Χημικών Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανίχνευση κυανοτοξινών και άλλων δευτερογενών μεταβολιτών που παράγονται από τα τοξικά γένη των κυανοβακτηρίων».

Περιγραφή: Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό. Επιπλέον, τα τοξικά στελέχη των κυανοβακτηρίων έχουν την ικανότητα να απελευθερώνουν φυσικές τοξίνες (κυανοτοξίνες). Οι κλιματικές αλλαγές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως. Η Λίμνη Taihu στην Κίνα και η Λίμνη Erie στο Τολέδο, Οχάιο στις ΗΠΑ, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων με τα τοξικά γένη των κυανοβακτηρίων και ρύπανσης με κυανοτοξίνες σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπόμενα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή της παροχής πόσιμου νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας  θα είναι η ανίχνευση διαφόρων ομάδων κυανοτοξινών  στα επιφανειακά ύδατα της Κύπρου καθώς και η ανίχνευση δευτερογενών μεταβολιτών των κυανοτοξινών όπως είναι οι  aeruginosins (AER), anabaenopeptins (AP), cyanopeptolins (CP),  και microginins (MRG). Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα από το University of Gdansk της Πολωνίας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία (Αναλυτική), ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.antoniou@cut.ac.cy

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Κατανοώντας ρευστά με ανισότροπο τανυστή τάσεων»

Περιγραφή: Στην επιστήμη της Ρευστομηχανικής έχει σχεδόν αποκλειστικά υποτεθεί ότι ο τανυστής των τάσεων είναι συμμετρικός, κάτι που υπονοεί ότι δεν υπάρχει περιστροφική αλληλεπίδραση μεταξύ των σωματιδίων ή μορίων του ρευστού. Σχεδόν όλες οι κινητικές θεωρίες για απλά (όπως το νερό) και σύνθετα ρευστά (όπως τα πολυμερικά τήγματα και διαλύματα, το αίμα, τα εναιωρήματα σωματιδίων, κ.λ.π.) δίνουν ένα συμμετρικό τανυστή τάσεων· ακόμα και σε περιπτώσεις όπου μία ασύμμετρη συνεισφορά προβλέπεται, συνήθως αυτή είναι πολύ μικρή και αμελείται. Η υιοθέτηση ενός συμμετρικού τανυστή τάσεων υποθέτει ότι η ύλη είναι συνεχώς κατανεμημένη σε όλη την έκταση του ρευστού. Όμως, η περιστροφική κίνηση σωματιδίων σε εναιωρήματα οδηγεί σε ένα ασύμμετρο τανυστή τάσεων, γνωστό ως τάση σύζευξης (couple stress), που είναι περισσότερο πιθανό να προκύψει σε ρευστά αποτελούμενα από μεγάλα μόρια. Μια εμπεριστατωμένη τέτοια θεωρία, επονομαζόμενη θεωρία τάση σύζευξης (Couple stress theory) είναι αυτή που αναπτύχθηκε από τον Stokes που έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την ρεολογική περιγραφή λιπαντικών, αίματος, και πολυμερικών νανοσωματιδίων. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί  εξαγωγή αυτού του καταστατικού μοντέλου βασιζόμενη στη χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα καθίστανται, από κατασκευής τους, σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Έτσι, με χρήση της ΘΕΙ θα είμαστε σε θέση να ελέγξουμε κατά πόσο ο ασύμμετρος τανυστής τάσεων που προτάθηκε από τον Stokes είναι σε παραβίαση των νόμων της ΘΕΙ, π.χ. σε σχέση με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής που απαιτεί ένα μη-αρνητικό ρυθμό παραγωγής εντροπίας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς αλυσίδων ροφημένων σε νανοσωματίδια υπό την επίδραση ροϊκού πεδίου»

Περιγραφή: Τα πολυμερικά νανοσύνθετα (ΠΝΣ) υλικά αποτελούν μία τάξη νανοδομημένων υλικών στα οποία νανοσωματίδια (σωματίδια τυπικού μεγέθους νανομέτρου) ενσωματώνονται σε μία πολυμερική μήτρα, κάτι που οδηγεί σε σημαντική βελτίωση των μηχανικών, οπτικών, ρεολογικών, και άλλων ιδιοτήτων του. Σε πολλές περιπτώσεις, η πολυμερική αλυσίδα δύναται να ροφηθεί πάνω στο νανοσωματίδιο, π.χ. λόγω της δημιουργίας δεσμών υδρογόνου μεταξύ νανοσωματιδίου και πολυμερικής αλυσίδας. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί  μοντελοποίηση αυτού του φαινομένου βασιζόμενη στη χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα καθίστανται, από κατασκευής τους, σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Η μοντελοποίηση θα παρέχει τα ποσοστά των ροφημένων αλυσίδων σαν συνάρτηση της ισχύος του ροϊκού πεδίου, καθώς και τις ρεολογικές τους ιδιότητες (π.χ. το ιξώδες).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ρεολογική περιγραφή του θιξοτροπικών ρευστών»

Περιγραφή: Μια πλειάδα ρευστών που ενδιαφέρουν πολλές βιομηχανίες, όπως στη πετρελαϊκή βιομηχανία [π.χ. αργό πετρέλαιο και ρευστά διάτρησης (drilling fluids)], κατασκευαστική βιομηχανία (π.χ., τσιμέντο), στη βιομηχανία τροφίμων (π.χ. κέτσαπ, μαργαρίνη και μαγιονέζα) και στη βιομηχανία φαρμάκων/καλλυντικών (π.χ. , αίμα, πάστες και αφροί), παρουσιάζουν τάση διαρροής, δηλαδή ρέουν μόνο όταν μία κρίσιμη τιμή της τάσης υπερκεραστεί, ενώ συμπεριφέρονται σαν στερεά κάτω από αυτή. Πρόσφατα, προτείναμε ένα ρεολογικό μοντέλο στο οποίο προβλέψαμε την ύπαρξή, πέραν της τάσεως διαρροής ως τη διατμήτική τάση, καθέτων τάσεων διαρροής, κάτι που πρώτη φορά αναφέρθηκε στην βιβλιογραφία. Περισσότερο πρόσφατα, οι Thomson et al. κατέδειξαν την ύπαρξή ενός τανυστή τάσεων διαρροής μέσω πειραματικών ρεολογικών μετρήσεων για διάφορα θιξοτροπικά ρευστά, όπως τζελ μαλλιών, και πάστες. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί η μοντελοποίηση η οποία θα βασιστεί στη χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα είναι, από κατασκευής τους, σε συμφωνία με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Η μοντελοποίηση θα παρέχει τις ρεολογικές ιδιότητες αυτών των ρευστών (π.χ. το ιξώδες), οι οποίες και θα συγκριθούν με διαθέσιμες πειραματικές μετρήσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ: 25002178, Φαξ: 2500236

Χημικών Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ανίχνευση κυανοτοξινών και άλλων δευτερογενών μεταβολιτών που παράγονται από τα τοξικά γένη των κυανοβακτηρίων».

Περιγραφή: Τα κυανοβακτήρια, γνωστά και ως κυανοφύκη (blue-green algae) είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στα επιφανειακά νερά που προσαρμόζονται εύκολα ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες τα κυανοβακτήρια αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς (άνθιση) σχηματίζοντας στρώματα (blooms). Η έντονη ανάπτυξή τους έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιθύμητο χρωματισμό και τη προσθήκη γεύσης και οσμής στο νερό. Επιπλέον, τα τοξικά στελέχη των κυανοβακτηρίων έχουν την ικανότητα να απελευθερώνουν φυσικές τοξίνες (κυανοτοξίνες). Οι κλιματικές αλλαγές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργικές απορροές, απορροές από μη ή ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά λύματα) έχουν ενισχύσει την εμφάνιση και τις δυσμενείς επιδράσεις του φαινομένου της άνθισης των κυανοβακτηρίων, παγκοσμίως. Η Λίμνη Taihu στην Κίνα και η Λίμνη Erie στο Τολέδο, Οχάιο στις ΗΠΑ, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων με τα τοξικά γένη των κυανοβακτηρίων και ρύπανσης με κυανοτοξίνες σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπόμενα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή της παροχής πόσιμου νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας  θα είναι η ανίχνευση διαφόρων ομάδων κυανοτοξινών  στα επιφανειακά ύδατα της Κύπρου καθώς και η ανίχνευση δευτερογενών μεταβολιτών των κυανοτοξινών όπως είναι οι  aeruginosins (AER), anabaenopeptins (AP), cyanopeptolins (CP),  και microginins (MRG). Η μελέτη αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα από το University of Gdansk της Πολωνίας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χημεία (Αναλυτική), ή Περιβαλλοντική Μηχανική, ή Χημική Μηχανική ή/και να διαθέτουν  Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Γ. Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.antoniou@cut.ac.cy

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Κατανοώντας ρευστά με ανισότροπο τανυστή τάσεων»

Περιγραφή: Στην επιστήμη της Ρευστομηχανικής έχει σχεδόν αποκλειστικά υποτεθεί ότι ο τανυστής των τάσεων είναι συμμετρικός, κάτι που υπονοεί ότι δεν υπάρχει περιστροφική αλληλεπίδραση μεταξύ των σωματιδίων ή μορίων του ρευστού. Σχεδόν όλες οι κινητικές θεωρίες για απλά (όπως το νερό) και σύνθετα ρευστά (όπως τα πολυμερικά τήγματα και διαλύματα, το αίμα, τα εναιωρήματα σωματιδίων, κ.λ.π.) δίνουν ένα συμμετρικό τανυστή τάσεων· ακόμα και σε περιπτώσεις όπου μία ασύμμετρη συνεισφορά προβλέπεται, συνήθως αυτή είναι πολύ μικρή και αμελείται. Η υιοθέτηση ενός συμμετρικού τανυστή τάσεων υποθέτει ότι η ύλη είναι συνεχώς κατανεμημένη σε όλη την έκταση του ρευστού. Όμως, η περιστροφική κίνηση σωματιδίων σε εναιωρήματα οδηγεί σε ένα ασύμμετρο τανυστή τάσεων, γνωστό ως τάση σύζευξης (couple stress), που είναι περισσότερο πιθανό να προκύψει σε ρευστά αποτελούμενα από μεγάλα μόρια. Μια εμπεριστατωμένη τέτοια θεωρία, επονομαζόμενη θεωρία τάση σύζευξης (Couple stress theory) είναι αυτή που αναπτύχθηκε από τον Stokes που έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την ρεολογική περιγραφή λιπαντικών, αίματος, και πολυμερικών νανοσωματιδίων. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί  εξαγωγή αυτού του καταστατικού μοντέλου βασιζόμενη στη χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα καθίστανται, από κατασκευής τους, σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Έτσι, με χρήση της ΘΕΙ θα είμαστε σε θέση να ελέγξουμε κατά πόσο ο ασύμμετρος τανυστής τάσεων που προτάθηκε από τον Stokes είναι σε παραβίαση των νόμων της ΘΕΙ, π.χ. σε σχέση με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής που απαιτεί ένα μη-αρνητικό ρυθμό παραγωγής εντροπίας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της  προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς αλυσίδων ροφημένων σε νανοσωματίδια υπό την επίδραση ροϊκού πεδίου»

Περιγραφή: Τα πολυμερικά νανοσύνθετα (ΠΝΣ) υλικά αποτελούν μία τάξη νανοδομημένων υλικών στα οποία νανοσωματίδια (σωματίδια τυπικού μεγέθους νανομέτρου) ενσωματώνονται σε μία πολυμερική μήτρα, κάτι που οδηγεί σε σημαντική βελτίωση των μηχανικών, οπτικών, ρεολογικών, και άλλων ιδιοτήτων του. Σε πολλές περιπτώσεις, η πολυμερική αλυσίδα δύναται να ροφηθεί πάνω στο νανοσωματίδιο, π.χ. λόγω της δημιουργίας δεσμών υδρογόνου μεταξύ νανοσωματιδίου και πολυμερικής αλυσίδας. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί  μοντελοποίηση αυτού του φαινομένου βασιζόμενη στη χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα καθίστανται, από κατασκευής τους, σύμφωνα με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Η μοντελοποίηση θα παρέχει τα ποσοστά των ροφημένων αλυσίδων σαν συνάρτηση της ισχύος του ροϊκού πεδίου, καθώς και τις ρεολογικές τους ιδιότητες (π.χ. το ιξώδες).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο παρακάτω  θέμα: «Ρεολογική περιγραφή του θιξοτροπικών ρευστών»

Περιγραφή: Μια πλειάδα ρευστών που ενδιαφέρουν πολλές βιομηχανίες, όπως στη πετρελαϊκή βιομηχανία [π.χ. αργό πετρέλαιο και ρευστά διάτρησης (drilling fluids)], κατασκευαστική βιομηχανία (π.χ., τσιμέντο), στη βιομηχανία τροφίμων (π.χ. κέτσαπ, μαργαρίνη και μαγιονέζα) και στη βιομηχανία φαρμάκων/καλλυντικών (π.χ. , αίμα, πάστες και αφροί), παρουσιάζουν τάση διαρροής, δηλαδή ρέουν μόνο όταν μία κρίσιμη τιμή της τάσης υπερκεραστεί, ενώ συμπεριφέρονται σαν στερεά κάτω από αυτή. Πρόσφατα, προτείναμε ένα ρεολογικό μοντέλο στο οποίο προβλέψαμε την ύπαρξή, πέραν της τάσεως διαρροής ως τη διατμήτική τάση, καθέτων τάσεων διαρροής, κάτι που πρώτη φορά αναφέρθηκε στην βιβλιογραφία. Περισσότερο πρόσφατα, οι Thomson et al. κατέδειξαν την ύπαρξή ενός τανυστή τάσεων διαρροής μέσω πειραματικών ρεολογικών μετρήσεων για διάφορα θιξοτροπικά ρευστά, όπως τζελ μαλλιών, και πάστες. Στη παρούσα διδακτορική εργασία θα πραγματοποιηθεί η μοντελοποίηση η οποία θα βασιστεί στη χρήση του φορμαλισμού Γενικευμένων Αγκυλών ή/και GENERIC της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας (ΘΕΙ). Τα ιδιαίτερα ελκυστικά πλεονεκτήματα χρήσης φορμαλισμών ΘΕΙ είναι ότι τα αναπτυγμένα μοντέλα είναι, από κατασκευής τους, σε συμφωνία με τους θερμοδυναμικούς νόμους. Η μοντελοποίηση θα παρέχει τις ρεολογικές ιδιότητες αυτών των ρευστών (π.χ. το ιξώδες), οι οποίες και θα συγκριθούν με διαθέσιμες πειραματικές μετρήσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα:  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Χημική Μηχανική ή Θεωρητική/Υπολογιστική Χημεία, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, ή Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Φυσική. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της αποκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Σ. Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής pavlos.stefanou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ: 25002178, Φαξ: 2500236