Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας - Τηλ.: 25002430 | Φαξ.: 25829091

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Περιγραφή: Η διατριβή αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διερεύνηση εφαρμογών  που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Διαδικτύου των Πραγμάτων, (μέσα από τη χρήση κινητών συσκευών, τεχνολογιών αισθητήρων και συλλογή δεδομένων από τους χρήστες - crowdsourcing) για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους χρήστες. Η διατριβή θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων για να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν στην τυπική εκπαίδευση ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή σε συνθήκες άτυπης μάθησης για να έχουν θετικό αντίκτυπο στη μάθηση ή/και στη συμπεριφορά και στάσεις των χρηστών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, π.χ. Πληροφορική/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή/Εκπαίδευση/Εκπαιδευτική Τεχνολογία/Διαδραστικά πολυμέσα και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.  Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (π.χ. Android, iOS) που αξιοποιούν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την εμπειρική διερεύνηση αυτών των εφαρμογών.  Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εμπειρία στη δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile apps), β) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, γ) εμπειρία σε πειραματική έρευνα (experimental research), δ) καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης, ε) ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική ή πλήρη φοίτηση.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή να εμπλακούν σε συναφή, μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Λάμπρος Λαμπρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

Ιόλη Νικολαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, iolie.nicolaidou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές που είναι εγκατεστημένες στο περιβάλλον τους (π.χ. στο σπίτι, στην πόλη, στο αυτοκίνητο κτλ.). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.  Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.)

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μηχανική Μάθηση και Κοινωνία»

Περιγραφή: Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές μηχανικής μάθησης έχουν εισβάλει σε κάθε πτυχή της χρήσης της τεχνολογίας από τον άνθρωπο και πλέον καθορίζουν σημαντικά την καθημερινότητα μας. Καινούργιες ανακαλύψεις στον τομέα της μηχανικής μάθησης σχετικές με τα Foundation Models (π.χ., GPT), ανοίγουν νέες προοπτικές χρήσης της μηχανικής μάθησης στην κοινωνία μας. Η διατριβή θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνικών μηχανικής μάθησης για τη διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει η χρήση αυτών των τεχνικών στην κοινωνία.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφή περιοχή, π.χ. Επιστήμη Δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης με χρήση Python β) Εμπειρία στη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών, γ) Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική ή πλήρη φοίτηση.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή να εμπλακούν σε συναφή, μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Κωνσταντίνος Τζιούβας, Επίκουρος Καθηγητής, costas.tziouvas@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Τεχνολογίες εκτεταμένης πραγματικότητας και μάθηση» ή «Κοινωνικά Μέσα και Μάθηση» Περιγραφή:

To διδακτορικό αυτό μπορεί να εστιάσει σε ένα από τα ακόλουθα θέματα 

«Τεχνολογίες εκτεταμένης πραγματικότητας και μάθηση» ή «Κοινωνικά Μέσα και Μάθηση»

Και τα δύο θέματα βασίζονται στην έρευνα που γίνεται στην Ερευνητική Ομάδα Νέα Μέσα, Νόηση και Μάθηση -MCL- (http://mcl.cut.ac.cy) στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μέσα από διαδικασίες σχεδιαστικής έρευνας (design-based Research), ο/η υποψήφιος/α διδακτορικός/ή φοιτητής/ήτρια θα διερευνήσει θέματα τα οποία αφορούν στο πώς συγκεκριμένες τεχνολογίες διαμεσολαβούν τη μάθηση.  Το θέμα θα εξειδικευθεί αναλόγως του υποβάθρου του ατόμου που θα επιλεγεί.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κατοχή βασικού τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε συναφή, με την προκήρυξη, περιοχή, με ελάχιστο γενικό βαθμό 7,5/10 (ή το αντίστοιχο).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ, σε γνωστικό αντικείμενο το οποίο συμπληρώνει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τις βασικές σπουδές.
 • Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, όπως αυτό τεκμηριώνεται από το βιογραφικό και την αναλυτική βαθμολογία των πτυχίων.
 • Καλή γνώση μεθοδολογιών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, και γνώση προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης ή/και ποιοτικών μεθοδολογιών ανάλυσης.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

Σημειώσεις: Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν:

 • Σύντομη επιστολή στην οποία να επεξηγούν το ενδιαφέρον τους για τη θέση.
 • Βιογραφικό στα αγγλικά ή στα ελληνικά .
 • Υποχρεωτικά δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές πανεπιστημίου.  
 •  Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος και του ερευνητικού εργαστηρίου MCL να εμπλακούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή/και να εργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα επί πληρωμή.

Ερευνητική Σύμβουλος : Ελένη Α. Κύζα, Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας Eleni.Kyza@cut.ac.cy

 

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας - Τηλ.: 25002430 | Φαξ.: 25829091

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Περιγραφή: Η διατριβή αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διερεύνηση εφαρμογών  που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Διαδικτύου των Πραγμάτων, (μέσα από τη χρήση κινητών συσκευών, τεχνολογιών αισθητήρων και συλλογή δεδομένων από τους χρήστες - crowdsourcing) για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους χρήστες. Η διατριβή θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων για να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν στην τυπική εκπαίδευση ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή σε συνθήκες άτυπης μάθησης για να έχουν θετικό αντίκτυπο στη μάθηση ή/και στη συμπεριφορά και στάσεις των χρηστών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, π.χ. Πληροφορική/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή/Εκπαίδευση/Εκπαιδευτική Τεχνολογία/Διαδραστικά πολυμέσα και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.  Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (π.χ. Android, iOS) που αξιοποιούν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την εμπειρική διερεύνηση αυτών των εφαρμογών.  Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εμπειρία στη δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile apps), β) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, γ) εμπειρία σε πειραματική έρευνα (experimental research), δ) καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης, ε) ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική ή πλήρη φοίτηση.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή να εμπλακούν σε συναφή, μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Λάμπρος Λαμπρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

Ιόλη Νικολαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, iolie.nicolaidou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές που είναι εγκατεστημένες στο περιβάλλον τους (π.χ. στο σπίτι, στην πόλη, στο αυτοκίνητο κτλ.). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.  Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.)

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μηχανική Μάθηση και Κοινωνία»

Περιγραφή: Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές μηχανικής μάθησης έχουν εισβάλει σε κάθε πτυχή της χρήσης της τεχνολογίας από τον άνθρωπο και πλέον καθορίζουν σημαντικά την καθημερινότητα μας. Καινούργιες ανακαλύψεις στον τομέα της μηχανικής μάθησης σχετικές με τα Foundation Models (π.χ., GPT), ανοίγουν νέες προοπτικές χρήσης της μηχανικής μάθησης στην κοινωνία μας. Η διατριβή θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνικών μηχανικής μάθησης για τη διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει η χρήση αυτών των τεχνικών στην κοινωνία.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφή περιοχή, π.χ. Επιστήμη Δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης με χρήση Python β) Εμπειρία στη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών, γ) Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική ή πλήρη φοίτηση.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή να εμπλακούν σε συναφή, μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Κωνσταντίνος Τζιούβας, Επίκουρος Καθηγητής, costas.tziouvas@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Τεχνολογίες εκτεταμένης πραγματικότητας και μάθηση» ή «Κοινωνικά Μέσα και Μάθηση» Περιγραφή:

To διδακτορικό αυτό μπορεί να εστιάσει σε ένα από τα ακόλουθα θέματα 

«Τεχνολογίες εκτεταμένης πραγματικότητας και μάθηση» ή «Κοινωνικά Μέσα και Μάθηση»

Και τα δύο θέματα βασίζονται στην έρευνα που γίνεται στην Ερευνητική Ομάδα Νέα Μέσα, Νόηση και Μάθηση -MCL- (http://mcl.cut.ac.cy) στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μέσα από διαδικασίες σχεδιαστικής έρευνας (design-based Research), ο/η υποψήφιος/α διδακτορικός/ή φοιτητής/ήτρια θα διερευνήσει θέματα τα οποία αφορούν στο πώς συγκεκριμένες τεχνολογίες διαμεσολαβούν τη μάθηση.  Το θέμα θα εξειδικευθεί αναλόγως του υποβάθρου του ατόμου που θα επιλεγεί.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κατοχή βασικού τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε συναφή, με την προκήρυξη, περιοχή, με ελάχιστο γενικό βαθμό 7,5/10 (ή το αντίστοιχο).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ, σε γνωστικό αντικείμενο το οποίο συμπληρώνει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τις βασικές σπουδές.
 • Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, όπως αυτό τεκμηριώνεται από το βιογραφικό και την αναλυτική βαθμολογία των πτυχίων.
 • Καλή γνώση μεθοδολογιών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, και γνώση προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης ή/και ποιοτικών μεθοδολογιών ανάλυσης.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

Σημειώσεις: Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν:

 • Σύντομη επιστολή στην οποία να επεξηγούν το ενδιαφέρον τους για τη θέση.
 • Βιογραφικό στα αγγλικά ή στα ελληνικά .
 • Υποχρεωτικά δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές πανεπιστημίου.  
 •  Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος και του ερευνητικού εργαστηρίου MCL να εμπλακούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή/και να εργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα επί πληρωμή.

Ερευνητική Σύμβουλος : Ελένη Α. Κύζα, Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας Eleni.Kyza@cut.ac.cy