Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στη Μηχανολογική/Βιοϊατρική Μηχανική στο αντικείμενο: «In vitro και in vivo διερεύνηση των επιδράσεων των καρδιαγγειακών στεντ σε αιμοδυναμικές και αιμορεολογικές παραμέτρους»

Απαιτούμενα Προσόντα: Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα τύχει υποτροφίας μεταπτυχιακού συνεργάτη που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα σχετικών ερευνητικών κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) σε αντικείμενο Μηχανολογίας ή Βιοϊατρικής Μηχανικής. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξαιρετικό ακαδημαϊκό προφίλ με πολύ ισχυρό υπόβαθρο στην πειραματική ρευστομηχανική ή / και πειραματική ρεολογία.

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα διερευνήσει μεταβολές στην αιμοδυναμική (π.χ. πίεση αίματος και χαρακτηριστικά ροής αίματος) και αιμορεολογικές παραμέτρους (π.χ. ιξώδες δείγματος, συσσωμάτωση ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC), παραμορφωσιμότητα, λύση RBC, κ.α.) ως αποτέλεσμα της ροής μέσω αγγείων με στεντ. Η μελέτη θα περιλαμβάνει in vitro δοκιμές σε φυσιολογικούς και ενδοθηλιοποιημένους πολυμερείς σωλήνες καθώς και in vivo αξιολόγηση σε ένα ζωικό μοντέλο. Τεχνικές "υγρού εργαστηρίου", συστήματα αιμορεολογίας και καινοτόμες τεχνικές in vivo παρακολούθησης θα αξιοποιηθούν για να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο η μηχανική συμπεριφορά και η φυσιολογία του αίματος μεταβάλλονται λόγω των πιέσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή του στεντ. Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής θα παρέχουν πληροφορίες για το πώς η λειτουργικότητα του στεντ μπορεί να διακυβευτεί από τις επιπλοκές στο σημείο της εμφύτευσης και τις πιθανές συνέπειες στην κυκλοφορική φυσιολογία.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Ευστάθιος Καλυβιώτη, Επίκουρος Καθηγητής e.kaliviotis@cut.ac.cy

Ανδρέας Αναγιωτός, Καθηγητής  andreas.anayiotos@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στη Βιοϊατρική Μηχανική στο αντικείμενο: «Διερεύνηση φλεγμονής και πήξης αίματος – Χαρακτηρισμός ροής αίματος σε μικροροϊκές εφαρμογές»

Περιγραφή: Παθολογικές καταστάσεις, όπως η φλεγμονή και η πήξη στο αίμα, προκαλούν διάφορα προβλήματα υγείας και επιπλοκές. Σχετικοί βιοδείκτες έχουν αναγνωριστεί και κλινικά τεστ έχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση αυτών των καταστάσεων. Η φλεγμονή και η πήξη επηρεάζουν τη μικροδομή του αίματος μέσω διαφορετικών μηχανισμών. Ως αποτέλεσμα η συμπεριφορά ροής και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του αίματος επηρεάζονται σημαντικά. Σε αυτή τη μελέτη, οι μεταβολές στη συμπεριφορά ροής του αίματος στη μικροκλίμακα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης φλεγμονής και πήξης, θα διερευνηθούν χρησιμοποιώντας πειραματικές τεχνικές Ρευστομηχανικής και μικροροϊκής σε συνδυασμό με τις τεχνικές επεξεργασίας εικόνων και Ρεομετρία. Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε μικροροϊκές διατάξεις, με στόχο την εφαρμογή των αναπτυγμένων τεχνικών και μεθόδων σε μια συσκευή Point-of-Care.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανολογία ή σε στενά συνδεδεμένο τομέα, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανολογία ή σε σχετικό τομέα και κατά προτίμηση να έχουν ολοκληρώσει ένα πειραματικό πρόγραμμα Master σε ένα σχετικό με το παρόν θέμα. Η εμπειρία σε τεχνικές micro-Particle Image Velocimetry και ανάλυση και επεξεργασία εικόνας είναι επιθυμητή. Η εμπειρία σε πειραματικά έργα που περιλαμβάνουν χειρισμό και επεξεργασία αίματος ή βιορευστών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες, να συνεργάζεται με βιομηχανικούς συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μια Καλυπτική Επιστολή και μία μονοσέλιδη ερευνητική πρόταση στην αγγλική, η οποία θα είναι σχετική με το θέμα του έργου.

Κύπριοι πολίτες, υπήκοοι της ΕΕ, και υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Χρηματοδότηση: To Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα χρηματοδοτούμενο Διδακτορικό Πρόγραμμα με θέμα τη διερεύνηση της ροής αίματος σε μικροροϊκές εφαρμογές (microfluidics), χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές Ρευστομηχανικής.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

Ευστάθιος Καλυβιώτη, Επίκουρος Καθηγητής, e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στη Βιοϊατρική Μηχανική στο αντικείμενο:  «Διερεύνηση φλεγμονής και πήξης αίματος, με τεχνικές Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος/Εικόνας και τεχνικές μηχανικού χαρακτηρισμού εμβιορευστών»

Περιγραφή: Παθολογικές καταστάσεις, όπως η φλεγμονή και η πήξη στο αίμα, προκαλούν διάφορα προβλήματα υγείας και επιπλοκές. Σχετικοί βιοδείκτες έχουν αναγνωριστεί και κλινικά τεστ έχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση αυτών των καταστάσεων. Η φλεγμονή και η πήξη επηρεάζουν τις μηχανικές ιδιότητες του αίματος μέσω διαφορετικών μηχανισμών, ωστόσο και οι δύο συνθήκες προκαλούν έντονες αλλαγές στη μικροδομή του ρευστού. Σε αυτή τη μελέτη, οι μεταβολές στη μικροδομή του αίματος, ως αποτέλεσμα της αυξημένης φλεγμονής και πήξης, θα διερευνηθούν χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος/εικόνας, και ηλεκτρομηχανικού χαρακτηρισμού εμβιορευστών. Εξειδικευμένα λογισμικά πακέτα και ηλεκτρομηχανικές τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό των προαναφερθέντων συνθηκών, με στόχο την εφαρμογή των μεθόδων σε συσκευές Point-of-Care.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή πτυχίο σε πολύ σχετικό τομέα, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανική ή Ηλεκτρολογική Μηχανική ή σε πολύ σχετικό τομέα, και κατά προτίμηση να έχουν ολοκληρώσει πειραματική Διατριβή Master σε σχετικό με το παρόν πεδίο μελέτης θέμα. Η εμπειρία στην επεξεργασία δεδομένων / εικόνας με λογισμικό όπως Matlab, Python (ή άλλο) είναι απαραίτητη. Η εμπειρία σε πειραματικές μελέτες που εμπλέκουν χειρισμό δειγμάτων αίματος είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές ικανότητες στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μια Καλυπτική Επιστολή και μία μονοσέλιδη ερευνητική πρόταση στην αγγλική, η οποία θα είναι σχετική με το θέμα του έργου.

Κύπριοι πολίτες, υπήκοοι της ΕΕ, και υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Χρηματοδότηση: Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει μια χρηματοδοτούμενο Διδακτορικό Πρόγραμμα με θέμα τη διερεύνηση των επιπτώσεων της φλεγμονής και της πήξης στη μικροδομή του αίματος, χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος/εικόνας και μηχανικού χαρακτηρισμού εμβιορευστών.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευστάθιος Καλυβιώτη, Επίκουρος Καθηγητής, e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002819

Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στη Μηχανολογική/Βιοϊατρική Μηχανική στο αντικείμενο: «In vitro και in vivo διερεύνηση των επιδράσεων των καρδιαγγειακών στεντ σε αιμοδυναμικές και αιμορεολογικές παραμέτρους»

Απαιτούμενα Προσόντα: Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα τύχει υποτροφίας μεταπτυχιακού συνεργάτη που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα σχετικών ερευνητικών κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) σε αντικείμενο Μηχανολογίας ή Βιοϊατρικής Μηχανικής. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξαιρετικό ακαδημαϊκό προφίλ με πολύ ισχυρό υπόβαθρο στην πειραματική ρευστομηχανική ή / και πειραματική ρεολογία.

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα διερευνήσει μεταβολές στην αιμοδυναμική (π.χ. πίεση αίματος και χαρακτηριστικά ροής αίματος) και αιμορεολογικές παραμέτρους (π.χ. ιξώδες δείγματος, συσσωμάτωση ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC), παραμορφωσιμότητα, λύση RBC, κ.α.) ως αποτέλεσμα της ροής μέσω αγγείων με στεντ. Η μελέτη θα περιλαμβάνει in vitro δοκιμές σε φυσιολογικούς και ενδοθηλιοποιημένους πολυμερείς σωλήνες καθώς και in vivo αξιολόγηση σε ένα ζωικό μοντέλο. Τεχνικές "υγρού εργαστηρίου", συστήματα αιμορεολογίας και καινοτόμες τεχνικές in vivo παρακολούθησης θα αξιοποιηθούν για να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο η μηχανική συμπεριφορά και η φυσιολογία του αίματος μεταβάλλονται λόγω των πιέσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή του στεντ. Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής θα παρέχουν πληροφορίες για το πώς η λειτουργικότητα του στεντ μπορεί να διακυβευτεί από τις επιπλοκές στο σημείο της εμφύτευσης και τις πιθανές συνέπειες στην κυκλοφορική φυσιολογία.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Ευστάθιος Καλυβιώτη, Επίκουρος Καθηγητής e.kaliviotis@cut.ac.cy

Ανδρέας Αναγιωτός, Καθηγητής  andreas.anayiotos@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στη Βιοϊατρική Μηχανική στο αντικείμενο: «Διερεύνηση φλεγμονής και πήξης αίματος – Χαρακτηρισμός ροής αίματος σε μικροροϊκές εφαρμογές»

Περιγραφή: Παθολογικές καταστάσεις, όπως η φλεγμονή και η πήξη στο αίμα, προκαλούν διάφορα προβλήματα υγείας και επιπλοκές. Σχετικοί βιοδείκτες έχουν αναγνωριστεί και κλινικά τεστ έχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση αυτών των καταστάσεων. Η φλεγμονή και η πήξη επηρεάζουν τη μικροδομή του αίματος μέσω διαφορετικών μηχανισμών. Ως αποτέλεσμα η συμπεριφορά ροής και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του αίματος επηρεάζονται σημαντικά. Σε αυτή τη μελέτη, οι μεταβολές στη συμπεριφορά ροής του αίματος στη μικροκλίμακα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης φλεγμονής και πήξης, θα διερευνηθούν χρησιμοποιώντας πειραματικές τεχνικές Ρευστομηχανικής και μικροροϊκής σε συνδυασμό με τις τεχνικές επεξεργασίας εικόνων και Ρεομετρία. Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε μικροροϊκές διατάξεις, με στόχο την εφαρμογή των αναπτυγμένων τεχνικών και μεθόδων σε μια συσκευή Point-of-Care.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανολογία ή σε στενά συνδεδεμένο τομέα, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανολογία ή σε σχετικό τομέα και κατά προτίμηση να έχουν ολοκληρώσει ένα πειραματικό πρόγραμμα Master σε ένα σχετικό με το παρόν θέμα. Η εμπειρία σε τεχνικές micro-Particle Image Velocimetry και ανάλυση και επεξεργασία εικόνας είναι επιθυμητή. Η εμπειρία σε πειραματικά έργα που περιλαμβάνουν χειρισμό και επεξεργασία αίματος ή βιορευστών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες, να συνεργάζεται με βιομηχανικούς συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μια Καλυπτική Επιστολή και μία μονοσέλιδη ερευνητική πρόταση στην αγγλική, η οποία θα είναι σχετική με το θέμα του έργου.

Κύπριοι πολίτες, υπήκοοι της ΕΕ, και υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Χρηματοδότηση: To Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα χρηματοδοτούμενο Διδακτορικό Πρόγραμμα με θέμα τη διερεύνηση της ροής αίματος σε μικροροϊκές εφαρμογές (microfluidics), χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές Ρευστομηχανικής.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

Ευστάθιος Καλυβιώτη, Επίκουρος Καθηγητής, e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στη Βιοϊατρική Μηχανική στο αντικείμενο:  «Διερεύνηση φλεγμονής και πήξης αίματος, με τεχνικές Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος/Εικόνας και τεχνικές μηχανικού χαρακτηρισμού εμβιορευστών»

Περιγραφή: Παθολογικές καταστάσεις, όπως η φλεγμονή και η πήξη στο αίμα, προκαλούν διάφορα προβλήματα υγείας και επιπλοκές. Σχετικοί βιοδείκτες έχουν αναγνωριστεί και κλινικά τεστ έχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση αυτών των καταστάσεων. Η φλεγμονή και η πήξη επηρεάζουν τις μηχανικές ιδιότητες του αίματος μέσω διαφορετικών μηχανισμών, ωστόσο και οι δύο συνθήκες προκαλούν έντονες αλλαγές στη μικροδομή του ρευστού. Σε αυτή τη μελέτη, οι μεταβολές στη μικροδομή του αίματος, ως αποτέλεσμα της αυξημένης φλεγμονής και πήξης, θα διερευνηθούν χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος/εικόνας, και ηλεκτρομηχανικού χαρακτηρισμού εμβιορευστών. Εξειδικευμένα λογισμικά πακέτα και ηλεκτρομηχανικές τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό των προαναφερθέντων συνθηκών, με στόχο την εφαρμογή των μεθόδων σε συσκευές Point-of-Care.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή πτυχίο σε πολύ σχετικό τομέα, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανική ή Ηλεκτρολογική Μηχανική ή σε πολύ σχετικό τομέα, και κατά προτίμηση να έχουν ολοκληρώσει πειραματική Διατριβή Master σε σχετικό με το παρόν πεδίο μελέτης θέμα. Η εμπειρία στην επεξεργασία δεδομένων / εικόνας με λογισμικό όπως Matlab, Python (ή άλλο) είναι απαραίτητη. Η εμπειρία σε πειραματικές μελέτες που εμπλέκουν χειρισμό δειγμάτων αίματος είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές ικανότητες στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μια Καλυπτική Επιστολή και μία μονοσέλιδη ερευνητική πρόταση στην αγγλική, η οποία θα είναι σχετική με το θέμα του έργου.

Κύπριοι πολίτες, υπήκοοι της ΕΕ, και υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Χρηματοδότηση: Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει μια χρηματοδοτούμενο Διδακτορικό Πρόγραμμα με θέμα τη διερεύνηση των επιπτώσεων της φλεγμονής και της πήξης στη μικροδομή του αίματος, χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος/εικόνας και μηχανικού χαρακτηρισμού εμβιορευστών.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευστάθιος Καλυβιώτη, Επίκουρος Καθηγητής, e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002819