Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Νέα Μέσα και Κοινωνική Απόκλιση»

Περιγραφή:  Το προτεινόμενο πεδίο σπουδών εντάσσεται στη θεματική περιοχή της κοινωνικής απόκλισης και έχει ως εστιακό αντικείμενο τον ρόλο των Νέων Μέσων.  Η κοινωνική απόκλιση περιλαμβάνει συμπεριφορές, καταστάσεις ή ιδέες που αποκλίνουν από ό,τι ορίζεται ως "κανονικό" σε μία κοινωνία.  Κυρίαρχη θέση στη μελέτη της αποκλίνουσας συμπεριφοράς κατέχει το ζήτημα της αιτιολογίας (γιατί τα άτομα αποκλίνουν) και κυρίαρχη θέση μέσα στο φάσμα αιτίων που εξετάζονται κατέχει η κοινωνικοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τη μάθηση και εσωτερίκευση αξιών και νορμών, την ανάπτυξη στάσεων, την καλλιέργεια στοιχείων της προσωπικότητας και τη διαμόρφωση συμπεριφορικών τάσεων που οδηγούν το άτομο στην απόκλιση ή στον κομφορμισμό.  Ο ρόλος των μέσων επικοινωνίας στην κοινωνικοποίηση ήταν πάντα σημαντικός, αλλά, μέχρι πρόσφατα, δευτερεύουσας σημασίας σε σύγκριση με τον ρόλο των πρωταρχικών φορέων κοινωνικοποίησης, που είναι η οικογένεια και η εκπαίδευση.  Με την έλευση και τη διαρκώς εντονότερη -σε ατομικό επίπεδο- και επικρατέστερη -σε κοινωνικό επίπεδο- χρήση των Νέων Μέσων, έχει δημιουργηθεί μία άνευ προηγουμένου πραγματικότητα, εντός της οποίας η παραδοσιακή ισορροπία των φορέων κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, μέσα επικοινωνίας, συναναστροφές, θρησκεία, εργασία, κ.λπ.) βρίσκεται σε αναταραχή, αν όχι σε πορεία μη αναστρέψιμης ανακατάταξης.  Τα Νέα Μέσα και η νέα ψηφιακή/διαδικτυακή πραγματικότητα αποτελούν πλέον φορείς και περιβάλλοντα κοινωνικοποίησης με επιδράσεις που προσλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.  Οι επιδράσεις αυτές αρχίζουν όλο και πιο νωρίς στη ζωή του ατόμου και συντελούνται σε μία όλο και πιο πυκνή ατμόσφαιρα ηλεκτρονικής/διαδικτυακής αλληλεπίδρασης.  Η προτεινόμενη μελέτη θα ερευνήσει τη φύση και το περιεχόμενο αυτής της αλληλεπίδρασης, σε σχέση με τη διαμόρφωση προσλήψεων, στάσεων και συμπεριφορικών τάσεων, με έμφαση σε στοιχεία που σχετίζονται με επικρατούσες θεωρίες της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως θεωρίες της μάθησης, του κοινωνικού ελέγχου, της έντασης, της αποκλίνουσας υποκουλτούρας και του κοινωνικού χαρακτηρισμού.  Η ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα προκύψει από τα τελικά ερευνητικά ερωτήματα και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές (μέσω επισκοπήσεων ή πειραματικών σχεδιασμών) όσο και ποιοτικές (μέσω συνεντεύξεων βάθους και παρατηρήσεων πεδίου) διερευνήσεις, μη εξαιρουμένης και της (ποσοτικής ή ποιοτικής) ανάλυσης περιεχομένου.

Απαιτούμενα Προσόντα:  (α) Πτυχίο πρώτου επιπέδου (Bachelor's) σε κλάδο των κοινωνικών επιστημών με βαθμό "Άριστα" ή ισοδύναμο, (β) Πτυχίο δεύτερου επιπέδου (Master's) σε κλάδο των κοινωνικών επιστημών με βαθμό "Άριστα" ή ισοδύναμο και (γ) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.  Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με καλή γνώση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και ερευνητική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα, πλήρες βιογραφικό και αναλυτική βαθμολογία και στα δύο επίπεδα σπουδών. 

Χρηματοδότηση: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακούν οι φοιτητές, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Στέλιος Στυλιανού Αναπληρωτής Καθηγητής, stelios.stylianou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογή του διαδικτύου των πραγμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού και κατά συνέπεια του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η παροχή ενέργειας και δικτύων επικοινωνίας δεν είναι πάντα δεδομένη.  Σκοπός της ανάλυσης είναι η βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των υποδομών IoT ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σε ικανοποιητικό επίπεδο δραστηριότητες σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα (π.χ. γεωργία). Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάλυση και βελτιστοποίηση των δικτύων επικοινωνίας στο διαδίκτυο των πραγμάτων»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και των απαιτήσεων αυτών από τα δίκτυα επικοινωνίας. Σκοπός της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός και η επίλυση ανοικτών θεμάτων που αφορούν αυτά τα δίκτυα επικοινωνίας καθώς και η βελτιστοποίηση τους. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή Τηλεπικοινωνίες ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές (π.χ. σε μια ‘έξυπνη πόλη’). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση:  Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002521, Φαξ.: 25829091

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Νέα Μέσα και Κοινωνική Απόκλιση»

Περιγραφή:  Το προτεινόμενο πεδίο σπουδών εντάσσεται στη θεματική περιοχή της κοινωνικής απόκλισης και έχει ως εστιακό αντικείμενο τον ρόλο των Νέων Μέσων.  Η κοινωνική απόκλιση περιλαμβάνει συμπεριφορές, καταστάσεις ή ιδέες που αποκλίνουν από ό,τι ορίζεται ως "κανονικό" σε μία κοινωνία.  Κυρίαρχη θέση στη μελέτη της αποκλίνουσας συμπεριφοράς κατέχει το ζήτημα της αιτιολογίας (γιατί τα άτομα αποκλίνουν) και κυρίαρχη θέση μέσα στο φάσμα αιτίων που εξετάζονται κατέχει η κοινωνικοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τη μάθηση και εσωτερίκευση αξιών και νορμών, την ανάπτυξη στάσεων, την καλλιέργεια στοιχείων της προσωπικότητας και τη διαμόρφωση συμπεριφορικών τάσεων που οδηγούν το άτομο στην απόκλιση ή στον κομφορμισμό.  Ο ρόλος των μέσων επικοινωνίας στην κοινωνικοποίηση ήταν πάντα σημαντικός, αλλά, μέχρι πρόσφατα, δευτερεύουσας σημασίας σε σύγκριση με τον ρόλο των πρωταρχικών φορέων κοινωνικοποίησης, που είναι η οικογένεια και η εκπαίδευση.  Με την έλευση και τη διαρκώς εντονότερη -σε ατομικό επίπεδο- και επικρατέστερη -σε κοινωνικό επίπεδο- χρήση των Νέων Μέσων, έχει δημιουργηθεί μία άνευ προηγουμένου πραγματικότητα, εντός της οποίας η παραδοσιακή ισορροπία των φορέων κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, μέσα επικοινωνίας, συναναστροφές, θρησκεία, εργασία, κ.λπ.) βρίσκεται σε αναταραχή, αν όχι σε πορεία μη αναστρέψιμης ανακατάταξης.  Τα Νέα Μέσα και η νέα ψηφιακή/διαδικτυακή πραγματικότητα αποτελούν πλέον φορείς και περιβάλλοντα κοινωνικοποίησης με επιδράσεις που προσλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.  Οι επιδράσεις αυτές αρχίζουν όλο και πιο νωρίς στη ζωή του ατόμου και συντελούνται σε μία όλο και πιο πυκνή ατμόσφαιρα ηλεκτρονικής/διαδικτυακής αλληλεπίδρασης.  Η προτεινόμενη μελέτη θα ερευνήσει τη φύση και το περιεχόμενο αυτής της αλληλεπίδρασης, σε σχέση με τη διαμόρφωση προσλήψεων, στάσεων και συμπεριφορικών τάσεων, με έμφαση σε στοιχεία που σχετίζονται με επικρατούσες θεωρίες της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως θεωρίες της μάθησης, του κοινωνικού ελέγχου, της έντασης, της αποκλίνουσας υποκουλτούρας και του κοινωνικού χαρακτηρισμού.  Η ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα προκύψει από τα τελικά ερευνητικά ερωτήματα και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές (μέσω επισκοπήσεων ή πειραματικών σχεδιασμών) όσο και ποιοτικές (μέσω συνεντεύξεων βάθους και παρατηρήσεων πεδίου) διερευνήσεις, μη εξαιρουμένης και της (ποσοτικής ή ποιοτικής) ανάλυσης περιεχομένου.

Απαιτούμενα Προσόντα:  (α) Πτυχίο πρώτου επιπέδου (Bachelor's) σε κλάδο των κοινωνικών επιστημών με βαθμό "Άριστα" ή ισοδύναμο, (β) Πτυχίο δεύτερου επιπέδου (Master's) σε κλάδο των κοινωνικών επιστημών με βαθμό "Άριστα" ή ισοδύναμο και (γ) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.  Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με καλή γνώση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και ερευνητική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα, πλήρες βιογραφικό και αναλυτική βαθμολογία και στα δύο επίπεδα σπουδών. 

Χρηματοδότηση: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακούν οι φοιτητές, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Στέλιος Στυλιανού Αναπληρωτής Καθηγητής, stelios.stylianou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εφαρμογή του διαδικτύου των πραγμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού και κατά συνέπεια του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η παροχή ενέργειας και δικτύων επικοινωνίας δεν είναι πάντα δεδομένη.  Σκοπός της ανάλυσης είναι η βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των υποδομών IoT ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σε ικανοποιητικό επίπεδο δραστηριότητες σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα (π.χ. γεωργία). Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ανάλυση και βελτιστοποίηση των δικτύων επικοινωνίας στο διαδίκτυο των πραγμάτων»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η ανάλυση των διάφορων εφαρμογών τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και των απαιτήσεων αυτών από τα δίκτυα επικοινωνίας. Σκοπός της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός και η επίλυση ανοικτών θεμάτων που αφορούν αυτά τα δίκτυα επικοινωνίας καθώς και η βελτιστοποίηση τους. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή Τηλεπικοινωνίες ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επίγνωση πλαισίου σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων»

Περιγραφή: Η διατριβή θα επικεντρωθεί στη μελέτη των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και πως αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους χρήστες τους καθώς και με τις υπόλοιπες υποδομές (π.χ. σε μια ‘έξυπνη πόλη’). Θα μελετηθεί το λογισμικό καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. κινητές συσκευές, αισθητήρες) που υποστηρίζει τις διάφορες εφαρμογές με σκοπό τον καθορισμό του ρόλου της επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και την επίλυση των ανοικτών θεμάτων που θα εντοπιστούν. Η διαδικασία απόκτησης του παραπάνω διδακτορικού θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπης έρευνας που θα συμβάλει στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή Μηχανική Η/Υ ή συναφείς ειδικότητες. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι να αποστείλουν και περιγραφή (μέχρι 2 σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων γραμμένη στα Αγγλικά.

Χρηματοδότηση:  Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα καθώς και στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων για κάλυψη των διδάκτρων.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Λάμπρος Λαμπρινός, Επίκουρος Καθηγητής, lambros.lambrinos@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002521, Φαξ.: 25829091