Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Βέλτιστες Πρακτικές Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Βιομηχανία Φιλοξενίας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Business Administration, Human Resources Management, Organizational Behavior, Hospitality and Tourism Management, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (SPSS και NVivo).  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Αναστάσιος  Ζωπιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, anastasios.zopiatis@cut.ac.cy

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Διοίκηση, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, NVivo). Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ηλίας Χατζηηλία Λέκτορας, elias.hadjielias@cut.ac.cy

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εταιρική Στρατηγική, Κοινωνική και Οικονομική Επίδοση»

Περιγραφή: Η εταιρική κοινωνική επίδοση, δηλαδή, η διαμόρφωση αρχών κοινωνικής ευθύνης, διαδικασιών κοινωνικής αποκριτικότητας και πολιτικών, προγραμμάτων και παρατηρήσιμων αποτελεσμάτων που εκπηγάζουν από τις σχέσεις της εταιρίας με την κοινωνία, έχει απασχολήσει έντονα τη βιβλιογραφία. Δυστυχώς, η εξέταση της εταιρικής κοινωνικής επίδοσης, είτε ως οδηγός είτε ως αποτέλεσμα της εταιρικής στρατηγικής, έχει οδηγήσει στη θραυσματική κατανόηση αυτού του δυναμικού οργανωσιακού φαινομένου. Παράλληλα, η σχετική βιβλιογραφία έχει μελετήσει τις διαφορετικές διαστάσεις της εταιρικής κοινωνικής επίδοσης αποσπασματικά ή ως ενιαίο σύστημα πολλαπλών διαστάσεων, αποτυγχάνοντας να αναγνωρίσει, ενδεχομένως, μοναδικές συσχετίσεις μεταξύ των ατομικών της διαστάσεων και διαφορετικών στρατηγικών αποφάσεων. Συνεπώς, η θεώρηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ εταιρικής στρατηγικής και κοινωνικής επίδοσης μέσα από στατικές και τμηματικές προσεγγίσεις περιορίζει τον βαθμό κατανόησης των πιθανών προεκτάσεών της στην εταιρική οικονομική επίδοση. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα εγκύψει στη συστηματική εξέταση της πολυφασματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της εταιρικής στρατηγικής και κοινωνικής επίδοσης και των προεκτάσεών της στην εταιρική οικονομική επίδοση.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση, Οικονομικά, Μαθηματικά, ή άλλο πεδίο συναφές με τη θέση. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε ποσοτικές ερευνητικές μεθοδολογίες και αποδεδειγμένα, επάρκεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο, καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ερευνητική πρωτοβουλία και να εργάζονται συνεργατικά και ατομικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σύντομη έκθεση (500 λέξεις) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το πρόγραμμα, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, σε σύντομη έκθεση (1,000 – 1,500 λέξεις) οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν τον βαθμό στον οποίο κατανοούν το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα στο οποίο θα ενδιατρίψουν. Οι δύο εκθέσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές αποκλειστικά στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Συμεού, Αναπληρωτής Καθηγητής, pavlos.symeou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002430

Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Βέλτιστες Πρακτικές Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Βιομηχανία Φιλοξενίας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Business Administration, Human Resources Management, Organizational Behavior, Hospitality and Tourism Management, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (SPSS και NVivo).  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Αναστάσιος  Ζωπιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, anastasios.zopiatis@cut.ac.cy

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Διοίκηση, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, NVivo). Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ηλίας Χατζηηλία Λέκτορας, elias.hadjielias@cut.ac.cy

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εταιρική Στρατηγική, Κοινωνική και Οικονομική Επίδοση»

Περιγραφή: Η εταιρική κοινωνική επίδοση, δηλαδή, η διαμόρφωση αρχών κοινωνικής ευθύνης, διαδικασιών κοινωνικής αποκριτικότητας και πολιτικών, προγραμμάτων και παρατηρήσιμων αποτελεσμάτων που εκπηγάζουν από τις σχέσεις της εταιρίας με την κοινωνία, έχει απασχολήσει έντονα τη βιβλιογραφία. Δυστυχώς, η εξέταση της εταιρικής κοινωνικής επίδοσης, είτε ως οδηγός είτε ως αποτέλεσμα της εταιρικής στρατηγικής, έχει οδηγήσει στη θραυσματική κατανόηση αυτού του δυναμικού οργανωσιακού φαινομένου. Παράλληλα, η σχετική βιβλιογραφία έχει μελετήσει τις διαφορετικές διαστάσεις της εταιρικής κοινωνικής επίδοσης αποσπασματικά ή ως ενιαίο σύστημα πολλαπλών διαστάσεων, αποτυγχάνοντας να αναγνωρίσει, ενδεχομένως, μοναδικές συσχετίσεις μεταξύ των ατομικών της διαστάσεων και διαφορετικών στρατηγικών αποφάσεων. Συνεπώς, η θεώρηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ εταιρικής στρατηγικής και κοινωνικής επίδοσης μέσα από στατικές και τμηματικές προσεγγίσεις περιορίζει τον βαθμό κατανόησης των πιθανών προεκτάσεών της στην εταιρική οικονομική επίδοση. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα εγκύψει στη συστηματική εξέταση της πολυφασματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της εταιρικής στρατηγικής και κοινωνικής επίδοσης και των προεκτάσεών της στην εταιρική οικονομική επίδοση.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση, Οικονομικά, Μαθηματικά, ή άλλο πεδίο συναφές με τη θέση. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε ποσοτικές ερευνητικές μεθοδολογίες και αποδεδειγμένα, επάρκεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο, καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ερευνητική πρωτοβουλία και να εργάζονται συνεργατικά και ατομικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σύντομη έκθεση (500 λέξεις) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το πρόγραμμα, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, σε σύντομη έκθεση (1,000 – 1,500 λέξεις) οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν τον βαθμό στον οποίο κατανοούν το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα στο οποίο θα ενδιατρίψουν. Οι δύο εκθέσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές αποκλειστικά στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Συμεού, Αναπληρωτής Καθηγητής, pavlos.symeou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002430