Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Τουριστική Διακυβέρνηση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού,  Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Κινητά συστήματα συστάσεων στον τουρισμό»

Περιγραφή: Τα κινητά Συστήματα Συστάσεων αποτελούν εργαλεία λογισμικού που συστήνουν προϊόντα και υπηρεσίες προς πιθανούς ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω έξυπνου κινητού και βασίζονται συνήθως σε τεχνικές εξατομίκευσης όπως, collaborative και content-based filtering. Στον τουρισμό οι εφαρμογές τους είναι πολλές και περιλαμβάνουν ενδεικτικά  εισηγήσεις για προϊόντα ή δραστηριότητες. Παρόλη την φήμη τους, τα συστήματα συστάσεων ακόμη δεν είναι σε θέση να κάνουν εισηγήσεις που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των τουριστών.  Η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter, TripAdvisor, Flickr κλπ., θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην βελτίωση των αποτελεσμάτων των συστημάτων συστάσεων εντοπίζοντας συσχετίσεις μεταξύ  αγοραστικής συμπεριφοράς, μετακινήσεων και  της διαδικασίας λήψη αποφάσεων τουριστών. Η έρευνα θα εστιάσει στην εξόρυξη δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα για τον εντοπισμό μοτίβων που να βελτιώνουν τα κινητά συστήματα συστάσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc/MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Διοίκηση, Πληροφορική,  Στατιστική,  ή σε άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώσεις παραγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, και βασικών αρχών ανάλυσης δεδομένων καθώς και γνώσεις λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντρέας Γρηγοριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, andreas.gregoriades@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα των Οικογενειακών Επιχειρήσεων: Ο ρόλος της επιχειρηματικής ενσωμάτωσης»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (κατά προτίμηση έρευνα τύπου ‘multiple case study research’), καθώς και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ηλίας Χατζηηλία Λέκτορας, elias.hadjielias@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002430

Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Τουριστική Διακυβέρνηση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού,  Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Κινητά συστήματα συστάσεων στον τουρισμό»

Περιγραφή: Τα κινητά Συστήματα Συστάσεων αποτελούν εργαλεία λογισμικού που συστήνουν προϊόντα και υπηρεσίες προς πιθανούς ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω έξυπνου κινητού και βασίζονται συνήθως σε τεχνικές εξατομίκευσης όπως, collaborative και content-based filtering. Στον τουρισμό οι εφαρμογές τους είναι πολλές και περιλαμβάνουν ενδεικτικά  εισηγήσεις για προϊόντα ή δραστηριότητες. Παρόλη την φήμη τους, τα συστήματα συστάσεων ακόμη δεν είναι σε θέση να κάνουν εισηγήσεις που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των τουριστών.  Η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter, TripAdvisor, Flickr κλπ., θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην βελτίωση των αποτελεσμάτων των συστημάτων συστάσεων εντοπίζοντας συσχετίσεις μεταξύ  αγοραστικής συμπεριφοράς, μετακινήσεων και  της διαδικασίας λήψη αποφάσεων τουριστών. Η έρευνα θα εστιάσει στην εξόρυξη δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα για τον εντοπισμό μοτίβων που να βελτιώνουν τα κινητά συστήματα συστάσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc/MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Διοίκηση, Πληροφορική,  Στατιστική,  ή σε άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώσεις παραγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, και βασικών αρχών ανάλυσης δεδομένων καθώς και γνώσεις λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντρέας Γρηγοριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, andreas.gregoriades@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα των Οικογενειακών Επιχειρήσεων: Ο ρόλος της επιχειρηματικής ενσωμάτωσης»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (κατά προτίμηση έρευνα τύπου ‘multiple case study research’), καθώς και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ηλίας Χατζηηλία Λέκτορας, elias.hadjielias@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002430