Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Δομή και περιεχόμενο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου προσφέρει Πτυχίο (Bachelor of Arts) στο αντικείμενο «Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου». Το Πτυχίο απονέμεται με τη συμπλήρωση 240 ECTS (τυπικά 48 μαθημάτων των 5 ECTS).

Κατευθύνσεις και Θεματικές Περιοχές

Οι φοιτήτριες/ητές επιλέγουν μία από δύο Κατευθύνσεις με την έναρξη των σπουδών τους.  Εντός της κάθε Κατεύθυνσης υπάρχουν δύο Θεματικές Περιοχές (ΘΠ) και ο/η κάθε φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να συμπληρώσει τις απαιτήσεις τουλάχιστον μίας από αυτές.  Οι Κατευθύνσεις είναι πεδία εντός του ευρύτερου χώρου των σπουδών επικοινωνίας και οι Θεματικές Περιοχές είναι δεσμίδες μαθημάτων που συγκλίνουν θεματικά σε μία συγκεκριμένη περιοχή εντός της κάθε Κατεύθυνσης. Οι Κατευθύνσεις και οι Θεματικές Περιοχές είναι οι εξής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι – Διαδίκτυο και Κοινωνία

ΘΠ I.Α. – Διαδίκτυο και Εξουσία

ΘΠ I.Β. – Δημοσιογραφία και Ψηφιακά  Μέσα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ – Τεχνολογίες  Πληροφορικής

ΘΠ II.A. – Σχεδιασμός για Κοινωνική Επίδραση

ΘΠ II.B. – Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού

Η Κατεύθυνση Ι (Διαδίκτυο και Κοινωνία) εστιάζει στη μελέτη του διαδικτύου ως σφαίρας επικοινωνίας και κοινωνικής (πολιτισμικής, οικονομικής, πολιτικής, κ.λπ.) δραστηριότητας κατά τρόπο διεπιστημονικό.  Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κοινωνική επιστήμη του διαδικτύου, με ερευνητικούς προσανατολισμούς που κινούνται, μεταξύ άλλων, στον χώρο της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης, της δημοσιογραφίας και των πολιτισμικών σπουδών.

Η Θεματική Περιοχή Ι.Α. – Διαδίκτυο και Εξουσία πραγματεύεται τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις του διαδικτύου ως παγκόσμιου μέσου επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφορίας, με σύγκλιση στη μελέτη των δομών και σχέσεων εξουσίας που διέπουν τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα. Σε αυτήν τη θεματική περιοχή η διδασκαλία εστιάζει στις επιπτώσεις του διαδικτύου στη δημοκρατία και στην πολιτική και εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν μετασχηματίσει τις ανθρώπινες κοινωνίες. Η θεματική περιοχή στοχεύει να συγκεράσει ειδικά θέματα της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, των σπουδών επικοινωνίας και της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας αναφορικά με τη διακυβέρνηση, τη συμμετοχή των πολιτών, την πολιτειότητα, τα κοινωνικά κινήματα, τη σύγκρουση και την αλλαγή. Οι φοιτητές/ήτριες που θα επιλέξουν αυτήν τη θεματική ενότητα θα διδαχθούν επίσης βασικές έννοιες αναφορικά με τον ρόλο και τη χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέσων εκδημοκρατισμού. Η θεματική ενότητα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ανεξάρτητης και κριτικής σκέψης μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικής ερευνητικής μεθοδολογίας και τη χρήση ιστορικών παραδειγμάτων και σύγχρονων εμπειρικών ερευνών. Στοχεύει, δε, να εφοδιάσει τους απόφοιτους με εξειδικευμένες γνώσεις για τις πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις των ψηφιακών τεχνολογιών σε πεδία όπως η ιδιωτικότητα και η επιτήρηση, η πολιτική οικονομία του διαδικτύου, η ψηφιακή πολιτική, η άυλη/ψηφιακή εργασία, η ταυτότητα και η αναπαράσταση στο υπολογιστικό περιβάλλον κ.λπ.

Η Θεματική Περιοχή Ι.Β. – Δημοσιογραφία και Ψηφιακά Μέσα  περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν τη σύγχρονη δημοσιογραφία, τόσο ως πρακτική όσο και ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Έχει σχεδιαστεί με βασικό γνώμονα ότι οι σπουδές Δημοσιογραφίας και Ψηφιακών Μέσων σήμερα απαιτούν έκθεση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιστημονικών γνώσεων συνδυασμένο με τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την υπεύθυνη και αποτελεσματική άσκηση επαγγελματικού έργου. Η θεματική περιοχή αποσκοπεί στην παροχή επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικών δεξιοτήτων με στόχο την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να κατανοούν τον ρόλο και τη λειτουργία της δημοσιογραφίας και των ψηφιακών μέσων, ώστε αφενός να προάγουν την επιστημονική μελέτη και διερεύνηση της εξέλιξης και του ρόλου τους στη σύγχρονη κοινωνία και κουλτούρα, αφετέρου να διακρίνονται στην επαγγελματική τους ενασχόληση. Συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες, διεπιστημονική προσέγγιση και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, η θεματική περιοχή αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα που συντελούν στην παραγωγική, κοινωνικά υπεύθυνη και δημιουργική παρουσία των αποφοίτων στους ποικίλους τομείς της δημόσιας επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Η Κατεύθυνση ΙΙ (Τεχνολογίες Πληροφορικής) εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και στην εφαρμογή τους για επίλυση κοινωνικών προκλήσεων ή ικανοποίηση αναγκών σε επίπεδο ατομικό ή συλλογικό (επιχειρήσεων, οργανισμών, κ.λπ.).

Η Θεματική Περιοχή ΙΙ.Α. – Σχεδιασμός για Κοινωνική Επίδραση ξεκινά από την παραδοχή ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής, Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού έχουν σχεδιαστεί ως απάντηση σε συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα, και ότι ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να αναθεωρηθεί αν οι λύσεις δεν είναι ικανοποιητικές ή κοινωνικά αποδεκτές.  Ως εκ τούτου, η θεματική περιοχή, με τα μαθήματα που προσφέρονται σε αυτήν, πραγματεύεται θέματα που εκθέτουν τις/τους φοιτήτριες/ητές στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για δημιουργία τεχνολογικών εφαρμογών ως μια προσπάθεια η οποία χρήζει και επιτρέπει ανθρώπινης παρέμβασης για τη βελτιστοποίηση των ωφελημάτων της τελικής λύσης. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της σχεδιαστικής σκέψης για την προσέγγιση της τεχνολογίας και στη συνδυασμένη μελέτη της θεωρίας και της πρακτικής εφαρμογής διαφόρων τεχνολογιών για την προαγωγή θεμάτων όπως η μάθηση και η υγεία.  Δίνεται επίσης έμφαση στην κριτική διάσταση του σχεδιασμού, ως μέσου ενδυνάμωσης ή αποδυνάμωσης, στο πλαίσιο δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ατόμου, του κοινωνικού συνόλου και των χαρακτηριστικών της τεχνολογίας.   Οι φοιτητές/ήτριες που θα επιλέξουν αυτήν τη θεματική θα αποκτήσουν εφόδια που θα τους βοηθήσουν να συμμετέχουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό κοινωνικο-τεχνικών προτάσεων, οι οποίες μπορεί να υλοποιούνται μέσω ενός λογισμικού ή μέσω συνδυασμού τεχνολογικών και μη λύσεων, για την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων, όπως είναι η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, η οικολογική προσέγγιση περιβαλλοντικών ζητημάτων ή η απόκτηση δεξιοτήτων μάθησης για τον 21ο αιώνα.

Η Θεματική Περιοχή IΙ.Β. – Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού εξετάζει τις Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού από πρακτική σκοπιά. Ο στόχος είναι οι φοιτήτριες/ητές να αποκτήσουν προγραμματιστικές δεξιότητες και ικανότητες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών σε μια ευρεία γκάμα περιοχών ενδιαφέροντος. Πέρα από τις βασικές προγραμματιστικές αρχές και την ικανότητα σχεδιασμού για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, εξετάζονται σύγχρονες τεχνολογίες, προγραμματιστικά εργαλεία και λογισμικό για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τη δημιουργία και τη διαμόρφωση διαδραστικού Ψηφιακού Περιεχομένου πολυμεσικής μορφής. Τα εφόδια αυτά δεν είναι μόνο απαραίτητα για την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών/ριών σε συναφείς κλάδους αλλά και για τη διεκπεραίωση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στη βάση εμπειρικών μελετών.

 

Συνιστώσες και Μαθήματα

Συνιστώσες και Μαθήματα

Για την ολοκλήρωση των σπουδών και την απονομή του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS (τυπικά 48 μαθημάτων) σε τέσσερις συνιστώσες, ως εξής:

Πρώτη Συνιστώσα:  

Υποχρεωτικά Μαθήματα Βάσης (70 ECTS)

 Όλες/οι οι φοιτήτριες/ητές πρέπει να συμπληρώσουν 14 υποχρεωτικά μαθήματα βάσης (5 ECTS έκαστο, σύνολο 70 ECTS), τα οποία αποτελούν μία εισαγωγική δεσμίδα μαθημάτων σε βασικά αντικείμενα του χώρου της επικοινωνίας.  Τα μαθήματα είναι τα εξής (το πρώτο ψηφίο του αριθμητικού κώδικα δηλώνει το επίπεδο του μαθήματος και, τυπικά, το αντίστοιχο έτος σπουδών):

CIS 101   Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες

CIS 102   Θεωρία της Επικοινωνίας

CIS 103   Εισαγωγή στα Νέα Μέσα

CIS 104   Κοινωνική Ψυχολογία

CIS 107   Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου

CIS 109   Εισαγωγή στις Μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών

CIS 164    Στατιστική για Κοινωνικές   Επιστήμες

CIS 166   Δημιουργία Περιεχομένου

CIS 205   Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

CIS 207   Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία I: Ποσοτική Ανάλυση

CIS 208   Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II: Ποιοτική Ανάλυση

CIS 306   Έρευνα στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

CIS 309    Πρακτική Άσκηση

CIS 407   Σχεδιασμός Έρευνας

 

Δεύτερη Συνιστώσα: 

Μαθήματα Γλώσσας (30 ECTS) Όλοι/ες οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να συμπληρώσουν 6 μαθήματα γλώσσας (5 ECTS έκαστο, σύνολο 30 ECTS), τα οποία προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου, ως εξής:

LCE 668 Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

LCE 110 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας I

LCE 211 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας ΙΙ

LCE 212 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας ΙΙΙ

LCE ### Τρίτη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά ή Ρωσικά) Επίπεδο Ι

LCE ### Τρίτη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά ή Ρωσικά) Επίπεδο ΙΙ

Τρίτη Συνιστώσα: 

Μαθήματα Θεματικών Περιοχών (80 ECTS)

Για την ολοκλήρωση αυτής της συνιστώσας απαιτούνται 16 μαθήματα (5 ECTS έκαστο, σύνολο 80 ECTS). Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεματικών Περιοχών Εντός της κάθε κατεύθυνσης, υπάρχουν 8 υποχρεωτικά μαθήματα (5 ECTS έκαστο, σύνολο 40 ECTS) που είναι κοινά για τις δύο Θεματικές Περιοχές της Κατεύθυνσης.  Οι φοιτήτριες/ητές κάθε Κατεύθυνσης παίρνουν αυτά τα 8 μαθήματα ανεξάρτητα από τη Θεματική Περιοχή που θα ολοκληρώσουν, ως εξής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι – Διαδίκτυο και Κοινωνία (ΘΠ I.Α. – Διαδίκτυο και Εξουσία & ΘΠ I.Β. – Δημοσιογραφία και Ψηφιακά Μέσα):

CIS 105   Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Μέσων

CIS 203   Η Κουλτούρα της Ψηφιακής   Επικοινωνίας

CIS 206   Κριτική Θεωρία των Μέσων

CIS 210   Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες

CIS 220   Αρχές Δημοσιογραφίας

CIS 303   Στρατηγική Πολιτικής Επικοινωνίας

CIS 320   Ρεπορτάζ και Τεχνικές Δημοσιογραφικής Γραφής

CIS 478   Κοινή Γνώμη

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ – Τεχνολογίες Πληροφορικής (ΘΠ II.A. – Σχεδιασμός για Κοινωνική Επίδραση & ΘΠ II.B. – Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού):

CIS 108  Λογισμικό και Επίλυση Προβλημάτων

CIS 202  Διαχείριση Περιεχομένου

CIS 204  Νέα Μέσα, Σχεδιασμός και Μάθηση

CIS 240  Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός

CIS 250  Γλώσσες Σεναρίων: Python

CIS 340  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

CIS 350  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικών Ιστοσελίδων

CIS 456  Ανάκτηση Πληροφορίας και Μηχανές Αναζήτησης

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα  Θεματικών Περιοχών Εντός της κάθε Θεματικής Περιοχής, υπάρχουν ακόμα 10-12 μαθήματα από τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν 8 (5 ECTS έκαστο, με εξαίρεση την Πτυχιακή Εργασία, 15 ECTS, σύνολο 40 ECTS).  Τα μαθήματα αυτά είναι διαφορετικά για την κάθε Θεματική Περιοχή, ως εξής:

 

ΘΠ I.Α. – Διαδίκτυο και Εξουσία  

CIS 314   Πολιτική και Διαδίκτυο

CIS 316    Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές

CIS 317   Κοινωνικά Κινήματα

CIS 382   Κοινωνικά Προβλήματα

CIS 385   Διαδίκτυο και Κοινωνία (μάθημα Erasmus, προσφέρεται στα Αγγλικά)

CIS 416    Μεγάλα Δεδομένα και Αλγόριθμοι:  Κοινωνικές Προεκτάσεις και Μέθοδοι Έρευνας

CIS 418   Πολιτικά Κόμματα και Εκλογές 

CIS 482   Κοινωνική Απόκλιση

CIS 486   Θεματικό Σεμινάριο ΘΠ Ι.Α.

CIS 491   Πτυχιακή Εργασία ΘΠ Ι.Α.

 

ΘΠ I.Β. – Δημοσιογραφία και Ψηφιακά Μέσα 

CIS 322 Τα Μέσα Επικοινωνίας στην Κύπρο

CIS 324   Δημοσιογραφία Δεδομένων

CIS 327   Πολυμεσική Δημοσιογραφία 

CIS 329 Δημοσιογραφία και Διαδίκτυο

CIS 372   Εισαγωγή στην Ηχητική Παραγωγή 

CIS 374    Εναλλακτικά Μέσα

CIS 383   Δεοντολογία και Ηθική στα Μέσα Επικοινωνίας

CIS 426   Ερευνητική Δημοσιογραφία

CIS 471    Ραδιοφωνική Παραγωγή – Ψηφιακό Ραδιόφωνο (μάθημα Erasmus, προσφέρεται           στα Αγγλικά)

CIS 487   Θεματικό Σεμινάριο ΘΠ Ι.Β

 CIS 492 Πτυχιακή Εργασία ΘΠ Ι.Β.

 

ΘΠ II.A. – Σχεδιασμός για Κοινωνική Επίδραση             

CIS 341  Ψηφιακά Παιχνίδια και Επικοινωνία

CIS 373  Οπτική Επικοινωνία και Κουλτούρα (μάθημα Erasmus, προσφέρεται στα Αγγλικά)

CIS 375  Οπτικοποίηση Δεδομένων

CIS 384  Δημιουργικό Ντοκιμαντέρ

CIS 444  Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας στο Ψηφιακό Περιβάλλον

CIS 473  Συλλογική Νοημοσύνη

CIS 474   Τεχνολογίες της Πειθούς (μάθημα Erasmus, προσφέρεται στα Αγγλικά)

CIS 488   Θεματικό Σεμινάριο ΘΠ ΙΙ.Α.

CIS 493   Πτυχιακή Εργασία ΘΠ ΙΙ.Α.

ΘΠ II.B. – Τεχνολογίες Διαδικτύου  και Παγκόσμιου Ιστού

CIS 351  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

CIS 352  Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού

CIS 353  Διαδραστικά Πολυμέσα Ι 

CIS 354  Διαδραστικοί Ιστότοποι

CIS 416  Μεγάλα Δεδομένα και Αλγόριθμοι:  Κοινωνικές Προεκτάσεις και Μέθοδοι Έρευνας

CIS 453  Διαδραστικά Πολυμέσα ΙΙ

CIS 454  Οπτικό Περιεχόμενο για τα Νέα Μέσα

CIS 458  Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων  και Εφαρμογές Κινητών Συσκευών

CIS 459  Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

CIS 485  Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

CIS 489   Θεματικό Σεμινάριο ΘΠ ΙΙ.Β.

CIS 494   Πτυχιακή Εργασία ΘΠ ΙΙ.Β.

Τέταρτη Συνιστώσα: 

Λοιπά Επιλεγόμενα Μαθήματα (60 ECTS) Για τη συμπλήρωση της συνιστώσας αυτής, οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου (μέχρι 6 μαθήματα) και οποιαδήποτε μαθήματα με κωδικό CIS (μαθήματα του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου) ή IMC (μαθήματα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ που προσφέρονται από το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας).  Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται, ανάλογα με τη διαδρομή στο πρόγραμμα ως εξής:

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει (α) τα μαθήματα CIS που είναι υποχρεωτικά στην Κατεύθυνση που δεν ακολουθείται, δηλαδή, για τις/τους φοιτήτριες/ητές της Κατεύθυνσης Ι, τα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για την Κατεύθυνση ΙΙ και, για τους/τις φοιτητές/ήτριες της Κατεύθυνσης ΙΙ, τα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για την Κατεύθυνση Ι (βλέπε Τρίτη Συνιστώσα) και (β) τα ακόλουθα 10 μαθήματα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ (IMC), τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας:

IMC 101 Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

IMC 106 Βασικές Αρχές της Διαφήμισης και της Επικοινωνίας

IMC 108 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

IMC 201 Συμπεριφορά Καταναλωτή

IMC 204 Διαδικτυακή Διαφήμιση και Επικοινωνία

IMC 205 Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις

IMC 322 Μάρκετινγκ Εντυπώσεων

IMC 324 Μάρκετινγκ Πέντε Αισθήσεων

IMC 325 Ειδικά Θέματα Διαφήμισης

IMC 424 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις

 

Επιλεγόμενα Θεματικών Περιοχών: Αυτά είναι τα μαθήματα Θεματικών Περιοχών που δεν θα έχουν πιστωθεί για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων της Θεματικής Περιοχής που ακολουθείται.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: Αυτά τα μαθήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προς συμπλήρωση δεύτερης Θεματικής Περιοχής εντός της ίδιας Κατεύθυνσης (χρειάζονται 8, αφού θα έχουν υποχρεωτικά συμπληρωθεί τα 8 υποχρεωτικά που είναι κοινά για τις δύο Θεματικές Περιοχές της ίδια Κατεύθυνσης).  Εναλλακτικά, οι φοιτήτριες/ητές μπορούν να πάρουν μαθήματα Κατεύθυνσης που δεν ακολουθούν (χωρίς ωστόσο να μπορούν συμπληρώσουν Θεματική Περιοχή σε αυτήν) ή οποιαδήποτε άλλα μαθήματα με κωδικό CIS ή μέχρι 6 μαθήματα από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου (τα μαθήματα που προσφέρονται ως επιλεγόμενα από άλλα Τμήματα ανακοινώνονται κάθε εξάμηνο από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας).

Μαθήματα Εξαμήνων

Κατανομή Μαθημάτων κατά Εξάμηνο (Τυπική Διαδρομή)

Η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα με φόρτο 30 ECTS ανά εξάμηνο.  Η διαδρομή φοίτησης περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα και μαθήματα επιλογής που προσφέρονται ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και τις ανάγκες του προγράμματος. Η τυπική διαδρομή φοίτησης έχει ως εξής:

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΘΠ I.Α. – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ & ΘΠ I.Β. – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ)

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

CIS 101 Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες

CIS 104 Κοινωνική Ψυχολογία

CIS 102 Θεωρία της Επικοινωνίας

CIS 105 Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Μέσων

CIS 103  Εισαγωγή στα Νέα Μέσα  CIS 109 Εισαγωγή στις Μεθόδους των  Κοινωνικών Επιστημών

CIS 107 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου

CIS 166 Δημιουργία Περιεχομένου

CIS 164 Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής*

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής*

LCE 668  Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

LCE 110 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας Ι

Η επιλογή περιορίζεται σε μαθήματα με κωδικούς CIS 1xx, CIS 2xx και IMC 1xx

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

CIS 205 Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

CIS 203 Η Κουλτούρα της Ψηφιακής Επικοινωνίας

CIS 206 Κριτική Θεωρία των Μέσων

CIS 208 Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II: Ποιοτική Ανάλυση

CIS 207  Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι:  Ποσοτική Ανάλυση CIS 210 Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής*

CIS 220 Αρχές Δημοσιογραφίας

LCE ### Τρίτη Γλώσσα – Επίπεδο Ι

LCE ### Τρίτη Γλώσσα – Επίπεδο ΙΙ

LCE 211 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας IΙ

LCE 212 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας IΙΙ

*Η επιλογή περιορίζεται σε μαθήματα με κωδικούς CIS 1xx, CIS 2xx, IMC 1xx και IMC 2xx

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

CIS 303 Στρατηγική Πολιτικής Επικοινωνίας

CIS 309 Πρακτική Άσκηση

CIS 306 Έρευνα στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

CIS 320 Ρεπορτάζ και Τεχνικές Δημοσιογραφικής Γραφής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Ελεύθερης Επιλογής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Ελεύθερης Επιλογής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής  ή Ελεύθερης Επιλογής

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

CIS 407 Σχεδιασμός Έρευνας

Μάθημα Θεματικής Περιοχής*

CIS 456 Ανάκτηση Πληροφορίας και Μηχανές Αναζήτησης

Μάθημα Θεματικής Περιοχής*

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής*

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

*Η Πτυχιακή Εργασία (προαιρετική, 15 ECTS) αντικαθιστά 3 μαθήματα Θεματικής Περιοχής

 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(ΘΠ II.A. – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ & ΘΠ II.B. – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ))

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

CIS 101 Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες

CIS 104 Κοινωνική Ψυχολογία

CIS 102 Θεωρία της Επικοινωνίας

CIS 108 Λογισμικό και επίλυση προβλημάτων

CIS 103  Εισαγωγή στα Νέα Μέσα   CIS 109  Εισαγωγή στις Μεθόδους των  Κοινωνικών Επιστημών

CIS 107 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου

CIS 166 Δημιουργία Περιεχομένου

CIS 164  Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής*

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής*

LCE 668  Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

LCE 110 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας Ι

*Η επιλογή περιορίζεται σε μαθήματα με κωδικούς CIS 1xx, CIS 2xx και IMC 1xx

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

CIS 202 Διαχείριση Περιεχομένου

CIS 204 Νέα Μέσα, Σχεδιασμός και Μάθηση

CIS 205 Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

CIS 208 Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία II: Ποιοτική Ανάλυση

CIS 207  Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι:  Ποσοτική Ανάλυση CIS 240 Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής*

CIS 250 Γλώσσες Σεναρίων: Python

LCE ### Τρίτη Γλώσσα – Επίπεδο Ι

LCE ### Τρίτη Γλώσσα – Επίπεδο ΙΙ

LCE 211 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας IΙ

LCE 212 Αγγλικά για Σπουδές Επικοινωνίας IΙΙ

*Η επιλογή περιορίζεται σε μαθήματα με κωδικούς CIS 1xx, CIS 2xx, IMC 1xx και IMC 2xx

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

CIS 306 Έρευνα στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

CIS 309 Πρακτική Άσκηση

CIS 340 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

CIS 350 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικών Ιστοσελίδων

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Ελεύθερης Επιλογής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Ελεύθερης Επιλογής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής  ή Ελεύθερης Επιλογής

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

CIS 407 Σχεδιασμός Έρευνας

Μάθημα Θεματικής Περιοχής*

CIS 456 Ανάκτηση Πληροφορίας και Μηχανές Αναζήτησης

Μάθημα Θεματικής Περιοχής*

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής*

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

Μάθημα Θεματικής Περιοχής ή Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής

*Η Πτυχιακή Εργασία (προαιρετική, 15 ECTS) αντικαθιστά 3 μαθήματα Θεματικής Περιοχής

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 27 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ

 

 

 

 

 

 • Φυσική 
 • Βιολογία 
 • Ιστορία 
 • Αρχαία Ελληνικά 
 • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
 • Οικονομικά 
 • Λογιστική 
 • Πληροφορική 
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) 
 • Εικαστικές Εφαρμογές 
 • Γραφικές Τέχνες

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Προσωπικό

 1. Νικόλας Τσαπατσούλης, Καθηγητής
 2. Στέλιος Στυλιανού, Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. Λάμπρος Λαμπρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής
 4. Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 5. Δήμητρα Λ.Μηλιώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 6. Διονύσης Πάνος, Επίκουρος Καθηγητής
 7. Βασιλική Τρίγκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 8. Ευάγγελος Καραπάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 9. Ιόλη Νικολαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 10. Κώστας Τζιούβας, Επίκουρος Καθηγητής
 11. Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 12. Κώστας Γεμενής, Επίκουρος Καθηγητής
 13. Χριστιάνα Παναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 14. Ευριπίδης Αντωνιάδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 15. Κωνσταντίνα Σοφοκλέους, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος