Κριτήρια εισδοχής

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (πτυχίο).  Επίσης, άτομα τα οποία αναμένεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της έναρξης μαθημάτων θα κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αποφοίτησης.

Οι θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μάστερ και Διδακτορικό) προκηρύσσονται ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα.

Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων             

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Σπουδών και προωθούνται στο αρμόδιο Τμήμα για αξιολόγηση. Κάθε Τμήμα αποφασίζει για την έκβαση των αιτήσεων και την προσφορά θέσεων, με τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία σχετικών  πτυχίων.
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 • Συνέντευξη.
 • Γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).
 • Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).
 • Επιπρόσθετα κριτήρια (εάν προβλέπεονται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).

Κριτήρια εισδοχής

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (πτυχίο).  Επίσης, άτομα τα οποία αναμένεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της έναρξης μαθημάτων θα κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αποφοίτησης.

Οι θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μάστερ και Διδακτορικό) προκηρύσσονται ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα.

Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων             

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Σπουδών και προωθούνται στο αρμόδιο Τμήμα για αξιολόγηση. Κάθε Τμήμα αποφασίζει για την έκβαση των αιτήσεων και την προσφορά θέσεων, με τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία σχετικών  πτυχίων.
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 • Συνέντευξη.
 • Γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).
 • Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).
 • Επιπρόσθετα κριτήρια (εάν προβλέπεονται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).