Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

► Για υποβολή αίτησης, από εδώ


Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ψηφιακές ικανότητες για την προώθηση της αυτο-ρύθμισης της μάθησης και διδασκαλίας σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως ή υβριδικής μάθησης»

Περιγραφή: Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε το ρόλο της ψηφιακής εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή, τονίζοντας επίσης τη σημασία της ψηφιακής επάρκειας για εκπαιδευτικούς και φοιτητές όλων των βαθμίδων. Αυτές οι αλλαγές επισημαίνουν ακόμη πιο έντονα την ανάγκη για αλλαγή των παραδοσιακών μοντέλων μάθησης και διδασκαλίας, αλλά και τη διερεύνηση των στοιχείων τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της μάθησης και διδασκαλίας.  Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η διερεύνηση των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που συνεισφέρουν στη συνεργασία και αυτο-ρύθμιση της μάθησης και της διδασκαλίας στο πλαίσιο τεχνολογικά-υποστηριζόμενης υβριδικής μάθησης.  Πιθανή περιοχή διερεύνησης μπορεί, για παράδειγμα, να είναι το είδος της στήριξης το οποίο χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί (καθηγητές πανεπιστημίου ή καθηγητές και δάσκαλοι δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τις ανάγκες των μανθανόντων και μανθανουσών κατά την εξ αποστάσεως μάθηση ή τη μάθηση σε υβριδικές καταστάσεις. Το τελικό θέμα θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με το/τη φοιτητή/τρια. Πεδία εφαρμογής μπορεί να αποτελέσουν περιβάλλοντα MOOCs, παιχνιδοποιημένες προσεγγίσεις, ή συνδυασμός προσεγγίσεων, σε γνωστικό αντικείμενο που θα προσδιοριστεί κατά την ανάπτυξη της διδακτορικής πρότασης έρευνας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή, με την προκήρυξη, περιοχή (π.χ. Εκπαίδευση ή Ψυχολογία ή Πληροφορική), και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία συμπληρώνουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τις βασικές σπουδές σε μια από τις πιο πάνω τρεις περιοχές (π.χ. εκπαιδευτική τεχνολογία).  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν ισχυρό ακαδημαϊκό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, όπως αυτό τεκμηριώνεται από το βιογραφικό τους και την αναλυτική βαθμολογία των πτυχίων τους, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα:

 • Ερευνητική εμπειρία, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές διαστάσεις της τεχνολογικά-υποστηριζόμενης μάθησης
 • Καλή γνώση μεθοδολογιών συλλογής και ανάλυσης πολυτροπικών δεδομένων, και γνώση προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης ή/και ποιοτικών μεθοδολογιών ανάλυσης
 • Εμπειρία στη δημιουργία τεχνολογικά-υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης ή εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • Δυνατότητα αυτόνομης εργασίας
 • Διδακτική πείρα με χρήση τεχνολογίας
 • Δημοσιεύσεις.

 

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν:

 • Σύντομη επιστολή στην οποία να επεξηγούν το ενδιαφέρον τους για τη θέση
 • Βιογραφικό στα αγγλικά ή στα ελληνικά 
 • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση, σε σχέση με την πιο πάνω περιγραφή της θέσης, στα Αγγλικά και στα ελληνικά (μέχρι 2 σελίδες), και
 • Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από καθηγητές πανεπιστημίου.  

Σημειώσεις: Οι επιστολές θα πρέπει να σταλούν κατ’ ευθείαν στο Πανεπιστήμιο ή στην επιβλέπουσα από τα άτομα που θα τις γράψουν. Γίνονται δεκτά άτομα τα οποία δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά.

Ερευνητική Σύμβουλος: Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Eleni.Kyza@cut.ac.cy & mcl.cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Περιγραφή: Η διατριβή αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διερεύνηση εφαρμογών  που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Διαδικτύου των Πραγμάτων, (μέσα απο τη χρήση κινητών συσκευών, τεχνολογιών αισθητήρων και συλλογή δεδομένων απο τους χρήστες - crowdsourcing) για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους χρήστες. Η διατριβή θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων για να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν στην τυπική εκπαίδευση ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή σε συνθήκες άτυπης μάθησης για να έχουν θετικό αντίκτυπο στη μάθηση ή/και στη συμπεριφορά και στάσεις των χρηστών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, π.χ. Πληροφορική/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή/Εκπαίδευση/Εκπαιδευτική Τεχνολογία/Διαδραστικά πολυμέσα και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.  Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (π.χ. Android, iOS) που αξιοποιούν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την εμπειρική διερεύνηση αυτών των εφαρμογών.  Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εμπειρία στη δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile apps), β) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, γ) εμπειρία σε πειραματική έρευνα (experimental research), δ) καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης, ε) ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική ή πλήρη φοίτηση.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή να εμπλακούν σε συναφή, μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

Ιόλη Νικολαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, iolie.nicolaidou@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές (π.χ. σε μια ‘έξυπνη πόλη’). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.  Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.)

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τους αναφερόμενους ερευνητικούς συμβούλους κάθε θέσης καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 25002521, Φαξ.: 25829091)

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022

► Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

► Για υποβολή αίτησης, από εδώ


Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ψηφιακές ικανότητες για την προώθηση της αυτο-ρύθμισης της μάθησης και διδασκαλίας σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως ή υβριδικής μάθησης»

Περιγραφή: Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε το ρόλο της ψηφιακής εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή, τονίζοντας επίσης τη σημασία της ψηφιακής επάρκειας για εκπαιδευτικούς και φοιτητές όλων των βαθμίδων. Αυτές οι αλλαγές επισημαίνουν ακόμη πιο έντονα την ανάγκη για αλλαγή των παραδοσιακών μοντέλων μάθησης και διδασκαλίας, αλλά και τη διερεύνηση των στοιχείων τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της μάθησης και διδασκαλίας.  Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής είναι η διερεύνηση των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που συνεισφέρουν στη συνεργασία και αυτο-ρύθμιση της μάθησης και της διδασκαλίας στο πλαίσιο τεχνολογικά-υποστηριζόμενης υβριδικής μάθησης.  Πιθανή περιοχή διερεύνησης μπορεί, για παράδειγμα, να είναι το είδος της στήριξης το οποίο χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί (καθηγητές πανεπιστημίου ή καθηγητές και δάσκαλοι δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τις ανάγκες των μανθανόντων και μανθανουσών κατά την εξ αποστάσεως μάθηση ή τη μάθηση σε υβριδικές καταστάσεις. Το τελικό θέμα θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με το/τη φοιτητή/τρια. Πεδία εφαρμογής μπορεί να αποτελέσουν περιβάλλοντα MOOCs, παιχνιδοποιημένες προσεγγίσεις, ή συνδυασμός προσεγγίσεων, σε γνωστικό αντικείμενο που θα προσδιοριστεί κατά την ανάπτυξη της διδακτορικής πρότασης έρευνας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή, με την προκήρυξη, περιοχή (π.χ. Εκπαίδευση ή Ψυχολογία ή Πληροφορική), και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία συμπληρώνουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τις βασικές σπουδές σε μια από τις πιο πάνω τρεις περιοχές (π.χ. εκπαιδευτική τεχνολογία).  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν ισχυρό ακαδημαϊκό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, όπως αυτό τεκμηριώνεται από το βιογραφικό τους και την αναλυτική βαθμολογία των πτυχίων τους, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα:

 • Ερευνητική εμπειρία, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές διαστάσεις της τεχνολογικά-υποστηριζόμενης μάθησης
 • Καλή γνώση μεθοδολογιών συλλογής και ανάλυσης πολυτροπικών δεδομένων, και γνώση προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης ή/και ποιοτικών μεθοδολογιών ανάλυσης
 • Εμπειρία στη δημιουργία τεχνολογικά-υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης ή εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • Δυνατότητα αυτόνομης εργασίας
 • Διδακτική πείρα με χρήση τεχνολογίας
 • Δημοσιεύσεις.

 

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν:

 • Σύντομη επιστολή στην οποία να επεξηγούν το ενδιαφέρον τους για τη θέση
 • Βιογραφικό στα αγγλικά ή στα ελληνικά 
 • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση, σε σχέση με την πιο πάνω περιγραφή της θέσης, στα Αγγλικά και στα ελληνικά (μέχρι 2 σελίδες), και
 • Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από καθηγητές πανεπιστημίου.  

Σημειώσεις: Οι επιστολές θα πρέπει να σταλούν κατ’ ευθείαν στο Πανεπιστήμιο ή στην επιβλέπουσα από τα άτομα που θα τις γράψουν. Γίνονται δεκτά άτομα τα οποία δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά.

Ερευνητική Σύμβουλος: Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Eleni.Kyza@cut.ac.cy & mcl.cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Περιγραφή: Η διατριβή αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διερεύνηση εφαρμογών  που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Διαδικτύου των Πραγμάτων, (μέσα απο τη χρήση κινητών συσκευών, τεχνολογιών αισθητήρων και συλλογή δεδομένων απο τους χρήστες - crowdsourcing) για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους χρήστες. Η διατριβή θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων για να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν στην τυπική εκπαίδευση ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή σε συνθήκες άτυπης μάθησης για να έχουν θετικό αντίκτυπο στη μάθηση ή/και στη συμπεριφορά και στάσεις των χρηστών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, π.χ. Πληροφορική/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή/Εκπαίδευση/Εκπαιδευτική Τεχνολογία/Διαδραστικά πολυμέσα και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.  Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (π.χ. Android, iOS) που αξιοποιούν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την εμπειρική διερεύνηση αυτών των εφαρμογών.  Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εμπειρία στη δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile apps), β) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, γ) εμπειρία σε πειραματική έρευνα (experimental research), δ) καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης, ε) ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική ή πλήρη φοίτηση.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή να εμπλακούν σε συναφή, μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

Ιόλη Νικολαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, iolie.nicolaidou@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές (π.χ. σε μια ‘έξυπνη πόλη’). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.  Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.)

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από τους αναφερόμενους ερευνητικούς συμβούλους κάθε θέσης καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 25002521, Φαξ.: 25829091)