Πτυχίο στη Χημική Μηχανική

Δομή και περιεχόμενο

Καθώς ο σύγχρονος κόσμος αποδίδει ολοένα και περισσότερη έμφαση στα θέματα ενέργειας και στο περιβάλλον, η επιστήμη της χημικής μηχανικής καλείται μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα να παράγει λύσεις που να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τόσο τον άνθρωπο όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Η χημική μηχανική αποτελεί διεπιστημονικό κλάδο της μηχανικής επιστήμης που στηρίζεται σε αποτελέσματα και μεθόδους της χημείας. Κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι η ανάπτυξη μεθόδων και η ασφαλής σχεδίαση και αξιοποίηση εργοστασίων παραγωγής, ή μεταποίησης χημικών σκευασμάτων.

Κάθε χημικός μηχανικός εφαρμόζει τις αρχές των χημικών, φυσικών, μαθηματικών, οικονομικών και τεχνικών επιστημών, σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες ροής των υλικών, μετασχηματισμού της ύλης και εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει επιστημονική κατάρτιση στη Χημική Μηχανική και ειδίκευση στις κατευθύνσεις της Πετροχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Χημικής Μηχανικής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, αρχικά παρέχονται γνώσεις οι οποίες θα εισαγάγουν τους φοιτητές στα θέματα της Χημικής Μηχανικής όπως και γνώσεις σε μαθήματα που θα τους βοηθήσουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα εξειδικευμένα μαθήματα που διδάσκονται στα εξάμηνα των δυο τελευταίων ετών. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματική εργασία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους υπό την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος.

Το Τμήμα προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και απονέμει πτυχίο στη Χημική Μηχανική. Για την απόκτηση πτυχίου στη Χημική Μηχανική απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Το πτυχίο είναι αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).


Γιατί να γίνω Χημικός Μηχανικός

Μαθήματα Εξαμήνων

Μαθήματα Κοινού Κορμού (1ο-4ο Εξάμηνο)

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 100 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες 1 CEN 107 Μαθηματικά II 4

CEN 101 Μαθηματικά Ι

4

CEN 108 Φυσική II

4

CEN 102 Φυσική Ι

4

CEN 109 Οργανική Χημεία Ι

4

CEN 103 Βιολογία για Χημικούς Μηχανικούς

4

CEN 110 Αναλυτική Χημεία

4

CEN 104 Ανόργανη Χημεία

4

CEN 111 Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

4

CEN 105 Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής Ι

7

CEN 112 Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής ΙΙ

5

LCE 131 Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς Ι

4

LCE 132 Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς ΙΙ

4

Σύνολο

28

Σύνολο

29

3ο Εξάμηνο

4ο  Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 203 Μαθηματικά ΙΙΙ 5 CEN 201 Μηχανολογικό Σχέδιο με βοήθεια Υπολογιστή 5

CEN 204 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι

5

CEN 202 Ανάλυση Δεδομένων και Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

5

CEN 205 Οργανική Χημεία ΙΙ 

5

CEN 207 Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Ρευστομηχανική

5

CEN 206 Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

5

CEN 212 Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

5

CEN 208 Φυσικοχημεία Ι

5

CEN 215 Εργαστήρια Φυσικοχημείας

2

CEN 213 Τεχνική Μηχανική

 

5

 

CEN 304 Φυσικοχημεία ΙΙ

5

CEN 214 Εργαστήρια Οργανικής Χημείας 

2

CEN 305 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ

5

Σύνολο

32

Σύνολο

32

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 301 Δυναμική Προσομοίωση Συστημάτων με βοήθεια H/Y

5

CEN 209 Φυσικές Διεργασίες Ι

5

CEN 210 Χημικές Διεργασίες

5

CEN 211 Βιοχημικές Διεργασίες

5

CEN 302 Εργαστήρια Χημικής Τεχνολογίας

5

CEN 306 Ηλεκτροτεχνία

5

CEN 303 Οικονομικά για Μηχανικούς και Οργάνωση Παραγωγής

5

CEN 307 Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων και Εγκαταστάσεων

5

CEN 312 Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ - Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας  5 CEN 310 Εργαστήρια Διεργασιών I 2

 

 

CEN 402 Αέρια Ρύπανση και Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1

4

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 2

4

Σύνολο

29

Σύνολο

31

CEN 309 - Πρακτική άσκηση (5 ECTS) (Υποχρεωτικό μάθημα μετά το 3ο έτος σπουδών)

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEN 327 Φυσικές Διεργασίες ΙΙ – Τεχνολογίες Διαχωρισμού

 

5

 

CEN 311  Σχεδιασμός Βιομηχανικών Διεργασιών με χρήση Aspen HYSYS

5

CEN 401 Βιοχημική Μηχανική – Παραγωγή Βιοτεχνολογικών Προϊόντων 5 CEN 408 Σεμινάρια διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας ΙΙ 1
CEN 403 Εργαστήρια Διεργασιών ΙΙ 2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

4

CEN 406 Ρύθμιση και Σχεδιασμός Διεργασιών

5

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (5)

4

CEN 407 Σεμινάρια διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας I 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (6) 4

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (3)

4

 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (4) 4    
CEN 404 Διπλωματική Εργασία Ι

10

CEN 405 Διπλωματική Εργασία II

10

Σύνολο

36

Σύνολο

28

 

Μαθήματα Ειδίκευσης

 

ΡΟΗ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΡΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

 

 

ECTS

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (1)

CEN 328 Ανάλυση και χαρακτηρισμός πετρελαιοειδών (μέθοδοι ASTM) +3 Εργαστήρια

CEN 321 Συστήματα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων

4

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (2)

CEN 329 Ανίχνευση και αξιοποίηση κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων

CEN 323 Ενόργανη Ανάλυση και Μετρήσεις Πεδίου

12 Εργαστήρια Σύνολο

4

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (3)

CEN 330 Βαρέα Παράγωγα Απόσταξης Πετρελαίου, Επεξεργασία Φυσικού Αερίου και Λιπαντικά

+3 Εργαστήρια

CEN 322 Περιβαλλοντική Τοξικολογία

+ 6 Εργαστήρια

4

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (4)

CEN 333 Φυσικές Διεργασίες Πετροχημικής Βιομηχανίας

CEN 324 Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος

4

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (5)

CEN 331 Καταλυτικές Διεργασίες

CEN 325 Μηχανική και Τεχνολογίες Στερεών Αποβλήτων

4

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (6)

CEN 332 Διαχείριση και Αποθήκευση Καυσίμων

CEN 326 Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

4

Σύνολο

24

 
 

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης (αφορούν και τις 2 ροές και μπορούν να προσφέρονται και σε άλλα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου – δεν θα προσφέρονται όλα ταυτόχρονα)

Μάθημα ECTS

CEN 421 Ενεργειακοί Πόροι και Περιβάλλον             

4

CEN 422 Ορυκτά Καύσιμα - Φυσικό Αέριο

4

CEN 423 Ρύπανση/απορρύπανση εδάφους και ιζημάτων

4

CEN 424 Ρύπανση/απορρύπανση θάλασσας και υδάτινων πόρων

4

CEN 425 Διαχείριση Χημικών Ουσιών (Κανονισμός REACH)

4

CEN 426 Περιβαλλοντική Υγεία και Ασφάλεια

4

CEN 427 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

4

CEN 428 Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκή Πολιτική

4

CEN 429 Φυσική Περιβάλλοντος

4

CEN 430 Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας

4
 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 15 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

  1. Νέα Ελληνικά
  2. Χημεία
  3. Μαθηματικά
  • Φυσική ή
  • Βιολογία ή
  • Πληροφορική ή
  • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.)

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος