Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικός Χώρος Αποθήκευσης Δεδομένων

  • Χωρητικότητα 5G ανά χρήστη
  • Πρόσβαση από το δίκτυο του ΤΠΚ είτε μέσω VPN
  • Δυνατότητα επαναφοράς δεδομένων (σε περιπτώσεις απώλειας)

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικός Χώρος Αποθήκευσης Δεδομένων

  • Χωρητικότητα 5G ανά χρήστη
  • Πρόσβαση από το δίκτυο του ΤΠΚ είτε μέσω VPN
  • Δυνατότητα επαναφοράς δεδομένων (σε περιπτώσεις απώλειας)