Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διερεύνηση των παραγόντων που προωθούν τη συνεργασία και τη μάθηση μέσω τεχνολογίας»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η διερεύνηση των παραγόντων που συνεισφέρουν στη συνεργασία και μάθηση με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας (κινητές συσκευές, διαδίκτυο, τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα, κ.ά.) και της υβριδικής ή εξ αποστάσεως μάθησης.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξέταση της αλληλεπίδρασης των κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών διαστάσεων που συνεισφέρουν στην αποτελεσματική τεχνολογικά-διαμεσολαβημένη συνεργασία.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για να είναι επιλέξιμη μία αίτηση θα πρέπει με την αίτησή τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν α) το βιογραφικό τους, β) μια σύντομη ερευνητική πρόταση στην οποία να εξηγούν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης έρευνας, και να δίνονται επαρκείς πληροφορίες για την προτεινόμενη μεθοδολογία, και γ) δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίες θα υποβληθούν ανεξάρτητα και εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει το ενδεχόμενο εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων, ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος : Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, eleni.Kyza@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάπτυξη και διερεύνηση εφαρμογών για μάθηση με κινητές συσκευές ή/και επαυξημένη πραγματικότητα»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάπτυξη και διερεύνηση πτυχών της μάθησης με διερώτηση, με έμφαση στις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας ή/και στις κινητές συσκευές.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για να είναι επιλέξιμη μία αίτηση θα πρέπει με την αίτησή τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν α) το βιογραφικό τους, β) μια σύντομη ερευνητική πρόταση στην οποία να εξηγούν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης έρευνας, και να δίνονται επαρκείς πληροφορίες για την προτεινόμενη μεθοδολογία, και γ) δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίες θα υποβληθούν ανεξάρτητα και εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει το ενδεχόμενο εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων, ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, eleni.kyza@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογή του διαδικτύου των πραγμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού και κατά συνέπεια του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η παροχή ενέργειας και δικτύων επικοινωνίας δεν είναι πάντα δεδομένη.  Σκοπός της ανάλυσης είναι η βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των υποδομών IoT ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σε ικανοποιητικό επίπεδο δραστηριότητες σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα (π.χ. γεωργία). Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.  Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.)

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάλυση και βελτιστοποίηση των δικτύων επικοινωνίας στο διαδίκτυο των πραγμάτων»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και των απαιτήσεων αυτών από τα δίκτυα επικοινωνίας. Σκοπός της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός και η επίλυση ανοικτών θεμάτων που αφορούν αυτά τα δίκτυα επικοινωνίας καθώς και η βελτιστοποίηση τους. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή Τηλεπικοινωνίες ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.  Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.)

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές (π.χ. σε μια ‘έξυπνη πόλη’). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.  Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.)

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μεγάλα δεδομένα και αλγοριθμικά μέσα: κριτικές προσεγγίσεις»

Περιγραφή: Οι διαδικτυακές τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό οικοσύστημα, στο οποίο δημιουργούνται και αναδημιουργούνται σχέσεις εξουσίας από μια πληθώρα επικοινωνιακών δρώντων. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής θα διερευνηθούν εμπειρικά οι τρόποι με τους οποίους η εντατικοποίηση της χρήσης των μεγάλων δεδομένων και των εταιρικών πλατφορμών δημιουργεί ένα πεδίο πάλης, όπου αποκρυσταλλώνονται οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικοπολιτικές και ρηματικές μορφές εξουσίας/εκμετάλλευσης αλλά και αντίστασης σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Ενδεικτικές έννοιες που μπορούν να διερευνηθούν στο πλαίσιο της διατριβής είναι η αλγοριθμική δύναμη, η κρατική/εταιρική επιτήρηση, τα λεγόμενα «filter bubbles» και η προσωποποίηση, η ψηφιακή εργασία, το online dating, οι αλλαγές στην αντίληψη της κοινωνικότητας και της ιδιωτικότητας, οι διακρίσεις μέσα από τη χρήση των δεδομένων, οι επιδράσεις των αλγόριθμων στη δημοσιογραφία και στην πρόσληψη των ειδήσεων, οι επιδράσεις των αλγοριθμικών μέσων στην ταυτότητα κ.λπ. αλλά και οι μορφές που λαμβάνει η εναντιωματική δράση των χρηστών του διαδικτύου σε αυτές τις πρακτικές όπως ο ακτιβισμός δεδομένων. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Σπουδές Επικοινωνίας/ΜΜΕ/Σπουδές διαδικτύου ή σε άλλο συναφές αντικείμενο. Επιθυμητή είναι η πρότερη γνώση ή εξοικείωση με τις τεχνολογίες διαδικτύου. Λόγω της διεπιστημονικότητας του θέματος, υποψήφιοι με υπόβαθρο στο πεδίο της Πληροφορικής που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική έρευνα στο χώρο των κοινωνικών/ ανθρωπιστικών επιστημών μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με α) Επαρκή γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και ειδικότερα στο πεδίο της Επικοινωνίας, β) Πρότερη ερευνητική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα, με έμφαση σε κριτικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία και την επικοινωνιακή τεχνολογία και γ) Εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων, ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος:

Δήμητρα Μηλιώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, dimitra.milioni@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διερεύνηση ψηφιακών παιχνιδιών ή παιχνιδοποιημένων εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile apps) για ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω παιχνιδοποίησης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, π.χ. Πληροφορική/Εκπαιδευτική Τεχνολογία/Διαδραστικά πολυμέσα και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.  Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (π.χ. Android, iOS) και την εμπειρική διερεύνησή τους.   Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, β) εμπειρία σε πειραματική έρευνα (experimental research), γ) καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης.  Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική ή πλήρη φοίτηση.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή να εμπλακούν σε συναφή, μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητική Σύμβουλος:

Ιόλη Νικολαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, iolie.nicolaidou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Εφαρμογή παιχνιδοποίησης για ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας σε μικρά παιδιά ή εφήβους μέσω τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω παιχνιδοποίησης σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα, αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης τα οποία μπορούν να διερευνηθούν εμπειρικά σε συνθήκες τυπικής μάθησης (K-12) ή άτυπης μάθησης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε θέμα συναφές με την Εκπαίδευση, ή Ψυχολογία, ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία, ή Διαδραστικά πολυμέσα, και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.  Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, β) εμπειρία σε πειραματική έρευνα (experimental research), γ) καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική ή πλήρη φοίτηση. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή να εμπλακούν σε συναφή, μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα, για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητική Σύμβουλος: Ιόλη Νικολαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, iolie.nicolaidou@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002482, Φαξ.: 25829091

 

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διερεύνηση των παραγόντων που προωθούν τη συνεργασία και τη μάθηση μέσω τεχνολογίας»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η διερεύνηση των παραγόντων που συνεισφέρουν στη συνεργασία και μάθηση με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας (κινητές συσκευές, διαδίκτυο, τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα, κ.ά.) και της υβριδικής ή εξ αποστάσεως μάθησης.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξέταση της αλληλεπίδρασης των κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών διαστάσεων που συνεισφέρουν στην αποτελεσματική τεχνολογικά-διαμεσολαβημένη συνεργασία.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για να είναι επιλέξιμη μία αίτηση θα πρέπει με την αίτησή τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν α) το βιογραφικό τους, β) μια σύντομη ερευνητική πρόταση στην οποία να εξηγούν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης έρευνας, και να δίνονται επαρκείς πληροφορίες για την προτεινόμενη μεθοδολογία, και γ) δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίες θα υποβληθούν ανεξάρτητα και εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει το ενδεχόμενο εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων, ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος : Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, eleni.Kyza@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάπτυξη και διερεύνηση εφαρμογών για μάθηση με κινητές συσκευές ή/και επαυξημένη πραγματικότητα»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάπτυξη και διερεύνηση πτυχών της μάθησης με διερώτηση, με έμφαση στις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας ή/και στις κινητές συσκευές.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για να είναι επιλέξιμη μία αίτηση θα πρέπει με την αίτησή τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν α) το βιογραφικό τους, β) μια σύντομη ερευνητική πρόταση στην οποία να εξηγούν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης έρευνας, και να δίνονται επαρκείς πληροφορίες για την προτεινόμενη μεθοδολογία, και γ) δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίες θα υποβληθούν ανεξάρτητα και εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει το ενδεχόμενο εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων, ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Ελένη Α. Κύζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, eleni.kyza@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογή του διαδικτύου των πραγμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού και κατά συνέπεια του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η παροχή ενέργειας και δικτύων επικοινωνίας δεν είναι πάντα δεδομένη.  Σκοπός της ανάλυσης είναι η βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των υποδομών IoT ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σε ικανοποιητικό επίπεδο δραστηριότητες σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα (π.χ. γεωργία). Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.  Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.)

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάλυση και βελτιστοποίηση των δικτύων επικοινωνίας στο διαδίκτυο των πραγμάτων»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και των απαιτήσεων αυτών από τα δίκτυα επικοινωνίας. Σκοπός της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός και η επίλυση ανοικτών θεμάτων που αφορούν αυτά τα δίκτυα επικοινωνίας καθώς και η βελτιστοποίηση τους. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή Τηλεπικοινωνίες ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.  Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.)

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές (π.χ. σε μια ‘έξυπνη πόλη’). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί εισαγωγή χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΕΣΔ.  Αυτό συνεπάγεται τη συμπλήρωση επιπλέον ECTS σε μεταπτυχιακά μαθήματα.)

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Μεγάλα δεδομένα και αλγοριθμικά μέσα: κριτικές προσεγγίσεις»

Περιγραφή: Οι διαδικτυακές τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό οικοσύστημα, στο οποίο δημιουργούνται και αναδημιουργούνται σχέσεις εξουσίας από μια πληθώρα επικοινωνιακών δρώντων. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής θα διερευνηθούν εμπειρικά οι τρόποι με τους οποίους η εντατικοποίηση της χρήσης των μεγάλων δεδομένων και των εταιρικών πλατφορμών δημιουργεί ένα πεδίο πάλης, όπου αποκρυσταλλώνονται οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικοπολιτικές και ρηματικές μορφές εξουσίας/εκμετάλλευσης αλλά και αντίστασης σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Ενδεικτικές έννοιες που μπορούν να διερευνηθούν στο πλαίσιο της διατριβής είναι η αλγοριθμική δύναμη, η κρατική/εταιρική επιτήρηση, τα λεγόμενα «filter bubbles» και η προσωποποίηση, η ψηφιακή εργασία, το online dating, οι αλλαγές στην αντίληψη της κοινωνικότητας και της ιδιωτικότητας, οι διακρίσεις μέσα από τη χρήση των δεδομένων, οι επιδράσεις των αλγόριθμων στη δημοσιογραφία και στην πρόσληψη των ειδήσεων, οι επιδράσεις των αλγοριθμικών μέσων στην ταυτότητα κ.λπ. αλλά και οι μορφές που λαμβάνει η εναντιωματική δράση των χρηστών του διαδικτύου σε αυτές τις πρακτικές όπως ο ακτιβισμός δεδομένων. 

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Σπουδές Επικοινωνίας/ΜΜΕ/Σπουδές διαδικτύου ή σε άλλο συναφές αντικείμενο. Επιθυμητή είναι η πρότερη γνώση ή εξοικείωση με τις τεχνολογίες διαδικτύου. Λόγω της διεπιστημονικότητας του θέματος, υποψήφιοι με υπόβαθρο στο πεδίο της Πληροφορικής που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική έρευνα στο χώρο των κοινωνικών/ ανθρωπιστικών επιστημών μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με α) Επαρκή γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και ειδικότερα στο πεδίο της Επικοινωνίας, β) Πρότερη ερευνητική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα, με έμφαση σε κριτικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία και την επικοινωνιακή τεχνολογία και γ) Εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων, ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητική Σύμβουλος:

Δήμητρα Μηλιώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, dimitra.milioni@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διερεύνηση ψηφιακών παιχνιδιών ή παιχνιδοποιημένων εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile apps) για ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω παιχνιδοποίησης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, π.χ. Πληροφορική/Εκπαιδευτική Τεχνολογία/Διαδραστικά πολυμέσα και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.  Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (π.χ. Android, iOS) και την εμπειρική διερεύνησή τους.   Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, β) εμπειρία σε πειραματική έρευνα (experimental research), γ) καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης.  Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική ή πλήρη φοίτηση.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή να εμπλακούν σε συναφή, μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητική Σύμβουλος:

Ιόλη Νικολαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, iolie.nicolaidou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Εφαρμογή παιχνιδοποίησης για ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας σε μικρά παιδιά ή εφήβους μέσω τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω παιχνιδοποίησης σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα, αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης τα οποία μπορούν να διερευνηθούν εμπειρικά σε συνθήκες τυπικής μάθησης (K-12) ή άτυπης μάθησης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε θέμα συναφές με την Εκπαίδευση, ή Ψυχολογία, ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία, ή Διαδραστικά πολυμέσα, και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.  Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, β) εμπειρία σε πειραματική έρευνα (experimental research), γ) καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μερική ή πλήρη φοίτηση. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες).

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή να εμπλακούν σε συναφή, μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα, για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητική Σύμβουλος: Ιόλη Νικολαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, iolie.nicolaidou@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002482, Φαξ.: 25829091