Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: "Μελέτη αλληλεπιδράσεων μετάλλων με βιο-επιφάνειες  από θαλάσσιους μικροοργανισμούς με φασματοσκοπία FTIR"

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική η Μηχανολογία. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσης, c.varotsis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: "Μελέτη αλληλεπιδράσεων μετάλλων με βιο-επιφάνειες  από θαλάσσιους μικροοργανισμούς με φασματοσκοπία Raman"

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσης, c.varotsis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίου για Παραγωγή Μικροάλγεων και Βιοενέργειας από Απόβλητα Κουζίνας»

Περιγραφή: Τα απόβλητα κουζίνας (ΑΚ) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράδειγμα ενός προβλήματος που θα μπορούσε να αποτελέσει τεχνολογική λύση. Επομένως, ο στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιοδιύλισης για την εκμετάλλευση του κύριου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων για παραγωγή μικροάλγεων πλούσιων σε Ω-3 λιπαρά οξέα και ενέργειας (βιοαέριο). Θα χαρακτηριστούν αρχικά διαφορετικές φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι προεπεξεργασίας των ΑΚ, ενώ το υλικό που θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται σε ζυμώσεις για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των μικροάλγεων κάτω από ετεροτροφικές, αυτοτροφικές και μιξοτροφικές συνθήκες καλλιέργειας. Θα προσδιοριστούν διαφορετικές παράμετροι που σχετίζονται με τη σύσταση των λιπαρών οξέων, ενώ το βιοδιυλιστήριο θα στοχεύσει στη δημιουργία μηδενικών αποβλήτων αξιοποιώντας τυχόν υπολείμματα μέσω αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου. Η οδός βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων θα αναλυθεί με μεθόδους μοριακής βιολογίας (qPCR) για προσδιορισμό πιθανών μεταβολικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν τη βιομετατροπή το αποβλήτου στο επιθυμητό προϊόν.   

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Χρηματοδότηση: Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy, Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://enblab.weebly.com/

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ: 25002178, Φαξ: 2500236

Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: "Μελέτη αλληλεπιδράσεων μετάλλων με βιο-επιφάνειες  από θαλάσσιους μικροοργανισμούς με φασματοσκοπία FTIR"

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική η Μηχανολογία. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσης, c.varotsis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: "Μελέτη αλληλεπιδράσεων μετάλλων με βιο-επιφάνειες  από θαλάσσιους μικροοργανισμούς με φασματοσκοπία Raman"

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Περιβαλλοντική Επιστήμη και  Τεχνολογία η Χημεία η  Βιολογία η Φυσική η Χημική Μηχανική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσης, c.varotsis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίου για Παραγωγή Μικροάλγεων και Βιοενέργειας από Απόβλητα Κουζίνας»

Περιγραφή: Τα απόβλητα κουζίνας (ΑΚ) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράδειγμα ενός προβλήματος που θα μπορούσε να αποτελέσει τεχνολογική λύση. Επομένως, ο στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιοδιύλισης για την εκμετάλλευση του κύριου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων για παραγωγή μικροάλγεων πλούσιων σε Ω-3 λιπαρά οξέα και ενέργειας (βιοαέριο). Θα χαρακτηριστούν αρχικά διαφορετικές φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι προεπεξεργασίας των ΑΚ, ενώ το υλικό που θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται σε ζυμώσεις για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των μικροάλγεων κάτω από ετεροτροφικές, αυτοτροφικές και μιξοτροφικές συνθήκες καλλιέργειας. Θα προσδιοριστούν διαφορετικές παράμετροι που σχετίζονται με τη σύσταση των λιπαρών οξέων, ενώ το βιοδιυλιστήριο θα στοχεύσει στη δημιουργία μηδενικών αποβλήτων αξιοποιώντας τυχόν υπολείμματα μέσω αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου. Η οδός βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων θα αναλυθεί με μεθόδους μοριακής βιολογίας (qPCR) για προσδιορισμό πιθανών μεταβολικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν τη βιομετατροπή το αποβλήτου στο επιθυμητό προϊόν.   

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Χημική Μηχανική ή Χημεία ή Βιολογία ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε άλλο συναφή κλάδο και να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Χρηματοδότηση: Ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του υποψηφίου, θα μπορούσε να προσφερθεί θέση βοηθού διδασκαλίας για εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος. Επιπρόσθετα, θα  μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μιχάλης Κουτίνας, Επίκουρος Καθηγητής, michail.koutinas@cut.ac.cy, Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://enblab.weebly.com/

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ: 25002178, Φαξ: 2500236