Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

Προκήρυξη θέσεων συνδεδεμένων με υποτροφίες Αριστείας

Οι πιο κάτω θέσεις είναι συνδεδεμένες με υποτροφία που παραχωρεί το Τμήμα από ίδια έσοδα.  Η υποτροφία μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Η πλήρης υποτροφία περιλαμβάνει κάλυψη (απαλλαγή) των διδάκτρων (ύψους €3,200 ευρώ) και μηνιαίο επίδομα €800 ευρώ για 12 μήνες (συνολικό επίδομα €9,600). Η μερική υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαίο επίδομα €683 ευρώ για εννέα μήνες το χρόνο (συνολικό επίδομα €6,830), χωρίς όμως οποιαδήποτε απαλλαγή διδάκτρων.

Η διάρκεια του επιδόματος, τόσο στη μερική όσο και στην πλήρη υποτροφία, εφόσον τα ίδια έσοδα του Τμήματος το επιτρέπουν και εκπληρώνονται οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις από το φοιτητή, μπορεί να διαρκέσει για 3 χρόνια.

Οι φοιτητές με μερική υποτροφία έχουν υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες Βοηθού Διδασκαλίας στο Τμήμα ή/και διοικητική υποστήριξη σχετική με τη δράση του Τμήματος.

Κριτήρια Επιλογής:

(1) Ακαδημαϊκή Αριστεία

(2) Καινοτόμος Ερευνητική Πρόταση

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διεθνή Χρηματοοικονομική» ή «Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και/ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Οικονομετρία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Στατιστική.    

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Σαββίδης, Καθηγητής, andreas.savvides@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού και Μεταπτυχιακού (MSc) Τίτλου Σπουδών, με ειδικότητα στην Οικονομετρία ή Διοίκηση Λειτουργιών ή Ποσοτικές Μεθόδους ή Στατιστική ή Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών».

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής, photis.panayides@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Μακρο-οικονομετρικά υποδείγματα στις αγορές ενέργειας» 

Περιγραφή: Οι αγορές ενέργειας υποστηρίζουν και συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας και βιομηχανικής παραγωγής. Οι κλάδοι της παραγωγής, των διυλιστηρίων και των μεταφορών έχουν υψηλή έκθεση στις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου, των παραγώγων πετρελαίου αλλά και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως το φυσικό αέριο. Αυτό το θέμα διδακτορικής διατριβής εστιάζει στην εφαρμογή μακρο-οικονομετρικών υποδειγμάτων στις αγορές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα υποδειγμάτων που ανήκουν στην οικογένεια μοντέλων VAR (Vector Autoregressive models) και των ειδικών μορφών τους Structural Vector Autoregressive (SVAR) και Time-Varying Parameter Vector Autoregressive (TVP-VAR) models.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στην Οικονομική Επιστήμη,  Στατιστική, Μαθηματικά, Ναυτιλιακά Οικονομικά, Διοικητική Επιστήμη ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σάββα, Αναπληρωτής Καθηγητής,  christos.savva@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα «Χρηματοοικονομική με έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χρηματοοικονομική ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες και κάτοχοι αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα «Εταιρική Χρηματοδότηση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χρηματοοικονομική ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες και κάτοχοι αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ.: 25002628, Φαξ: 25002766

Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

Προκήρυξη θέσεων συνδεδεμένων με υποτροφίες Αριστείας

Οι πιο κάτω θέσεις είναι συνδεδεμένες με υποτροφία που παραχωρεί το Τμήμα από ίδια έσοδα.  Η υποτροφία μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Η πλήρης υποτροφία περιλαμβάνει κάλυψη (απαλλαγή) των διδάκτρων (ύψους €3,200 ευρώ) και μηνιαίο επίδομα €800 ευρώ για 12 μήνες (συνολικό επίδομα €9,600). Η μερική υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαίο επίδομα €683 ευρώ για εννέα μήνες το χρόνο (συνολικό επίδομα €6,830), χωρίς όμως οποιαδήποτε απαλλαγή διδάκτρων.

Η διάρκεια του επιδόματος, τόσο στη μερική όσο και στην πλήρη υποτροφία, εφόσον τα ίδια έσοδα του Τμήματος το επιτρέπουν και εκπληρώνονται οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις από το φοιτητή, μπορεί να διαρκέσει για 3 χρόνια.

Οι φοιτητές με μερική υποτροφία έχουν υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες Βοηθού Διδασκαλίας στο Τμήμα ή/και διοικητική υποστήριξη σχετική με τη δράση του Τμήματος.

Κριτήρια Επιλογής:

(1) Ακαδημαϊκή Αριστεία

(2) Καινοτόμος Ερευνητική Πρόταση

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διεθνή Χρηματοοικονομική» ή «Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και/ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Οικονομετρία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Στατιστική.    

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Σαββίδης, Καθηγητής, andreas.savvides@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού και Μεταπτυχιακού (MSc) Τίτλου Σπουδών, με ειδικότητα στην Οικονομετρία ή Διοίκηση Λειτουργιών ή Ποσοτικές Μεθόδους ή Στατιστική ή Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών».

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής, photis.panayides@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Μακρο-οικονομετρικά υποδείγματα στις αγορές ενέργειας» 

Περιγραφή: Οι αγορές ενέργειας υποστηρίζουν και συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας και βιομηχανικής παραγωγής. Οι κλάδοι της παραγωγής, των διυλιστηρίων και των μεταφορών έχουν υψηλή έκθεση στις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου, των παραγώγων πετρελαίου αλλά και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως το φυσικό αέριο. Αυτό το θέμα διδακτορικής διατριβής εστιάζει στην εφαρμογή μακρο-οικονομετρικών υποδειγμάτων στις αγορές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα υποδειγμάτων που ανήκουν στην οικογένεια μοντέλων VAR (Vector Autoregressive models) και των ειδικών μορφών τους Structural Vector Autoregressive (SVAR) και Time-Varying Parameter Vector Autoregressive (TVP-VAR) models.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στην Οικονομική Επιστήμη,  Στατιστική, Μαθηματικά, Ναυτιλιακά Οικονομικά, Διοικητική Επιστήμη ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σάββα, Αναπληρωτής Καθηγητής,  christos.savva@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα «Χρηματοοικονομική με έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χρηματοοικονομική ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες και κάτοχοι αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα «Εταιρική Χρηματοδότηση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Χρηματοοικονομική ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες και κάτοχοι αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ.: 25002628, Φαξ: 25002766