Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Συντονισμός αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων για διαδικασίες επισκόπησης και συντήρησης» 

Απαιτούμενα Προσόντα:  Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου H2020/RIMA (Robotics for infrastructure inspection and maintainance) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής , savvas.loizou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Συντονισμός ομάδων αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων με περιορισμούς επικοινωνίας»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Εθνικού ερευνητικού έργου ΙΠΕ/HOD-ICCCS (Hierarchical Organization and Decentralization in Information Communication and Control of Complex Dynamical Systems) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής , savvas.loizou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επεξεργασία και φωτοφυσικός χαρακτηρισμός σύνθετων οργανικών υλικών»

Περιγραφή: Η θέση είναι μόνον για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης, ο οποίος/α αναμένεται να είναι  κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου ανάλογης ειδικότητας (π.χ. Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή/και Μηχανικής), να ενδιαφέρεται άμεσα για θέματα που άπτονται των πεδίων της Νανοτεχνολογίας και της Νανοεπιστήμης.

Απαιτούμενα προσόντα:

·      Διαπιστευμένη εργασιακή συμπεριφορά υψηλής οργανωτικότητας και μεθοδικότητας

·      Έφεση στην χρήση wet-lab εργαστηριακών τεχνικών

·      Δείγματα εξαιρετικών πειραματικών ικανοτήτων από προηγούμενη εμπειρία

·      Ικανότητα συνεργασίας με ερευνητική ομάδα διεπιστημονικού χαρακτήρα

·      Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας με επάρκεια παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, μαζί με την συνοδευτική επιστολή της αίτησής τους, θα πρέπει να καταθέσουν μονοσέλιδη ερευνητική πρόταση, διατυπωμένη στα Αγγλικά και σχετική με την θεματική της προκήρυξης. Προηγούμενη πιστοποιημένη εργασιακή/ερευνητική εμπειρία στην θεματική φασματοσκοπικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της φασματοσκοπίας φωταύγειας, καθώς και η επαρκής γνώση χειρισμού λογισμικών όπως το Origin Lab θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να εμπλακεί στο ερευνητικό πρόγραμμα “LOSPHOGEN” του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής και στην υποστήριξη προπτυχιακών μαθημάτων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ε. Κεϊβανίδης,, Επίκουρος Καθηγητής, p.keivanidis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάπτυξη υμενίων από οργανικά υλικά και ηλεκτρο-οπτικός χαρακτηρισμός των φωτοανιχνευτικών συσκευών τους»

Περιγραφή: Η θέση είναι μόνον για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης, ο οποίος/α αναμένεται να είναι  κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου ανάλογης ειδικότητας (π.χ. Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή/και Μηχανικής), να ενδιαφέρεται άμεσα για θέματα που άπτονται των πεδίων της Νανοτεχνολογίας και της Νανοεπιστήμης.

Απαιτούμενα προσόντα:

·      Διαπιστευμένη εργασιακή συμπεριφορά υψηλής οργανωτικότητας και μεθοδικότητας

·      Έφεση στην χρήση wet-lab εργαστηριακών τεχνικών

·      Δείγματα εξαιρετικών πειραματικών ικανοτήτων από προηγούμενη εμπειρία

·      Ικανότητα συνεργασίας με ερευνητική ομάδα διεπιστημονικού χαρακτήρα

·      Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας με επάρκεια παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, μαζί με την συνοδευτική επιστολή της αίτησής τους, θα πρέπει να καταθέσουν μονοσέλιδη ερευνητική πρόταση, διατυπωμένη στα Αγγλικά και σχετική με την θεματική της προκήρυξης. Προηγούμενη πιστοποιημένη εργασιακή/ερευνητική εμπειρία στην θεματική φασματοσκοπικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της φασματοσκοπίας φωταύγειας, καθώς και η επαρκής γνώση χειρισμού λογισμικών όπως το Origin Lab θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να εμπλακεί στο ερευνητικό πρόγραμμα “LOSPHOGEN” του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής και στην υποστήριξη προπτυχιακών μαθημάτων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ε. Κεϊβανίδης,, Επίκουρος Καθηγητής, p.keivanidis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002819

Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Συντονισμός αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων για διαδικασίες επισκόπησης και συντήρησης» 

Απαιτούμενα Προσόντα:  Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου H2020/RIMA (Robotics for infrastructure inspection and maintainance) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής , savvas.loizou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Συντονισμός ομάδων αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων με περιορισμούς επικοινωνίας»

Απαιτούμενα Προσόντα:  Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Εθνικού ερευνητικού έργου ΙΠΕ/HOD-ICCCS (Hierarchical Organization and Decentralization in Information Communication and Control of Complex Dynamical Systems) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής , savvas.loizou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επεξεργασία και φωτοφυσικός χαρακτηρισμός σύνθετων οργανικών υλικών»

Περιγραφή: Η θέση είναι μόνον για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης, ο οποίος/α αναμένεται να είναι  κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου ανάλογης ειδικότητας (π.χ. Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή/και Μηχανικής), να ενδιαφέρεται άμεσα για θέματα που άπτονται των πεδίων της Νανοτεχνολογίας και της Νανοεπιστήμης.

Απαιτούμενα προσόντα:

·      Διαπιστευμένη εργασιακή συμπεριφορά υψηλής οργανωτικότητας και μεθοδικότητας

·      Έφεση στην χρήση wet-lab εργαστηριακών τεχνικών

·      Δείγματα εξαιρετικών πειραματικών ικανοτήτων από προηγούμενη εμπειρία

·      Ικανότητα συνεργασίας με ερευνητική ομάδα διεπιστημονικού χαρακτήρα

·      Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας με επάρκεια παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, μαζί με την συνοδευτική επιστολή της αίτησής τους, θα πρέπει να καταθέσουν μονοσέλιδη ερευνητική πρόταση, διατυπωμένη στα Αγγλικά και σχετική με την θεματική της προκήρυξης. Προηγούμενη πιστοποιημένη εργασιακή/ερευνητική εμπειρία στην θεματική φασματοσκοπικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της φασματοσκοπίας φωταύγειας, καθώς και η επαρκής γνώση χειρισμού λογισμικών όπως το Origin Lab θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να εμπλακεί στο ερευνητικό πρόγραμμα “LOSPHOGEN” του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής και στην υποστήριξη προπτυχιακών μαθημάτων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ε. Κεϊβανίδης,, Επίκουρος Καθηγητής, p.keivanidis@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάπτυξη υμενίων από οργανικά υλικά και ηλεκτρο-οπτικός χαρακτηρισμός των φωτοανιχνευτικών συσκευών τους»

Περιγραφή: Η θέση είναι μόνον για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης, ο οποίος/α αναμένεται να είναι  κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου ανάλογης ειδικότητας (π.χ. Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή/και Μηχανικής), να ενδιαφέρεται άμεσα για θέματα που άπτονται των πεδίων της Νανοτεχνολογίας και της Νανοεπιστήμης.

Απαιτούμενα προσόντα:

·      Διαπιστευμένη εργασιακή συμπεριφορά υψηλής οργανωτικότητας και μεθοδικότητας

·      Έφεση στην χρήση wet-lab εργαστηριακών τεχνικών

·      Δείγματα εξαιρετικών πειραματικών ικανοτήτων από προηγούμενη εμπειρία

·      Ικανότητα συνεργασίας με ερευνητική ομάδα διεπιστημονικού χαρακτήρα

·      Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας με επάρκεια παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, μαζί με την συνοδευτική επιστολή της αίτησής τους, θα πρέπει να καταθέσουν μονοσέλιδη ερευνητική πρόταση, διατυπωμένη στα Αγγλικά και σχετική με την θεματική της προκήρυξης. Προηγούμενη πιστοποιημένη εργασιακή/ερευνητική εμπειρία στην θεματική φασματοσκοπικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της φασματοσκοπίας φωταύγειας, καθώς και η επαρκής γνώση χειρισμού λογισμικών όπως το Origin Lab θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να εμπλακεί στο ερευνητικό πρόγραμμα “LOSPHOGEN” του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Συσκευών και Χημειοφυσικής και στην υποστήριξη προπτυχιακών μαθημάτων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ε. Κεϊβανίδης,, Επίκουρος Καθηγητής, p.keivanidis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002819