Πτυχίο στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Δομή και περιεχόμενο

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων με ένα καινοτόμο στρατηγικό τρόπο σκέψης, ενώ παράλληλα να αποκτήσουν μια πρακτική τεχνογνωσία στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, ικανή να εφαρμοστεί στις τοπικές, αλλά και στις διεθνείς επιχειρήσεις.

Η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, θεωρείται σήμερα ως κορυφαίος τρόπος για τις εταιρείες να προωθούν και να προσθέτουν αξία στην εμπειρία που προσφέρουν στους πελάτες τους. Το Πρόγραμμα, θα συμβάλει στη συγκέντρωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και της εφευρετικότητας σε μια εφαρμοσμένη επικοινωνιακή προσέγγιση, ενώ παράλληλα θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην έρευνα του κοινού, των καταναλωτών και στην καθιέρωση στρατηγικών επικοινωνίας βασισμένων στις επιθυμίες, ανάγκες, προσδοκίες και αντιλήψεις του επιδιωκόμενου κοινού.

 

Κατεύθυνση «Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων»

Η κατεύθυνση Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Εντυπώσεων, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου σχεδίου στρατηγικής επικοινωνίας μάρκετινγκ. Στοχεύει: α) στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για ανεύρεση εργασίας στη Διαφήμιση, στο Μάρκετινγκ και στις Δημόσιες Σχέσεις και θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις κατάλληλες επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες στις ανάλογες θέσεις. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε εταιρείες και οργανισμούς όπως: Διαφημιστικά Γραφεία, Τμήμα Μάρκετινγκ, Εταιρείες Άμεσου Μάρκετινγκ, Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εφημερίδες, Διαδίκτυο), β) οι απόφοιτοι του Τμήματος να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν την επιστημονική τους κατάρτιση σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και να ακολουθήσουν ερευνητική πορεία.

Για την επίτευξη των στόχων του Τμήματος, η κατεύθυνση θα επιδιώκει συστηματικά: (α) την παροχή ανταγωνιστικής εκπαίδευσης που θα επιτρέπει στους πτυχιούχους να διακρίνονται στην επαγγελματική τους ενασχόληση, (β) την αριστεία στην έρευνα σε επιμέρους γνωστικές περιοχές του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, (γ) τη δημιουργία πολλαπλών σχέσεων με οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και  την επιχειρηματική κοινότητα.

Η δομή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε αυτή την κατεύθυνση έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τη γνώση των αρχών της Διαφήμισης, του Σχεδιασμού και Επιλογής των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της Ανάπτυξης Διαφημιστικών Εκστρατειών,  την εξοικείωση με τις αρχές του Μάρκετινγκ όπως εφαρμόζονται στο παραδοσιακό, αλλά και στο διαδικτυακό περιβάλλον και την εισαγωγή στο περιεχόμενο των Δημοσίων Σχέσεων. Όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ, Καταναλωτικής Συμπεριφοράς και Μεθόδων Έρευνας (ποσοτική και ποιοτική ανάλυση) και Δημοσίων Σχέσεων.

Η κατεύθυνση «Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων» επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την κριτική σκέψη των φοιτητών/τριών και καλλιεργεί την υπευθυνότητα όλων των συμμετεχόντων προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των στόχων της κατεύθυνσης, τονίζεται η συνεχής προσπάθεια παρότρυνσης των σπουδαστών/τριών να αναπτύξουν υψηλά πρότυπα εργασιακής ηθικής.

 

Κατεύθυνση «Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία»

Η κατεύθυνση Διαχείρισης Αντιλήψεων και Πολιτικής Επικοινωνίας αποτελεί σημείο σύγκλισης διαφορετικών επιστημών με στόχο τη μελέτη και αντιμετώπιση φαινομένων σχετικών με την πολιτική. Η κατεύθυνση έχει ένα διττό στόχο: αφενός να προσφέρει μία ολοκληρωμένη, εις βάθος αλλά και διεπιστημονική διερεύνηση και γνώση του πεδίου της πολιτικής επικοινωνίας και διαχείρισης αντιλήψεων συνδυάζοντας θεωρίες από δύο ξεχωριστά και βασικά επιστημονικά και ερευνητικά πεδία (Σπουδές Επικοινωνίας και Πολιτικές Επιστήμες) και αφετέρου να εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριες στην εφαρμογή στρατηγικών και τεχνικών επικοινωνίας σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η δομή της κατεύθυνσης, καθώς και τα μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί και εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, στοχεύουν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα καινοτόμο που αποβλέπει στην παραγωγή γνώσης που βασίζεται σε θεμελιώδη θεωρητικά πλαίσια ενσωματώνοντας νέες μεθόδους και πρακτικές.

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πτυχίο Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ με ειδίκευση στη Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ολοκληρωμένης επικοινωνίας, ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι πολιτικού μάρκετινγκ, να εργαστούν σε εταιρείες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε εμπορικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στην επώνυμη πολιτική.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

110

Μαθήματα:

(α) Κατεύθυνσης 

(β) Περιορισμένης επιλογής

(γ) Ελεύθερης επιλογής

(δ) Γλώσσας

 

60

 5

15

30

Πτυχιακή Εργασία (Προαιρετική, διαφορετικά 3 μαθήματα)

15

Πρακτική Άσκηση

10

                                                                                    Σύνολο ECTS

245

Επεξήγηση:

 • 22 Υποχρεωτικά Μαθήματα Βάσης (Κορμού) που είναι τα ίδια για όλες τις κατευθύνσεις (22 x 5 = 110 ECTS)
 • Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική (10 ECTS)
 • Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική. Πιστώνεται με 15 ECTS και μπορεί να αντικατασταθεί με 3 επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης.
 • 6 Μαθήματα Γλώσσας (1 υποχρεωτικό Ελληνικά, 3 υποχρεωτικά Αγγλικά και 2 επιλογής από μία άλλη γλώσσα) [Σύνολο 30 ECTS]
 • 12 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης  [Σύνολο 60 ECTS]
 • 1 Επιλεγόμενο μάθημα περιορισμένης επιλογής [Σύνολο 5 ECTS]
 • 3 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής [Σύνολο 15 ECTS]

Μαθήματα Εξαμήνων

Μαθήματα εξαμήνων

1ο εξάμηνο

 

2ο εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

IMC 101 Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ

5

CIS 164 Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες

5

CIS 102 Θεωρία της Επικοινωνίας

5

CIS 205 Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5

CIS 101 Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες

5

IMC 108 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

5

IMC 109 Οργανωσιακή Συμπεριφορά

5

CIS 104 Κοινωνική Ψυχολογία

5

IMC 110 Ψηφιακός Αλφαβητισμός

5

IMC 448 Ικανότητες Δημόσιας Επικοινωνίας

5

LCE 672 Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

5

LCE 135 Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία Ι

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

3ο εξάμηνο

 

4ο εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

CIS 207 Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία Ι: Ποσοτική Ανάλυση

5

IMC 201 Συμπεριφορά Καταναλωτή

5

IMC 210 Γνωστική Ψυχολογία

5

CIS 208 Μέθοδοι Έρευνας στην Επικοινωνία ΙΙ: Ποιοτική Ανάλυση

5

CIS 473 Συλλογική Νοημοσύνη

5

CIS 210 Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες

5

IMC 207 Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

5

IMC 434 Διαπολιτισμική Επικοινωνία

5

IMC 332 Πολιτική Επικοινωνίας Marketing

5

IMC 211 Δημιουργική Σκέψη

5

LCE 213 Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία ΙΙ

5

LCE 214 Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

5o εξάμηνο

 

6ο εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

IMC 107 Σηματοποίηση

5

IMC 208 Ανάλυση Περιεχομένου

5

IMC 205 Δημόσιες Σχέσεις

5

IMC 431 Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

5

IMC 106 Βασικές Αρχές της Διαφήμισης

5

Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης*

5

IMC 335 Κανονιστικό Πλαίσιο Δημόσιας Επικοινωνίας

5

Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης*

5

IMC 444 Ψηφιακό Marketing

5

Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης*

5

LCE 6XX Ξένη Γλώσσα Επίπεδο Ι

5

LCE 6XX Ξένη Γλώσσα Επίπεδο ΙΙ

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

  *Τα μαθήματα που θα προσφέρονται ως επιλογής κατεύθυνσης για το 6ο Εξάμηνο είναι τα παρακάτω

IMC 327 Προβολή Εκδηλώσεων (Κατεύθ. Επιχειρησιακής Επικοινωνίας)

IMC 423 Μέτρηση Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης (2 Κατευθύνσεις)

IMC 427 Δημόσια Πολιτική και Επικοινωνία (Κατεύθ. Πολιτικής Επικοινωνίας)

IMC 331 Πολιτικό Σύστημα στην Κύπρο (Κατεύθ. Πολιτικής Επικοινωνίας)

IMC 322 Κρίση και Λήψη Aποφάσεων (Judgement & Decision Making) (Προφέρεται στα αγγλικά καθώς είναι μέρους του προγράμματος Εράσμους) (2 Κατευθύνσεις)

7ο εξάμηνο

 

8ο εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

IMC 432 Σχεδιασμός Κοινωνικής Έρευνας

5

IMC 401 Πρακτική Άσκηση

10

ICIS 305 Έρευνα στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

5

IMC 422 Προγραμματισμός και Αξιολόγηση Επικοινωνιακής Εκστρατείας

5

IMC 425 Δημιουργικό Διαφήμισης

5

IMC 337 Ομάδες Πίεσης: Θεωρία και Πρακτική

5

IΜάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης

5

IMC 204 Αναλυτική Διαδικτύου

5

Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης

5

IMC 402 Πτυχιακή Εργασία (ή 3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής)

5

 

 

Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης

5

       

Σύνολο

25

Σύνολο

30

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 27 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ

 

 

 

 

 

 1. Φυσική 
 2. Βιολογία 
 3. Ιστορία 
 4. Αρχαία Ελληνικά 
 5. Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
 6. Οικονομικά 
 7. Λογιστική 
 8. Πληροφορική 
 9. Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) 
 10. Εικαστικές Εφαρμογές 
 11. Γραφικές Τέχνες

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος