Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ. 25002159 | Φαξ.: 25002637

 

 • Μια (1) θέση στην «Επιστήμη και Μηχανική Υλικών στο αντικείμενο: 2ος Νόμος και Ελεγχόμενη Παραγωγή Εντροπίας»

Ο υποψήφιος διδάκτορας απαιτείται όπως έχει θεμελιώδη κατανόηση των μακροσκοπικών θερμοδυναμικών αρχών μη ισορροπίας καθώς θα πρέπει να μελετήσει την προσομοίωση παραγωγής υποβαθμισμένης θερμότητας κατά τη διάρκεια μετασχηματισμών χημικών στοιχείων και συστημάτων στοιχειομετρικών ενώσεων με σκοπό να καθορίσει τη φυσική σημασία και προέλευση της υποβαθμισμένης θερμότητας.

Η εργασία θα πρέπει να παρέχει το φυσικό εργαλείο για να καταστεί δυνατή η ελεγχόμενη μετατόπιση των ισοθερμικών καταστάσεων ισορροπίας σε αντιδρώντα συστήματα αερίου-αερίου, στερεού-στερεού ή στερεού-αερίου. Οι ισοθερμικές αντιδράσεις θα πρέπει να προσομοιωθούν σε σταθερή πίεση μέσω αλγορίθμου με σκοπό τον προσδιορισμό της ελεύθερης ενέργειας Gibbs σε οποιαδήποτε ενδιάμεση κατάσταση μη ισορροπίας.

Όταν και εφόσον γίνουν κατανοητές οι παράμετροι αντίδρασης και ενσωματωθούν στον αλγόριθμο, αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί σε συστήματα που σχετίζονται με το μετασχηματισμό στερεού-αερίου ή την αέρια-αέρια διάσπαση σουλφιδίων (Cu2S, SnS2, ZnS) για το σχηματισμό άφθονου υλικού χαμηλού κόστους με φωτοβολταϊκές ιδιότητες (CZTS) ή/και την αντίδραση στερεού-στερεού για τον αυθόρμητο σχηματισμό στερεού διαλύματος που εμπλέκει διαλυτότυτα μη ισοροπίας των στοιχείων Cu, W που χαρακτηρίζονται από τη μη δυνατότητα αντιστρεπτής ανάμιξης.

Σε όλα τα προαναφερθέντα συστήματα αντίδρασης και μετασχημτισμών, ο στόχος θα είναι ο εξαναγκασμός σε ελεγχόμενη βάση της απομόνωσης μοναδικών αλλά υπαρκτών καταστάσεων ισορροπίας που ενώ σε συμβατική βάση είναι θερμοδυναμικά ανέφικτες έχουν άμεσες βιομηχανικά εκμεταλλεύσιμες προεκτάσεις.

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί πρώτιστα σε θεωρητική βάση, αλλά πιθανώς να επιδιωχθεί και πειραματική επιβεβαίωση με DSC και XRD υψηλής θερμοκρασίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νίκος Αγκαστινιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, nicos.angastiniotis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στην Μηχανολογία και Επιστήμη και Μηχανική Υλικών στο αντικείμενο: Έλεγχος Διαδικασιών Αυθόρμητης Συμπύκνωσης

O υποψήφιος διδάκτορας απαιτείται όπως έχει θεμελιώδη αντίληψη των μακροσκοπικών θερμοδυναμικών διαδικασιών ώστε να είναι σε θέση να μελετήσει τις ιδιότητες των υδρατμών στον αέρα με κύρια έμφαση τη μερική πίεση μη ισορροπίας και στην επίδρασή της στο ρυθμό συμπύκνωσης. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη θεωρητική κατανόηση των σχετικών φαινομένων συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ερμηνείας του ρυθμού εξάτμισης και συμπύκνωσης και την προσομοίωση σε αναλυτικό και υπολογιστικό επίπεδο με σκοπό τον εντοπισμό της πιο επιθυμητής μερικής πίεσης για την ενίσχυση σε σκόπιμη βάση του ρυθμού συμπύκνωσης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Απαιτείται προηγούμενη κατανόηση της μακροσκοπικής θερμοδυναμικής σε επίπεδο Master και γνώση της Matlab (ή οποιουδήποτε άλλου συγκρίσιμου λογισμικού) ενώ θα απαιτηθεί o υποψήφιος να παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 μαθήματα θερμοδυναμικής μη ισορροπίας που διδάσκονται από τον επιβλέποντα ερευνητικό σύμβουλο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νίκος Αγκαστινιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, nicos.angastiniotis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο στην «Ρεολογία Πολύπλοκων Υγρών και Ροές Μικρορροών» Πρόγραμμα Έρευνας: RESEARCH INFRASTRUCTURES / SMALL SCALE INFRASTRUCTURES

Το Τμήμα Μηχανολογίας και Επιστήμης Υλικών και Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου της Τεχνολογίας της Κύπρου προσφέρει υποτροφία διδακτορικού επιπέδου με έμφαση στην έρευνα των ρεολογικών ιδιοτήτων των πολύπλοκων υγρών και βιουγρών και των επιπτώσεών τους στις ροές στη μικροκλίμακα.

Περιγραφή: Εμβιορευστά, ρευστή βιομάζα, τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, πολυμερή, εναιωρήματα,  ενεργά ρευστά, γέλες και άλλα βιομηχανικά ρευστά εμφανίζουν πολύπλοκες ρεολογικές ιδιότητες, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της ροής στη μικροκλίμακα. Σε αυτό το πρόγραμμα θα διεξαχθεί προηγμένος ρεολογικός και δομικός χαρακτηρισμός διάφορων πολύπλοκων υγρών, με σκοπό να διευκρινιστεί η επίδραση των ιδιοτήτων τους για ροές στη μικροκλίμακα. Ρεομετρία τελευταίας τεχνολογίας και κατασκευή μικρορευστονικών διατάξεων, σε συνδυασμό με τεχνικές χαρακτηρισμού της ροής θα είναι διαθέσιμα για την εξέταση διάφορων πτυχών της ροής πολύπλοκων υγρών στη μικροκλίμακα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προπτυχιακό πτυχίο σε Μηχανολογία ή σε σχετικό πεδίο, μεταπτυχιακό πτυχίο σε Μηχανολογία ή σε σχετικό πεδίο. Είναι επιθυμητό να έχουν ολοκληρώσει ερευνητικό πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου σε σχετικό πεδίο με την παρούσα μελέτη. Εμπειρία σε πειραματικά θέματα ρευστομηχανικής / ρεολογίας, μικρορευτονικής και επεξεργασίας δεδομένων είναι σημαντική. Οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό πτυχίο, αλλά με ισχυρό προπτυχιακό πτυχίο και σχετική εμπειρία σε θέματα ρευστομηχανικής, ρεολογίας ή μικρορευστονικής, θα ληφθούν υπόψη: σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου (60 ECTS) ως μέρος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Η εμπειρία σε πειραματικές μελέτες που αφορούν τη χειρισμό και την επεξεργασία αίματος ή βιοϋγρών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί σε διεπιστημονική ομάδα, να συνεργαστεί με βιομηχανικούς συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν μία Συνοδευτικό Επιστολή και μια πρόταση έρευνας μίας σελίδας σελίδας στα Αγγλικά, που θα είναι σχετική με το θέμα του έργου.

Επιλεξιμότητα: Μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι πολίτες της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευστάθιος Καλυβιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική στο αντικείμενο: Επίπεδοι συλλέκτες κενού.

Περιγραφή: Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα τύχει μερικής χρηματοδότησης που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα σχετικών κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) σε αντικείμενο Μηχανολογίας ή Μηχανικής της Ενέργειας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξαιρετικό ακαδημαϊκό προφίλ με πολύ ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο. Επίσης γνώσεις υπολογιστών και ικανότητες προγραμματισμού είναι απαραίτητες.  Γνώσης του λογισμικού TRNSYS για την προσομοίωση ηλιακών συστημάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτήρης Καλογήρου, Καθηγητής, soteris.kalogirou@cut.ac.cy

 • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική στο γνωστικό αντικείμενο: Υβριδικά φωτοβολταικά με επιλεκτική απορρόφηση ηλιακού φάσματος.

Περιγραφη: Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα τύχει μερικής χρηματοδότησης που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα σχετικών κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) σε αντικείμενο Μηχανολογίας ή Μηχανικής της Ενέργειας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξαιρετικό ακαδημαϊκό προφίλ με πολύ ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο. Επίσης γνώσεις υπολογιστών και ικανότητες προγραμματισμού είναι απαραίτητες.  Γνώσης του λογισμικού TRNSYS για την προσομοίωση ηλιακών συστημάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτήρης Καλογήρου, Καθηγητής, soteris.kalogirou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Οπτική Ανίχνευση Επανασύνδεσης Φορέων σε Οργανικές Φωτοβολταϊκές Συσκευές»

Απαιτούμενα Προσόντα: Η θέση είναι για φοιτητή/τρία πλήρους φοίτησης στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής (http://www.devtechcp.eu/) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΜΗΜΕΜΥ). Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υλικών ή Χημεία ή Φυσική ή συναφές πεδίο από διεθνές αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Ανάλογα με την απόδοση του/της υποψηφίου θα υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας/χρηματοδότησης σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστήμιου (https://www.cut.ac.cy/studies/phd). Βάσει δυνητικής διαθεσιμότητας κονδυλίου επιπλέον χρηματοδότηση ενδέχεται να προέρθει μέσω συμμετοχής στην Προηγμένη Ερευνητική Μονάδα Φασματοσκοπίας για την Αειφόρο Διαχείριση Φωτεινής Ενέργειας του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ. Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ανεπτυγμένες οριζόντιες δεξιότητες, με ικανότητα για αναλυτική σκέψη, έφεση στην πειραματική εργασία και εμπειρία στην χρήση Origin ή παρεμφερών λογισμικών για λεπτομερή επεξεργασία δεδομένων. Προηγουμένη πιστοποιημένη συμμετοχή σε πειραματική εργασία με φασματοσκοπικές τεχνικές, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Μοριακή Φασματοσκοπία ή σε συναφές αντικείμενο και γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Matlab/LabView θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η άρτια και βαθιά γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου. Για τους μή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων με σύνολο 60 πιστωτικών μονάδων είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (https://www.cut.ac.cy/studies/phd/quality-ass/).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλλονται μαζί με λεπτομερές βιογραφικό, πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, συνοδευτική επιστολή, 2-3 συστατικές επιστολές και συνοπτική έκθεση που αναδεικνύει τους λόγους που καθιστούν επιθυμητή την εκκίνηση διδακτορικών σπουδών σε αυτό το θέμα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ε. Κεϊβανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, p.keivanidis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Φωτο-ανοδική Μετατόπιση σε Βιομιμητικά Υλικά για Βιώσιμη Διαχείριση Φωτεινής Ενέργειας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Η θέση είναι για φοιτητή/τρία πλήρους φοίτησης στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής (http://www.devtechcp.eu/) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΜΗΜΕΜΥ). Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υλικών ή Χημεία ή Φυσική ή συναφές πεδίο από διεθνές αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Ανάλογα με την απόδοση του/της υποψηφίου θα υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας/χρηματοδότησης σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστήμιου (https://www.cut.ac.cy/studies/phd). Βάσει δυνητικής διαθεσιμότητας κονδυλίου επιπλέον χρηματοδότηση ενδέχεται να προέρθει μέσω συμμετοχής στην Προηγμένη Ερευνητική Μονάδα Φασματοσκοπίας για την Αειφόρο Διαχείριση Φωτεινής Ενέργειας του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ. Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ανεπτυγμένες οριζόντιες δεξιότητες, με ικανότητα για αναλυτική σκέψη, έφεση στην πειραματική εργασία και εμπειρία στην χρήση Origin ή παρεμφερών λογισμικών για λεπτομερή επεξεργασία δεδομένων. Προηγουμένη πιστοποιημένη συμμετοχή σε πειραματική εργασία με φασματοσκοπικές τεχνικές, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Νανοτεχνολογία Υλικών, Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές ή σε συναφές αντικείμενο και γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Matlab/LabView θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η άρτια και βαθιά γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου. Για τους μή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων με σύνολο 60 πιστωτικών μονάδων είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (https://www.cut.ac.cy/studies/phd/quality-ass/).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλλονται μαζί με λεπτομερές βιογραφικό, πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, συνοδευτική επιστολή, 2-3 συστατικές επιστολές και συνοπτική έκθεση που αναδεικνύει τους λόγους που καθιστούν επιθυμητή την εκκίνηση διδακτορικών σπουδών σε αυτό το θέμα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ε. Κεϊβανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, p.keivanidis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική στο γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Διαδικασιών και Συντονισμός Αυτόνομων Ρομποτικών Συστημάτων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης στο εργαστήριο Ρομποτικής Αυτομάτου Ελέγχου και Συστημάτων Αποφάσεων (https://www.rcdslab.org/). Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας/χρηματοδότησης σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστημίου (https://www.cut.ac.cy/studies/phd) και/ή χρηματοδότηση από συμμετοχή του σε εξωτερικά ερευνητικά έργα ανάλογα με την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα των κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή Επιστήμη/Μηχανική Υπολογιστών ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, με εξαιρετικές ικανότητες αναλυτικής σκέψης και προγραμματισμού υπολογιστών. Συγκεκριμένα αναμένεται να έχει εμπειρία με τα ακόλουθα:C/C++/Python Robotic Operating System (ROS)GazeboLinux

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος καλείται να υποβάλει ένα κείμενο στην αγγλική (μέχρι 2 σελίδες) στο οποίο να τεκμηριώνει την συσχέτιση του ακαδημαϊκού του υποβάθρου με το αντικείμενο της θέσης.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββας Γ. Λοΐζου, Αναπληρωτής Καθηγητής savvas.loizou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική και Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών στο γνωστικό αντικείμενο: «Δημιουργία υλικών με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τρισδιάστατης εκτύπωσης»

Απαιτούμενα Προσόντα: Η θέση είναι για φοιτητή/τρία πλήρους φοίτησης στο εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού και Προσθετικής Κατασκευής. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή Προγραμματισμό ή Υπολογιστές ή συναφές πεδίο από διεθνές αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Η μηχανική μάθηση και ειδικότερα οι αλγόριθμοι γεννητικής μάθησης έχουν μεγάλη προοπτική στον τομέα των υλικών και του μηχανολογικού σχεδιασμού. Το έργο στοχεύει στη χρησιμοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης για τη δημιουργία υλικών και υβριδικών σχεδίων ανθρωπου-μηχανης που θα κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, με εξαιρετικές ικανότητες αναλυτικής σκέψης και προγραμματισμού υπολογιστών, και χρήση της αγγλικής γλώσσας. Προηγουμένη εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο σχετικού κλάδου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Πέτρος Σιέγκας, Λέκτορας, petros.siegkas@cut.ac.cy

 

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ. 25002159 | Φαξ.: 25002637

 

 • Μια (1) θέση στην «Επιστήμη και Μηχανική Υλικών στο αντικείμενο: 2ος Νόμος και Ελεγχόμενη Παραγωγή Εντροπίας»

Ο υποψήφιος διδάκτορας απαιτείται όπως έχει θεμελιώδη κατανόηση των μακροσκοπικών θερμοδυναμικών αρχών μη ισορροπίας καθώς θα πρέπει να μελετήσει την προσομοίωση παραγωγής υποβαθμισμένης θερμότητας κατά τη διάρκεια μετασχηματισμών χημικών στοιχείων και συστημάτων στοιχειομετρικών ενώσεων με σκοπό να καθορίσει τη φυσική σημασία και προέλευση της υποβαθμισμένης θερμότητας.

Η εργασία θα πρέπει να παρέχει το φυσικό εργαλείο για να καταστεί δυνατή η ελεγχόμενη μετατόπιση των ισοθερμικών καταστάσεων ισορροπίας σε αντιδρώντα συστήματα αερίου-αερίου, στερεού-στερεού ή στερεού-αερίου. Οι ισοθερμικές αντιδράσεις θα πρέπει να προσομοιωθούν σε σταθερή πίεση μέσω αλγορίθμου με σκοπό τον προσδιορισμό της ελεύθερης ενέργειας Gibbs σε οποιαδήποτε ενδιάμεση κατάσταση μη ισορροπίας.

Όταν και εφόσον γίνουν κατανοητές οι παράμετροι αντίδρασης και ενσωματωθούν στον αλγόριθμο, αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί σε συστήματα που σχετίζονται με το μετασχηματισμό στερεού-αερίου ή την αέρια-αέρια διάσπαση σουλφιδίων (Cu2S, SnS2, ZnS) για το σχηματισμό άφθονου υλικού χαμηλού κόστους με φωτοβολταϊκές ιδιότητες (CZTS) ή/και την αντίδραση στερεού-στερεού για τον αυθόρμητο σχηματισμό στερεού διαλύματος που εμπλέκει διαλυτότυτα μη ισοροπίας των στοιχείων Cu, W που χαρακτηρίζονται από τη μη δυνατότητα αντιστρεπτής ανάμιξης.

Σε όλα τα προαναφερθέντα συστήματα αντίδρασης και μετασχημτισμών, ο στόχος θα είναι ο εξαναγκασμός σε ελεγχόμενη βάση της απομόνωσης μοναδικών αλλά υπαρκτών καταστάσεων ισορροπίας που ενώ σε συμβατική βάση είναι θερμοδυναμικά ανέφικτες έχουν άμεσες βιομηχανικά εκμεταλλεύσιμες προεκτάσεις.

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί πρώτιστα σε θεωρητική βάση, αλλά πιθανώς να επιδιωχθεί και πειραματική επιβεβαίωση με DSC και XRD υψηλής θερμοκρασίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νίκος Αγκαστινιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, nicos.angastiniotis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στην Μηχανολογία και Επιστήμη και Μηχανική Υλικών στο αντικείμενο: Έλεγχος Διαδικασιών Αυθόρμητης Συμπύκνωσης

O υποψήφιος διδάκτορας απαιτείται όπως έχει θεμελιώδη αντίληψη των μακροσκοπικών θερμοδυναμικών διαδικασιών ώστε να είναι σε θέση να μελετήσει τις ιδιότητες των υδρατμών στον αέρα με κύρια έμφαση τη μερική πίεση μη ισορροπίας και στην επίδρασή της στο ρυθμό συμπύκνωσης. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη θεωρητική κατανόηση των σχετικών φαινομένων συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ερμηνείας του ρυθμού εξάτμισης και συμπύκνωσης και την προσομοίωση σε αναλυτικό και υπολογιστικό επίπεδο με σκοπό τον εντοπισμό της πιο επιθυμητής μερικής πίεσης για την ενίσχυση σε σκόπιμη βάση του ρυθμού συμπύκνωσης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Απαιτείται προηγούμενη κατανόηση της μακροσκοπικής θερμοδυναμικής σε επίπεδο Master και γνώση της Matlab (ή οποιουδήποτε άλλου συγκρίσιμου λογισμικού) ενώ θα απαιτηθεί o υποψήφιος να παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 μαθήματα θερμοδυναμικής μη ισορροπίας που διδάσκονται από τον επιβλέποντα ερευνητικό σύμβουλο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νίκος Αγκαστινιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, nicos.angastiniotis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο στην «Ρεολογία Πολύπλοκων Υγρών και Ροές Μικρορροών» Πρόγραμμα Έρευνας: RESEARCH INFRASTRUCTURES / SMALL SCALE INFRASTRUCTURES

Το Τμήμα Μηχανολογίας και Επιστήμης Υλικών και Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου της Τεχνολογίας της Κύπρου προσφέρει υποτροφία διδακτορικού επιπέδου με έμφαση στην έρευνα των ρεολογικών ιδιοτήτων των πολύπλοκων υγρών και βιουγρών και των επιπτώσεών τους στις ροές στη μικροκλίμακα.

Περιγραφή: Εμβιορευστά, ρευστή βιομάζα, τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, πολυμερή, εναιωρήματα,  ενεργά ρευστά, γέλες και άλλα βιομηχανικά ρευστά εμφανίζουν πολύπλοκες ρεολογικές ιδιότητες, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της ροής στη μικροκλίμακα. Σε αυτό το πρόγραμμα θα διεξαχθεί προηγμένος ρεολογικός και δομικός χαρακτηρισμός διάφορων πολύπλοκων υγρών, με σκοπό να διευκρινιστεί η επίδραση των ιδιοτήτων τους για ροές στη μικροκλίμακα. Ρεομετρία τελευταίας τεχνολογίας και κατασκευή μικρορευστονικών διατάξεων, σε συνδυασμό με τεχνικές χαρακτηρισμού της ροής θα είναι διαθέσιμα για την εξέταση διάφορων πτυχών της ροής πολύπλοκων υγρών στη μικροκλίμακα.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προπτυχιακό πτυχίο σε Μηχανολογία ή σε σχετικό πεδίο, μεταπτυχιακό πτυχίο σε Μηχανολογία ή σε σχετικό πεδίο. Είναι επιθυμητό να έχουν ολοκληρώσει ερευνητικό πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου σε σχετικό πεδίο με την παρούσα μελέτη. Εμπειρία σε πειραματικά θέματα ρευστομηχανικής / ρεολογίας, μικρορευτονικής και επεξεργασίας δεδομένων είναι σημαντική. Οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό πτυχίο, αλλά με ισχυρό προπτυχιακό πτυχίο και σχετική εμπειρία σε θέματα ρευστομηχανικής, ρεολογίας ή μικρορευστονικής, θα ληφθούν υπόψη: σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου (60 ECTS) ως μέρος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Η εμπειρία σε πειραματικές μελέτες που αφορούν τη χειρισμό και την επεξεργασία αίματος ή βιοϋγρών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί σε διεπιστημονική ομάδα, να συνεργαστεί με βιομηχανικούς συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να παράσχουν μία Συνοδευτικό Επιστολή και μια πρόταση έρευνας μίας σελίδας σελίδας στα Αγγλικά, που θα είναι σχετική με το θέμα του έργου.

Επιλεξιμότητα: Μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι πολίτες της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευστάθιος Καλυβιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική στο αντικείμενο: Επίπεδοι συλλέκτες κενού.

Περιγραφή: Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα τύχει μερικής χρηματοδότησης που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα σχετικών κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) σε αντικείμενο Μηχανολογίας ή Μηχανικής της Ενέργειας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξαιρετικό ακαδημαϊκό προφίλ με πολύ ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο. Επίσης γνώσεις υπολογιστών και ικανότητες προγραμματισμού είναι απαραίτητες.  Γνώσης του λογισμικού TRNSYS για την προσομοίωση ηλιακών συστημάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτήρης Καλογήρου, Καθηγητής, soteris.kalogirou@cut.ac.cy

 • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική στο γνωστικό αντικείμενο: Υβριδικά φωτοβολταικά με επιλεκτική απορρόφηση ηλιακού φάσματος.

Περιγραφη: Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα τύχει μερικής χρηματοδότησης που θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα σχετικών κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ (ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) σε αντικείμενο Μηχανολογίας ή Μηχανικής της Ενέργειας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξαιρετικό ακαδημαϊκό προφίλ με πολύ ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο. Επίσης γνώσεις υπολογιστών και ικανότητες προγραμματισμού είναι απαραίτητες.  Γνώσης του λογισμικού TRNSYS για την προσομοίωση ηλιακών συστημάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτήρης Καλογήρου, Καθηγητής, soteris.kalogirou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Οπτική Ανίχνευση Επανασύνδεσης Φορέων σε Οργανικές Φωτοβολταϊκές Συσκευές»

Απαιτούμενα Προσόντα: Η θέση είναι για φοιτητή/τρία πλήρους φοίτησης στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής (http://www.devtechcp.eu/) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΜΗΜΕΜΥ). Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υλικών ή Χημεία ή Φυσική ή συναφές πεδίο από διεθνές αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Ανάλογα με την απόδοση του/της υποψηφίου θα υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας/χρηματοδότησης σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστήμιου (https://www.cut.ac.cy/studies/phd). Βάσει δυνητικής διαθεσιμότητας κονδυλίου επιπλέον χρηματοδότηση ενδέχεται να προέρθει μέσω συμμετοχής στην Προηγμένη Ερευνητική Μονάδα Φασματοσκοπίας για την Αειφόρο Διαχείριση Φωτεινής Ενέργειας του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ. Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ανεπτυγμένες οριζόντιες δεξιότητες, με ικανότητα για αναλυτική σκέψη, έφεση στην πειραματική εργασία και εμπειρία στην χρήση Origin ή παρεμφερών λογισμικών για λεπτομερή επεξεργασία δεδομένων. Προηγουμένη πιστοποιημένη συμμετοχή σε πειραματική εργασία με φασματοσκοπικές τεχνικές, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Μοριακή Φασματοσκοπία ή σε συναφές αντικείμενο και γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Matlab/LabView θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η άρτια και βαθιά γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου. Για τους μή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων με σύνολο 60 πιστωτικών μονάδων είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (https://www.cut.ac.cy/studies/phd/quality-ass/).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλλονται μαζί με λεπτομερές βιογραφικό, πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, συνοδευτική επιστολή, 2-3 συστατικές επιστολές και συνοπτική έκθεση που αναδεικνύει τους λόγους που καθιστούν επιθυμητή την εκκίνηση διδακτορικών σπουδών σε αυτό το θέμα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ε. Κεϊβανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, p.keivanidis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Φωτο-ανοδική Μετατόπιση σε Βιομιμητικά Υλικά για Βιώσιμη Διαχείριση Φωτεινής Ενέργειας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Η θέση είναι για φοιτητή/τρία πλήρους φοίτησης στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής (http://www.devtechcp.eu/) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΜΗΜΕΜΥ). Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υλικών ή Χημεία ή Φυσική ή συναφές πεδίο από διεθνές αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Ανάλογα με την απόδοση του/της υποψηφίου θα υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας/χρηματοδότησης σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστήμιου (https://www.cut.ac.cy/studies/phd). Βάσει δυνητικής διαθεσιμότητας κονδυλίου επιπλέον χρηματοδότηση ενδέχεται να προέρθει μέσω συμμετοχής στην Προηγμένη Ερευνητική Μονάδα Φασματοσκοπίας για την Αειφόρο Διαχείριση Φωτεινής Ενέργειας του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ. Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ανεπτυγμένες οριζόντιες δεξιότητες, με ικανότητα για αναλυτική σκέψη, έφεση στην πειραματική εργασία και εμπειρία στην χρήση Origin ή παρεμφερών λογισμικών για λεπτομερή επεξεργασία δεδομένων. Προηγουμένη πιστοποιημένη συμμετοχή σε πειραματική εργασία με φασματοσκοπικές τεχνικές, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Νανοτεχνολογία Υλικών, Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές ή σε συναφές αντικείμενο και γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Matlab/LabView θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η άρτια και βαθιά γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου. Για τους μή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων με σύνολο 60 πιστωτικών μονάδων είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (https://www.cut.ac.cy/studies/phd/quality-ass/).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλλονται μαζί με λεπτομερές βιογραφικό, πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, συνοδευτική επιστολή, 2-3 συστατικές επιστολές και συνοπτική έκθεση που αναδεικνύει τους λόγους που καθιστούν επιθυμητή την εκκίνηση διδακτορικών σπουδών σε αυτό το θέμα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ε. Κεϊβανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, p.keivanidis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική στο γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Διαδικασιών και Συντονισμός Αυτόνομων Ρομποτικών Συστημάτων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης στο εργαστήριο Ρομποτικής Αυτομάτου Ελέγχου και Συστημάτων Αποφάσεων (https://www.rcdslab.org/). Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας/χρηματοδότησης σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστημίου (https://www.cut.ac.cy/studies/phd) και/ή χρηματοδότηση από συμμετοχή του σε εξωτερικά ερευνητικά έργα ανάλογα με την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα των κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή Επιστήμη/Μηχανική Υπολογιστών ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, με εξαιρετικές ικανότητες αναλυτικής σκέψης και προγραμματισμού υπολογιστών. Συγκεκριμένα αναμένεται να έχει εμπειρία με τα ακόλουθα:C/C++/Python Robotic Operating System (ROS)GazeboLinux

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος καλείται να υποβάλει ένα κείμενο στην αγγλική (μέχρι 2 σελίδες) στο οποίο να τεκμηριώνει την συσχέτιση του ακαδημαϊκού του υποβάθρου με το αντικείμενο της θέσης.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββας Γ. Λοΐζου, Αναπληρωτής Καθηγητής savvas.loizou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική και Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών στο γνωστικό αντικείμενο: «Δημιουργία υλικών με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τρισδιάστατης εκτύπωσης»

Απαιτούμενα Προσόντα: Η θέση είναι για φοιτητή/τρία πλήρους φοίτησης στο εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού και Προσθετικής Κατασκευής. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή Προγραμματισμό ή Υπολογιστές ή συναφές πεδίο από διεθνές αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Η μηχανική μάθηση και ειδικότερα οι αλγόριθμοι γεννητικής μάθησης έχουν μεγάλη προοπτική στον τομέα των υλικών και του μηχανολογικού σχεδιασμού. Το έργο στοχεύει στη χρησιμοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης για τη δημιουργία υλικών και υβριδικών σχεδίων ανθρωπου-μηχανης που θα κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, με εξαιρετικές ικανότητες αναλυτικής σκέψης και προγραμματισμού υπολογιστών, και χρήση της αγγλικής γλώσσας. Προηγουμένη εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο σχετικού κλάδου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Πέτρος Σιέγκας, Λέκτορας, petros.siegkas@cut.ac.cy