτής της έρευνας θα επιδιώξει να εντοπίσει, να κατανοήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες εταιρειών στις στρατηγικές που εφαρμόζονται στα ΜΚΔ δίνοντας έμφαση στις προωθητικές ενέργειες τους για ενίσχυση της αφοσίωσης της Επωνυμίας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στις Επικοινωνίες, Μάρκετινγκ, Διοίκηση ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Γιούλα Μελανθίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, yioula.melanthiou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Η συμβολή της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ στη διαμόρφωση αντιλήψεων που αφορούν άτομα, έννοιες ή ιδεολογίες και οργανωμένα συστήματα πίστης»

Περιγραφή: Η διατριβή αφορά τη διερεύνηση της επίδρασης των εργαλείων της ΟΕΜ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με άτομα (π.χ. διασημότητες, ήρωες, ηγέτες, επηρεαστές, λαομίσητοι) ή έννοιες (π.χ. βιωσιμότητα, ευημερία, ατομικές ελευθερίες) ή ιδεολογίες και οργανωμένα συστήματα πίστης (π.χ. πολιτικά κόμματα ή θρησκείες). Εφαρμόζοντας θεωρίες από τη συμπεριφορά καταναλωτή ή/και τη διαχείριση αντιλήψεων, πειθώ και επιρροή ή/και την κοινωνική ψυχολογία, η έρευνα θα καταγράψει συστηματικά κρατούσες αντιλήψεις και θα μελετήσει εμπειρικά την επιρροή τους σε στάσεις και συμπεριφορές. Σκοπός της έρευνας είναι να αναπτυχθούν εργαλεία διαχείρισης και αξιολόγησης της πληροφορίας που καλλιεργούν την κριτική στάση των χρηστών και τους ενδυναμώνουν απέναντι σε προσπάθειες χειραγώγησης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιες/οι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, π.χ. μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία, ΜΜΕ, σπουδές διαδικτύου, ή ψυχολογία και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου με βαθμούς πτυχίων τουλάχιστον Λίαν Καλώς. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποιοτικές ή/και ποσοτικές ή/και πειραματικές μεθόδους και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2). Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εργασιακή εμπειρία στο μάρκετινγκ, τις δημόσιες σχέσεις ή τα ΜΜΕ, β) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, γ) ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για πλήρη φοίτηση και σημειώνεται ότι απαιτείται η φυσική παρουσία των υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναλυτικές βαθμολογίες των πτυχίων τους, τυχόν δημοσιεύσεις (1-2 αντιπροσωπευτικές), στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή/ και μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει επίσης περιορισμένο αριθμό Υποτροφιών Αριστείας.

Ερευνητική Σύμβουλος: Άννα Ζαρκάδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, anna.zarkada@cut.ac.cy