Ηλεκτρολογική Μηχανική

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Structure

Το πρόγραμμα Μάστερ αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση των φοιτητών σε προχωρημένα θέματα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε σύγχρονα θέματα τεχνολογικής αιχμής.

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσφέρει στο φοιτητή όλα τα εφόδια για πρωτότυπη έρευνα και συνεισφορά στον τομέα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε προηγμένα θέματα όπως: Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Συστήματα Αποφάσεων, Ελέγχου και Αυτοματισμού, Ηλεκτρομαγνητισμό, Κεραίες και Οπτική, Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος, Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Βιοϊατρικής Μηχανικής. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν άριστα στις σύγχρονες τεχνο- λογικές προκλήσεις, είτε αυτές θα αφορούν κάποιο εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον, είτε τη συ- νέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • Η συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων σε μεταπτυχια- κό τίτλο σπουδών επιπέδου Διδακτορικού καθώς επίσης και η ενεργή εμπλοκή τους σε αυτοδύναμη έρευνα.
 • Η ανάπτυξη και εμπέδωση σε ανώτατο επίπεδο των θεμελιωδών εννοιών και γνώσεων σε βασικά θέματα του κάθε κλάδου.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας των αποφοίτων για διεξαγωγή ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας ανωτάτου επιπέδου.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής και δημοσίευ- σης εργασιών και η παραγωγή ερευνητικού έργου.
 • Η διασφάλιση της δυνατότητας των φοιτητών για περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων τους σε επιμέρους προχωρημένα θέματα του κάθε κλάδου.
 • Η ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης των αποφοίτων με απώτερο στόχο τη διάκρισή τους σε τομείς του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από τις Επιστήμες της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ή από άλλους συναφείς κλάδους.

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 ECTS η οποία μπορεί να διασφαλιστεί με την επιλογή από τον φοιτητή ενός εκ των ακόλουθων δύο εναλλακτικών τρόπων:

α) Με εκπόνηση Διατριβής Μάστερ:

Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς oκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών τα οποία λαμβάνουν 60 ECTS και θα πρέπει επίσης να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ η οποία λαμβάνει 30 ECTS.

Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το ελάχιστο σε δεκατρείς (13) μήνες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος η οποία ορίζεται ως οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος.

Στη μερική φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το μέγιστο σε εικοσιπέντε (25) μήνες οι οποίοι περιλαμβάνουν τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και τις δύο θερινές περιόδους που ακολουθούν τα εαρινά  εξάμηνα.

Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

β) Χωρίς εκπόνηση Διατριβής Μάστερ:

Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα.

Συγκεκριμένα, πέρα από την ολοκλήρωση των οκτώ (8) μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και τα οποία λαμβάνουν 60 ECTS, ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει τέσσερα (4) επιπλέον μαθήματα, τα οποία λαμβάνουν 30 ECTS.

Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και στη μερική φοίτηση τα προγράμματα ολοκληρώνονται το μέγιστο σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Μαθήματα

Με διατριβή

1ο Εξάμηνο

ECTS

EEN 511  Ψηφιακές Επικοινωνίες

8

EEN 512 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι

8

EEN 514 Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων Ισχύος

8

Τμηματική Επιλογή

7-8

ΣΥΝΟΛΟ

31-32

2ο Εξάμηνο

ECTS

EEN 513 Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

8

Τμηματική Επιλογή

8

EEN 515 Ερευνητικές Μεθόδοι

7

Ελεύθερη Επιλογή

6-8

ΣΥΝΟΛΟ

29-31

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ECTS

EEN 580 Διατριβή Μάστερ

30

 

Χωρίς Διατριβή

1ο Εξάμηνο

ECTS

EEN 511  Ψηφιακές Επικοινωνίες

8

EEN 512 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι

8

EEN 514 Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων Ισχύος

8

Τμηματική Επιλογή

7-8

ΣΥΝΟΛΟ 

31-32

2ο Εξάμηνο

ECTS

EEN 13 Θέματα Θεωρίας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

8

Τμηματική Επιλογή

7-8

Τμηματική Επιλογή

7-8

Τμηματική Επιλογή

7-8

ΣΥΝΟΛΟ

29-32

3ο Εξάμηνο

ECTS

Τμηματική Επιλογή

7-8

Τμηματική Επιλογή

7-8

Ελεύθερη Επιλογή

6-8

Ελεύθερη Επιλογή

6-8

ΣΥΝΟΛΟ

28-32

Τμηματικές Επιλογές:

 • EEN 541  Ηλεκτρονικά Ισχύος και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (7 ECTS)
 • EEN 542  Προχωρημένη Θεωρία Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου (8 ECTS)
 • EEN 543  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (7 ECTS)
 • EEN 544  Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων II (8 ECTS)
 • EEN 545  Φωτονική (7 ECTS)
 • EEN 546  Τεχνολογίες Ασύρματων Δικτύων (7 ECTS)
 • EEN 547  Θέματα Ανώτερων Μαθηματικών για Μηχανικούς (7 ECTS)
 • EEN 548  Διαχείριση Έργων Μηχανικής (7 ECTS)
 • EEN 549  Προχωρημένη Σχεδίαση VLSI και Ενσωματωμένα Συστήματα (7 ECTS)
 • EEN 550  Προχωρημένη Ηλεκτρονική (7 ECTS)
 • EEN 551  Θεραπευτικοί Υπερήχοι με Καθοδήγηση Μαγνητικής Τομογραφίας (7 ECTS)
 • EEN 552  Ασύρματες Επικοινωνίες (7 ECTS)
 • EEN 553  Κυματοδηγοί και Θεωρία Κεραιών (8 ECTS)
 • EEN 554  Ιατρική Απεικόνιση (8 ECTS)
 • EEN 555  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (7 ECTS)
 • EEN 556   Έλεγχος και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (8 ECTS)
 • EEN 558  Ανεξάρτητη Μελέτη (3 ECTS)
 • EEN 559  Εξειδικευμένα Θέματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  (7 ECTS) 
 • EEN 515  Ερευνητικές Μέθοδοι  (7 ECTS) 

Άλλες Τμηματικές Επιλογές:

Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα ακόλουθα επιλεγόμενα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής:

 • CEI 525  Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής και Παράλληλων Υπολογιστών
 • CEI 561  Ανάκτηση Πληροφορίας και Σημασιολογικός Ιστός
 • CEI 562  Προχωρημένα Θέματα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • CEI 563  Προχωρημένα Θέματα Παράλληλης  Επεξεργασίας και Κατανεμημένων Συστημάτων
 • CEI 523  Επιστήμη Δεδομένων
 • CEI 565  Διαχείριση Έργων Λογισμικού
 • CEI 524  Επιστήμη Δικτύων
 • CEI 568  Γραφικά Υπολογιστών: Μοντελοποίηση και Ανακατασκευή Αντικειμένων
 • CEI 569  Ασφάλεια Υπολογιστών και Κρυπτογραφία

Για τα CEI 562, 563, 564, και 569, απαιτείται ο φοιτητής να μην έχει παρακολουθήσει μάθημα ομοίου η ιδίου αντικειμένου στο προπτυχιακό του πρόγραμμα.

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα. 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος