Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο της «υδραυλικής μοντελοποίησης και ελέγχου ποιότητας υπογείων υδάτων σε υπόγειους υδροφορείς»

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευάγγελος Ακύλας, Αναπληρωτής  Καθηγητής, evangelos.akylas@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο της «της θεωρίας της ισοτροπικής τύρβης   (φαινομενολογία, στατιστική περιγραφή, EDQNM closures).

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευάγγελος Ακύλας, Αναπληρωτής  Καθηγητής, evangelos.akylas@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στα παρακάτω θέματα:
 1. «Εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα πολιτικού μηχανικού. Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών βελτιστοποίησης και υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων πολιτικού μηχανικού»
 2. «Εκτίμηση επικινδυνότητας πολλαπλών κινδύνων»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλια Ταντελέ, Επίκουρη Καθηγήτρια, elia.tantele@cut.ac.cy

 

 • Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενό της Παρατήρησης Γης και Τηλεπισκόπησης (Παρακολούθηση Γης και Περιβάλλοντος με διαστημικές τεχνικές) στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 1. Θαλάσσια Επιτήρηση και Ασφάλεια,
 2. Πολιτιστική Κληρονομιά,
 3. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων,
 4. Ενέργεια,
 5. Ατμόσφαιρα,
 6. Φυσικές Καταστροφές,
 7. Γεωργία
 8. Κλιματικές αλλαγές
 9. Εκπαίδευση και Καινοτομία
 10. Χρήσεις γης (εδαφοκάλυψη)

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’

Ερευνητικός Σύμβουλος: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωπληροφορική και Γεωκίνδυνοι»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο ευρύτερο πεδίο της Μηχανικής (π.χ. Tοπογράφου Mηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας),
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση ΣΓΠ (GIS),
 • Σημαντική γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης και χωροθέτησης με χρήση ΣΓΠ (GIS),
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση γεωδαιτικών εξοπλισμών και τεχνικών εντοπισμού,
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, C/C++ ή/και Matlab.

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Αλτιμετρία»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένος πρώτος τίτλος στο ευρύτερο αντικείμενο της Μηχανικής (π.χ. Τοπογράφου Μηχανικού),
 • Καλή γνώση Δορυφορικής και Θαλάσσιας Γεωδαισίας ή/και Υδρογραφίας ή/και Ωκεανογραφίας,
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων παλιρροιογραφικών σταθμών,
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Matlab ή/και C/C++ ή/και Python.

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (SAR)»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένος πρώτος τίτλος σπουδών στο ευρύτερο πεδίο της Μηχανικής (π.χ. Τοπογράφου Μηχανικού),
 • Καλή γνώση των Δορυφορικών Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (SAR) και της Δορυφορικής Γεωδαισίας,
 • Εμπειρία στην εκτίμηση παραμορφώσεων με χρήση Δορυφορικών Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος,
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών SAR (π.χ. ESA-SNAP, ERDAS Imagine, ENVI SARscape κτλ)

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Έξυπνης Παρακολούθησης Υγείας και Ασφάλειας στην Κατασκευαστική Βιομηχανία»

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Μεγάλων Γεω-Δεδομένων»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο πεδίο της Γεωπληροφορικής ή της Τοπογραφίας, ή της Επιστήμης/Μηχανικής Υπολογιστών, ή της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής,
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, ή/και R, ή/και Matlab,

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Σημαντική γνώση/εμπειρία στη μηχανική μάθηση, ή/και την επεξεργασία σήματος/εικόνας, ή/και την εξόρυξη δεδομένων και ανακάλυψη γνώσης.
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS),
 • Σημαντική γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης και χωρικής στατιστικής.

Οι θέσεις εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αποτίμηση της δυναμικής και στατικής συμπεριφοράς ινοπλισμένου σκυροδέματος με αυξημένες ιδιότητες απορρόφηση ενέργειας και παραμόρφωσης»
 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτικές μέθοδοι για την αποτίμηση της σεισμικής τρωτοτητας υφιστάμενων κτιρίων ΟΣ με φθίνουσα συμπεριφορά λόγω ψαθυρων αστοχίων»

Περιγραφή: Πειραματικός έλεγχος των ιδιοτήτων ινοπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένου με καουτσούκ για σκοπούς αύξησης της απορρόφησης ενέργειας από συγκρούσεις και εκρήξεις. Θα ελεχθούν τα υφιστάμενα μίγματα του πιο πάνω υλικού για να καθοριστεί βέλτιστο μίγμα σχεδιασμού και θα γίνουν εργαστηριακές δοκιμές τόσο για τον καθορισμό των μη-γραμμικών του ιδιοτήτων όσο και της αντίστασης του στα πιο πάνω φορτία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού,
 • Καλή γνώση αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης,
 • Καλή γνώση αντισεισμικής μηχανικής,
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών ανάλυσης πλαισιακών φορέων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Eεπιπρόσθετα προσόντα:

 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε MATLAB ή αντίστοιχο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέματα:
 1. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης κυματισμών-κατασκευής (βασισμένες σε FEM μέθοδο) και για τον σχεδιασμό πλωτών ή σταθερού πυθμένα θαλάσσιων (παράκτιων και ανοιχτής θάλασσας) κατασκευών (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιου πετρελαίου και αερίου, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, εξέδρες, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 2. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων (βασισμένες σε FEM και CFD μεθόδους) για την μη γραμμική ανάλυση (περιλαμβανομένου παροδικών δυναμικών φορτίσεων και μη στάσιμων αποκρίσεων) συνθηκών υπηρεσίας (τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απεγκατάσταση) εύκαμπτων ή δύσκαμπτων κατασκευών/συστημάτων με εφαρμογή στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, εύκαμπτος σωλήνας ανύψωσης υδρογονανθράκων, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, θαλάσσια δίκτυα κοινής ωφελείας, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 3. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αριθμητικών ζωνών (βασισμένες σε CFD και IGA μεθόδους) για την ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και συστημάτων. Εφαρμογή σε αντίστοιχη θαλάσσια κατασκευή (τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, λιμενικά έργα) με έμφαση στην ποσοτικοποίηση των μη γραμμικών συνθηκών κύματος και υδροδυναμικών φορτίσεων, και των περίπλοκων φυσικών προβλημάτων αλληλεπιδράσεων κατασκευών και κυμάτων»
 4. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και παρεμπόδιση παράκτιων διάβρωσης ακτών. Εφαρμογή σε διάφορες παράκτιες περιοχές της Κύπρου»
 5. «Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών/αριθμητικών εργαλείων για τον σχεδιασμό ή/και λειτουργία λιμένων (π.χ. 3Δ κυκλοφορία κυμάτων, βέλτιστη λειτουργία λιμένα)»
 6. «Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων υψηλής πιστότητας για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης φυσικών κινδύνων – θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών (μη γραμμική περιβαλλοντολογική φόρτιση και μη γραμμική απόκριση κατασκευής) και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έμφαση στα: (α) υπολογισμός της δυναμικής απόκρισης και (β) σχεδιασμός για ανθεκτικότητα και επανάκαμψη θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και παράκτιου περιβάλλοντος υπό την επίδραση φυσικών κινδύνων σε θαλάσσιο περιβάλλον»
 7. «Στοχαστική δυναμική ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών για χρήση σε σπάνια γεγονότα, πρόβλεψη ακραίων αποκρίσεων και ανίχνευση/μετρίαση ακραίων γεγονότων»

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Λέκτορας, c.michailides@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο της «υδραυλικής μοντελοποίησης και ελέγχου ποιότητας υπογείων υδάτων σε υπόγειους υδροφορείς»

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευάγγελος Ακύλας, Αναπληρωτής  Καθηγητής, evangelos.akylas@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο της «της θεωρίας της ισοτροπικής τύρβης   (φαινομενολογία, στατιστική περιγραφή, EDQNM closures).

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευάγγελος Ακύλας, Αναπληρωτής  Καθηγητής, evangelos.akylas@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στα παρακάτω θέματα:
 1. «Εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα πολιτικού μηχανικού. Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών βελτιστοποίησης και υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων πολιτικού μηχανικού»
 2. «Εκτίμηση επικινδυνότητας πολλαπλών κινδύνων»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλια Ταντελέ, Επίκουρη Καθηγήτρια, elia.tantele@cut.ac.cy

 

 • Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενό της Παρατήρησης Γης και Τηλεπισκόπησης (Παρακολούθηση Γης και Περιβάλλοντος με διαστημικές τεχνικές) στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 1. Θαλάσσια Επιτήρηση και Ασφάλεια,
 2. Πολιτιστική Κληρονομιά,
 3. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων,
 4. Ενέργεια,
 5. Ατμόσφαιρα,
 6. Φυσικές Καταστροφές,
 7. Γεωργία
 8. Κλιματικές αλλαγές
 9. Εκπαίδευση και Καινοτομία
 10. Χρήσεις γης (εδαφοκάλυψη)

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’

Ερευνητικός Σύμβουλος: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωπληροφορική και Γεωκίνδυνοι»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο ευρύτερο πεδίο της Μηχανικής (π.χ. Tοπογράφου Mηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας),
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση ΣΓΠ (GIS),
 • Σημαντική γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης και χωροθέτησης με χρήση ΣΓΠ (GIS),
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση γεωδαιτικών εξοπλισμών και τεχνικών εντοπισμού,
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, C/C++ ή/και Matlab.

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Αλτιμετρία»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένος πρώτος τίτλος στο ευρύτερο αντικείμενο της Μηχανικής (π.χ. Τοπογράφου Μηχανικού),
 • Καλή γνώση Δορυφορικής και Θαλάσσιας Γεωδαισίας ή/και Υδρογραφίας ή/και Ωκεανογραφίας,
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων παλιρροιογραφικών σταθμών,
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Matlab ή/και C/C++ ή/και Python.

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (SAR)»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένος πρώτος τίτλος σπουδών στο ευρύτερο πεδίο της Μηχανικής (π.χ. Τοπογράφου Μηχανικού),
 • Καλή γνώση των Δορυφορικών Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (SAR) και της Δορυφορικής Γεωδαισίας,
 • Εμπειρία στην εκτίμηση παραμορφώσεων με χρήση Δορυφορικών Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος,
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών SAR (π.χ. ESA-SNAP, ERDAS Imagine, ENVI SARscape κτλ)

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Έξυπνης Παρακολούθησης Υγείας και Ασφάλειας στην Κατασκευαστική Βιομηχανία»

Η θέση εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Δανέζης, Επίκoυρος Καθηγητής, chris.danezis@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Μεγάλων Γεω-Δεδομένων»

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο πεδίο της Γεωπληροφορικής ή της Τοπογραφίας, ή της Επιστήμης/Μηχανικής Υπολογιστών, ή της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής,
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, ή/και R, ή/και Matlab,

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Σημαντική γνώση/εμπειρία στη μηχανική μάθηση, ή/και την επεξεργασία σήματος/εικόνας, ή/και την εξόρυξη δεδομένων και ανακάλυψη γνώσης.
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS),
 • Σημαντική γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης και χωρικής στατιστικής.

Οι θέσεις εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αποτίμηση της δυναμικής και στατικής συμπεριφοράς ινοπλισμένου σκυροδέματος με αυξημένες ιδιότητες απορρόφηση ενέργειας και παραμόρφωσης»
 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτικές μέθοδοι για την αποτίμηση της σεισμικής τρωτοτητας υφιστάμενων κτιρίων ΟΣ με φθίνουσα συμπεριφορά λόγω ψαθυρων αστοχίων»

Περιγραφή: Πειραματικός έλεγχος των ιδιοτήτων ινοπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένου με καουτσούκ για σκοπούς αύξησης της απορρόφησης ενέργειας από συγκρούσεις και εκρήξεις. Θα ελεχθούν τα υφιστάμενα μίγματα του πιο πάνω υλικού για να καθοριστεί βέλτιστο μίγμα σχεδιασμού και θα γίνουν εργαστηριακές δοκιμές τόσο για τον καθορισμό των μη-γραμμικών του ιδιοτήτων όσο και της αντίστασης του στα πιο πάνω φορτία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού,
 • Καλή γνώση αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης,
 • Καλή γνώση αντισεισμικής μηχανικής,
 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών ανάλυσης πλαισιακών φορέων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Eεπιπρόσθετα προσόντα:

 • Ικανότητα χρήσης λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε MATLAB ή αντίστοιχο.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλας Κυριακίδης, Λέκτορας, nicholas.kyriakides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέματα:
 1. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης κυματισμών-κατασκευής (βασισμένες σε FEM μέθοδο) και για τον σχεδιασμό πλωτών ή σταθερού πυθμένα θαλάσσιων (παράκτιων και ανοιχτής θάλασσας) κατασκευών (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιου πετρελαίου και αερίου, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, εξέδρες, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 2. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων (βασισμένες σε FEM και CFD μεθόδους) για την μη γραμμική ανάλυση (περιλαμβανομένου παροδικών δυναμικών φορτίσεων και μη στάσιμων αποκρίσεων) συνθηκών υπηρεσίας (τοποθέτηση, λειτουργία, συντήρηση και απεγκατάσταση) εύκαμπτων ή δύσκαμπτων κατασκευών/συστημάτων με εφαρμογή στην παράκτια και υπεράκτια μηχανική (π.χ. κατασκευές στην τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, εύκαμπτος σωλήνας ανύψωσης υδρογονανθράκων, θαλάσσιοι αγωγοί διέλευσης ρευστού, θαλάσσια δίκτυα κοινής ωφελείας, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, αγκυρώσεις, καλωδιώσεις, λιμενικά έργα)»
 3. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αριθμητικών ζωνών (βασισμένες σε CFD και IGA μεθόδους) για την ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και συστημάτων. Εφαρμογή σε αντίστοιχη θαλάσσια κατασκευή (τεχνολογία θαλάσσιων υδρογονανθράκων, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, μηχανισμοί απομάστευσης κυματικής ενέργειας, λιμενικά έργα) με έμφαση στην ποσοτικοποίηση των μη γραμμικών συνθηκών κύματος και υδροδυναμικών φορτίσεων, και των περίπλοκων φυσικών προβλημάτων αλληλεπιδράσεων κατασκευών και κυμάτων»
 4. «Ανάπτυξη μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και παρεμπόδιση παράκτιων διάβρωσης ακτών. Εφαρμογή σε διάφορες παράκτιες περιοχές της Κύπρου»
 5. «Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών/αριθμητικών εργαλείων για τον σχεδιασμό ή/και λειτουργία λιμένων (π.χ. 3Δ κυκλοφορία κυμάτων, βέλτιστη λειτουργία λιμένα)»
 6. «Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων υψηλής πιστότητας για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης φυσικών κινδύνων – θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών (μη γραμμική περιβαλλοντολογική φόρτιση και μη γραμμική απόκριση κατασκευής) και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έμφαση στα: (α) υπολογισμός της δυναμικής απόκρισης και (β) σχεδιασμός για ανθεκτικότητα και επανάκαμψη θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών και παράκτιου περιβάλλοντος υπό την επίδραση φυσικών κινδύνων σε θαλάσσιο περιβάλλον»
 7. «Στοχαστική δυναμική ανάλυση θαλάσσιων (παράκτιων και υπεράκτιων) κατασκευών για χρήση σε σπάνια γεγονότα, πρόβλεψη ακραίων αποκρίσεων και ανίχνευση/μετρίαση ακραίων γεγονότων»

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Λέκτορας, c.michailides@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769