Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2018

* Η προθεσμία αιτήσεων έληξε. Δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018.

  • Μία (1) θέση στον ερευνητικό τομέα «Πολιτική Αστάθεια και Επικοινωνία στον Τουρισμό»

Απαιτούμενα προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σπουδές Επικοινωνίας, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Αναστάσιος Ζωπιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, anastasios.zopiatis@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στον ερευνητικό τομέα «"Τουριστική εντροπία ως κρίσιμος παράγοντας βιωσιμότητας του προορισμού": Έλεγχος φέρουσας ικανότητας, μέσω ΙοΤ και προσδιορισμός  της ικανοποίησης των περιηγητών από τον προορισμό»

Απαιτούμενα προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Business Administration, Hospitality and Tourism Management,Περιφερειακή Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Πολιτική ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Αντώνης Θεοχάρους, Επίκουρος Καθηγητής, antonis.theocharous@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στον ερευνητικό πεδίο «Aιεφορική ανάπτυξη στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία»

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση, πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σχετικού με την Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού όπως επίσης και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στον Υπεύθυνο/Αειφόρο Τουρισμό ή στην Αειφόρο Ανάπτυξη (εφαρμοσμένη στον τομέα του Τουρισμού). Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις , υψηλό αναλυτικό υπόβαθρο για την διεξαγωγή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μετρήσεων, άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας, γνώση σχετική με τη μέχρι σήμερα πορεία του Κυπριακού ξενοδοχειακού τομέα προς την αιεφορική ανάπτυξη, όπως επίσης και καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον γνώση ευρωπαϊκών γλωσσών όπως και προηγούμενη εμπειρία στην Ξενοδοχειακή βιομηχανία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Αλέξης Σαβεριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, alexis.saveriades@cut.ac.cy  

 

  • Μια (1) θέση στον ερευνητικό πεδίο «Πνευματικός Τουρισμός και ικανοποίηση τουριστών πνευματικού ενδιαφέροντος»

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση, πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σχετικού με την Διοίκηση Ξενοδοχείων/Τουρισμού, ή Ψυχολογίας, ή Κοινωνιολογίας. Επίσης, να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στον Τουρισμό, ή Ψυχολογία, ή Κοινωνιολογία. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, υψηλό αναλυτικό υπόβαθρο για την διεξαγωγή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μετρήσεων, πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενδιαφέρον για το θέμα της διατριβής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Ερευνητικό έργο σχετικά με το αντικείμενο, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Αλέξης Σαβεριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, alexis.saveriades@cut.ac.cy  

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002430, Φαξ.: 25002633

Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2018

* Η προθεσμία αιτήσεων έληξε. Δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018.

  • Μία (1) θέση στον ερευνητικό τομέα «Πολιτική Αστάθεια και Επικοινωνία στον Τουρισμό»

Απαιτούμενα προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σπουδές Επικοινωνίας, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Αναστάσιος Ζωπιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, anastasios.zopiatis@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στον ερευνητικό τομέα «"Τουριστική εντροπία ως κρίσιμος παράγοντας βιωσιμότητας του προορισμού": Έλεγχος φέρουσας ικανότητας, μέσω ΙοΤ και προσδιορισμός  της ικανοποίησης των περιηγητών από τον προορισμό»

Απαιτούμενα προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Business Administration, Hospitality and Tourism Management,Περιφερειακή Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Πολιτική ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Αντώνης Θεοχάρους, Επίκουρος Καθηγητής, antonis.theocharous@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στον ερευνητικό πεδίο «Aιεφορική ανάπτυξη στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία»

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση, πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σχετικού με την Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού όπως επίσης και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στον Υπεύθυνο/Αειφόρο Τουρισμό ή στην Αειφόρο Ανάπτυξη (εφαρμοσμένη στον τομέα του Τουρισμού). Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις , υψηλό αναλυτικό υπόβαθρο για την διεξαγωγή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μετρήσεων, άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας, γνώση σχετική με τη μέχρι σήμερα πορεία του Κυπριακού ξενοδοχειακού τομέα προς την αιεφορική ανάπτυξη, όπως επίσης και καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον γνώση ευρωπαϊκών γλωσσών όπως και προηγούμενη εμπειρία στην Ξενοδοχειακή βιομηχανία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Αλέξης Σαβεριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, alexis.saveriades@cut.ac.cy  

 

  • Μια (1) θέση στον ερευνητικό πεδίο «Πνευματικός Τουρισμός και ικανοποίηση τουριστών πνευματικού ενδιαφέροντος»

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση, πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σχετικού με την Διοίκηση Ξενοδοχείων/Τουρισμού, ή Ψυχολογίας, ή Κοινωνιολογίας. Επίσης, να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στον Τουρισμό, ή Ψυχολογία, ή Κοινωνιολογία. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, υψηλό αναλυτικό υπόβαθρο για την διεξαγωγή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μετρήσεων, πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενδιαφέρον για το θέμα της διατριβής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Ερευνητικό έργο σχετικά με το αντικείμενο, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Αλέξης Σαβεριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, alexis.saveriades@cut.ac.cy  

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002430, Φαξ.: 25002633