Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Τρεις (3) θέσεις στα παρακάτω θέματα:
 1. «Εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα πολιτικού μηχανικού. Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών βελτιστοποίησης και υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων πολιτικού μηχανικού»
 2. «Εκτίμηση επικινδυνότητας πολλαπλών κινδύνων»
 3. «Υγεία και Ασφάλεια στις Κατασκευές»

Ερευνητική Σύμβουλος: Έλια Ταντελέ, Επίκουρη Καθηγήτρια, elia.tantele@cut.ac.cy

 

 • Τέσσερείς (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενό της Παρατήρησης Γης, Τηλεπισκόπησης  και Γεωπληροφορικής (Παρακολούθηση Γης και Περιβάλλοντος με διαστημικές τεχνικές) στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 • Μελέτη της ατμόσφαιρας με τεχνικές τηλεπισκόπησης (π.χ. Κλιματικές Αλλαγές /Ατμόσφαιρα/ατμοσφαιρική ρύπανση, Βαθμόνομηση -Επικύρωση Δορυφορικών δεδομένων μέσω επίγειων τεχνικών τηλεπισκόπησης)
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων,
 • Ενέργεια (π.χ. ανανεώσιμες πηγές , υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία κ.α)
 • Φυσικές Καταστροφές (π.χ. υποστήριξη ασφαλιστικών καλύψεων μέσω τηλεπισκόπησης για φυσικές καταστροφές, πρόληψη και ετοιμότητα)
 • Γεωργία (Αναθρακικό Αποτύπωμα, Ασθένειες Φυτών, επάρκεια αγαθών, διαχείριση νερού κ.α.)
 • Χρήσεις Γης
 • Θαλάσσιες εφαρμογές / Γαλάζια Ανάπτυξη / θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός/ Ασφάλεια
 • Έξυπνες πόλεις
 • Σχεδιασμός πόλεων (π.χ. προσβάσιμες πόλεις)

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Μεγάλων Γεω-Δεδομένων» στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 • Φυσικό ή/και δομημένο περιβάλλον
 • Ατμοσφαιρικές Επιστήμες
 • Γεωεπιστήμες
 • Έξυπνες πόλεις
 • Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Δημόσια Υγεία

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο πεδίο της Γεωπληροφορικής ή της Τοπογραφίας, ή της Επιστήμης/Μηχανικής Υπολογιστών
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, ή/και R, ή/και Matlab

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Σημαντική γνώση/εμπειρία στη μηχανική μάθηση, ή/και την επεξεργασία σήματος/εικόνας, ή/και την εξόρυξη δεδομένων και ανακάλυψη γνώσης.
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS),
 • Σημαντική γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης και χωρικής στατιστικής.

Οι θέσεις εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’. (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογική Παρακολούθηση με τη Χρήση Γεωπληροφορικής»

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο πεδίο της Γεωπληροφορικής ή της Τοπογραφίας, ή της Δημόσιας Υγείας, ή του Περιβάλλοντος
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, ή/και R, ή/και Matlab

Επιθυμητά προσόντα:

 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS),
 • Σημαντική γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης ή/και χωρικής στατιστικής (γεωστατιστικής).

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στo παρακάτω θέμα: «Η ολιστική προσέγγιση της ψηφιακής τεκμηρίωσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: προς μια νέα τεκμηρίωση μεθόδων και τεχνικών»

Περιγραφή: Η ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι μια από τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και την προσβασιμότητα από ένα μεγαλύτερο κοινό. Διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτούν διαφορετική μεθοδολογική και τεχνική προσέγγιση για την ψηφιοποίηση. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης εξαρτάται από το μέγεθος, τον τύπο του υλικού, την τοποθεσία κ.λπ. Η ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς αντιπροσωπεύει μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία αποτελείται από διάφορα στάδια, με την απόκτηση δεδομένων να είναι η αρχική. Ο καλύτερος τρόπος για μια οπτική παρουσίαση των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα ψηφιακό τρισδιάστατο (3D) μοντέλο. Η εγγραφή και η παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη και συχνά απαιτεί συνδυασμό διαφορετικών τεχνικών, όπως σάρωση λέιζερ 3D, σάρωση 3D SLS, φωτογραμμετρία, RTI, τηλεπισκόπηση, εναέρια φωτογραμμετρία, LIDAR, HSI, Neutron Tomography, X-ray, X-Radiography, Beta, electron Radiography, Xeroradiography, και Stereography. Οι πληροφορίες που θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν με όλες αυτές τις μεθόδους είναι διαφορετικές και η εφαρμογή τους εξαρτάται κυρίως από τον τύπο υλικού από το οποίο δημιουργείται το σύνολο. Είναι επομένως ένας συνδυασμός παραγόντων που απαιτείται.

Μια άλλη πτυχή της συλλογής δεδομένων είναι η απόκτηση δεδομένων σχετικά με την προέλευση, τον σκοπό, την ηλικία, την καλλιτεχνική πτυχή, την αξία και τη μοναδικότητα των στοιχείων. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η συλλογή διαθέσιμων δεδομένων, που παρέχονται από διάφορους τύπους αναλύσεων, όπως χημική ανάλυση (HPLC, ICP-MS, SIMS- φασματομετρία μάζας δευτερογενούς ιόντος, XRD, XRF κ.λπ.) · μικροσκοπική ανάλυση ( PLM, SEM, uRS , TEM, EBSD) · μέθοδοι γνωριμιών (Thermoluminescence, Archaeomagnetism , Radiocarbon dating, etc.); ανάλυση κ.λπ.

Κάθε μία από τις παραπάνω διαδικασίες,  που εφαρμόζονται για την απόκτηση δεδομένων, παράγει μεγάλο αριθμό δεδομένων, μεταδεδομένων και παραδεδομένων που πρέπει να αποθηκευτούν, να συνδυαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία για περαιτέρω χρήση. Μία από τις τρέχουσες προκλήσεις είναι η αντιμετώπιση των Παραδεδομένων (Paradata).  Τα παραδεδομένα διαφέρουν από τα μεταδεδομένα στο ότι δεν περιγράφουν το αντικείμενο ή το τεχνούργημα, αλλά τις ανθρώπινες διαδικασίες με τις οποίες δημιουργήθηκε. Τα παραδεδομένα είναι το προϊόν της επιθυμίας του επιστήμονα για ολοκληρωμένη τεκμηρίωση, προκειμένου να περιγράψουν τις ιδιότητές τους, την παρουσίαση και την οπτικοποίησή τους σε πολιτιστικά και ιστορικά πλαίσια. Εν ολίγοις, ο όρος υποδηλώνει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες μέσω των οποίων οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει και ερμηνεύσει «αντικείμενα δεδομένων», συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς , δομών, περιβαλλόντων και διαφορετικών μορφών σχετικών δεδομένων. Κατά τη διαδικασία της απόκτησης δεδομένων, τα παραδεδομένα πρέπει να αναγνωριστούν και να κατανοηθούν ως αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών οπτικοποίησης της κληρονομιάς, που είναι ένας από τους κύριους στόχους αυτού του διδακτορικού.

Αυτό το διδακτορικό θα προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν μοναδικό τρόπο απόκτησης δεδομένων για την ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η σημαντική πρόοδος που πρέπει να σημειωθεί είναι η δημιουργία ενός μοναδικού συστήματος για την τεκμηρίωση δεδομένων, τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση των αποκτημένων πληροφοριών για ένα μοναδικό στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Μερικές από τις προκλήσεις που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία πρότασης για την επιλογή μεθόδων ψηφιοποίησης, για την απόκτηση δεδομένων για δεδομένα, μεταδεδομένα και παραδεδομένα, ανάλογα με το στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς και τις ανάγκες των χρηστών
 • Δημιουργία σημασιολογικού σχολιασμού, όπως η διαδικασία απόδοσης πρόσθετων και δομημένων πληροφοριών σε διάφορα στοιχεία ενός ψηφιακού μοντέλου. Οι πρόσθετες πληροφορίες με βάση τα συμφραζόμενα σχετίζονται, για παράδειγμα, με όλους τους τύπους δεδομένων, μεταδεδομένων και παραδεδομένων .
 • Πόσο και τι είδους δεδομένα χρειάζονται για να πούμε την ιστορία του στοιχείου; Πώς να αποφευχθεί ο "θόρυβος" από περιττά δεδομένα;
 • Πώς να δημιουργήσετε δεδομένα που συλλέγονται που μπορούν να είναι χρήσιμα για διάφορες ομάδες χρηστών και εύκολα προσβάσιμα για περαιτέρω χρήση;
 • Πώς να αποφύγετε την παγίδα παρωχημένων επεκτάσεων για τη συλλογή αποθηκευμένων δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή; Ειδικά για τις επεκτάσεις τρισδιάστατης (3D) μορφήςκαι τη βάση δεδομένων GIS.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρίνος Ιωαννιδης, Επίκoυρος Καθηγητής, marinos.ioannides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέμα: «Από μέσα έξω: Επεξεργασία μιας ολιστικής τεκμηρίωσης αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, για τη διαχείριση της πολύπλευρης πολυπλοκότητας των απτών στοιχείων, για τον προσδιορισμό της άυλης ιστορίας που είναι ενσωματωμένη μέσα και πώς αυτό μπορεί στη συνέχεια να αναπαρασταθεί σε ψηφιακή μορφή.»

Περιγραφή: Η ψηφιοποίηση των αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί τη συλλογή τεράστιων ποσοτήτων σύνθετων και πολυτροπικών δεδομένων, εικόνων και ηχογραφήσεων, προκειμένου να εντοπιστούν και να τεκμηριωθούν χαρακτηριστικά όπως η σύνθεση, οι φυσικές πολυπλοκότητες και το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της παραγωγής και της χρήσης τους. Με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, ο στόχος είναι να αξιολογηθούν τα δεδομένα από απτά χαρακτηριστικά, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις άυλες πτυχές, αποκαλύπτοντας έτσι την ιστορία του - από την παραγωγή έως την τελική χρήση. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του πώς μπορούμε να ταυτοποιήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε με αυτήν την άυλη ιστορία. Μια εξίσου σημαντική πρόκληση αποτελεί επίσης  το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διατήρηση των δεσμών και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων δεδομένων. 

Μια βασική πτυχή αυτής της διδακτορικού έρευνας αποτελεί το κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο του πολιτιστικού αγαθού, με στόχο να προσδιορίσουμε πότε και γιατί δημιουργήθηκε, για ποιον και πώς ή γιατί χρησιμοποιήθηκε, επιτρέποντάς μας να ανακατασκευάσουμε και να ερμηνεύσουμε την κρυφή άυλη ιστορία μέσα το απτό. Συγκεκριμένα, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πτυχές που βρίσκονται στα όρια της υφής και άυλης κληρονομιάς, οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνικές παραγωγής (όπως το επίπεδο δεξιοτήτων,η γνώση του κατασκευαστή και τα διαθέσιμα εργαλεία), φθορά χρήσης και επαναχρησιμοποίησης. Για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση, πρέπει να αναπτύξουμε μια νέα μεθοδολογία και κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία των δεδομένων, μέσω του φιλτραρίσματος, του σχολιασμού και της ολοκλήρωσης των δεδομένων πολυμέσων, για να εμπλουτίσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται για την ανάπτυξη μιας ολιστικής τεκμηρίωσης του πολιτιστικού αγαθού που ενσωματώνει τα υλικά, άυλα, καθώς και ένα ευρύτερο δίκτυο γνώσης.

Καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της διδακτορικής έρευνας, στα πλαίσια του έργου ERA Chair H2020 «MNEMOSYNE», στοχεύουμε να συμβάλλουμε στη συνολική διαδικασία τεκμηρίωσης, χρησιμοποιώντας επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων, για να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά και καινοτόμα τα δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω ενός ευρέος φάσματος τεχνικών απόκτησης, παράλληλα με εργαλεία πολυμέσων, όπως βίντεο, ήχο ή πολυφασματική και θερμική απεικόνιση,  για την ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και συνόλων δεδομένων και τεκμηρίωση πλήρως του πολιτισμικού αγαθού. Κάνοντας αυτό επιδιώκουμε να καταγράψουμε την πολυπλοκότητα της δομής τους και της προϋπάρχουσας γνώσης για την παρέκταση της άυλης μνήμης που είναι ενσωματωμένη μέσα. Αυτή η έρευνα θα επιδιώξει επίσης να δημιουργήσει μια ταξινόμηση για τη διαχείριση των δεδομένων, των μεταδεδομένων και των παραδεδομένων, τα οποία θα τροφοδοτήσουν ένα σύνθετο σύστημα διαχείρισης γνώσης. Επιπλέον, θα στοχεύσει να συμβάλει σε ένα πρότυπο για τη διαχείριση και τη δομή των συλλεγόμενων μεταδεδομένων και παραδεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί η υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένη και ακριβής επεξεργασία των δεδομένων.

Ερευνητικοί στόχοι και ερωτήσεις: Μια σημαντική πτυχή αυτής της έρευνας είναι η επεξεργασία και ο χειρισμός των δεδομένων που συλλέγονται, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ακριβής, προσβάσιμη και με δυνατότητα αναζήτησης εγγραφή των μεταδεδομένων. Μερικές από τις προκλήσεις που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν:

 • Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε και να καταγράψουμε την άυλη κληρονομιά από την καταγραφή των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και ιδιαίτερα, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφορετικά εργαλεία και μεθοδολογίες για την εξαγωγή νοήματος από ψηφιακούς πόρους;
 • Πώς μπορούμε να απεικονίσουμε τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αναδύθεί η ιστορία;
 • Με ποιους τρόπους μπορούμε να φιλτράρουμε και να εμπλουτίζουμε δεδομένα για να αναδημιουργήσουμε την ιστορία που είναι υφασμένη στον κύκλο ζωής του πολιτισμικού αγαθού;
 • Ποια ορολογία είναι κρίσιμη για τον ορισμό και την ταξινόμηση των μεταδεδομένων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ακριβής και χρησιμοποιήσιμη εγγραφή;
 • Εργαζόμενοι στα προηγούμενα τέσσερα σημεία, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην παραγωγή ενός προτύπου για την καταγραφή μεταδεδομένων;
 • Πώς μπορεί αυτό να τροφοδοτήσει ένα σύστημα διαχείρισης οντολογίας / γνώσης για να υποστηρίξει την πολυπλοκότητα των πολιτιστικών αγαθών που θα εξεταστούν σε συνδυασμό με το G2.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρινος Ιωαννίδης, Επίκoυρος Καθηγητής, marinos.ioannides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέμα: «Βελτιστοποίηση της Πολυπλοκότητας της Γνώσης. Μια προσέγγιση μεταξύ τομέων και σύμφωνα με τις αρχές FAIR, για τη σημασιολογική μοντελοποίηση της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Περιγραφή: Την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), των υποδομών ανοιχτής επιστήμης και των πλαισίων εφαρμογών ιστού άνοιξε ολοκαίνουργια σενάρια για την κυκλοφορία δεδομένων, την ανακάλυψη, την εξαγωγή και την οπτικοποίηση . Αυτή η αλλαγή ενίσχυσε το ενδιαφέρον για την εφαρμογή των σημασιολογικών τεχνολογιών Ιστού του W3C,  για την ανάπτυξη και σύνδεση μεταδεδομένων και δεδομένων Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον ιστό των Linked Open Data (LOD). Οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες κάνουν μια εκτεταμένη και πολύ ειδική χρήση αυτών των εργαλείων, τα οποία προορίζονται κυρίως για δισδιάστατες (2D) μορφές αρχείων. Τρισδιάστατες (3D) μορφές έχουν εισαχθεί πρόσφατα σε αυτό το σενάριο και παρουσιάζουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά την κυκλοφορία και την σύνδεση δεδομένων, μεταδεδομένων και παραδεδομένων.

Ανεξάρτητα από τη μορφή τους, τα δεδομένα, οι πληροφορίες και οι γνώσεις που σχετίζονται με το ψηφιακό δίδυμο ενός αντικειμένου πολιτιστική είναι δύσκολο να διατηρηθούν μαζί, αν και αυτό θα μπορούσε να μετριαστεί από τα πρώτα στάδια της απόκτησης και της επεξεργασίας. Οι τεχνικές μοντελοποίησης δεδομένων μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε την ετερογένεια των πηγών δεδομένων που χαρακτηρίζουν αυτό που μπορούμε να ορίσουμε ως Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή μια ολοκληρωμένη αναπαράσταση γνώσης, πρέπει να βασίζονται σε Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης (KOS) όπως μοντέλα, σχήματα και οντολογίες. Επιπλέον, οι τρέχουσες ενέργειες μοντελοποίησης δεδομένων πρέπει να πλαισιωθούν εντός των αρχών FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), που περιλαμβάνονται ήδη στις οδηγίες διαχείρισης δεδομένων H2020 και αποτελούν βασική προϋπόθεση για τον σύγχρονο κύκλο ζωής των επιστημονικών δεδομένων .

Οι στόχοι αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας είναι:

 • Η παραγωγή επίσημων  αναπαραστάσεων υψηλής πιστότητας και διατομής των κινητών και ακίνητων αγαθών της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενσωματώνοντας τις συνδεδεμένες γνώσεις τους, ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά (ICH), καθώς και άλλες ερμηνευτικές πτυχές - π.χ. γνωστική όψη.
 • Η εφαρμογή των αρχών FAIR σε διαφορετικές ροές εργασιών μοντελοποίησης δεδομένων σημασιολογικού χαρακτήρα και απαραιτήτως η κάλυψη των απαιτήσεων σχετικά με την  ποιότητα των δεδομένων.

Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση θα βασιστεί στον κύκλο ζωής της ολιστικής τεκμηρίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους δεδομένων, τις δομές και τις ανάγκες των τελικών χρηστών που προκύπτουν από το έργο ERA Chair Mnemosyne και τις επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων. Ειδικότερα, αυτό το διδακτορικό έργο θα αναπτυχθεί σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το PhD 2 - Επεξεργασία δεδομένων του έργου Mnemosyne. Τα αποτελέσματα του περιγραφόμενου έργου θα εξεταστούν περαιτέρω με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και αρθρωτών σημασιολογικών διαδικτυακών εργαλείων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρινος Ιωαννιδης, Επίκoυρος Καθηγητής, marinos.ioannides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέμα: «Συνδέοντας τους χρήστες με τη Γνώση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Προς τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός ψηφιακού συστήματος βασισμένου στη γνώση, για τη δυναμική συσχέτιση των ιστοριών της  πολιτιστικής κληρονομιάς, των τεχνολογιών εμβύθισης και των αναγκών των διεπιστημονικών ομάδων χρηστών».

Περιγραφή: Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς παρείχαν στα πολιτιστικά ιδρύματα (Γκαλερί, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία) εξαιρετικά αποτελεσματικά εργαλεία προκειμένου να διαδοθεί και να καταστήσει προσιτή η γνώση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς  στο ευρύ κοινό. Οι τεχνολογίες εμβύθισης όπως ή Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) ή η Εικονική Πραγματικότητα (VR),  προσφέρουν τις πιο ισχυρές λύσεις όσον αφορά την οπτικοποίηση, την αλληλεπίδραση, την εξατομίκευση και την εμπλοκή με τoν τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι τεχνολογίες εμβύθισης χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με εικονικά περιβάλλοντα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και πολλές συσκευές οπτικοακουστικής παρουσίασης ( Head-Mounted-Display -HMD, Spatial Augmented Reality -SAR, Hand-Held-Devices -HHD, Cave Automatic Virtual Environment-CAVE). Οι προηγμένες εξελίξεις στον τομέα, όπως το Microsoft HoloLens 2, επιτρέπουν την εφαρμογή συνεργατικών και πολυτροπικών διεπαφών. Καταβάλλονται προσπάθειες για την εφαρμογή αυτών των εργαλείων και επιτόπου, εμπλουτίζοντας την εμπειρία ιστορικών κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων και προωθώντας νέα μοντέλα σε τομείς κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, όπως η εκπαίδευση και ο τουρισμός.

Η έρευνα αυτής της διδακτορικής πρότασης θα επικεντρωθεί στην καθιέρωση μιας προσέγγισης με γνώμονα τον χρήστη και βασισμένη στη γνώση, προκειμένου να συνδεθεί η χρήση των διαφόρων τεχνολογιών, οι ανάγκες των διεπιστημονικών ομάδων χρηστών και οι λειτουργικές απαιτήσεις των διαφόρων πλαισίων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα μουσεία,οι τοποθεσίες και τα μνημεία.

Ερευνητικοί στόχοι:

 • Ορισμός των διεπιστημονικών ομάδων χρηστών και των γνώσεων τους σε σχέση με την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, θα προσδιοριστούν  οι ανάγκες τους μέσω ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία μιας επικυρωμένης ταξινόμησης χρηστών, η οποία θα συνδέει τις διάφορες ομάδες χρηστών με συγκεκριμένες γνώσεις.
 • Εμπλουτισμός ενός σχήματος μεταδεδομένων,  έτσι ώστε οι πρακτικές ψηφιακής αφήγησης να μπορούν να προσαρμοστούν στις ομάδες τελικών χρηστών και στην αντίστοιχη προϊόν χρήσης και επαναχρησιμοποίησης (VR / AR, Interactive Video (IV), Serious games κ.λπ.)
 • Δημιουργία μιας «βιβλιοθήκης» μεθοδολογιών αφήγησης για την παροχή διαφορετικών πληροφοριών με βάση την ταξινόμηση των χρηστών.
 • Εφαρμογή της ταξινόμησης και του σχήματος μεταδεδομένων ως βάση για τη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που θα είναι σε θέση να αντλήσει από μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να μεταφράσει τη γνώση σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα καθορίσει επίσης την επιλογή του κατάλληλου τεχνολογικού εργαλείου (VR, AR, MR, 360 ° συναρπαστικό βίντεο, μηχανές παιχνιδιών),  λαμβάνοντας υπόψη τους χρήστες αλλά και τον τόπο (μουσείο, αρχαιολογική θέση, μνημείο κ.λπ.) και τον σκοπό ( έρευνα, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κ.λπ.).

Εφαρμογή του Microsoft HoloLens 2 για την επικύρωση του προτεινόμενου σύστηματος.

Δημιουργία ενός σύστημα αξιολόγησης, για την μέτρηση του αντίκτυπου της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων στις αντίστοιχες στοχευμένες ανάγκες των χρηστών.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρίνος Ιωαννίδης, Επίκoυρος Καθηγητής, marinos.ioannides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέμα: «Έξυπνες Πόλεις και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά: Ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος για καλύτερη αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και εμπλοκή με την Πολιτιστική Κληρονομιά»

Περιγραφή: Λίγες τάσεις αντιστοιχούν στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της αύξησης του πληθυσμού και της ταχείας αστικοποίησης κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, καθώς ο παγκόσμιος αγροτικός πληθυσμός μειώνεται, τα επόμενα 30 χρόνια, η αστική ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί σε έξι δισεκατομμύρια άτομα και πέραν αυτής. Προς το παρόν, το 54% του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται σε μητροπολιτικά κέντρα και αναμένεται να αυξηθεί σε 66% έως το 2050 (ΗΕ 2014). Αυτή η τάση θα ασκήσει τεράστια πίεση στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στις συνεχώς αναπτυσσόμενες πόλεις.

Οι συστάσεις της UNESCO για το ιστορικό αστικό τοπίο (2011) προσδιορίζουν τον θεμελιώδη ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αστικού τοπίου ως στρατηγικού πόρου για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αστικής ζωής. Προσδιορίζουν ακόμα ότι «η απτή και άυλη αστική κληρονομιά είναι πηγές κοινωνικής συνοχής, παράγοντες ποικιλομορφίας και κινητήρια δύναμη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αστικής ανάπλασης » . Η κεντρική ιδέα είναι ότι η διατήρηση και η αναγέννηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς ανθεκτικό και βιώσιμο.

Η έκθεση αναγνωρίζει επίσης ότι το ιστορικό αστικό τοπίο είναι δυναμικό και υποστηρίζει ότι ένα ιστορικό πλαίσιο και μια νέα ανάπτυξη μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να ενισχύσουν αμοιβαία τον ρόλο και τη σημασία τους. Προχωρώντας πέρα από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην εστίαση, « σε όλο το ανθρώπινο περιβάλλον με όλα τα υλικά και άυλα χαρακτηριστικά της. » Αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη να αυξηθεί η βιωσιμότητα του αποτελεσματικού προγραμματισμού και του σχεδιασμού παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον δομημένο περιβάλλον,την άυλη κληρονομιά, την πολιτιστική πολυμορφία, τους κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες μαζί με τις αξίες της τοπικής κοινότητας (UNESCO 123570).

Η πρωτοβουλία «έξυπνες πόλεις», που αποτελείται κυρίως από τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προώθηση πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης ως απάντηση στις αυξανόμενες προκλήσεις της  αστικοποίησης . Οι έξυπνες πόλεις προσφέρουν την ευκαιρία να ενσωματώσουν φυσικές υποδομές, όπως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταφορές, τεχνολογία, με καλύτερο αστικό σχεδιασμό και εργαλεία δημόσιας δέσμευσης για να κάνουν τις πόλεις πιο έξυπνες και πιο βιώσιμες.

Η οπτικοποίηση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τη δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων έξυπνης πολιτιστικής κληρονομιάς, παρέχοντας μια κατανοητή, γεω-ειδική διεπαφή μεταξύ του χρήστη και των σύνθετων πολυεπίπεδων δεδομένων. Ένα τρισδιάστατο ψηφιακό δίδυμο της δομής και του αστικού περιβάλλοντος, που συνδέεται με μεγάλα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των λειτουργιών, της συντήρησης, της αύξησης της απόδοσης ή της ανακάλυψης ενός προβλήματος είναι όλα δυνατά προτού συμβεί σε οτιδήποτε αντιγράφει ο αληθινός κόσμος.

Αρχικοί ερευνητικοί στόχοι:

 • Καθιέρωση βέλτιστων μεθόδων στη λήψη δεδομένων  τρισδιάστατων (3D) και δισδιάστατων (2D) για την Πολιτιστική Κληρονομιά και το αστικό περιβάλλον.
 • Πώς να ενσωματωθούν αποτελεσματικά μεγάλες ομάδες από διαφορετικούς τομείς για να εργαστούν ταυτόχρονα στα ίδια δεδομένα.
 • Απομάκρυνση από τη γραμμική δημιουργία περιεχομένου 3D / 2D και εξερεύνηση της αμφίδρομης λειτουργικότητας, χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους ανάπτυξης.
 • Ανάπτυξη νέων τεχνικών για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, της διαχείρισης και της ανάλυση με γνώμονα την κληρονομιά.
 • Δουλεύοντας με μια τεχνολογία ψηφιακού αντιγράφου και παιχνιδιού, ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην κληρονομιά.
 • Εξερεύνηση της εμπλοκής της κοινότητας μέσω της χρήσης καθηλωτικών τεχνολογιών, με επαυξημένη πραγματικότητα (AR), εικονική πραγματικότητα (VR) και μικτή πραγματικότητα ( MxR ) που υποστηρίζει αισθητηριακές εμπειρίες μέσω ενός συνδυασμού πραγματικού και ψηφιακού περιεχομένου.

Το έργο θα υποστηριχθεί από τις Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Επανένταξης, του Δημοτικού Συμβουλίου  της Γλασκόβης και με πρόσβαση στο σύνολο δεδομένων 3D Urban Model of Glasgow.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρίνος Ιωαννίδης, Επίκoυρος Καθηγητής, marinos.ioannides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέμα: "Πλάστιμη ή Περιορισμένη Πλάστιμη Συμπεριφορά για τον Σχεδιασμό Κτηρίων σε Σεισμικές Περιοχές"

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρύσης Παπαλεοντίου, Επίκουρος Καθηγητής, c.papaleontiou@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769

 

 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Τρεις (3) θέσεις στα παρακάτω θέματα:
 1. «Εξελικτικοί αλγόριθμοι σε προβλήματα πολιτικού μηχανικού. Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών βελτιστοποίησης και υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων πολιτικού μηχανικού»
 2. «Εκτίμηση επικινδυνότητας πολλαπλών κινδύνων»
 3. «Υγεία και Ασφάλεια στις Κατασκευές»

Ερευνητική Σύμβουλος: Έλια Ταντελέ, Επίκουρη Καθηγήτρια, elia.tantele@cut.ac.cy

 

 • Τέσσερείς (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενό της Παρατήρησης Γης, Τηλεπισκόπησης  και Γεωπληροφορικής (Παρακολούθηση Γης και Περιβάλλοντος με διαστημικές τεχνικές) στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 • Μελέτη της ατμόσφαιρας με τεχνικές τηλεπισκόπησης (π.χ. Κλιματικές Αλλαγές /Ατμόσφαιρα/ατμοσφαιρική ρύπανση, Βαθμόνομηση -Επικύρωση Δορυφορικών δεδομένων μέσω επίγειων τεχνικών τηλεπισκόπησης)
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων,
 • Ενέργεια (π.χ. ανανεώσιμες πηγές , υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία κ.α)
 • Φυσικές Καταστροφές (π.χ. υποστήριξη ασφαλιστικών καλύψεων μέσω τηλεπισκόπησης για φυσικές καταστροφές, πρόληψη και ετοιμότητα)
 • Γεωργία (Αναθρακικό Αποτύπωμα, Ασθένειες Φυτών, επάρκεια αγαθών, διαχείριση νερού κ.α.)
 • Χρήσεις Γης
 • Θαλάσσιες εφαρμογές / Γαλάζια Ανάπτυξη / θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός/ Ασφάλεια
 • Έξυπνες πόλεις
 • Σχεδιασμός πόλεων (π.χ. προσβάσιμες πόλεις)

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής, d.hadjimitsis@cut.ac.cy

 

 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Μεγάλων Γεω-Δεδομένων» στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 • Φυσικό ή/και δομημένο περιβάλλον
 • Ατμοσφαιρικές Επιστήμες
 • Γεωεπιστήμες
 • Έξυπνες πόλεις
 • Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Δημόσια Υγεία

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο πεδίο της Γεωπληροφορικής ή της Τοπογραφίας, ή της Επιστήμης/Μηχανικής Υπολογιστών
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, ή/και R, ή/και Matlab

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Σημαντική γνώση/εμπειρία στη μηχανική μάθηση, ή/και την επεξεργασία σήματος/εικόνας, ή/και την εξόρυξη δεδομένων και ανακάλυψη γνώσης.
 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS),
 • Σημαντική γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης και χωρικής στατιστικής.

Οι θέσεις εντάσσεται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’. (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογική Παρακολούθηση με τη Χρήση Γεωπληροφορικής»

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αναγνωρισμένο πρώτο πτυχίο στο πεδίο της Γεωπληροφορικής ή της Τοπογραφίας, ή της Δημόσιας Υγείας, ή του Περιβάλλοντος
 • Ικανότητα προγραμματισμού σε Python, ή/και R, ή/και Matlab

Επιθυμητά προσόντα:

 • Σημαντική εμπειρία στη χρήση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων (GIS),
 • Σημαντική γνώση τεχνικών χωρικής ανάλυσης ή/και χωρικής στατιστικής (γεωστατιστικής).

Οι θέσεις εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά πεδία του έργου ‘Excelsior Phase 2’ H2020 Teaming Grant Agreement NO.857510 που αποσκοπεί στην δημιουργία του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ (www.excelsior2020.eu).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής, phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στo παρακάτω θέμα: «Η ολιστική προσέγγιση της ψηφιακής τεκμηρίωσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: προς μια νέα τεκμηρίωση μεθόδων και τεχνικών»

Περιγραφή: Η ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι μια από τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και την προσβασιμότητα από ένα μεγαλύτερο κοινό. Διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτούν διαφορετική μεθοδολογική και τεχνική προσέγγιση για την ψηφιοποίηση. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης εξαρτάται από το μέγεθος, τον τύπο του υλικού, την τοποθεσία κ.λπ. Η ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς αντιπροσωπεύει μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία αποτελείται από διάφορα στάδια, με την απόκτηση δεδομένων να είναι η αρχική. Ο καλύτερος τρόπος για μια οπτική παρουσίαση των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα ψηφιακό τρισδιάστατο (3D) μοντέλο. Η εγγραφή και η παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη και συχνά απαιτεί συνδυασμό διαφορετικών τεχνικών, όπως σάρωση λέιζερ 3D, σάρωση 3D SLS, φωτογραμμετρία, RTI, τηλεπισκόπηση, εναέρια φωτογραμμετρία, LIDAR, HSI, Neutron Tomography, X-ray, X-Radiography, Beta, electron Radiography, Xeroradiography, και Stereography. Οι πληροφορίες που θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν με όλες αυτές τις μεθόδους είναι διαφορετικές και η εφαρμογή τους εξαρτάται κυρίως από τον τύπο υλικού από το οποίο δημιουργείται το σύνολο. Είναι επομένως ένας συνδυασμός παραγόντων που απαιτείται.

Μια άλλη πτυχή της συλλογής δεδομένων είναι η απόκτηση δεδομένων σχετικά με την προέλευση, τον σκοπό, την ηλικία, την καλλιτεχνική πτυχή, την αξία και τη μοναδικότητα των στοιχείων. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η συλλογή διαθέσιμων δεδομένων, που παρέχονται από διάφορους τύπους αναλύσεων, όπως χημική ανάλυση (HPLC, ICP-MS, SIMS- φασματομετρία μάζας δευτερογενούς ιόντος, XRD, XRF κ.λπ.) · μικροσκοπική ανάλυση ( PLM, SEM, uRS , TEM, EBSD) · μέθοδοι γνωριμιών (Thermoluminescence, Archaeomagnetism , Radiocarbon dating, etc.); ανάλυση κ.λπ.

Κάθε μία από τις παραπάνω διαδικασίες,  που εφαρμόζονται για την απόκτηση δεδομένων, παράγει μεγάλο αριθμό δεδομένων, μεταδεδομένων και παραδεδομένων που πρέπει να αποθηκευτούν, να συνδυαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία για περαιτέρω χρήση. Μία από τις τρέχουσες προκλήσεις είναι η αντιμετώπιση των Παραδεδομένων (Paradata).  Τα παραδεδομένα διαφέρουν από τα μεταδεδομένα στο ότι δεν περιγράφουν το αντικείμενο ή το τεχνούργημα, αλλά τις ανθρώπινες διαδικασίες με τις οποίες δημιουργήθηκε. Τα παραδεδομένα είναι το προϊόν της επιθυμίας του επιστήμονα για ολοκληρωμένη τεκμηρίωση, προκειμένου να περιγράψουν τις ιδιότητές τους, την παρουσίαση και την οπτικοποίησή τους σε πολιτιστικά και ιστορικά πλαίσια. Εν ολίγοις, ο όρος υποδηλώνει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες μέσω των οποίων οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει και ερμηνεύσει «αντικείμενα δεδομένων», συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς , δομών, περιβαλλόντων και διαφορετικών μορφών σχετικών δεδομένων. Κατά τη διαδικασία της απόκτησης δεδομένων, τα παραδεδομένα πρέπει να αναγνωριστούν και να κατανοηθούν ως αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών οπτικοποίησης της κληρονομιάς, που είναι ένας από τους κύριους στόχους αυτού του διδακτορικού.

Αυτό το διδακτορικό θα προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν μοναδικό τρόπο απόκτησης δεδομένων για την ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η σημαντική πρόοδος που πρέπει να σημειωθεί είναι η δημιουργία ενός μοναδικού συστήματος για την τεκμηρίωση δεδομένων, τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση των αποκτημένων πληροφοριών για ένα μοναδικό στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Μερικές από τις προκλήσεις που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία πρότασης για την επιλογή μεθόδων ψηφιοποίησης, για την απόκτηση δεδομένων για δεδομένα, μεταδεδομένα και παραδεδομένα, ανάλογα με το στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς και τις ανάγκες των χρηστών
 • Δημιουργία σημασιολογικού σχολιασμού, όπως η διαδικασία απόδοσης πρόσθετων και δομημένων πληροφοριών σε διάφορα στοιχεία ενός ψηφιακού μοντέλου. Οι πρόσθετες πληροφορίες με βάση τα συμφραζόμενα σχετίζονται, για παράδειγμα, με όλους τους τύπους δεδομένων, μεταδεδομένων και παραδεδομένων .
 • Πόσο και τι είδους δεδομένα χρειάζονται για να πούμε την ιστορία του στοιχείου; Πώς να αποφευχθεί ο "θόρυβος" από περιττά δεδομένα;
 • Πώς να δημιουργήσετε δεδομένα που συλλέγονται που μπορούν να είναι χρήσιμα για διάφορες ομάδες χρηστών και εύκολα προσβάσιμα για περαιτέρω χρήση;
 • Πώς να αποφύγετε την παγίδα παρωχημένων επεκτάσεων για τη συλλογή αποθηκευμένων δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή; Ειδικά για τις επεκτάσεις τρισδιάστατης (3D) μορφήςκαι τη βάση δεδομένων GIS.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρίνος Ιωαννιδης, Επίκoυρος Καθηγητής, marinos.ioannides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέμα: «Από μέσα έξω: Επεξεργασία μιας ολιστικής τεκμηρίωσης αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, για τη διαχείριση της πολύπλευρης πολυπλοκότητας των απτών στοιχείων, για τον προσδιορισμό της άυλης ιστορίας που είναι ενσωματωμένη μέσα και πώς αυτό μπορεί στη συνέχεια να αναπαρασταθεί σε ψηφιακή μορφή.»

Περιγραφή: Η ψηφιοποίηση των αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί τη συλλογή τεράστιων ποσοτήτων σύνθετων και πολυτροπικών δεδομένων, εικόνων και ηχογραφήσεων, προκειμένου να εντοπιστούν και να τεκμηριωθούν χαρακτηριστικά όπως η σύνθεση, οι φυσικές πολυπλοκότητες και το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της παραγωγής και της χρήσης τους. Με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, ο στόχος είναι να αξιολογηθούν τα δεδομένα από απτά χαρακτηριστικά, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις άυλες πτυχές, αποκαλύπτοντας έτσι την ιστορία του - από την παραγωγή έως την τελική χρήση. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του πώς μπορούμε να ταυτοποιήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε με αυτήν την άυλη ιστορία. Μια εξίσου σημαντική πρόκληση αποτελεί επίσης  το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διατήρηση των δεσμών και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων δεδομένων. 

Μια βασική πτυχή αυτής της διδακτορικού έρευνας αποτελεί το κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο του πολιτιστικού αγαθού, με στόχο να προσδιορίσουμε πότε και γιατί δημιουργήθηκε, για ποιον και πώς ή γιατί χρησιμοποιήθηκε, επιτρέποντάς μας να ανακατασκευάσουμε και να ερμηνεύσουμε την κρυφή άυλη ιστορία μέσα το απτό. Συγκεκριμένα, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πτυχές που βρίσκονται στα όρια της υφής και άυλης κληρονομιάς, οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνικές παραγωγής (όπως το επίπεδο δεξιοτήτων,η γνώση του κατασκευαστή και τα διαθέσιμα εργαλεία), φθορά χρήσης και επαναχρησιμοποίησης. Για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση, πρέπει να αναπτύξουμε μια νέα μεθοδολογία και κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία των δεδομένων, μέσω του φιλτραρίσματος, του σχολιασμού και της ολοκλήρωσης των δεδομένων πολυμέσων, για να εμπλουτίσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται για την ανάπτυξη μιας ολιστικής τεκμηρίωσης του πολιτιστικού αγαθού που ενσωματώνει τα υλικά, άυλα, καθώς και ένα ευρύτερο δίκτυο γνώσης.

Καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της διδακτορικής έρευνας, στα πλαίσια του έργου ERA Chair H2020 «MNEMOSYNE», στοχεύουμε να συμβάλλουμε στη συνολική διαδικασία τεκμηρίωσης, χρησιμοποιώντας επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων, για να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά και καινοτόμα τα δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω ενός ευρέος φάσματος τεχνικών απόκτησης, παράλληλα με εργαλεία πολυμέσων, όπως βίντεο, ήχο ή πολυφασματική και θερμική απεικόνιση,  για την ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και συνόλων δεδομένων και τεκμηρίωση πλήρως του πολιτισμικού αγαθού. Κάνοντας αυτό επιδιώκουμε να καταγράψουμε την πολυπλοκότητα της δομής τους και της προϋπάρχουσας γνώσης για την παρέκταση της άυλης μνήμης που είναι ενσωματωμένη μέσα. Αυτή η έρευνα θα επιδιώξει επίσης να δημιουργήσει μια ταξινόμηση για τη διαχείριση των δεδομένων, των μεταδεδομένων και των παραδεδομένων, τα οποία θα τροφοδοτήσουν ένα σύνθετο σύστημα διαχείρισης γνώσης. Επιπλέον, θα στοχεύσει να συμβάλει σε ένα πρότυπο για τη διαχείριση και τη δομή των συλλεγόμενων μεταδεδομένων και παραδεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί η υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένη και ακριβής επεξεργασία των δεδομένων.

Ερευνητικοί στόχοι και ερωτήσεις: Μια σημαντική πτυχή αυτής της έρευνας είναι η επεξεργασία και ο χειρισμός των δεδομένων που συλλέγονται, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ακριβής, προσβάσιμη και με δυνατότητα αναζήτησης εγγραφή των μεταδεδομένων. Μερικές από τις προκλήσεις που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν:

 • Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε και να καταγράψουμε την άυλη κληρονομιά από την καταγραφή των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και ιδιαίτερα, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφορετικά εργαλεία και μεθοδολογίες για την εξαγωγή νοήματος από ψηφιακούς πόρους;
 • Πώς μπορούμε να απεικονίσουμε τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αναδύθεί η ιστορία;
 • Με ποιους τρόπους μπορούμε να φιλτράρουμε και να εμπλουτίζουμε δεδομένα για να αναδημιουργήσουμε την ιστορία που είναι υφασμένη στον κύκλο ζωής του πολιτισμικού αγαθού;
 • Ποια ορολογία είναι κρίσιμη για τον ορισμό και την ταξινόμηση των μεταδεδομένων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ακριβής και χρησιμοποιήσιμη εγγραφή;
 • Εργαζόμενοι στα προηγούμενα τέσσερα σημεία, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην παραγωγή ενός προτύπου για την καταγραφή μεταδεδομένων;
 • Πώς μπορεί αυτό να τροφοδοτήσει ένα σύστημα διαχείρισης οντολογίας / γνώσης για να υποστηρίξει την πολυπλοκότητα των πολιτιστικών αγαθών που θα εξεταστούν σε συνδυασμό με το G2.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρινος Ιωαννίδης, Επίκoυρος Καθηγητής, marinos.ioannides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέμα: «Βελτιστοποίηση της Πολυπλοκότητας της Γνώσης. Μια προσέγγιση μεταξύ τομέων και σύμφωνα με τις αρχές FAIR, για τη σημασιολογική μοντελοποίηση της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Περιγραφή: Την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), των υποδομών ανοιχτής επιστήμης και των πλαισίων εφαρμογών ιστού άνοιξε ολοκαίνουργια σενάρια για την κυκλοφορία δεδομένων, την ανακάλυψη, την εξαγωγή και την οπτικοποίηση . Αυτή η αλλαγή ενίσχυσε το ενδιαφέρον για την εφαρμογή των σημασιολογικών τεχνολογιών Ιστού του W3C,  για την ανάπτυξη και σύνδεση μεταδεδομένων και δεδομένων Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον ιστό των Linked Open Data (LOD). Οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες κάνουν μια εκτεταμένη και πολύ ειδική χρήση αυτών των εργαλείων, τα οποία προορίζονται κυρίως για δισδιάστατες (2D) μορφές αρχείων. Τρισδιάστατες (3D) μορφές έχουν εισαχθεί πρόσφατα σε αυτό το σενάριο και παρουσιάζουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά την κυκλοφορία και την σύνδεση δεδομένων, μεταδεδομένων και παραδεδομένων.

Ανεξάρτητα από τη μορφή τους, τα δεδομένα, οι πληροφορίες και οι γνώσεις που σχετίζονται με το ψηφιακό δίδυμο ενός αντικειμένου πολιτιστική είναι δύσκολο να διατηρηθούν μαζί, αν και αυτό θα μπορούσε να μετριαστεί από τα πρώτα στάδια της απόκτησης και της επεξεργασίας. Οι τεχνικές μοντελοποίησης δεδομένων μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε την ετερογένεια των πηγών δεδομένων που χαρακτηρίζουν αυτό που μπορούμε να ορίσουμε ως Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή μια ολοκληρωμένη αναπαράσταση γνώσης, πρέπει να βασίζονται σε Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης (KOS) όπως μοντέλα, σχήματα και οντολογίες. Επιπλέον, οι τρέχουσες ενέργειες μοντελοποίησης δεδομένων πρέπει να πλαισιωθούν εντός των αρχών FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), που περιλαμβάνονται ήδη στις οδηγίες διαχείρισης δεδομένων H2020 και αποτελούν βασική προϋπόθεση για τον σύγχρονο κύκλο ζωής των επιστημονικών δεδομένων .

Οι στόχοι αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας είναι:

 • Η παραγωγή επίσημων  αναπαραστάσεων υψηλής πιστότητας και διατομής των κινητών και ακίνητων αγαθών της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενσωματώνοντας τις συνδεδεμένες γνώσεις τους, ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά (ICH), καθώς και άλλες ερμηνευτικές πτυχές - π.χ. γνωστική όψη.
 • Η εφαρμογή των αρχών FAIR σε διαφορετικές ροές εργασιών μοντελοποίησης δεδομένων σημασιολογικού χαρακτήρα και απαραιτήτως η κάλυψη των απαιτήσεων σχετικά με την  ποιότητα των δεδομένων.

Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση θα βασιστεί στον κύκλο ζωής της ολιστικής τεκμηρίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους δεδομένων, τις δομές και τις ανάγκες των τελικών χρηστών που προκύπτουν από το έργο ERA Chair Mnemosyne και τις επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων. Ειδικότερα, αυτό το διδακτορικό έργο θα αναπτυχθεί σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το PhD 2 - Επεξεργασία δεδομένων του έργου Mnemosyne. Τα αποτελέσματα του περιγραφόμενου έργου θα εξεταστούν περαιτέρω με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και αρθρωτών σημασιολογικών διαδικτυακών εργαλείων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρινος Ιωαννιδης, Επίκoυρος Καθηγητής, marinos.ioannides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέμα: «Συνδέοντας τους χρήστες με τη Γνώση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Προς τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός ψηφιακού συστήματος βασισμένου στη γνώση, για τη δυναμική συσχέτιση των ιστοριών της  πολιτιστικής κληρονομιάς, των τεχνολογιών εμβύθισης και των αναγκών των διεπιστημονικών ομάδων χρηστών».

Περιγραφή: Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς παρείχαν στα πολιτιστικά ιδρύματα (Γκαλερί, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία) εξαιρετικά αποτελεσματικά εργαλεία προκειμένου να διαδοθεί και να καταστήσει προσιτή η γνώση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς  στο ευρύ κοινό. Οι τεχνολογίες εμβύθισης όπως ή Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) ή η Εικονική Πραγματικότητα (VR),  προσφέρουν τις πιο ισχυρές λύσεις όσον αφορά την οπτικοποίηση, την αλληλεπίδραση, την εξατομίκευση και την εμπλοκή με τoν τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι τεχνολογίες εμβύθισης χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με εικονικά περιβάλλοντα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και πολλές συσκευές οπτικοακουστικής παρουσίασης ( Head-Mounted-Display -HMD, Spatial Augmented Reality -SAR, Hand-Held-Devices -HHD, Cave Automatic Virtual Environment-CAVE). Οι προηγμένες εξελίξεις στον τομέα, όπως το Microsoft HoloLens 2, επιτρέπουν την εφαρμογή συνεργατικών και πολυτροπικών διεπαφών. Καταβάλλονται προσπάθειες για την εφαρμογή αυτών των εργαλείων και επιτόπου, εμπλουτίζοντας την εμπειρία ιστορικών κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων και προωθώντας νέα μοντέλα σε τομείς κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, όπως η εκπαίδευση και ο τουρισμός.

Η έρευνα αυτής της διδακτορικής πρότασης θα επικεντρωθεί στην καθιέρωση μιας προσέγγισης με γνώμονα τον χρήστη και βασισμένη στη γνώση, προκειμένου να συνδεθεί η χρήση των διαφόρων τεχνολογιών, οι ανάγκες των διεπιστημονικών ομάδων χρηστών και οι λειτουργικές απαιτήσεις των διαφόρων πλαισίων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα μουσεία,οι τοποθεσίες και τα μνημεία.

Ερευνητικοί στόχοι:

 • Ορισμός των διεπιστημονικών ομάδων χρηστών και των γνώσεων τους σε σχέση με την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, θα προσδιοριστούν  οι ανάγκες τους μέσω ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία μιας επικυρωμένης ταξινόμησης χρηστών, η οποία θα συνδέει τις διάφορες ομάδες χρηστών με συγκεκριμένες γνώσεις.
 • Εμπλουτισμός ενός σχήματος μεταδεδομένων,  έτσι ώστε οι πρακτικές ψηφιακής αφήγησης να μπορούν να προσαρμοστούν στις ομάδες τελικών χρηστών και στην αντίστοιχη προϊόν χρήσης και επαναχρησιμοποίησης (VR / AR, Interactive Video (IV), Serious games κ.λπ.)
 • Δημιουργία μιας «βιβλιοθήκης» μεθοδολογιών αφήγησης για την παροχή διαφορετικών πληροφοριών με βάση την ταξινόμηση των χρηστών.
 • Εφαρμογή της ταξινόμησης και του σχήματος μεταδεδομένων ως βάση για τη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που θα είναι σε θέση να αντλήσει από μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να μεταφράσει τη γνώση σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα καθορίσει επίσης την επιλογή του κατάλληλου τεχνολογικού εργαλείου (VR, AR, MR, 360 ° συναρπαστικό βίντεο, μηχανές παιχνιδιών),  λαμβάνοντας υπόψη τους χρήστες αλλά και τον τόπο (μουσείο, αρχαιολογική θέση, μνημείο κ.λπ.) και τον σκοπό ( έρευνα, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κ.λπ.).

Εφαρμογή του Microsoft HoloLens 2 για την επικύρωση του προτεινόμενου σύστηματος.

Δημιουργία ενός σύστημα αξιολόγησης, για την μέτρηση του αντίκτυπου της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων στις αντίστοιχες στοχευμένες ανάγκες των χρηστών.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρίνος Ιωαννίδης, Επίκoυρος Καθηγητής, marinos.ioannides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέμα: «Έξυπνες Πόλεις και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά: Ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος για καλύτερη αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και εμπλοκή με την Πολιτιστική Κληρονομιά»

Περιγραφή: Λίγες τάσεις αντιστοιχούν στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της αύξησης του πληθυσμού και της ταχείας αστικοποίησης κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, καθώς ο παγκόσμιος αγροτικός πληθυσμός μειώνεται, τα επόμενα 30 χρόνια, η αστική ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί σε έξι δισεκατομμύρια άτομα και πέραν αυτής. Προς το παρόν, το 54% του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται σε μητροπολιτικά κέντρα και αναμένεται να αυξηθεί σε 66% έως το 2050 (ΗΕ 2014). Αυτή η τάση θα ασκήσει τεράστια πίεση στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στις συνεχώς αναπτυσσόμενες πόλεις.

Οι συστάσεις της UNESCO για το ιστορικό αστικό τοπίο (2011) προσδιορίζουν τον θεμελιώδη ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αστικού τοπίου ως στρατηγικού πόρου για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αστικής ζωής. Προσδιορίζουν ακόμα ότι «η απτή και άυλη αστική κληρονομιά είναι πηγές κοινωνικής συνοχής, παράγοντες ποικιλομορφίας και κινητήρια δύναμη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αστικής ανάπλασης » . Η κεντρική ιδέα είναι ότι η διατήρηση και η αναγέννηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς ανθεκτικό και βιώσιμο.

Η έκθεση αναγνωρίζει επίσης ότι το ιστορικό αστικό τοπίο είναι δυναμικό και υποστηρίζει ότι ένα ιστορικό πλαίσιο και μια νέα ανάπτυξη μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να ενισχύσουν αμοιβαία τον ρόλο και τη σημασία τους. Προχωρώντας πέρα από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην εστίαση, « σε όλο το ανθρώπινο περιβάλλον με όλα τα υλικά και άυλα χαρακτηριστικά της. » Αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη να αυξηθεί η βιωσιμότητα του αποτελεσματικού προγραμματισμού και του σχεδιασμού παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον δομημένο περιβάλλον,την άυλη κληρονομιά, την πολιτιστική πολυμορφία, τους κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες μαζί με τις αξίες της τοπικής κοινότητας (UNESCO 123570).

Η πρωτοβουλία «έξυπνες πόλεις», που αποτελείται κυρίως από τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προώθηση πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης ως απάντηση στις αυξανόμενες προκλήσεις της  αστικοποίησης . Οι έξυπνες πόλεις προσφέρουν την ευκαιρία να ενσωματώσουν φυσικές υποδομές, όπως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταφορές, τεχνολογία, με καλύτερο αστικό σχεδιασμό και εργαλεία δημόσιας δέσμευσης για να κάνουν τις πόλεις πιο έξυπνες και πιο βιώσιμες.

Η οπτικοποίηση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τη δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων έξυπνης πολιτιστικής κληρονομιάς, παρέχοντας μια κατανοητή, γεω-ειδική διεπαφή μεταξύ του χρήστη και των σύνθετων πολυεπίπεδων δεδομένων. Ένα τρισδιάστατο ψηφιακό δίδυμο της δομής και του αστικού περιβάλλοντος, που συνδέεται με μεγάλα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των λειτουργιών, της συντήρησης, της αύξησης της απόδοσης ή της ανακάλυψης ενός προβλήματος είναι όλα δυνατά προτού συμβεί σε οτιδήποτε αντιγράφει ο αληθινός κόσμος.

Αρχικοί ερευνητικοί στόχοι:

 • Καθιέρωση βέλτιστων μεθόδων στη λήψη δεδομένων  τρισδιάστατων (3D) και δισδιάστατων (2D) για την Πολιτιστική Κληρονομιά και το αστικό περιβάλλον.
 • Πώς να ενσωματωθούν αποτελεσματικά μεγάλες ομάδες από διαφορετικούς τομείς για να εργαστούν ταυτόχρονα στα ίδια δεδομένα.
 • Απομάκρυνση από τη γραμμική δημιουργία περιεχομένου 3D / 2D και εξερεύνηση της αμφίδρομης λειτουργικότητας, χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους ανάπτυξης.
 • Ανάπτυξη νέων τεχνικών για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, της διαχείρισης και της ανάλυση με γνώμονα την κληρονομιά.
 • Δουλεύοντας με μια τεχνολογία ψηφιακού αντιγράφου και παιχνιδιού, ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην κληρονομιά.
 • Εξερεύνηση της εμπλοκής της κοινότητας μέσω της χρήσης καθηλωτικών τεχνολογιών, με επαυξημένη πραγματικότητα (AR), εικονική πραγματικότητα (VR) και μικτή πραγματικότητα ( MxR ) που υποστηρίζει αισθητηριακές εμπειρίες μέσω ενός συνδυασμού πραγματικού και ψηφιακού περιεχομένου.

Το έργο θα υποστηριχθεί από τις Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Επανένταξης, του Δημοτικού Συμβουλίου  της Γλασκόβης και με πρόσβαση στο σύνολο δεδομένων 3D Urban Model of Glasgow.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρίνος Ιωαννίδης, Επίκoυρος Καθηγητής, marinos.ioannides@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στα παρακάτω θέμα: "Πλάστιμη ή Περιορισμένη Πλάστιμη Συμπεριφορά για τον Σχεδιασμό Κτηρίων σε Σεισμικές Περιοχές"

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρύσης Παπαλεοντίου, Επίκουρος Καθηγητής, c.papaleontiou@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002542, Φαξ.: 25002769