Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002542 | Φαξ.: 2500276

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Σύμπτυξη Δορυφορικών και Επίγειων Δεδομένων Τηλεπισκόπησης για Μελέτες Αρχαιολογικού Τοπίου
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η σύμπτυξη ή συγχώνευση (fusion) τηλεπισκοπικών δεδομένων και αισθητήρων για μελέτες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αποτελεί ένα ιδιαίτερο ερευνητικό θέμα το οποίο παραμένει ακόμη ανοικτό. Η πολυπλοκότητα του θέματος έγκειται στο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κάθε τηλεπισκοπικού αισθητήρα, στην φασματική ευαισθησία καταγραφής του, όπως επίσης και στην ίδια ετερογένεια και μοναδικότητα του αρχαιολογικού τοπίου. Η διάθεση μεγάλων (γεω-χωρικών) και ανοικτών (open) γεω-δεδομένων, γνωστή στις μέρες μας και ως Big Data, μαζί με την ανάπτυξη νέων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) που σχετίζονται με την επεξεργασία εικόνας, δίνουν μια νέα οπτική μελλοντικής έρευνας. Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά -μέσα από την έρευνα του- στην κατανόηση και βελτιστοποίηση μη καταστρεπτικών συνδυασμένων τεχνικών για μελέτες αρχαιολογικού τοπίου.

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες ερευνητικές προσκλήσεις.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Ν/Α

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Άθως Αγαπίου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

athos.agapiou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Δεδομένα Παρατήρηση Γης και Ανάλυση σε Απειλούμενα Μνημεία και Θέσεις
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Οι δορυφορικές εικόνες έχουν την ικανότητα να καταγράφουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλες περιοχές με ένα συστηματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων. Η ικανότητα τους να καταγράφουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μήκη κύματος πέρα από το ορατό (εγγύς, μέσο υπέρθυρο και θερμικό κανάλι) επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση, ανάλυση και χαρτογράφηση απειλούμενων θέσεων και μνημείων, ιδιαίτερα δε σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Σκοπός της παρούσας έρευνας που θα εκπονηθεί από τον/την υποψήφιο/α είναι να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση υφιστάμενων ερευνητικών μεθόδων, ιδιαίτερα με τη χρήση ανοικτών και δωρεάν διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων, όπως είναι οι εικόνες Sentinel του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος Copernicus, με την ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας η οποία θα επιτρέπει στην ακριβέστερη χαρτογράφηση και με την παράλληλη ανάπτυξη δεικτών επικινδυνότητας των μνημείων και θέσεων.

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες ερευνητικές προσκλήσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Άθως Αγαπίου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

athos.agapiou@cut.ac.c

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Χαρτογραφική προσέγγιση σε χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας και τα ζητήματα κλίμακας στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (VR & AR)
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα (VR & AR) είναι τεχνολογίες που αναπτύσσονται ταχύτατα και ενισχύουν την αντίληψη των χρηστών για τον πραγματικό κόσμο χρησιμοποιώντας εικονικούς χώρους ή ενισχύοντας τον πραγματικό χώρο με εικονικά στοιχεία. Η γεωχωρική κοινότητα εστιάζει σταδιακά σε τεχνολογίες και εφαρμογές VR & AR λόγω της ικανότητάς τους να δημιουργούν καθηλωτικές χωρικές εμπειρίες, να διευκολύνουν τη χωρική μάθηση και να διεγείρουν την εμπειρία των χρηστών. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αποτελεσματικών διεπαφών VR ή AR θέτει αρκετές προκλήσεις, ειδικά όταν υλοποιείται μια χαρτογραφική προσέγγιση. Τα ζητήματα κλίμακας και η διαχείριση του επιπέδου λεπτομέρειας (LoD) θα πρέπει να μελετηθούν για να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση όταν χρησιμοποιούνται υψηλής ανάλυσης και ακριβή χωρικά δεδομένα. Ειδικά όταν παρέχονται δεδομένα από αερομεταφερόμενους αισθητήρες UAS και χρειάζεται να οπτικοποιηθεί ένας τρισδιάστατος εικονικός χώρος ή τρισδιάστατα αντικείμενα ως ψηφιακά δίδυμα.

Η χαρτογραφική προσέγγιση είναι καθοριστικές για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας, καθώς και με κλίμακα στην εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα. Εξετάζοντας προσεκτικά τα ζητήματα κλίμακας, την αναπαράσταση δεδομένων, την αλληλεπίδραση με τον χρήστη και το σχεδιασμό UX, οι χαρτογράφοι μπορούν να δημιουργήσουν καθηλωτικές και αποτελεσματικές εμπειρίες VR και AR που παρέχουν πολύτιμες χωρικές και θεματικές πληροφορίες στους χρήστες.

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά -μέσω της έρευνάς του- στην κατανόηση σχετικά με τα ζητήματα κλίμακας και τη διαχείριση του επιπέδου λεπτομέρειας (LoD) στις VR & AR χαρτογραφικές αναπαραστάσεις με βάση διάφορες διαστάσεις που εστιάζουν στους τύπους δεδομένων που οπτικοποιούνται, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και τις ενέργειες του χρήστη που ενεργοποιούν την αλλαγή των επιπέδων λεπτομέρειας (LoD).

Χρηματοδότηση:

Μερική χρηματοδότηση για τη θέση είναι εγγυημένη. Θα είναι δυνατή η προσέλκυση πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες προσκλήσεις/έργα έρευνας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών, Θετικών Επιστημών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Χαρτογραφία, Γεωοπτικοποίηση Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Επιστήμη Πληροφορικής ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Visa (εάν δεν είναι πολίτης της ΕΕ)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (Pytnon, C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις χρήσης λογισμικών τρισδιάστατης οπτικοποίησης (Unreal Engine, Unity, ArcGIS 360 VR η παρόμοιο)
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500 λέξεις).

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Απόστολος Παπακωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

a.papakonstantinou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Τρισδιάστατη Γεωοπτικοποίηση Χωροχρονικών Αλλαγών με χρήση Μηχανών Παιχνιδιού. Μια χαρτογραφική προσέγγιση σε χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας στα ψηφιακά δίδυμα
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Οι εξελίξεις στις τεχνικές τρισδιάστατης γεωγραφικής απεικόνισης έχουν φέρει επανάσταση στην ικανότητά μας να αναλύουμε και να κατανοούμε πολύπλοκα χωροχρονικά δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωση των μηχανών παιχνιδιών σε χαρτογραφικές πρακτικές έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για την αναπαράσταση γεωχωρικών πληροφοριών με καθηλωτικό και διαδραστικό τρόπο. Αυτή η προσέγγιση αξιοποιεί τις δυνατότητες δημοφιλών μηχανών παιχνιδιών, όπως το Unity και το Unreal Engine, για τη δημιουργία δυναμικών και οπτικά συναρπαστικών αναπαραστάσεων γεωγραφικών δεδομένων.

Η χρήση μηχανών παιχνιδιών για την γεωαπεικόνιση χωροχρονικών αλλαγών σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγούνται σε περίπλοκα τοπία, κάνοντας μεγέθυνση από παγκόσμια κλίμακα σε μεμονωμένα αντικείμενα με ευκολία. Επιπλέον, οι μηχανές παιχνιδιών επιτρέπουν τη δυναμική απεικόνιση των επιπέδων δεδομένων που ορίζουν την γεωχωρική πληροφορία.

Η δημιουργία αυτών των νέων τύπων εφαρμογών περιλαμβάνει επίσης δημιουργία ψηφιακών δίδυμων. Έτσι, δημιουργώντας καθηλωτικούς τρόπους οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης με στοιχεία GIS του πραγματικού κόσμου αυτά δύναται να συμπληρώσουν τις τρέχουσες ροές εργασίας.

Θα πρέπει να γίνει μια συστηματική διερεύνηση των δυνατοτήτων των μηχανών παιχνιδιού να απεικονίζουν θεματικές και φωτορεαλιστικές πληροφορίες χρονικών αλλαγών για εκτεταμένες περιόδους σε διάφορες χωρικές και χαρτογραφικές κλίμακες. Η τρισδιάστατη γεωοπτικοποίηση με χρήση μηχανών παιχνιδιών προσφέρει μια ισχυρή και ευέλικτη λύση για την εξερεύνηση χωροχρονικών αλλαγών με χαρτογραφική προοπτική. Δίνει δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με δεδομένα, επιτρέποντας βαθύτερες γνώσεις για τη δυναμική φύση του κόσμου μας.

Σε αυτή τη δυναμική διασταύρωση χαρτογραφίας και τεχνολογίας, ο υποψήφιος θα εμβαθύνει στη συγχώνευση χωρικών και θεματικών επιπέδων λεπτομέρειας, μελετώντας τα ζητήματα κλίμακας στον καθηλωτικό 3D καμβά , για να ξεκλειδώσει πλήρως τις δυνατότητες των μηχανών παιχνιδιών για εξερεύνηση, μάθηση και λήψη αποφάσεων στην ψηφιακή εποχή.

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά - μέσω της έρευνάς του - στην κατανόηση της πιο αποτελεσματικής προσέγγισης οπτικοποίησης χρησιμοποιώντας μηχανές παιχνιδιών για να προσφέρει μια ισχυρή και ευέλικτη λύση για την εξερεύνηση χωροχρονικών αλλαγών με χαρτογραφική προοπτική. Θα μελετήσει πώς να παρακινήσει τους χρήστες να εμπλακούν διαδραστικά με δεδομένα, επιτρέποντας βαθύτερες γνώσεις για τη δυναμική φύση του κόσμου μας.

Χρηματοδότηση:

Μερική χρηματοδότηση για τη θέση είναι εγγυημένη. Θα είναι δυνατή η προσέλκυση πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες προσκλήσεις/έργα έρευνας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών, Θετικών Επιστημών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Χαρτογραφία, Γεωοπτικοποίηση Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Επιστήμη Πληροφορικής ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Visa (εάν δεν είναι πολίτης της ΕΕ)

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (Pytnon, C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις χρήσης λογισμικών τρισδιάστατης οπτικοποίησης (Unreal Engine, Unity, ArcGIS 360 VR η παρόμοιο)
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500 λέξεις).

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Απόστολος Παπακωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

a.papakonstantinou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Γεω-χωρική λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση/Διοίκηση της γης, με χρήση GIS και τεχνητής νοημοσύνη
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η διοίκηση της γης αποτελεί τον κύριο πυλώνα της διαχείρισης της γης και περιλαμβάνει τέσσερεις βασικές συνιστώσες: τη διακατοχή, την εκτίμηση της αξίας, τη χρήση και την ανάπτυξη της γης, με απώτερο στόχο την επίτευξη οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (ΓΣΠ-Geographical Information Systems), αποτελούν τα κατ’ εξοχήν εργαλεία για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη διαχείριση της γης. Εδώ και τουλάχιστον δυο δεκαετίες έγιναν αρκετές ερευνητικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στα ΓΣΠ, με σκοπό την ενίσχυση τους, για τη λήψη γεω-χωρικών αποφάσεων σε σχέση με τη διαχείριση της γης. Οι προσπάθειες αυτές όμως παρέμειναν μέχρι ενός (μη ικανοποιητικού) σημείου αναφορικά για την επίτευξη του κάθε στόχου. Τα τελευταία χρόνια όμως η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι εντυπωσιακή και δημιουργεί νέες προοπτικές για την ενσωμάτωση των δυο τεχνολογιών, για την ανάπτυξη νέων ολοκληρωμένων συστημάτων σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Ο/Η υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής γνώσης, μοντέλων και εργαλείων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση και την υποστήριξη λήψεων αποφάσεων αναφορικά με τους ακόλουθους τομείς (θα γίνει επιλογή θεματολογίας με βάση τις πιθανότητες χρηματοδότησης): του χωροταξικού/πολεοδομικού σχεδιασμού, του σχεδιασμού αναδιανομής της γης και των εκτιμήσεων. 

Χρηματοδότηση:

Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτρης Δημητρίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): 3D-Κτηματολόγιο και 3D-Μοντέλα πόλης για τη Διαχείριση/Διοίκηση της γης
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Tο 3D Κτηματολόγιο διευκολύνει τη λεπτομερή και ακριβή απεικόνιση περίπλοκων δομών ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου της πολυεπίπεδης μορφής ιδιοκτησίας και των χωρικών και νομικών σχέσεων που υφίστανται πάνω και κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Παρομοίως, τα 3D μοντέλα πόλεων αναπαριστούν τα φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προσομοίωση, ανάλυση και οπτικοποίηση των διάφορων αστικών λειτουργιών και των επιπτώσεων τους.

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση του 3D-Κτηματολογίου και των 3D μοντέλων πόλης, με σκοπό να υποστηρίξει τις πρακτικές διαχείρισης και διοίκησης γης. Ο/Η υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής γνώσης, καινοτόμων μεθοδολογιών, μοντέλων και εργαλείων για την ένταξη των σύνθετων τρισδιάστατων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, περιορισμών και ευθυνών εντός του χωρικού πλαισίου του αστικού περιβάλλοντος, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών GIS, CityGML και BIM (Building Information Modeling).

Χρηματοδότηση:

Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτρης Δημητρίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Μοντελοποίηση της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών γης για την υποστήριξη της διαχείρισης κινδύνου από καταστροφές
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η κλιματική κρίση θέτει σημαντικές προκλήσεις στην παγκόσμια σταθερότητα, επηρεάζοντας άμεσα τη συχνότητα και την ένταση των φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και ξηρασίες. Ο ρόλος των πολιτικών γης για διάφορους τομείς, με σκοπό την υποστήριξη των στρατηγικών πρόληψης και μετριασμού του κινδύνου από φυσικές καταστροφές, είναι κρίσιμης σημασίας για κάθε χώρα.  Μέσω της ένταξης των παραγόντων κλιματικής αλλαγής στον σχεδιασμό χρήσεων γης και την προετοιμασία για έκτακτες καταστάσεις, οι δημόσιοι φορείς μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, να μετριάσουν τον κίνδυνο απωλειών σχετιζόμενων με καταστροφές και να υποστηρίξουν τις διαδικασίες ανάκαμψης και ανοικοδόμησης μετά από καταστροφικά γεγονότα.

Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί με την ανάπτυξη κοινών μοντέλων πολιτικών γης και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με σκοπό τη διερεύνηση σεναρίων σχεδιασμού με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών.  

Ο/Η υποψήφιος αναμένετι να συμβάλει στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής γνώσης, καινοτόμων μεθοδολογιών, μοντέλων και εργαλείων που αφορούν στην ανάλυση τομεακών πολιτικών γης, αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους στο μετριασμό του κινδύνου από φυσικές καταστροφές, η οποία θα διερευνηθεί μέσω ανάπτυξης/ενσωμάτωσης κοινών μοντέλων προσομοίωση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιών και πλημμυρών) και πολιτικών γης.

Χρηματοδότηση:

Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος), των Γεω-επιστήμών, της Γεωπονίας, της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Φυσικής, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δημήτρης Δημητρίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Χρήση υποβρύχιου βίντεο για 3D ανακατασκευή
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Οι φωτογραφίες παραμένουν η κυρίαρχη μέθοδος συλλογής πρωτογενούς πληροφορίας την φωτογραμμετρία, λόγω της ποιότητας και της ανάλυσής τους. Πρόσφατα, τα βίντεο αναδεικνύονται σε μια εναλλακτική λύση για 3D ανακατασκευή λόγω των βελτιωμένων αλγορίθμων συμπίεσης, των καμερών με υψηλότερη ανάλυση καθώς και του γεγονότος ότι η απόκτηση βίντεο έχει πλεονεκτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το υποβρύχιο περιβάλλον. Η βέλτιστη επιλογή καρέ από βίντεο για 3D ανακατασκευή, είναι ακόμα ανοιχτό ερευνητικό θέμα. Η επιλογή του ελάχιστου αριθμού καρέ διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το αντικείμενο θα περιγράφεται πλήρως στην 3D ανακατασκευή αποτελεί πρόκληση. Η επιλογή καρέ σε προεπιλεγμένο ρυθμό, απέχει πολύ από το βέλτιστο, καθώς η κάλυψη μπορεί να διαφέρει λόγω της μεταβλητής ταχύτητας και περιστροφής της κάμερας καθώς και της περίπλοκης γεωμετρίας του αντικειμένου. Ένα παρόμοιο πρόβλημα, αλλά σε πραγματικό χρόνο, ισχύει και για εφαρμογές πλοήγησης, όπου ορισμένα καρέ παραλείπονται ώστε να μειωθεί ο υπολογιστικός φόρτος. Ο/H υποψήφιος/α θα εργαστεί στην ανάπτυξη αλγορίθμων για βέλτιστη εξαγωγή καρέ, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Χρηματοδότηση:

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις) για την θέση δεν είναι εγγυημένη.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δημήτριος Σκαρλάτος

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Αφαίρεση θαλάσσιου κυματισμού σε ακολουθία βίντεο
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η οπτική χαρτογράφηση του βυθού, ιδίως σε παράκτιες τοποθεσίες, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος, του τουρισμού, της μηχανικής, της αρχαιολογίας κ.λπ. Η χρήση υποβρύχιων καμερών είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος, αλλά το μειονέκτημαά του είναι η μικρή κάλυψη ανά φωτογραφία, που περιορίζει την συνολική έκταση κάλυψης. Οι υπάρχουσες φωτογραμμετρικές μέθοδοι για επίλυση χιλιάδων φωτογραφιών σε ενιαίο συγκρότημα φωτογραφιών είναι χρονοβόρες και πρακτικά περιορίζουν το πλήθος φωτογραφιών που μπορούν να επεξεργαστούν ταυτόχρονα. Η χρήση drones μπορεί να επιτρέψει την κάλυψη μεγαλύτερων περιοχών, αφού η κάθε φωτογραφία καλύπτει μεγαλύτερη έκταση. Όμως σε χαμηλό ύψος πτήσης ο κυματισμός καθιστά τις φωτογραφίες θολές και πρακτικά τις καθιστά άχρηστες. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει αν κάνει χρήση κατακόρυφου βίντεο που λαμβάνεται από σταθερό σημείο αιώρησης, μπορεί με κατάλληλη επεξεργασία και και ανάλυση χρονοσειράς, να δημιουργήσει μια τεχνητή φωτογραφία του βυθού, χωρίς παραμορφώσεις κυματισμού. Μία τέτοια φωτογραφία θα είχε εφαρμογή σε πολλές εφαρμογές, από την απλή χρήση για παραγωγή βίντεο επικοινωνίας έως φωτογραμμετρία για παράκτια χαρτογράφηση.

Χρηματοδότηση:

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις) για την θέση δεν είναι εγγυημένη.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δημήτριος Σκαρλάτος

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) για την υποβοηθούμενη συλλογή φωτογραμμετρικών λήψεων
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Κατά τη τελευταία δεκαετία, η 3D ανακατασκευή αντικειμένων με χρήση φωτογραφιών έχουν αυτοματοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η διαδικασία υιοθετήθηκε από αρκετούς επαγγελματίες χωρίς φωτογραμμετρική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, αρχαιολόγων, δυτών, μελετητών κ.λπ. Σε συγκεκριμένες εφαρμογές / περιπτώσεις, η τεχνολογία υποστηρίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη λήψη φωτογραφιών εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη του αντικειμένου με προκαθορισμένες επικαλύψεις (π.χ, χαρτογράφηση χρησιμοποιώντας drones). Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν χρησιμοποιείται φορητή κάμερα για τεκμηρίωση μνημείων, κατασκευών ή μεσαίου μεγέθους αντικείμενα, η διαδικασία συλλογής δεδομένων βασίζεται στην εμπειρία του φωτογράφου. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την πλήρη κάλυψη του αντικειμένου, μέχρι την μετα-επεξεργασία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δύσκολο, δαπανηρό ή ακόμα και αδύνατο να επαναληφθεί η επίσκεψη στο αντικείμενο για επιπρόσθετη συλλογή φωτογραφιών. Ο/Η υποψήφιος/α θα εργαστεί για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής AR που θα προτείνει τις καλύτερες θέσεις για φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο καθοδηγώντας τον χρήστη στη κατάλληλη θέση για την βέλτιστη κάλυψη του συνόλου του αντικειμένου. Μια τέτοια εφαρμογή, θα βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία απόκτησης δεδομένων, καθιστώντας το ευαίσθητο κομμάτι της συλλογής 3D πληροφορίας, σχεδόν αυτόματο.

Χρηματοδότηση:

Αυτή η θέση θα συνεπιβλέπεται με το Extended Experiences Group of CYENS - Centre of Excellence (https://www.cyens.org.cy/). Η χρηματοδότηση για αυτή τη θέση δεν είναι εγγυημένη για όλη τη διάρκεια του διδακτορικού, αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης πλήρους χρηματοδότησης από το CYENS - Κέντρο Αριστείας (https://www.cyens.org.cy/), στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων διδακτορικών διατριβών.  Σε περίπτωση χρηματοδότησης, ο υποψήφιος θα εδρεύει στο Κέντρο Αριστείας CYENS.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

 

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια) Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών Γνώση λογισμικού Unity or Unreal Γνώση Επαυξημένης Πραγματικότητας Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις)

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δημήτριος Σκαρλάτος

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) για την υποβοηθούμενη συλλογή φωτογραμμετρικών λήψεων
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάδειξη και προβολή της ΠΚ. Αν και η ΕΠ είναι καλά αποδεδειγμένη τεχνολογία σε ανοιχτούς χώρους με τη βοήθεια GPS και πρόσθετων αισθητήρων, δεν ισχύει το ίδιο για τον κλειστό χώρο μουσείων, το εσωτερικό ιστορικών κτιρίων ή υποβρύχιες θέσεις. Το WiFi και οι κωδικοποιημένοι στόχοι είναι μια εναλλακτική λύση για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση τους. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα  που να κάνει χρήση υπολογιστικής όρασης για εντοπισμό θέσης και προσανατολισμού της κάμερας της συσκευής ΕΠ.  Εκτός από τον εντοπισμό, η συσκευή ΕΠ θα επιτρέψει στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν την ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου, σε πραγματικό χρόνο μέσω διεπαφής.

Χρηματοδότηση:

Χρηματοδότηση: Αυτή η θέση θα συνεπιβλέπεται με το Extended Experiences Group of CYENS - Centre of Excellence (https://www.cyens.org.cy/). Η χρηματοδότηση για αυτή τη θέση δεν είναι εγγυημένη για όλη τη διάρκεια του διδακτορικού, αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης πλήρους χρηματοδότησης από το CYENS - Κέντρο Αριστείας (https://www.cyens.org.cy/), στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων διδακτορικών διατριβών. Σε περίπτωση χρηματοδότησης, ο υποψήφιος θα εδρεύει στο Κέντρο Αριστείας CYENS.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια) Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών Γνώση λογισμικού Unity or Unreal Γνώση Επαυξημένης Πραγματικότητας Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις)

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δημήτριος Σκαρλάτος

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας και εφαρμογές στην κατασκευαστική βιομηχανία
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Ο/H Υποψήφιος/α διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τις προοπτικές πιθανών πρακτικών κυκλικής  οικονομίας στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η κυκλική οικονομία αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια βιομηχανία με μηδενικούς ρύπους και μηδενικά απόβλητα. Η οικοδομική βιομηχανία και ο κατασκευαστικός τομέας συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στο όγκο των αποβλήτων και η προοπτική της κυκλικής οικονομίας μπορεί να δώσει προτάσεις αξίας σε διάφορους εμπλεκόμενους στην διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης αποβλήτων. Τυχόν ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα καθηγητή για περαιτέρω πληροφόρηση.

Χρηματοδότηση:

Δεν υφίσταται αυτή την στιγμη. Με βάση τα προσόντα, ο επιτυχών υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να αιτηθεί υποτροφία με ανταγωνιστικούς όρους ή να εργοδοτηθεί ως Βοηθός Διδασκαλίας στο οικείο Τμήμα ή/και σε ερευνητικά προγράμματα, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί ο ίδιος/ίδια.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Αρχιτεκτονικής ή Χημικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος ή Αειφόρου Ανάπτυξης από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα, επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Στυλιανός Γιατρός

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητή

Email:

stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Μελετη της Ατμοσφαιρας και την Ατμοσφαιρικη τηλεπισκοπηση
Αριθμός θέσεων: 2

Περιγραφή:

Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα ευρωπαικά ερευνητικά κέντρα [το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο μελέτης της Τροπόσφαιρας Leibniz (TROPOS) και το Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos, Παγκόσμιο Κέντρο Ακτινοβολίας (PMODWRC)], ίδρυσε  ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με το όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» (www.eratosthenes.org.cy) για την παρατήρηση της Γης και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος από το διάστημα.

Οι θέσεις εντάσσονται στα ερευνητικά πεδία του τομέα Ατμόσφαιρας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλίματος του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και υποστηρίζονται από το έργο ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement Nο.857510.

Οι επιλεχθέντες/είσες υποψήφιοι/ες θα εντάσονται στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και θα εργαστούν σε ένα διεθνές ερευνητικό περιβάλλον, θα έχουν πρόσβαση σε όργανα τελευταίας τεχνολογίας του τομέα Ατμόσφαιρας του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, και θα τους δοθεί η ευκαιρία να εργαστούν σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας και σημασίας. Η επίβλεψη και καθοδήγηση των διδακτορικών ερευνητών θα γίνεται σε στενή συνεργασία με του ερευνητήτες του Ινστιτούτου TROPOS.

Οι δύο (2) θέσεις στον τομέα της Παρατήρησης της Γης & Τηλεπισκόπησης στο γνωστικό αντικείμενο της Έρευνας Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης θα έχουν έμφαση στα ακόλουθα θέματα:

 • Η διδακτορική διατριβή θα επικεντρωθεί στον χαρακτηρισμό των αερολυμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές τηλεπισκόπησης.
 • Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στη συνδυασμένη ανάλυση παρατηρήσεων τηλεπισκόπησης και μοντελοποιημένων δεδομένων για το χαρακτηρισμό των αερολυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η ερευνητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση επίγειων δεδομένων ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης
 • Ανάλυση ατμοσφαιρικών παραμέτρων δορυφορικών αποστολών
 • Σύνθεση και σύγκριση διαφόρων βάσεων δεδομένων (Δορυφορικών, επίγειων, τηλεπισκόπησης, πεδίου κ.α)
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων επεξεργασίας σε επίγεια δεδομένα ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης
 • Εφαρμογή ποιοτικών προτύπων και εργαλείων ποιοτικού ελέγχου

Συμμετοχή σε δραστηριότητες/ Ρόλος:

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εγκατάσταση ερευνητικών υποδομών
 • Υπεύθυνος/η για τη λειτουργία οργάνων ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, σύμφωνα με διεθνείς πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας.
 • Υπεύθυνος/η για την επεξεργασία δεδομένων με χρήση προηγμένων λογισμικών και εργαλείων.
 • Συνεισφορά στην έρευνα που σχετίζεται με τις παρατηρήσεις Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης
 • Συνεισφορά σε δημοσιεύσεις και επικοινωνία ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικά ακροατήρια.
 • Συμμετοχή στις πειραματικές εκστρατείες πεδίου, ερευνητικά έργα του κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ.
 • Ενεργός συμμετοχή σε τοπική, περιφερειακή και διεθνή δικτύωση, συμμετέχοντας σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

Χρηματοδότηση:

Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Προσφέρεται ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122

Διάρκεια: 36 μήνες

Έναρξη: 1η Σεπτεμβρίου 2024

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της  φυσικής, ή των θετικών επιστημών, ή της μετεωρολογίας, ή των επιστημών περιβάλλοντος.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Φυσική της ατμόσφαιρας, ή τηλεπισκόπησης, ή περιβάλλοντος, ή μετεωρολογίας.
 • Ικανότητα προγραμματισμού για την ανάλυση επιστημονικών δεδομένων και καλή γνώση αγγλικών
 • Προθυμία συμμετοχής σε επιστημονικά πειράματα και μετρήσεις πεδίου.
 • Προθυμία συμμετοχής και παρακολούθησης επιστημονικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Εμπειρία στις τεχνικές ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Δίπλωμα οδηγού.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Διόφαντος Χατζημιτσής,

Θα υπάρχουν στις τριμελείς επιτροπές μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING PROJECT (π.χ. TROPOS) & μέλη του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια.

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Παρατήρησης Γης, Τη επισκόπησης και Γεωπληροφορικής στις παρακάτω θεματικές ενότητες
Αριθμός θέσεων: 8

Περιγραφή:

«Περιβάλλον και κλίμα (γεωργία, υδάτινοι πόροι, χρήσεις Γης, φυσικό και δομημένο περιβάλλον)»

Γεωργία: Μοντελοποίηση δεδομένων παρατήρησης Γης για γεωργικές εφαρμογές (π.χ. παρακολούθηση των γεωργικών εκτάσεων, Κοινή Αγροτική Πολιτική, ορθές γεωργικές πρακτικές, εργαλεία υποστηρικτικά στους αγρότες, στους γεωργικούς συμβούλους και στους οργανισμούς πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, επισιτιστική ασφάλεια, Ανθρακικό Αποτύπωμα).

Υδάτινοι Πόροι: Διαχείριση υδάτινων πόρων (π.χ. ξηρασία, υδροδυναμική ενέργεια, υδρολογικές αναλύσεις, χρήση δεδομένων Copernicus, παρακολούθηση λεκανών απορροής, παρακολούθηση παράκτιας ζώνης).

Χρήσεις Γης: Χρήσεις Γης και έξυπνες πόλεις, αστικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση δασικών εκτάσεων.

«Ανθεκτικές κοινωνίες (μείωση των κινδύνων καταστροφών, πολιτιστική κληρονομιά, ασφάλεια στη θάλασσα)»

 

Πλημμύρες & πυρκαγιές:

 • Ολοκληρωμένη χρήση δορυφορικών δεδομένων, γεωπληροφορικής και ανάλυσης δεδομένων για εφαρμογές σχετικές με φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών και πυρκαγιών (π.χ. δορυφορική τηλεπισκόπηση, διαχρονικότητα, χαρτογράφηση πλημμυρών, χάρτες αποτίμησης καταστροφών, μοντελοποίηση, οριοθέτηση καμένων εκτάσεων, έγκαιρη ανίχνευση, συνεχής παρακολούθηση).

 

Σεισμοί/ Γεωκίνδυνοι:

 • Ολοκληρωμένη χρήση και ενσωμάτωση προϊόντων δορυφορικής συμβολομετρίας με μετρήσεις GNSS και επίγειους γωνιακούς ανακλαστήρες για την παρακολούθηση γεωκινδύνων (π.χ. γεωκίνδυνοι, συμβολομετρία, παραμορφώσεις, κατολισθήσεις, διαχείριση έκτακτης ανάγκης).
 • Διαδικασία εκτίμησης επικινδυνότητας, υπολογισμός συνεπειών με χρήση σεναρίων, πιθανοτική εκτίμηση απωλειών.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας από πολλαπλούς κινδύνους (multi-hazard).

 

Υγεία:

 • Μεγάλα δεδομένα Παρατήρησης Γης για εφαρμογές σχετικές με εποχιακές ασθένειες (π.χ. επιδημιολογία, διαβιβαστές, ιός δυτικού Νείλου, δυναμικά μοντέλα, μηχανική εκμάθηση).

Πολιτιστική Κληρονομιά:

 • Ανάπτυξη Διαθεματικής Υπηρεσίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus.
 • Χρήση εικονικής πραγματικότητας για αποκατάσταση και ενίσχυση μνημείων.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας μνημείων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς από γεωκινδύνους.
 •  

Θαλάσσια Επιτήρηση:

 • Παρακολούθηση θαλάσσιου περιβάλλοντος, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, παρακολούθηση ιχθυοκαλλιεργειών.

Επιτήρηση κατασκευών/υποδομών και οδικού δικτύου:

 • Παρακολούθηση υποδομών και οδικού δικτύου μέσω τηλεσπισκόπησης (π.χ. φθορές οδοστρωμάτων)

 

Διαχείριση μεγάλων δεδομένων (εξαγωγή πληροφοριών, οπτική εξερεύνηση και απεικόνιση, συλλογή πληροφοριών και σύμπτυξη δεδομένων, γεωπληροφορική):

 • Ανάλυση μεγάλων γεωδεδομένων για την παρακολούθηση εποχικών ασθενειών.
 • Μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη στην ανάλυση γεωδεδομένων.
 • Ανάπτυξη Διαλειτουργικών Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής και Γεωδαισίας.
 • Διαχείριση & Έλεγχος Μεγάλων Δεδομένων GNSS.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπων μη-επανδρωμένων εναέριων πλατφορών (UAV) για περιβαλλοντική, αστική, θαλάσσια και αγροτική διαχείριση.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσεων με τεχνολογίες GIS.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος με τεχνολογίες GIS και δεδομένα Copernicus για υποστήριξη έξυπνων και πράσινων πόλεων (π.χ. δίκτυα LΟRA, ΙοΤ κτλ).
 • Ψηφιακά Δίδυμα -Digital Twins για διάφορες εφαρμογές (π.χ. Κλίμα, Θάλασσα κ.ά.).
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Παρατήρηση Γης.

 

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement Nο.857510 που αποσκοπεί στη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘ERATOSTHENES Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu). Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), δημιουργήθηκε ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy).

 

Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming βασίστηκε στις διακριτές ανάγκες και ευκαιρίες που ενθαρρύνουν την ίδρυση ενός Κέντρου Αριστείας Παρατήρησης Γης στην Κύπρο, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη γεωστρατηγική τοποθεσία της Κύπρου που μας επιτρέπει να εξετάσουμε σύνθετα επιστημονικά προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των χρηστών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (EMMENA), καθώς και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας θα βασίζεται σε δύο κύριες υποδομές, που αποτελούνται από ένα επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων και ένα σταθμό ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, καθώς και επιπρόσθετες υποδομές. Η Κοινοπραξία του έργου EXCELSIOR αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DEC) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης. Στις επιτροπές παρακολούθησης των διδακτορικών προγραμμάτων δύναται να συμμετέχουν ακαδημαικοί/ερευνητές από την DLR, TROPOS, NOA και άλλα ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια που υποστηρίζουν το έργο EXCELSIOR.

Οι 8 θέσεις θα κατανεμηθούν αναλόγως στα πιο κάτω μέλη ΔΕΠ και θα υπάρχουν στις τριμελείς επιτροπές μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming Project και μέλη του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια.

Χρηματοδότηση:

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Διόφαντος Χατζημιτσής

Χριστόδουλος Δανέζης,

Νικόλας Κυριακίδης,

Βαθμίδα:

Καθηγητής/ Αναπληρωτής  Καθηγητής/ Επίκουρος Καθηγητής,

Email

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

chris.danezis@cut.ac.cy nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ηλιακης Ενέργειας-Ηλιακης Ακτινοβολίας (EXCELSIOR H2020 TEAMING PROJECT)

Ενέργειας στη θεματική ενότητα της Πρόγνωσης της Ηλιακής Ενέργειας και της Αλληλεπίδρασης της Ηλιακής Ακτινοβολίας με την Επιφάνεια και την Ατμόσφαιρα της Γης. Τα προτεινόμενα θέματα είναι:

 • Bελτίωση μεθόδων πρόγνωσης ηλιακής ακτινοβολίας/ενέργειας με χρήση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας.
 • Βελτιστοποίηση της Αστικής Ενεργειακής Αειφορίας: Ενσωμάτωση και Βελτιστοποίηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Οροφής
Αριθμός θέσεων: 2

Περιγραφή:

Η ερευνητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει:

 • Επίγειες παρατηρήσεις της ολικής και φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Ανάπτυξη μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας με τη χρήση in-situ δεδομένων (μετρήσεις ακτινοβολίας, νεφών και αερολυμάτων), δορυφορικές παρατηρήσεις και προγνωστικά δεδομένα του μοντέλου CAMS, για εφαρμογές πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας.
 • Μελέτη της διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω της γήινης ατμόσφαιρας και των αλληλοεπιδράσεων της με τις ατμοσφαιρικές παραμέτρους, όπως το όζον, τα αερολύματα και τα νέφη.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας).
 • Εφαρμογή ποιοτικών προτύπων και εργαλείων ποιοτικού ελέγχου για επίγειες μετρήσεις της φασματικής και ολικής ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών βαθμονόμησης για φασματικά, ολοφασματικά και στενής φασματικής περιοχής οργάνων μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Διερεύνηση των επιδράσεων των μεταβολών της φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας στα οικοσυστήματα και στην ανθρώπινη υγεία.

Χρηματοδότηση:

Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Προσφέρεται ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122

Διάρκεια: 36 μήνες

Έναρξη: 1η Σεπτεμβρίου 2024

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της  φυσικής, ή των θετικών επιστημών, ή της μετεωρολογίας, ή των επιστημών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην φυσική της ατμόσφαιρας, ή τηλεπισκόπησης, ή περιβάλλοντος, ή μετεωρολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Ικανότητα προγραμματισμού για την ανάλυση επιστημονικών δεδομένων (κατά προτίμηση χρήση της Python και/ή Matlab).
 • Γνώση ή εξοικείωση με το περιβάλλον linux θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Καλή γνώση αγγλικών.
 • Προθυμία συμμετοχής σε επιστημονικά πειράματα και μετρήσεις πεδίου.
 • Προθυμία συμμετοχής και παρακολούθησης επιστημονικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Η εμπειρία σχετική με μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας ή μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Η θέση εντάσσεται στα ερευνητικά πεδία του τομέα Ενέργειας του Τμήματος Resilient Society του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και υποστηρίζονται από το έργο ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement No 857510.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Διόφαντος Χατζημιτσής

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Παγκόσμια Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) και Φυσικές Καταστροφές

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αναζητά έναν/μία ιδιαίτερα κινητοποιημένο/η και ταλαντούχο/α διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια για να ενταχθεί στη δυναμική μας ερευνητική ομάδα. Η θέση προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να εργαστείτε πάνω σε πρωτοποριακή έρευνα στις τεχνικές των Παγκόσμιων Συστημάτων Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) και την παρακολούθηση και ανάλυση γεωκινδύνων, όπως οι κατολισθήσεις και οι σεισμοί. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα εστιάσει στην καινοτόμο εφαρμογή τεχνικών GNSS και στην ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων/ μεθοδολογιών/ πλατφορμών για την ενίσχυση της κατανόησης και ετοιμότητάς μας στις φυσικές καταστροφές, συμβάλλοντας σημαντικά στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ευάλωτων κοινοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων πλατφορμών υλισμικού και λογισμικού για τη συλλογή και επεξεργασία παρατηρήσεων GNSS και άλλων δεδομένων, προσανατολισμένων στην παρακολούθηση, ανίχνευση και ανάλυση φυσικών κινδύνων.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών βασισμένων στα GNSS, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, προγνωστικής μοντελοποίησης και εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Διεξαγωγή εργασιών πεδίου και ανάλυσης δεδομένων για την επικύρωση των εφαρμογών GNSS στο πλαίσιο της αξιολόγησης φυσικών κινδύνων.
 • Συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα ερευνητών, δημοσίων φορέων και εταίρων της βιομηχανίας για την εφαρμογή και τη βέλτιστη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής επίδρασης και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.

Χρηματοδότηση:

Η θέση θα χρηματοδοτηθεί μερικώς από ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ»

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Γεωδαισία ή Γεωφυσική ή Γεωεπιστήμες ή Πληροφορική ή Ηλεκτρολογική Μηχανική ή άλλο συναφές πεδίο.
 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού στην Python ή/και C/C++ ή/και Matlab.
 • Βασική Γνώση επεξεργασίας και ανάλυσης παρατηρήσεων GNSS.
 • Βασική θεωρητική γνώση σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, και ιδιαίτερα σε σχέση με τις κατολισθήσεις και τους σεισμούς.
 • Πολύ καλές αναλυτικές και επιλυτικές ικανότητες.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Ικανότητα εργασίας αυτόνομα και σε συνεργασία με άλλα μέλη διεπιστημονικών ομάδων.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Χριστόδουλος Δανέζης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

chris.danezis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μία θέση διδακτορικού φοιτητή στον τομέα της Θαλάσσιας Γεωδαισίας. Η θέση απευθύνεται σε ενθουσιώδεις υποψηφίους που έχουν στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της μελέτης της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας, της παράκτιας διάβρωσης και της ανάπτυξης καινοτόμων πλατφορμών συλλογής, διαχείρισης κι επεξεργασίας δεδομένων.

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή λεπτομερών γεωδαιτικών και ωκεανογραφικών αναλύσεων με επίκεντρο τις αλλαγές της στάθμης της θάλασσας και τις διαδικασίες παράκτιας διάβρωσης.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων για την ένταξη ετερογενών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών παρατηρήσεων, επιτόπιων μετρήσεων και αριθμητικών μοντέλων.
 • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων πλατφορμών δεδομένων για την ενίσχυση της πρόσβασης, της απεικόνισης και της ανάλυσης των γεωχωρικών πληροφοριών της θάλασσας.
 • Συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα για την εφαρμογή αποτελεσμάτων σε στρατηγικές παράκτιας διαχείρισης, συνεισφέροντας στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Συγγραφή και συν-συγγραφή ερευνητικών άρθρων για δημοσίευση σε υψηλής απήχησης περιοδικά με κριτές και παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια.

Χρηματοδότηση:

Η θέση θα χρηματοδοτηθεί μερικώς από ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Γεωδαισίας ή του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ»

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε ένα από τα Αντικείμενα της Γεωδαισίας, Ωκεανογραφίας, Γεωεπιστήμών, Πληροφορικής ή άλλου συναφούς επιστημονικού πεδίου.
 • Εμπειρία στον προγραμματισμό με Python ή/και C/C++ και έντονο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για ανάλυση δεδομένων.
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ικανότητα αυτόνομης εργασίας και συνεργασίας με διεπιστημονική ομάδα ερευνητών.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία προγραμματισμού σε Go ή Rust.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών ή/και ανάπτυξη frontend εφαρμογών.
 • Εμπειρία στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS),
 • Γνώση βασικών αρχών Δορυφορικής Αλτιμετρίας
 • Εξοικείωση με τις Θαλάσσιες Επιστήμες ή/και την Παράκτια Δυναμική

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Χριστόδουλος Δανέζης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

chris.danezis@cut.ac.cy

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002542 | Φαξ.: 2500276

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Σύμπτυξη Δορυφορικών και Επίγειων Δεδομένων Τηλεπισκόπησης για Μελέτες Αρχαιολογικού Τοπίου
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η σύμπτυξη ή συγχώνευση (fusion) τηλεπισκοπικών δεδομένων και αισθητήρων για μελέτες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αποτελεί ένα ιδιαίτερο ερευνητικό θέμα το οποίο παραμένει ακόμη ανοικτό. Η πολυπλοκότητα του θέματος έγκειται στο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κάθε τηλεπισκοπικού αισθητήρα, στην φασματική ευαισθησία καταγραφής του, όπως επίσης και στην ίδια ετερογένεια και μοναδικότητα του αρχαιολογικού τοπίου. Η διάθεση μεγάλων (γεω-χωρικών) και ανοικτών (open) γεω-δεδομένων, γνωστή στις μέρες μας και ως Big Data, μαζί με την ανάπτυξη νέων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) που σχετίζονται με την επεξεργασία εικόνας, δίνουν μια νέα οπτική μελλοντικής έρευνας. Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά -μέσα από την έρευνα του- στην κατανόηση και βελτιστοποίηση μη καταστρεπτικών συνδυασμένων τεχνικών για μελέτες αρχαιολογικού τοπίου.

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες ερευνητικές προσκλήσεις.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Ν/Α

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Άθως Αγαπίου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

athos.agapiou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Δεδομένα Παρατήρηση Γης και Ανάλυση σε Απειλούμενα Μνημεία και Θέσεις
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Οι δορυφορικές εικόνες έχουν την ικανότητα να καταγράφουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλες περιοχές με ένα συστηματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων. Η ικανότητα τους να καταγράφουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μήκη κύματος πέρα από το ορατό (εγγύς, μέσο υπέρθυρο και θερμικό κανάλι) επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση, ανάλυση και χαρτογράφηση απειλούμενων θέσεων και μνημείων, ιδιαίτερα δε σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Σκοπός της παρούσας έρευνας που θα εκπονηθεί από τον/την υποψήφιο/α είναι να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση υφιστάμενων ερευνητικών μεθόδων, ιδιαίτερα με τη χρήση ανοικτών και δωρεάν διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων, όπως είναι οι εικόνες Sentinel του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος Copernicus, με την ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας η οποία θα επιτρέπει στην ακριβέστερη χαρτογράφηση και με την παράλληλη ανάπτυξη δεικτών επικινδυνότητας των μνημείων και θέσεων.

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση για τη θέση δεν είναι εγγυημένη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες ερευνητικές προσκλήσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Άθως Αγαπίου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

athos.agapiou@cut.ac.c

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Χαρτογραφική προσέγγιση σε χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας και τα ζητήματα κλίμακας στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (VR & AR)
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα (VR & AR) είναι τεχνολογίες που αναπτύσσονται ταχύτατα και ενισχύουν την αντίληψη των χρηστών για τον πραγματικό κόσμο χρησιμοποιώντας εικονικούς χώρους ή ενισχύοντας τον πραγματικό χώρο με εικονικά στοιχεία. Η γεωχωρική κοινότητα εστιάζει σταδιακά σε τεχνολογίες και εφαρμογές VR & AR λόγω της ικανότητάς τους να δημιουργούν καθηλωτικές χωρικές εμπειρίες, να διευκολύνουν τη χωρική μάθηση και να διεγείρουν την εμπειρία των χρηστών. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αποτελεσματικών διεπαφών VR ή AR θέτει αρκετές προκλήσεις, ειδικά όταν υλοποιείται μια χαρτογραφική προσέγγιση. Τα ζητήματα κλίμακας και η διαχείριση του επιπέδου λεπτομέρειας (LoD) θα πρέπει να μελετηθούν για να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση όταν χρησιμοποιούνται υψηλής ανάλυσης και ακριβή χωρικά δεδομένα. Ειδικά όταν παρέχονται δεδομένα από αερομεταφερόμενους αισθητήρες UAS και χρειάζεται να οπτικοποιηθεί ένας τρισδιάστατος εικονικός χώρος ή τρισδιάστατα αντικείμενα ως ψηφιακά δίδυμα.

Η χαρτογραφική προσέγγιση είναι καθοριστικές για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας, καθώς και με κλίμακα στην εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα. Εξετάζοντας προσεκτικά τα ζητήματα κλίμακας, την αναπαράσταση δεδομένων, την αλληλεπίδραση με τον χρήστη και το σχεδιασμό UX, οι χαρτογράφοι μπορούν να δημιουργήσουν καθηλωτικές και αποτελεσματικές εμπειρίες VR και AR που παρέχουν πολύτιμες χωρικές και θεματικές πληροφορίες στους χρήστες.

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά -μέσω της έρευνάς του- στην κατανόηση σχετικά με τα ζητήματα κλίμακας και τη διαχείριση του επιπέδου λεπτομέρειας (LoD) στις VR & AR χαρτογραφικές αναπαραστάσεις με βάση διάφορες διαστάσεις που εστιάζουν στους τύπους δεδομένων που οπτικοποιούνται, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και τις ενέργειες του χρήστη που ενεργοποιούν την αλλαγή των επιπέδων λεπτομέρειας (LoD).

Χρηματοδότηση:

Μερική χρηματοδότηση για τη θέση είναι εγγυημένη. Θα είναι δυνατή η προσέλκυση πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες προσκλήσεις/έργα έρευνας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών, Θετικών Επιστημών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Χαρτογραφία, Γεωοπτικοποίηση Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Επιστήμη Πληροφορικής ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Visa (εάν δεν είναι πολίτης της ΕΕ)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (Pytnon, C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις χρήσης λογισμικών τρισδιάστατης οπτικοποίησης (Unreal Engine, Unity, ArcGIS 360 VR η παρόμοιο)
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500 λέξεις).

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Απόστολος Παπακωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

a.papakonstantinou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Τρισδιάστατη Γεωοπτικοποίηση Χωροχρονικών Αλλαγών με χρήση Μηχανών Παιχνιδιού. Μια χαρτογραφική προσέγγιση σε χωρικά και θεματικά επίπεδα λεπτομέρειας στα ψηφιακά δίδυμα
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Οι εξελίξεις στις τεχνικές τρισδιάστατης γεωγραφικής απεικόνισης έχουν φέρει επανάσταση στην ικανότητά μας να αναλύουμε και να κατανοούμε πολύπλοκα χωροχρονικά δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωση των μηχανών παιχνιδιών σε χαρτογραφικές πρακτικές έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για την αναπαράσταση γεωχωρικών πληροφοριών με καθηλωτικό και διαδραστικό τρόπο. Αυτή η προσέγγιση αξιοποιεί τις δυνατότητες δημοφιλών μηχανών παιχνιδιών, όπως το Unity και το Unreal Engine, για τη δημιουργία δυναμικών και οπτικά συναρπαστικών αναπαραστάσεων γεωγραφικών δεδομένων.

Η χρήση μηχανών παιχνιδιών για την γεωαπεικόνιση χωροχρονικών αλλαγών σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγούνται σε περίπλοκα τοπία, κάνοντας μεγέθυνση από παγκόσμια κλίμακα σε μεμονωμένα αντικείμενα με ευκολία. Επιπλέον, οι μηχανές παιχνιδιών επιτρέπουν τη δυναμική απεικόνιση των επιπέδων δεδομένων που ορίζουν την γεωχωρική πληροφορία.

Η δημιουργία αυτών των νέων τύπων εφαρμογών περιλαμβάνει επίσης δημιουργία ψηφιακών δίδυμων. Έτσι, δημιουργώντας καθηλωτικούς τρόπους οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης με στοιχεία GIS του πραγματικού κόσμου αυτά δύναται να συμπληρώσουν τις τρέχουσες ροές εργασίας.

Θα πρέπει να γίνει μια συστηματική διερεύνηση των δυνατοτήτων των μηχανών παιχνιδιού να απεικονίζουν θεματικές και φωτορεαλιστικές πληροφορίες χρονικών αλλαγών για εκτεταμένες περιόδους σε διάφορες χωρικές και χαρτογραφικές κλίμακες. Η τρισδιάστατη γεωοπτικοποίηση με χρήση μηχανών παιχνιδιών προσφέρει μια ισχυρή και ευέλικτη λύση για την εξερεύνηση χωροχρονικών αλλαγών με χαρτογραφική προοπτική. Δίνει δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με δεδομένα, επιτρέποντας βαθύτερες γνώσεις για τη δυναμική φύση του κόσμου μας.

Σε αυτή τη δυναμική διασταύρωση χαρτογραφίας και τεχνολογίας, ο υποψήφιος θα εμβαθύνει στη συγχώνευση χωρικών και θεματικών επιπέδων λεπτομέρειας, μελετώντας τα ζητήματα κλίμακας στον καθηλωτικό 3D καμβά , για να ξεκλειδώσει πλήρως τις δυνατότητες των μηχανών παιχνιδιών για εξερεύνηση, μάθηση και λήψη αποφάσεων στην ψηφιακή εποχή.

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά - μέσω της έρευνάς του - στην κατανόηση της πιο αποτελεσματικής προσέγγισης οπτικοποίησης χρησιμοποιώντας μηχανές παιχνιδιών για να προσφέρει μια ισχυρή και ευέλικτη λύση για την εξερεύνηση χωροχρονικών αλλαγών με χαρτογραφική προοπτική. Θα μελετήσει πώς να παρακινήσει τους χρήστες να εμπλακούν διαδραστικά με δεδομένα, επιτρέποντας βαθύτερες γνώσεις για τη δυναμική φύση του κόσμου μας.

Χρηματοδότηση:

Μερική χρηματοδότηση για τη θέση είναι εγγυημένη. Θα είναι δυνατή η προσέλκυση πλήρους χρηματοδότησης από διάφορες προσκλήσεις/έργα έρευνας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών, Θετικών Επιστημών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Χαρτογραφία, Γεωοπτικοποίηση Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Επιστήμη Πληροφορικής ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Visa (εάν δεν είναι πολίτης της ΕΕ)

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (Pytnon, C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις χρήσης λογισμικών τρισδιάστατης οπτικοποίησης (Unreal Engine, Unity, ArcGIS 360 VR η παρόμοιο)
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500 λέξεις).

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Απόστολος Παπακωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

a.papakonstantinou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Γεω-χωρική λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση/Διοίκηση της γης, με χρήση GIS και τεχνητής νοημοσύνη
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η διοίκηση της γης αποτελεί τον κύριο πυλώνα της διαχείρισης της γης και περιλαμβάνει τέσσερεις βασικές συνιστώσες: τη διακατοχή, την εκτίμηση της αξίας, τη χρήση και την ανάπτυξη της γης, με απώτερο στόχο την επίτευξη οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (ΓΣΠ-Geographical Information Systems), αποτελούν τα κατ’ εξοχήν εργαλεία για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη διαχείριση της γης. Εδώ και τουλάχιστον δυο δεκαετίες έγιναν αρκετές ερευνητικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στα ΓΣΠ, με σκοπό την ενίσχυση τους, για τη λήψη γεω-χωρικών αποφάσεων σε σχέση με τη διαχείριση της γης. Οι προσπάθειες αυτές όμως παρέμειναν μέχρι ενός (μη ικανοποιητικού) σημείου αναφορικά για την επίτευξη του κάθε στόχου. Τα τελευταία χρόνια όμως η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι εντυπωσιακή και δημιουργεί νέες προοπτικές για την ενσωμάτωση των δυο τεχνολογιών, για την ανάπτυξη νέων ολοκληρωμένων συστημάτων σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Ο/Η υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής γνώσης, μοντέλων και εργαλείων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση και την υποστήριξη λήψεων αποφάσεων αναφορικά με τους ακόλουθους τομείς (θα γίνει επιλογή θεματολογίας με βάση τις πιθανότητες χρηματοδότησης): του χωροταξικού/πολεοδομικού σχεδιασμού, του σχεδιασμού αναδιανομής της γης και των εκτιμήσεων. 

Χρηματοδότηση:

Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτρης Δημητρίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): 3D-Κτηματολόγιο και 3D-Μοντέλα πόλης για τη Διαχείριση/Διοίκηση της γης
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Tο 3D Κτηματολόγιο διευκολύνει τη λεπτομερή και ακριβή απεικόνιση περίπλοκων δομών ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου της πολυεπίπεδης μορφής ιδιοκτησίας και των χωρικών και νομικών σχέσεων που υφίστανται πάνω και κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Παρομοίως, τα 3D μοντέλα πόλεων αναπαριστούν τα φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προσομοίωση, ανάλυση και οπτικοποίηση των διάφορων αστικών λειτουργιών και των επιπτώσεων τους.

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση του 3D-Κτηματολογίου και των 3D μοντέλων πόλης, με σκοπό να υποστηρίξει τις πρακτικές διαχείρισης και διοίκησης γης. Ο/Η υποψήφιος αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής γνώσης, καινοτόμων μεθοδολογιών, μοντέλων και εργαλείων για την ένταξη των σύνθετων τρισδιάστατων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, περιορισμών και ευθυνών εντός του χωρικού πλαισίου του αστικού περιβάλλοντος, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών GIS, CityGML και BIM (Building Information Modeling).

Χρηματοδότηση:

Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού), της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτρης Δημητρίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Μοντελοποίηση της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών γης για την υποστήριξη της διαχείρισης κινδύνου από καταστροφές
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η κλιματική κρίση θέτει σημαντικές προκλήσεις στην παγκόσμια σταθερότητα, επηρεάζοντας άμεσα τη συχνότητα και την ένταση των φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και ξηρασίες. Ο ρόλος των πολιτικών γης για διάφορους τομείς, με σκοπό την υποστήριξη των στρατηγικών πρόληψης και μετριασμού του κινδύνου από φυσικές καταστροφές, είναι κρίσιμης σημασίας για κάθε χώρα.  Μέσω της ένταξης των παραγόντων κλιματικής αλλαγής στον σχεδιασμό χρήσεων γης και την προετοιμασία για έκτακτες καταστάσεις, οι δημόσιοι φορείς μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, να μετριάσουν τον κίνδυνο απωλειών σχετιζόμενων με καταστροφές και να υποστηρίξουν τις διαδικασίες ανάκαμψης και ανοικοδόμησης μετά από καταστροφικά γεγονότα.

Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί με την ανάπτυξη κοινών μοντέλων πολιτικών γης και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με σκοπό τη διερεύνηση σεναρίων σχεδιασμού με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών.  

Ο/Η υποψήφιος αναμένετι να συμβάλει στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής γνώσης, καινοτόμων μεθοδολογιών, μοντέλων και εργαλείων που αφορούν στην ανάλυση τομεακών πολιτικών γης, αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους στο μετριασμό του κινδύνου από φυσικές καταστροφές, η οποία θα διερευνηθεί μέσω ανάπτυξης/ενσωμάτωσης κοινών μοντέλων προσομοίωση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιών και πλημμυρών) και πολιτικών γης.

Χρηματοδότηση:

Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τη θέση, αλλά αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης μερικής/πλήρους χρηματοδότησης από ερευνητικές προσκλήσεις.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της Μηχανικής (Τοπογράφου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος), των Γεω-επιστήμών, της Γεωπονίας, της Γεωγραφίας, της Πολεοδομίας, της Φυσικής, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε επιστημονικά πεδία όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική, Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων ή σε άλλο συναφές πεδίο.
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες γλώσσες προγραμματισμού: Python, C#, Java, VB (using .NET SDK) (ή και σε άλλη γλώσσα).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δημήτρης Δημητρίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

demetris.s.demetriou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Χρήση υποβρύχιου βίντεο για 3D ανακατασκευή
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Οι φωτογραφίες παραμένουν η κυρίαρχη μέθοδος συλλογής πρωτογενούς πληροφορίας την φωτογραμμετρία, λόγω της ποιότητας και της ανάλυσής τους. Πρόσφατα, τα βίντεο αναδεικνύονται σε μια εναλλακτική λύση για 3D ανακατασκευή λόγω των βελτιωμένων αλγορίθμων συμπίεσης, των καμερών με υψηλότερη ανάλυση καθώς και του γεγονότος ότι η απόκτηση βίντεο έχει πλεονεκτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το υποβρύχιο περιβάλλον. Η βέλτιστη επιλογή καρέ από βίντεο για 3D ανακατασκευή, είναι ακόμα ανοιχτό ερευνητικό θέμα. Η επιλογή του ελάχιστου αριθμού καρέ διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το αντικείμενο θα περιγράφεται πλήρως στην 3D ανακατασκευή αποτελεί πρόκληση. Η επιλογή καρέ σε προεπιλεγμένο ρυθμό, απέχει πολύ από το βέλτιστο, καθώς η κάλυψη μπορεί να διαφέρει λόγω της μεταβλητής ταχύτητας και περιστροφής της κάμερας καθώς και της περίπλοκης γεωμετρίας του αντικειμένου. Ένα παρόμοιο πρόβλημα, αλλά σε πραγματικό χρόνο, ισχύει και για εφαρμογές πλοήγησης, όπου ορισμένα καρέ παραλείπονται ώστε να μειωθεί ο υπολογιστικός φόρτος. Ο/H υποψήφιος/α θα εργαστεί στην ανάπτυξη αλγορίθμων για βέλτιστη εξαγωγή καρέ, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Χρηματοδότηση:

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις) για την θέση δεν είναι εγγυημένη.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δημήτριος Σκαρλάτος

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Αφαίρεση θαλάσσιου κυματισμού σε ακολουθία βίντεο
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η οπτική χαρτογράφηση του βυθού, ιδίως σε παράκτιες τοποθεσίες, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος, του τουρισμού, της μηχανικής, της αρχαιολογίας κ.λπ. Η χρήση υποβρύχιων καμερών είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος, αλλά το μειονέκτημαά του είναι η μικρή κάλυψη ανά φωτογραφία, που περιορίζει την συνολική έκταση κάλυψης. Οι υπάρχουσες φωτογραμμετρικές μέθοδοι για επίλυση χιλιάδων φωτογραφιών σε ενιαίο συγκρότημα φωτογραφιών είναι χρονοβόρες και πρακτικά περιορίζουν το πλήθος φωτογραφιών που μπορούν να επεξεργαστούν ταυτόχρονα. Η χρήση drones μπορεί να επιτρέψει την κάλυψη μεγαλύτερων περιοχών, αφού η κάθε φωτογραφία καλύπτει μεγαλύτερη έκταση. Όμως σε χαμηλό ύψος πτήσης ο κυματισμός καθιστά τις φωτογραφίες θολές και πρακτικά τις καθιστά άχρηστες. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει αν κάνει χρήση κατακόρυφου βίντεο που λαμβάνεται από σταθερό σημείο αιώρησης, μπορεί με κατάλληλη επεξεργασία και και ανάλυση χρονοσειράς, να δημιουργήσει μια τεχνητή φωτογραφία του βυθού, χωρίς παραμορφώσεις κυματισμού. Μία τέτοια φωτογραφία θα είχε εφαρμογή σε πολλές εφαρμογές, από την απλή χρήση για παραγωγή βίντεο επικοινωνίας έως φωτογραμμετρία για παράκτια χαρτογράφηση.

Χρηματοδότηση:

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια)
 • Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών
 • Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις) για την θέση δεν είναι εγγυημένη.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δημήτριος Σκαρλάτος

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) για την υποβοηθούμενη συλλογή φωτογραμμετρικών λήψεων
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Κατά τη τελευταία δεκαετία, η 3D ανακατασκευή αντικειμένων με χρήση φωτογραφιών έχουν αυτοματοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η διαδικασία υιοθετήθηκε από αρκετούς επαγγελματίες χωρίς φωτογραμμετρική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, αρχαιολόγων, δυτών, μελετητών κ.λπ. Σε συγκεκριμένες εφαρμογές / περιπτώσεις, η τεχνολογία υποστηρίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη λήψη φωτογραφιών εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη του αντικειμένου με προκαθορισμένες επικαλύψεις (π.χ, χαρτογράφηση χρησιμοποιώντας drones). Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν χρησιμοποιείται φορητή κάμερα για τεκμηρίωση μνημείων, κατασκευών ή μεσαίου μεγέθους αντικείμενα, η διαδικασία συλλογής δεδομένων βασίζεται στην εμπειρία του φωτογράφου. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την πλήρη κάλυψη του αντικειμένου, μέχρι την μετα-επεξεργασία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δύσκολο, δαπανηρό ή ακόμα και αδύνατο να επαναληφθεί η επίσκεψη στο αντικείμενο για επιπρόσθετη συλλογή φωτογραφιών. Ο/Η υποψήφιος/α θα εργαστεί για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής AR που θα προτείνει τις καλύτερες θέσεις για φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο καθοδηγώντας τον χρήστη στη κατάλληλη θέση για την βέλτιστη κάλυψη του συνόλου του αντικειμένου. Μια τέτοια εφαρμογή, θα βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία απόκτησης δεδομένων, καθιστώντας το ευαίσθητο κομμάτι της συλλογής 3D πληροφορίας, σχεδόν αυτόματο.

Χρηματοδότηση:

Αυτή η θέση θα συνεπιβλέπεται με το Extended Experiences Group of CYENS - Centre of Excellence (https://www.cyens.org.cy/). Η χρηματοδότηση για αυτή τη θέση δεν είναι εγγυημένη για όλη τη διάρκεια του διδακτορικού, αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης πλήρους χρηματοδότησης από το CYENS - Κέντρο Αριστείας (https://www.cyens.org.cy/), στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων διδακτορικών διατριβών.  Σε περίπτωση χρηματοδότησης, ο υποψήφιος θα εδρεύει στο Κέντρο Αριστείας CYENS.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

 

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια) Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών Γνώση λογισμικού Unity or Unreal Γνώση Επαυξημένης Πραγματικότητας Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις)

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δημήτριος Σκαρλάτος

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) για την υποβοηθούμενη συλλογή φωτογραμμετρικών λήψεων
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάδειξη και προβολή της ΠΚ. Αν και η ΕΠ είναι καλά αποδεδειγμένη τεχνολογία σε ανοιχτούς χώρους με τη βοήθεια GPS και πρόσθετων αισθητήρων, δεν ισχύει το ίδιο για τον κλειστό χώρο μουσείων, το εσωτερικό ιστορικών κτιρίων ή υποβρύχιες θέσεις. Το WiFi και οι κωδικοποιημένοι στόχοι είναι μια εναλλακτική λύση για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση τους. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα  που να κάνει χρήση υπολογιστικής όρασης για εντοπισμό θέσης και προσανατολισμού της κάμερας της συσκευής ΕΠ.  Εκτός από τον εντοπισμό, η συσκευή ΕΠ θα επιτρέψει στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν την ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου, σε πραγματικό χρόνο μέσω διεπαφής.

Χρηματοδότηση:

Χρηματοδότηση: Αυτή η θέση θα συνεπιβλέπεται με το Extended Experiences Group of CYENS - Centre of Excellence (https://www.cyens.org.cy/). Η χρηματοδότηση για αυτή τη θέση δεν είναι εγγυημένη για όλη τη διάρκεια του διδακτορικού, αλλά υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης πλήρους χρηματοδότησης από το CYENS - Κέντρο Αριστείας (https://www.cyens.org.cy/), στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων διδακτορικών διατριβών. Σε περίπτωση χρηματοδότησης, ο υποψήφιος θα εδρεύει στο Κέντρο Αριστείας CYENS.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Μεταπτυχιακό μηχανικής ή επιστήμης υπολογιστών ή πολυμέσων
 • Κάρτα διαμονής (εάν δεν είναι πολίτες ΕΕ)

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώσεις προγραμματισμού (C++, C#, ή παρόμοια) Γνώσεις όρασης υπολογιστών ή φωτογραμμετρίας ή γραφικών Γνώση λογισμικού Unity or Unreal Γνώση Επαυξημένης Πραγματικότητας Προηγούμενες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, κλπ. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις)

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δημήτριος Σκαρλάτος

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

dimitrios.skarlatos@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας και εφαρμογές στην κατασκευαστική βιομηχανία
Αριθμός θέσεων: 1

Περιγραφή:

Ο/H Υποψήφιος/α διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Δρ Σ. Γιατρού και θα διερευνήσει τις προοπτικές πιθανών πρακτικών κυκλικής  οικονομίας στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η κυκλική οικονομία αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια βιομηχανία με μηδενικούς ρύπους και μηδενικά απόβλητα. Η οικοδομική βιομηχανία και ο κατασκευαστικός τομέας συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στο όγκο των αποβλήτων και η προοπτική της κυκλικής οικονομίας μπορεί να δώσει προτάσεις αξίας σε διάφορους εμπλεκόμενους στην διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης αποβλήτων. Τυχόν ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα καθηγητή για περαιτέρω πληροφόρηση.

Χρηματοδότηση:

Δεν υφίσταται αυτή την στιγμη. Με βάση τα προσόντα, ο επιτυχών υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να αιτηθεί υποτροφία με ανταγωνιστικούς όρους ή να εργοδοτηθεί ως Βοηθός Διδασκαλίας στο οικείο Τμήμα ή/και σε ερευνητικά προγράμματα, εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη και το επιθυμεί ο ίδιος/ίδια.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού κλάδου (Master) στο Τομέα της Πολιτικής Μηχανικής ή Δομοστατικής Μηχανικής  ή Αρχιτεκτονικής ή Χημικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος ή Αειφόρου Ανάπτυξης από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Είναι επίσης δεκτοί απόφοιτοι πενταετών προγραμμάτων (Dipl. Eng / Dipl. Ing / Dipl Arch). Απόφοιτοι τετραετών προγραμμάτων MEng, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Τέλος οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολύ καλοί γνώστες τις Αγγλικής. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα, επαγγελματικά συνέδρια ή/και διαγωνισμούς θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Στυλιανός Γιατρός

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητή

Email:

stylianos.yiatros@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Μελετη της Ατμοσφαιρας και την Ατμοσφαιρικη τηλεπισκοπηση
Αριθμός θέσεων: 2

Περιγραφή:

Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα ευρωπαικά ερευνητικά κέντρα [το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο μελέτης της Τροπόσφαιρας Leibniz (TROPOS) και το Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos, Παγκόσμιο Κέντρο Ακτινοβολίας (PMODWRC)], ίδρυσε  ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με το όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» (www.eratosthenes.org.cy) για την παρατήρηση της Γης και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος από το διάστημα.

Οι θέσεις εντάσσονται στα ερευνητικά πεδία του τομέα Ατμόσφαιρας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλίματος του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και υποστηρίζονται από το έργο ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement Nο.857510.

Οι επιλεχθέντες/είσες υποψήφιοι/ες θα εντάσονται στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και θα εργαστούν σε ένα διεθνές ερευνητικό περιβάλλον, θα έχουν πρόσβαση σε όργανα τελευταίας τεχνολογίας του τομέα Ατμόσφαιρας του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, και θα τους δοθεί η ευκαιρία να εργαστούν σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας και σημασίας. Η επίβλεψη και καθοδήγηση των διδακτορικών ερευνητών θα γίνεται σε στενή συνεργασία με του ερευνητήτες του Ινστιτούτου TROPOS.

Οι δύο (2) θέσεις στον τομέα της Παρατήρησης της Γης & Τηλεπισκόπησης στο γνωστικό αντικείμενο της Έρευνας Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης θα έχουν έμφαση στα ακόλουθα θέματα:

 • Η διδακτορική διατριβή θα επικεντρωθεί στον χαρακτηρισμό των αερολυμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές τηλεπισκόπησης.
 • Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στη συνδυασμένη ανάλυση παρατηρήσεων τηλεπισκόπησης και μοντελοποιημένων δεδομένων για το χαρακτηρισμό των αερολυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η ερευνητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση επίγειων δεδομένων ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης
 • Ανάλυση ατμοσφαιρικών παραμέτρων δορυφορικών αποστολών
 • Σύνθεση και σύγκριση διαφόρων βάσεων δεδομένων (Δορυφορικών, επίγειων, τηλεπισκόπησης, πεδίου κ.α)
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων επεξεργασίας σε επίγεια δεδομένα ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης
 • Εφαρμογή ποιοτικών προτύπων και εργαλείων ποιοτικού ελέγχου

Συμμετοχή σε δραστηριότητες/ Ρόλος:

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εγκατάσταση ερευνητικών υποδομών
 • Υπεύθυνος/η για τη λειτουργία οργάνων ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, σύμφωνα με διεθνείς πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας.
 • Υπεύθυνος/η για την επεξεργασία δεδομένων με χρήση προηγμένων λογισμικών και εργαλείων.
 • Συνεισφορά στην έρευνα που σχετίζεται με τις παρατηρήσεις Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης
 • Συνεισφορά σε δημοσιεύσεις και επικοινωνία ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικά ακροατήρια.
 • Συμμετοχή στις πειραματικές εκστρατείες πεδίου, ερευνητικά έργα του κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ.
 • Ενεργός συμμετοχή σε τοπική, περιφερειακή και διεθνή δικτύωση, συμμετέχοντας σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

Χρηματοδότηση:

Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Προσφέρεται ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122

Διάρκεια: 36 μήνες

Έναρξη: 1η Σεπτεμβρίου 2024

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της  φυσικής, ή των θετικών επιστημών, ή της μετεωρολογίας, ή των επιστημών περιβάλλοντος.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Φυσική της ατμόσφαιρας, ή τηλεπισκόπησης, ή περιβάλλοντος, ή μετεωρολογίας.
 • Ικανότητα προγραμματισμού για την ανάλυση επιστημονικών δεδομένων και καλή γνώση αγγλικών
 • Προθυμία συμμετοχής σε επιστημονικά πειράματα και μετρήσεις πεδίου.
 • Προθυμία συμμετοχής και παρακολούθησης επιστημονικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Εμπειρία στις τεχνικές ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Δίπλωμα οδηγού.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Διόφαντος Χατζημιτσής,

Θα υπάρχουν στις τριμελείς επιτροπές μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING PROJECT (π.χ. TROPOS) & μέλη του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια.

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): Παρατήρησης Γης, Τη επισκόπησης και Γεωπληροφορικής στις παρακάτω θεματικές ενότητες
Αριθμός θέσεων: 8

Περιγραφή:

«Περιβάλλον και κλίμα (γεωργία, υδάτινοι πόροι, χρήσεις Γης, φυσικό και δομημένο περιβάλλον)»

Γεωργία: Μοντελοποίηση δεδομένων παρατήρησης Γης για γεωργικές εφαρμογές (π.χ. παρακολούθηση των γεωργικών εκτάσεων, Κοινή Αγροτική Πολιτική, ορθές γεωργικές πρακτικές, εργαλεία υποστηρικτικά στους αγρότες, στους γεωργικούς συμβούλους και στους οργανισμούς πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, επισιτιστική ασφάλεια, Ανθρακικό Αποτύπωμα).

Υδάτινοι Πόροι: Διαχείριση υδάτινων πόρων (π.χ. ξηρασία, υδροδυναμική ενέργεια, υδρολογικές αναλύσεις, χρήση δεδομένων Copernicus, παρακολούθηση λεκανών απορροής, παρακολούθηση παράκτιας ζώνης).

Χρήσεις Γης: Χρήσεις Γης και έξυπνες πόλεις, αστικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση δασικών εκτάσεων.

«Ανθεκτικές κοινωνίες (μείωση των κινδύνων καταστροφών, πολιτιστική κληρονομιά, ασφάλεια στη θάλασσα)»

 

Πλημμύρες & πυρκαγιές:

 • Ολοκληρωμένη χρήση δορυφορικών δεδομένων, γεωπληροφορικής και ανάλυσης δεδομένων για εφαρμογές σχετικές με φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών και πυρκαγιών (π.χ. δορυφορική τηλεπισκόπηση, διαχρονικότητα, χαρτογράφηση πλημμυρών, χάρτες αποτίμησης καταστροφών, μοντελοποίηση, οριοθέτηση καμένων εκτάσεων, έγκαιρη ανίχνευση, συνεχής παρακολούθηση).

 

Σεισμοί/ Γεωκίνδυνοι:

 • Ολοκληρωμένη χρήση και ενσωμάτωση προϊόντων δορυφορικής συμβολομετρίας με μετρήσεις GNSS και επίγειους γωνιακούς ανακλαστήρες για την παρακολούθηση γεωκινδύνων (π.χ. γεωκίνδυνοι, συμβολομετρία, παραμορφώσεις, κατολισθήσεις, διαχείριση έκτακτης ανάγκης).
 • Διαδικασία εκτίμησης επικινδυνότητας, υπολογισμός συνεπειών με χρήση σεναρίων, πιθανοτική εκτίμηση απωλειών.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας από πολλαπλούς κινδύνους (multi-hazard).

 

Υγεία:

 • Μεγάλα δεδομένα Παρατήρησης Γης για εφαρμογές σχετικές με εποχιακές ασθένειες (π.χ. επιδημιολογία, διαβιβαστές, ιός δυτικού Νείλου, δυναμικά μοντέλα, μηχανική εκμάθηση).

Πολιτιστική Κληρονομιά:

 • Ανάπτυξη Διαθεματικής Υπηρεσίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus.
 • Χρήση εικονικής πραγματικότητας για αποκατάσταση και ενίσχυση μνημείων.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας μνημείων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς από γεωκινδύνους.
 •  

Θαλάσσια Επιτήρηση:

 • Παρακολούθηση θαλάσσιου περιβάλλοντος, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, παρακολούθηση ιχθυοκαλλιεργειών.

Επιτήρηση κατασκευών/υποδομών και οδικού δικτύου:

 • Παρακολούθηση υποδομών και οδικού δικτύου μέσω τηλεσπισκόπησης (π.χ. φθορές οδοστρωμάτων)

 

Διαχείριση μεγάλων δεδομένων (εξαγωγή πληροφοριών, οπτική εξερεύνηση και απεικόνιση, συλλογή πληροφοριών και σύμπτυξη δεδομένων, γεωπληροφορική):

 • Ανάλυση μεγάλων γεωδεδομένων για την παρακολούθηση εποχικών ασθενειών.
 • Μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη στην ανάλυση γεωδεδομένων.
 • Ανάπτυξη Διαλειτουργικών Υπηρεσιών Γεωπληροφορικής και Γεωδαισίας.
 • Διαχείριση & Έλεγχος Μεγάλων Δεδομένων GNSS.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπων μη-επανδρωμένων εναέριων πλατφορών (UAV) για περιβαλλοντική, αστική, θαλάσσια και αγροτική διαχείριση.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσεων με τεχνολογίες GIS.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος με τεχνολογίες GIS και δεδομένα Copernicus για υποστήριξη έξυπνων και πράσινων πόλεων (π.χ. δίκτυα LΟRA, ΙοΤ κτλ).
 • Ψηφιακά Δίδυμα -Digital Twins για διάφορες εφαρμογές (π.χ. Κλίμα, Θάλασσα κ.ά.).
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Παρατήρηση Γης.

 

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement Nο.857510 που αποσκοπεί στη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘ERATOSTHENES Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu). Μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (www.excelsior2020.eu), δημιουργήθηκε ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με όνομα «Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy).

 

Η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming βασίστηκε στις διακριτές ανάγκες και ευκαιρίες που ενθαρρύνουν την ίδρυση ενός Κέντρου Αριστείας Παρατήρησης Γης στην Κύπρο, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη γεωστρατηγική τοποθεσία της Κύπρου που μας επιτρέπει να εξετάσουμε σύνθετα επιστημονικά προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των χρηστών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (EMMENA), καθώς και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας θα βασίζεται σε δύο κύριες υποδομές, που αποτελούνται από ένα επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων και ένα σταθμό ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης, καθώς και επιπρόσθετες υποδομές. Η Κοινοπραξία του έργου EXCELSIOR αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DEC) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης. Στις επιτροπές παρακολούθησης των διδακτορικών προγραμμάτων δύναται να συμμετέχουν ακαδημαικοί/ερευνητές από την DLR, TROPOS, NOA και άλλα ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια που υποστηρίζουν το έργο EXCELSIOR.

Οι 8 θέσεις θα κατανεμηθούν αναλόγως στα πιο κάτω μέλη ΔΕΠ και θα υπάρχουν στις τριμελείς επιτροπές μέλη από τους στρατηγικούς εταίρους του έργου EXCELSIOR H2020 Teaming Project και μέλη του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης ή άλλα μέλη από συνεργαζόμενα Κέντρα Αριστείας/Πανεπιστήμια.

Χρηματοδότηση:

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Διόφαντος Χατζημιτσής

Χριστόδουλος Δανέζης,

Νικόλας Κυριακίδης,

Βαθμίδα:

Καθηγητής/ Αναπληρωτής  Καθηγητής/ Επίκουρος Καθηγητής,

Email

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

chris.danezis@cut.ac.cy nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ηλιακης Ενέργειας-Ηλιακης Ακτινοβολίας (EXCELSIOR H2020 TEAMING PROJECT)

Ενέργειας στη θεματική ενότητα της Πρόγνωσης της Ηλιακής Ενέργειας και της Αλληλεπίδρασης της Ηλιακής Ακτινοβολίας με την Επιφάνεια και την Ατμόσφαιρα της Γης. Τα προτεινόμενα θέματα είναι:

 • Bελτίωση μεθόδων πρόγνωσης ηλιακής ακτινοβολίας/ενέργειας με χρήση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας.
 • Βελτιστοποίηση της Αστικής Ενεργειακής Αειφορίας: Ενσωμάτωση και Βελτιστοποίηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Οροφής
Αριθμός θέσεων: 2

Περιγραφή:

Η ερευνητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει:

 • Επίγειες παρατηρήσεις της ολικής και φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Ανάπτυξη μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας με τη χρήση in-situ δεδομένων (μετρήσεις ακτινοβολίας, νεφών και αερολυμάτων), δορυφορικές παρατηρήσεις και προγνωστικά δεδομένα του μοντέλου CAMS, για εφαρμογές πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας.
 • Μελέτη της διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω της γήινης ατμόσφαιρας και των αλληλοεπιδράσεων της με τις ατμοσφαιρικές παραμέτρους, όπως το όζον, τα αερολύματα και τα νέφη.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας).
 • Εφαρμογή ποιοτικών προτύπων και εργαλείων ποιοτικού ελέγχου για επίγειες μετρήσεις της φασματικής και ολικής ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών βαθμονόμησης για φασματικά, ολοφασματικά και στενής φασματικής περιοχής οργάνων μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Διερεύνηση των επιδράσεων των μεταβολών της φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας στα οικοσυστήματα και στην ανθρώπινη υγεία.

Χρηματοδότηση:

Ο/Η επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης, Βοηθός Ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Προσφέρεται ανταγωνιστική οικονομική υποστήριξη με το ακριβές επίπεδο μισθού να καθορίζεται κατά τη συνέντευξη.

Μέγιστος μεικτός μηνιαίος μισθός σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης €2122

Διάρκεια: 36 μήνες

Έναρξη: 1η Σεπτεμβρίου 2024

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο στο πεδίο της  φυσικής, ή των θετικών επιστημών, ή της μετεωρολογίας, ή των επιστημών περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην φυσική της ατμόσφαιρας, ή τηλεπισκόπησης, ή περιβάλλοντος, ή μετεωρολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Ικανότητα προγραμματισμού για την ανάλυση επιστημονικών δεδομένων (κατά προτίμηση χρήση της Python και/ή Matlab).
 • Γνώση ή εξοικείωση με το περιβάλλον linux θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Καλή γνώση αγγλικών.
 • Προθυμία συμμετοχής σε επιστημονικά πειράματα και μετρήσεις πεδίου.
 • Προθυμία συμμετοχής και παρακολούθησης επιστημονικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Η εμπειρία σχετική με μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας ή μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Η θέση εντάσσεται στα ερευνητικά πεδία του τομέα Ενέργειας του Τμήματος Resilient Society του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και υποστηρίζονται από το έργο ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement No 857510.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Διόφαντος Χατζημιτσής

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Παγκόσμια Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) και Φυσικές Καταστροφές

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αναζητά έναν/μία ιδιαίτερα κινητοποιημένο/η και ταλαντούχο/α διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια για να ενταχθεί στη δυναμική μας ερευνητική ομάδα. Η θέση προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να εργαστείτε πάνω σε πρωτοποριακή έρευνα στις τεχνικές των Παγκόσμιων Συστημάτων Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) και την παρακολούθηση και ανάλυση γεωκινδύνων, όπως οι κατολισθήσεις και οι σεισμοί. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα εστιάσει στην καινοτόμο εφαρμογή τεχνικών GNSS και στην ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων/ μεθοδολογιών/ πλατφορμών για την ενίσχυση της κατανόησης και ετοιμότητάς μας στις φυσικές καταστροφές, συμβάλλοντας σημαντικά στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ευάλωτων κοινοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων πλατφορμών υλισμικού και λογισμικού για τη συλλογή και επεξεργασία παρατηρήσεων GNSS και άλλων δεδομένων, προσανατολισμένων στην παρακολούθηση, ανίχνευση και ανάλυση φυσικών κινδύνων.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών βασισμένων στα GNSS, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, προγνωστικής μοντελοποίησης και εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Διεξαγωγή εργασιών πεδίου και ανάλυσης δεδομένων για την επικύρωση των εφαρμογών GNSS στο πλαίσιο της αξιολόγησης φυσικών κινδύνων.
 • Συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα ερευνητών, δημοσίων φορέων και εταίρων της βιομηχανίας για την εφαρμογή και τη βέλτιστη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής επίδρασης και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.

Χρηματοδότηση:

Η θέση θα χρηματοδοτηθεί μερικώς από ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ»

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Γεωδαισία ή Γεωφυσική ή Γεωεπιστήμες ή Πληροφορική ή Ηλεκτρολογική Μηχανική ή άλλο συναφές πεδίο.
 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού στην Python ή/και C/C++ ή/και Matlab.
 • Βασική Γνώση επεξεργασίας και ανάλυσης παρατηρήσεων GNSS.
 • Βασική θεωρητική γνώση σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, και ιδιαίτερα σε σχέση με τις κατολισθήσεις και τους σεισμούς.
 • Πολύ καλές αναλυτικές και επιλυτικές ικανότητες.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Ικανότητα εργασίας αυτόνομα και σε συνεργασία με άλλα μέλη διεπιστημονικών ομάδων.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Χριστόδουλος Δανέζης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

chris.danezis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μία θέση διδακτορικού φοιτητή στον τομέα της Θαλάσσιας Γεωδαισίας. Η θέση απευθύνεται σε ενθουσιώδεις υποψηφίους που έχουν στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της μελέτης της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας, της παράκτιας διάβρωσης και της ανάπτυξης καινοτόμων πλατφορμών συλλογής, διαχείρισης κι επεξεργασίας δεδομένων.

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή λεπτομερών γεωδαιτικών και ωκεανογραφικών αναλύσεων με επίκεντρο τις αλλαγές της στάθμης της θάλασσας και τις διαδικασίες παράκτιας διάβρωσης.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων για την ένταξη ετερογενών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών παρατηρήσεων, επιτόπιων μετρήσεων και αριθμητικών μοντέλων.
 • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων πλατφορμών δεδομένων για την ενίσχυση της πρόσβασης, της απεικόνισης και της ανάλυσης των γεωχωρικών πληροφοριών της θάλασσας.
 • Συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα για την εφαρμογή αποτελεσμάτων σε στρατηγικές παράκτιας διαχείρισης, συνεισφέροντας στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Συγγραφή και συν-συγγραφή ερευνητικών άρθρων για δημοσίευση σε υψηλής απήχησης περιοδικά με κριτές και παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια.

Χρηματοδότηση:

Η θέση θα χρηματοδοτηθεί μερικώς από ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Γεωδαισίας ή του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ»

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε ένα από τα Αντικείμενα της Γεωδαισίας, Ωκεανογραφίας, Γεωεπιστήμών, Πληροφορικής ή άλλου συναφούς επιστημονικού πεδίου.
 • Εμπειρία στον προγραμματισμό με Python ή/και C/C++ και έντονο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για ανάλυση δεδομένων.
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ικανότητα αυτόνομης εργασίας και συνεργασίας με διεπιστημονική ομάδα ερευνητών.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία προγραμματισμού σε Go ή Rust.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών ή/και ανάπτυξη frontend εφαρμογών.
 • Εμπειρία στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS),
 • Γνώση βασικών αρχών Δορυφορικής Αλτιμετρίας
 • Εξοικείωση με τις Θαλάσσιες Επιστήμες ή/και την Παράκτια Δυναμική

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Χριστόδουλος Δανέζης

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

chris.danezis@cut.ac.cy