Απαιτήσεις διδακτορικού προγράμματος

Διδακτορικά προγράμματα αποτελούνται από 240 π.μ. όπου τουλάχιστον 60 π.μ. αφορούν το διδακτικό μέρος του προγράμματος και τουλάχιστον 120 π.μ. το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος. Ο υπόλοιπος φόρτος εργασίας αφορά την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης και τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής.

Διδακτορικός φοιτητής που σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο ή σε στάδιο συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής του, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο  ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που ισοδυναμεί με 30 π.μ. Ο φοιτητής οφείλει να εγγραφεί σε ένα από αυτά τα στάδια.

Για την απόκτηση του Διδακτορικού τίτλου απαιτούνται τα πιο κάτω:

1.  Επιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστον 60 π.μ. σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Η κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως το φοιτητή από την απαίτηση αυτή.  Στα απαιτούμενα μαθήματα των Διδακτορικών προγραμμάτων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται μέχρι δύο προπτυχιακά μαθήματα από οποιοδήποτε Τμήμα.

2.  Επιτυχία σε Περιεκτική εξέταση  από το τρίτο μέχρι και το έκτο  ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών.  Η φύση και η διαδικασία διεξαγωγής και αξιολόγησης καθώς επίσης η φύση και το περιεχόμενο  της περιεκτικής εξέτασης ρυθμίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος και στους ειδικούς κανόνες εκάστου Τμήματος.

Περιεκτική εξέταση

Το Τμήμα έχει την ευθύνη προγραμματισμού των περιεκτικών του εξετάσεων. Νοείται ότι το Τμήμα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα περιεκτικής εξέτασης τουλάχιστον μια φορά το ακαδημαϊκό έτος, ώστε κάθε φοιτητής να έχει τουλάχιστον δύο ευκαιρίες μέχρι και το έκτο  ακαδημαϊκό εξάμηνο των σπουδών του.

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος είναι υπεύθυνη για το γενικό συντονισμό της περιεκτικής εξέτασης των διδακτορικών προγραμμάτων.  Η τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης κάθε φοιτητή είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση της περιεκτικής εξέτασης του φοιτητή.

Το γενικό περιεχόμενο της περιεκτικής εξέτασης καθορίζεται στα προγράμματα σπουδών και η ειδικότερη ύλη της περιεκτικής εξέτασης γνωστοποιείται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης, η εκάστοτε εξεταστική επιτροπή πρέπει να είναι η τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης και θα πρέπει να τηρείται  λεπτομερές πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται στο Συμβούλιο Τμήματος και καταχωρείται στο Μητρώο Φοιτητή που τηρεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Η περιεκτική εξέταση βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.  Κάθε διδακτορικός φοιτητής έχει δύο ευκαιρίες για περιεκτική εξέταση, νοουμένου ότι αυτές πραγματοποιούνται μέχρι και το έκτο  ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης.  Νοείται ότι σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε περιεκτική εξέταση ή μη πραγματοποίησης περιεκτικής εξέτασης στον καθορισμένο χρόνο, ο διδακτορικός φοιτητής διαγράφεται.

Στην περιεκτική εξέταση δεν ισχύει ο  Ανολοκλήρωτος βαθμός.

3. Παρουσίαση της πρότασης για Διδακτορική Διατριβή

Η παρουσίαση της πρότασης για Διδακτορική Διατριβή στην τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης γίνεται έως τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση.  

Η τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής και αποτελείται από:

 • Τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρο της Επιτροπής). 
 • Δύο μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. Νοείται ότι μέλη από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο καλούνται εφόσον κατά την κρίση του Τμήματος δεν υπάρχουν μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Η πρόταση για Διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Κάθε φοιτητής έχει δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση της πρότασής του.  Στην πρόταση  δεν ισχύει Ανολοκλήρωτος βαθμός.

4.  Εκπόνηση πρωτότυπης Διατριβής

Εκπόνηση πρωτότυπης Διατριβής που αποτελεί σημαντική  συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. Η διασφάλιση ποιότητας των Διδακτορικών Διατριβών επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση βασικών προϋποθέσεων (πατήστε εδώ).

H υποβολή Διδακτορικής Διατριβής και ακολούθως η δημόσια παρουσίαση της διατριβής του φοιτητή μπορούν να ολοκληρωθούν το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του 6ου ακαδημαϊκού εξαμήνου από την  εγγραφή του φοιτητή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα.

5.  Υποστήριξη Διατριβής

Υποστήριξη της Διατριβής ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενης από 3 μέλη.  Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού  Συμβούλου και αποτελείται από:

 • Ένα μέλος που είναι  ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή. Νοείται ότι σε περίπτωση δύο ερευνητικών συμβούλων, η πρόνοια αυτή αφορά τον κύριο επιβλέποντα. Νοείται περαιτέρω ότι ο δεύτερος ερευνητικός σύμβουλος δεν μπορεί να είναι μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.
 • Ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου σε συναφές αντικείμενο σε βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακαδημαϊκό προσωπικό σε συναφές αντικείμενο μπορεί να είναι Αναπληρωτής Καθηγητής ή Καθηγητής με συνάφεια αντικειμένου από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο πανεπιστημιακού επιπέδου.
 • Ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημιακού επιπέδου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή βαθμίδα.

Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται άλλος  από τον Ερευνητικό Σύμβουλο.

Επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου μπορεί να ορίζεται μέλος Εξεταστικής επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος αυτό θεωρείται προέρχεται από τα μέλη του Τμήματος.

Τα εξωτερικά μέλη των Επιτροπών πρέπει να έχουν ειδικότητες με πλήρη συνάφεια  με το αντικείμενο της διατριβής του φοιτητή.

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο φοιτητή και στους αξιολογητές του, σύμφωνα με το Παράρτημα 2

Τα εξωτερικά μέλη των Επιτροπών πρέπει να υπηρετούν σε θέση ακαδημαϊκού προσωπικού σε άλλο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή σε Ερευνητικά Κέντρα Πανεπιστημιακού επιπέδου.

Η συμμετοχή εξωτερικών μελών που δεν υπηρετούν σε οργανική θέση ακαδημαϊκού προσωπικού σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα επιτρέπεται, νοουμένου ότι τα μέλη είναι ερευνητικά ενεργά στο αντικείμενο του υποψήφιου διδάκτορα όπως αυτό τεκμηριώνεται από πρόσφατες δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ. Η συμμετοχή αυτών των μελών γίνεται μόνο με την έγκριση του  Συμβουλίου της οικείας Σχολής μετά από την υποβολή πλήρους τεκμηριωμένου αιτήματος από τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή μέσω του Συμβουλίου του Τμήματος.

Διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής

Η διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής  περιλαμβάνει τρία στάδια:

 • Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής σε ανοικτή διάλεξη, με τρόπο που ορίζεται με εσωτερικούς κανόνες.
 • Συζήτηση και διευκρινήσεις της Διατριβής με τα μέλη της Επιτροπής.
 • Σύσκεψη της Επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της.

Μετά τη λήξη της υποστήριξης, η Επιτροπή υποβάλλει γραπτώς στον Πρόεδρο του Τμήματος τεκμηριωμένη εισήγηση με ενδεχόμενες υποδείξεις προς τον υποψήφιο Διδάκτορα.  Ο Πρόεδρος προωθεί την εισήγηση της Επιτροπής στη Σύγκλητο για έγκριση μέσω του οικείου Κοσμήτορα της Σχολής.

Σε περίπτωση που η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν είναι ομόφωνη, η Σύγκλητος δύναται να την αναπέμψει πίσω στο Τμήμα και να ζητήσει από το Συμβούλιο του Τμήματος να οριστούν δύο (2) άλλοι εξωτερικοί κριτές από τους οποίους να ζητηθούν οι απόψεις τους για τη διατριβή.  Οι εισηγήσεις των δύο (2) νέων εξωτερικών κριτών υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Τμήματος.  Ο Πρόεδρος προωθεί τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο του Τμήματος και ακολούθως στη Σύγκλητο για τελική έγκριση.

Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται, αφού ο Ερευνητικός Σύμβουλος διαβεβαιώσει γραπτώς ότι οι εισηγήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν υλοποιηθεί.  Νοείται ότι οι βελτιώσεις και οι γραπτές διαβεβαιώσεις θα υποβληθούν στη Σύγκλητο εντός των οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξάμηνα) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός διδακτορικού φοιτητή.

Σε περίπτωση απόρριψης της Διδακτορικής Διατριβής, η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την  επανάληψη  της διαδικασίας για ακόμη μια φορά.  Οι όροι της επαναϋποβολής καθορίζονται γραπτώς από την Εξεταστική Επιτροπή.  Νοείται ότι η επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξάμηνα) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός διδακτορικού φοιτητή.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος διαβιβάζει στον Κοσμήτορα της Σχολής, την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, το Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών για την απονομή Διδακτορικού Τίτλου, το Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ένα αντίτυπο της διατριβής. Περίληψη της διατριβής προσκομίζεται στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση της έκθεσης της Επιτροπής.  Ο Κοσμήτορας της Σχολής αφού ελέγξει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία, τα προωθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο για καταρχήν έγκριση. Ακολούθως, το Πρυτανικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Σύγκλητο περιληπτική πρόταση για τελική έγκριση για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στην οποία περιλαμβάνεται και η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενημερώνει τη

Αυτοδίκαιος τερματισμός φοίτησης

Η φοίτηση διδακτορικού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος σε αυτόν εάν:

 • Ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης.
 • Έχει ολοκληρώσει  έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών και δεν έχει παρακαθίσει ή δεν έχει επιτύχει μετά από μία ή δύο προσπάθειες στην περιεκτική εξέταση που προνοεί το πρόγραμμα σπουδών του.
 • Έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να υπερασπισθεί επιτυχώς τη Διδακτορική του Διατριβή.
 • Έχει  αποτύχει για δεύτερη φορά να παρουσιάσει επιτυχώς την πρόταση της Διδακτορικής Διατριβής του.
 • Δεν έχει εγγραφεί σε δύο  ακαδημαϊκά εξάμηνα  και γραπτές προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν.

Απαιτήσεις διδακτορικού προγράμματος

Διδακτορικά προγράμματα αποτελούνται από 240 π.μ. όπου τουλάχιστον 60 π.μ. αφορούν το διδακτικό μέρος του προγράμματος και τουλάχιστον 120 π.μ. το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος. Ο υπόλοιπος φόρτος εργασίας αφορά την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης και τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής.

Διδακτορικός φοιτητής που σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο ή σε στάδιο συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής του, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο  ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που ισοδυναμεί με 30 π.μ. Ο φοιτητής οφείλει να εγγραφεί σε ένα από αυτά τα στάδια.

Για την απόκτηση του Διδακτορικού τίτλου απαιτούνται τα πιο κάτω:

1.  Επιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστον 60 π.μ. σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Η κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως το φοιτητή από την απαίτηση αυτή.  Στα απαιτούμενα μαθήματα των Διδακτορικών προγραμμάτων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται μέχρι δύο προπτυχιακά μαθήματα από οποιοδήποτε Τμήμα.

2.  Επιτυχία σε Περιεκτική εξέταση  από το τρίτο μέχρι και το έκτο  ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών.  Η φύση και η διαδικασία διεξαγωγής και αξιολόγησης καθώς επίσης η φύση και το περιεχόμενο  της περιεκτικής εξέτασης ρυθμίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος και στους ειδικούς κανόνες εκάστου Τμήματος.

Περιεκτική εξέταση

Το Τμήμα έχει την ευθύνη προγραμματισμού των περιεκτικών του εξετάσεων. Νοείται ότι το Τμήμα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα περιεκτικής εξέτασης τουλάχιστον μια φορά το ακαδημαϊκό έτος, ώστε κάθε φοιτητής να έχει τουλάχιστον δύο ευκαιρίες μέχρι και το έκτο  ακαδημαϊκό εξάμηνο των σπουδών του.

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος είναι υπεύθυνη για το γενικό συντονισμό της περιεκτικής εξέτασης των διδακτορικών προγραμμάτων.  Η τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης κάθε φοιτητή είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση της περιεκτικής εξέτασης του φοιτητή.

Το γενικό περιεχόμενο της περιεκτικής εξέτασης καθορίζεται στα προγράμματα σπουδών και η ειδικότερη ύλη της περιεκτικής εξέτασης γνωστοποιείται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης, η εκάστοτε εξεταστική επιτροπή πρέπει να είναι η τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης και θα πρέπει να τηρείται  λεπτομερές πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται στο Συμβούλιο Τμήματος και καταχωρείται στο Μητρώο Φοιτητή που τηρεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Η περιεκτική εξέταση βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.  Κάθε διδακτορικός φοιτητής έχει δύο ευκαιρίες για περιεκτική εξέταση, νοουμένου ότι αυτές πραγματοποιούνται μέχρι και το έκτο  ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης.  Νοείται ότι σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε περιεκτική εξέταση ή μη πραγματοποίησης περιεκτικής εξέτασης στον καθορισμένο χρόνο, ο διδακτορικός φοιτητής διαγράφεται.

Στην περιεκτική εξέταση δεν ισχύει ο  Ανολοκλήρωτος βαθμός.

3. Παρουσίαση της πρότασης για Διδακτορική Διατριβή

Η παρουσίαση της πρότασης για Διδακτορική Διατριβή στην τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης γίνεται έως τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση.  

Η τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής και αποτελείται από:

 • Τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρο της Επιτροπής). 
 • Δύο μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. Νοείται ότι μέλη από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο καλούνται εφόσον κατά την κρίση του Τμήματος δεν υπάρχουν μέλη από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ή από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Η πρόταση για Διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Κάθε φοιτητής έχει δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση της πρότασής του.  Στην πρόταση  δεν ισχύει Ανολοκλήρωτος βαθμός.

4.  Εκπόνηση πρωτότυπης Διατριβής

Εκπόνηση πρωτότυπης Διατριβής που αποτελεί σημαντική  συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. Η διασφάλιση ποιότητας των Διδακτορικών Διατριβών επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση βασικών προϋποθέσεων (πατήστε εδώ).

H υποβολή Διδακτορικής Διατριβής και ακολούθως η δημόσια παρουσίαση της διατριβής του φοιτητή μπορούν να ολοκληρωθούν το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του 6ου ακαδημαϊκού εξαμήνου από την  εγγραφή του φοιτητή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα.

5.  Υποστήριξη Διατριβής

Υποστήριξη της Διατριβής ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενης από 3 μέλη.  Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού  Συμβούλου και αποτελείται από:

 • Ένα μέλος που είναι  ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή. Νοείται ότι σε περίπτωση δύο ερευνητικών συμβούλων, η πρόνοια αυτή αφορά τον κύριο επιβλέποντα. Νοείται περαιτέρω ότι ο δεύτερος ερευνητικός σύμβουλος δεν μπορεί να είναι μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.
 • Ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου σε συναφές αντικείμενο σε βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακαδημαϊκό προσωπικό σε συναφές αντικείμενο μπορεί να είναι Αναπληρωτής Καθηγητής ή Καθηγητής με συνάφεια αντικειμένου από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο πανεπιστημιακού επιπέδου.
 • Ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημιακού επιπέδου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή βαθμίδα.

Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται άλλος  από τον Ερευνητικό Σύμβουλο.

Επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου μπορεί να ορίζεται μέλος Εξεταστικής επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος αυτό θεωρείται προέρχεται από τα μέλη του Τμήματος.

Τα εξωτερικά μέλη των Επιτροπών πρέπει να έχουν ειδικότητες με πλήρη συνάφεια  με το αντικείμενο της διατριβής του φοιτητή.

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο φοιτητή και στους αξιολογητές του, σύμφωνα με το Παράρτημα 2

Τα εξωτερικά μέλη των Επιτροπών πρέπει να υπηρετούν σε θέση ακαδημαϊκού προσωπικού σε άλλο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή σε Ερευνητικά Κέντρα Πανεπιστημιακού επιπέδου.

Η συμμετοχή εξωτερικών μελών που δεν υπηρετούν σε οργανική θέση ακαδημαϊκού προσωπικού σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα επιτρέπεται, νοουμένου ότι τα μέλη είναι ερευνητικά ενεργά στο αντικείμενο του υποψήφιου διδάκτορα όπως αυτό τεκμηριώνεται από πρόσφατες δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ. Η συμμετοχή αυτών των μελών γίνεται μόνο με την έγκριση του  Συμβουλίου της οικείας Σχολής μετά από την υποβολή πλήρους τεκμηριωμένου αιτήματος από τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή μέσω του Συμβουλίου του Τμήματος.

Διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής

Η διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής  περιλαμβάνει τρία στάδια:

 • Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής σε ανοικτή διάλεξη, με τρόπο που ορίζεται με εσωτερικούς κανόνες.
 • Συζήτηση και διευκρινήσεις της Διατριβής με τα μέλη της Επιτροπής.
 • Σύσκεψη της Επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της.

Μετά τη λήξη της υποστήριξης, η Επιτροπή υποβάλλει γραπτώς στον Πρόεδρο του Τμήματος τεκμηριωμένη εισήγηση με ενδεχόμενες υποδείξεις προς τον υποψήφιο Διδάκτορα.  Ο Πρόεδρος προωθεί την εισήγηση της Επιτροπής στη Σύγκλητο για έγκριση μέσω του οικείου Κοσμήτορα της Σχολής.

Σε περίπτωση που η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν είναι ομόφωνη, η Σύγκλητος δύναται να την αναπέμψει πίσω στο Τμήμα και να ζητήσει από το Συμβούλιο του Τμήματος να οριστούν δύο (2) άλλοι εξωτερικοί κριτές από τους οποίους να ζητηθούν οι απόψεις τους για τη διατριβή.  Οι εισηγήσεις των δύο (2) νέων εξωτερικών κριτών υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Τμήματος.  Ο Πρόεδρος προωθεί τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο του Τμήματος και ακολούθως στη Σύγκλητο για τελική έγκριση.

Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις, η τελική έγκριση της Συγκλήτου για απονομή του τίτλου δίνεται, αφού ο Ερευνητικός Σύμβουλος διαβεβαιώσει γραπτώς ότι οι εισηγήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν υλοποιηθεί.  Νοείται ότι οι βελτιώσεις και οι γραπτές διαβεβαιώσεις θα υποβληθούν στη Σύγκλητο εντός των οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξάμηνα) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός διδακτορικού φοιτητή.

Σε περίπτωση απόρριψης της Διδακτορικής Διατριβής, η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την  επανάληψη  της διαδικασίας για ακόμη μια φορά.  Οι όροι της επαναϋποβολής καθορίζονται γραπτώς από την Εξεταστική Επιτροπή.  Νοείται ότι η επαναϋποβολή της διατριβής θα πρέπει να γίνει εντός των οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών (δεκαέξι εξάμηνα) που είναι η μέγιστη διάρκεια της φοίτησης ενός διδακτορικού φοιτητή.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος διαβιβάζει στον Κοσμήτορα της Σχολής, την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, το Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών για την απονομή Διδακτορικού Τίτλου, το Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ένα αντίτυπο της διατριβής. Περίληψη της διατριβής προσκομίζεται στην αίθουσα της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση της έκθεσης της Επιτροπής.  Ο Κοσμήτορας της Σχολής αφού ελέγξει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία, τα προωθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο για καταρχήν έγκριση. Ακολούθως, το Πρυτανικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Σύγκλητο περιληπτική πρόταση για τελική έγκριση για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στην οποία περιλαμβάνεται και η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενημερώνει τη

Αυτοδίκαιος τερματισμός φοίτησης

Η φοίτηση διδακτορικού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος σε αυτόν εάν:

 • Ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης.
 • Έχει ολοκληρώσει  έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών και δεν έχει παρακαθίσει ή δεν έχει επιτύχει μετά από μία ή δύο προσπάθειες στην περιεκτική εξέταση που προνοεί το πρόγραμμα σπουδών του.
 • Έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να υπερασπισθεί επιτυχώς τη Διδακτορική του Διατριβή.
 • Έχει  αποτύχει για δεύτερη φορά να παρουσιάσει επιτυχώς την πρόταση της Διδακτορικής Διατριβής του.
 • Δεν έχει εγγραφεί σε δύο  ακαδημαϊκά εξάμηνα  και γραπτές προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν.