Βάσεις Δεδομένων

H Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας υποστηρίζει δύο είδη Βάσεων δεδομένων:

  • Microsoft SQL server
  • Oracle

Το πανεπιστήμιο, μέσω των συμφωνιών που έχει με τη Microsoft και την Oracle, χρησιμοποιεί αυτά τα δύο είδη Βάσεων δεδομένων για τις παρακάτω εργασίες:

  • Την κάλυψη των αναγκών, σε βάσεις δεδομένων, των Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούνται είτε για ακαδημαϊκούς σκοπούς είτε για σκοπούς διαχείρισης
  • Ανάπτυξη εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Βάσεις Δεδομένων

H Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας υποστηρίζει δύο είδη Βάσεων δεδομένων:

  • Microsoft SQL server
  • Oracle

Το πανεπιστήμιο, μέσω των συμφωνιών που έχει με τη Microsoft και την Oracle, χρησιμοποιεί αυτά τα δύο είδη Βάσεων δεδομένων για τις παρακάτω εργασίες:

  • Την κάλυψη των αναγκών, σε βάσεις δεδομένων, των Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούνται είτε για ακαδημαϊκούς σκοπούς είτε για σκοπούς διαχείρισης
  • Ανάπτυξη εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου