Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Τουρισμός και Κοινωνία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

Διοίκηση Τουρισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές  ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Τουρισμός»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Περιβαλλοντική  Διαχείριση ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Business Administration, Human Resources Management, Organizational Behavior, Hospitality and Tourism Management, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (SPSS και NVivo).  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αναστάσιος Ζωτιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, anastasios.zopiatis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Αεροπορική Βιομηχανία, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκησης,  Διοίκησης Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων, Marketing ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις,  ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτηρούλα Λιασίδου, Λέκτορας, , Sotiroula.liasidou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ιχνηλάτηση βλέμματος τουριστών για την βελτιστοποίηση εισηγήσεων συστημάτων  συστάσεων»

Περιγραφή: H τεχνολογία ιχνηλάτησης βλέμματος (eye tracking), αποτελεί εργαλείο για την καταγραφή των κινήσεων του οφθαλμού ενός χρήστη κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας οπτικής πληροφορίας. Έχει εφαρμογές σε τομείς που αποσκοπούν στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα κινητά Συστήματα Συστάσεων από την άλλη, είναι εργαλεία λογισμικού που συστήνουν προϊόντα και υπηρεσίες προς πιθανούς ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω έξυπνου κινητού και βασίζονται σε τεχνικές εξατομίκευσης. Στον τουρισμό οι εφαρμογές τους είναι πολλές και περιλαμβάνουν ενδεικτικά  εισηγήσεις για προϊόντα ή δραστηριότητες. Παρόλη την φήμη τους, τα συστήματα συστάσεων ακόμη δεν είναι σε θέση να κάνουν εισηγήσεις που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των τουριστών.  Η ιχνηλάτηση βλέμματος θα μπορούσε να βοηθήσει στην βελτίωση των αποτελεσμάτων των συστημάτων συστάσεων εντοπίζοντας συσχετίσεις μεταξύ  οπτικής συμπεριφορά τουριστών και  της διαδικασίας λήψη αποφάσεων. Η έρευνα θα εστιάσει στην ανάλυση δεδομένων ιχνηλάτησης βλέμματος μέσα από πειράματα με χρήστες, για εντοπισμό μοτίβων που να σχετίζονται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για την έρευνα θα χρησιμοποιηθεί διαθέσιμος εξοπλισμός ιχνηλάτησης βλέμματος.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc/MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Ψυχολογία, Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Πληροφορική,  Στατιστική,  ή σε άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, και βασικών αρχών ανάλυσης δεδομένων καθώς και γνώσεις λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντρέας Γρηγοριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, andreas.gregoriades@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: « Τουριστική Εμπειρία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Κοινωνιολογία ή Ψυχολογία, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άρτιες ερευνητικές ικανότητες (για εις βάθος βιβλιογραφική ανασκόπηση, ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές μεθόδους). Θα πρέπει επίσης να είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας. 

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Προκόπης Χρίστου, Λέκτορας, prokopis.christou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επιπτώσεις Τουριστικής Δραστηριότητας σε τουρίστες»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Κοινωνιολογία ή Ψυχολογία, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άρτιες ερευνητικές ικανότητες (για εις βάθος βιβλιογραφική ανασκόπηση, ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές μεθόδους). Θα πρέπει επίσης να είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας. 

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Προκόπης Χρίστου, Λέκτορας, prokopis.christou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002430, Φαξ: 25002766

 

Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Τουρισμός και Κοινωνία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

Διοίκηση Τουρισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές  ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Τουρισμός»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Περιβαλλοντική  Διαχείριση ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Business Administration, Human Resources Management, Organizational Behavior, Hospitality and Tourism Management, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (SPSS και NVivo).  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αναστάσιος Ζωτιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, anastasios.zopiatis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Αεροπορική Βιομηχανία, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκησης,  Διοίκησης Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων, Marketing ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις,  ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτηρούλα Λιασίδου, Λέκτορας, , Sotiroula.liasidou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ιχνηλάτηση βλέμματος τουριστών για την βελτιστοποίηση εισηγήσεων συστημάτων  συστάσεων»

Περιγραφή: H τεχνολογία ιχνηλάτησης βλέμματος (eye tracking), αποτελεί εργαλείο για την καταγραφή των κινήσεων του οφθαλμού ενός χρήστη κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας οπτικής πληροφορίας. Έχει εφαρμογές σε τομείς που αποσκοπούν στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα κινητά Συστήματα Συστάσεων από την άλλη, είναι εργαλεία λογισμικού που συστήνουν προϊόντα και υπηρεσίες προς πιθανούς ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω έξυπνου κινητού και βασίζονται σε τεχνικές εξατομίκευσης. Στον τουρισμό οι εφαρμογές τους είναι πολλές και περιλαμβάνουν ενδεικτικά  εισηγήσεις για προϊόντα ή δραστηριότητες. Παρόλη την φήμη τους, τα συστήματα συστάσεων ακόμη δεν είναι σε θέση να κάνουν εισηγήσεις που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των τουριστών.  Η ιχνηλάτηση βλέμματος θα μπορούσε να βοηθήσει στην βελτίωση των αποτελεσμάτων των συστημάτων συστάσεων εντοπίζοντας συσχετίσεις μεταξύ  οπτικής συμπεριφορά τουριστών και  της διαδικασίας λήψη αποφάσεων. Η έρευνα θα εστιάσει στην ανάλυση δεδομένων ιχνηλάτησης βλέμματος μέσα από πειράματα με χρήστες, για εντοπισμό μοτίβων που να σχετίζονται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για την έρευνα θα χρησιμοποιηθεί διαθέσιμος εξοπλισμός ιχνηλάτησης βλέμματος.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc/MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Ψυχολογία, Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Πληροφορική,  Στατιστική,  ή σε άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, και βασικών αρχών ανάλυσης δεδομένων καθώς και γνώσεις λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντρέας Γρηγοριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, andreas.gregoriades@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: « Τουριστική Εμπειρία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Κοινωνιολογία ή Ψυχολογία, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άρτιες ερευνητικές ικανότητες (για εις βάθος βιβλιογραφική ανασκόπηση, ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές μεθόδους). Θα πρέπει επίσης να είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας. 

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Προκόπης Χρίστου, Λέκτορας, prokopis.christou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επιπτώσεις Τουριστικής Δραστηριότητας σε τουρίστες»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Τουρισμού, Κοινωνιολογία ή Ψυχολογία, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άρτιες ερευνητικές ικανότητες (για εις βάθος βιβλιογραφική ανασκόπηση, ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές μεθόδους). Θα πρέπει επίσης να είναι άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας. 

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Προκόπης Χρίστου, Λέκτορας, prokopis.christou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002430, Φαξ: 25002766